JULY PROMOTION !! : เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   

JULY PROMOTION !! : เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน 5 คืน

Rate this item
(2 โหวต)
JULY PROMOTION !! : เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน 5 คืน
Tibetan-06-04-2007-0001-2

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China ่ JULY SPECIAL PROMOTION !! 

ทริปท่องเที่ยวสุดขอบโลกมาแล้ว!! เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน 5 คืน

เฉินตู ลาซา ทิเบต วังโปตาลา ตลาดแปดเหลี่ยม พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูลิงคา ฯลฯ 

โดยการบินไทย TG + บินภายในประเทศ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
5 - 10 กรกฏาคม 2555
8 - 13 สิงหาคม 2555
ราคาท่านละ
53,900 .- บาท
55,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria7aca4ce2ed

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ - เฉินตู - วัดเหวินซู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 • 08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความ สะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
 • 10.15 น. เดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.00 น. เดินทางถึงเมืองเฉินตู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปีค.ศ.605-617)
 • ** เดิมชื่อวัดซินเซี่ยงจื้อ แต่โดนทำลายในสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชกาลคังซี ราชวงศ์เช็งได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อ เป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น..... วัดเหวินซู

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากากสี ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวน ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับความสามารถพิเศษ ที่ใช้ความไวมากในการเปลี่ยนหน้ากาก จนท่านตามจับไม่ทัน พร้อมกับโชว์อื่นอีกมากมาย ที่น่าดูน่าสนใจจนจบการแสดง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง

พักที่ FOUR STAR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    เฉินตู - ลาซา - นอร์ปูลิงคา

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ทางโรงแรมเตรียมอาหารกล่อง)

 • จากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองลาซา เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาญของชาวพุทธลาซา

08.10 น. เหิรฟ้าสู่เมืองลาซา เที่ยวบินที่ CA 4401

10.25 น. เดินทางถึงเมืองลาซานครหลวงของทิเบตตั้งอยู่เทือกเขาหิมาลัย เมืองที่อยู่สูงที่สุดในโลก สถานอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาของชาวทิเบตที่ยังดำรงอยู่ถึงทุกวันนี้

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง ณ.ภัตตาคาร

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปูลิงคา ซึ่งมีเนื้อที่  36,000 ตรม. สร้างใน คศ. 1750 โดยดาไลลามะที่ 7 เพื่อเป็นที่พักในยามชรา ต่อมาลามะองค์ต่อๆมา ได้สร้างต่อเติม

* ภายในพระราชวังแห่งนี้มี 370 ห้อง ตำหนักที่สำคัญมี 3 ส่วน รวมทั้งตำหนักของดาไลลามะองค์ที่ 14 ที่ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้น และได้ประทับอยู่ 2 ปี ก่อนลี้ภัยไปอินเดีย ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับร่างกาย ให้สดชื่น

พักที่ JARDIN SECRET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม   วังโปตาลา - วัดต้าเจา - ถนนแปดเหลี่ยม

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโปตาลา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแดงมีอายุกว่า 1,300 ปี พระราชวังนี้ถือเป็นศิลปะที่งดงามที่สุดของธิเบต อาคารมี 13 ชั้น สูง 400 เมตร มีห้องเกือบ 1000 ห้อง และมีเสาค้ำยันอยุ่กว่า 15,000 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1645

* ในยุคของดาไลลามะองค์ที่ 5 แบ่งเป็น ตำหนักแดง และตำหนักขาว ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของบริเวณจตุรัสโปตาลา ซึ่งท่านสามารถถ่ายรุปของวังโปตาลาได้อย่างชัดเจน ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจา ซึ่งสร้างในยุคสมัยเดียวกับพระราชวังโปตาลา โดยพระเจ้าซองเซนโป โดยมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามหลักจักรวาลวิทยา

* สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธรูปที่พระรางเหวินเฉิน ทรงอัญเชิญมายังเมืองลาซา โดยเป็นเครื่องราชกำนัลที่จักรพรรดินีทรงประทานให้ เนื่องในวโรกาสงานภิเษกสมรส

* องค์พระพุทธรูปประดับประดาด้วยอัญมณีนานาชนิด และทรงผ้าไหมยกดอกสวยงามมาก ชาวธิเบตเรียกว่าพระจอบอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือตลาดปาเจียวเจีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ของลาซา มีความยาว 800 เมตร มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายสินค้าสารพัดมากมายตลอด 2 ข้างทาง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ SHEN HU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่    อารามเซล่า - เฉินตู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร

 • จากนั้นนำท่านชมวัดเซล่า ซึ่งอยู่ทางเหนือของลาซา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 โดยอาจารย์พระชองฆาปา สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อม ที่พระชองฆาปาศึกษาธรรม และปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี

** ในบริเวณเชิงเขาของหุบเขาลาซา อารามนี้อยู่ในสภาพดีไม่ถูกทำลาย ในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม และเป็นที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต เนื่องจากมีสำนักสงฆ์ ที่มีคุณภาพชมการเรียนของพระทิเบต ที่เลียนแบบการเรียนของพุทธศาสนา ที่มีทั้งปุจฉา และ วิสัชนาที่ไม่เหมือนใครในโลก

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับเมืองเฉินตู

 • 16.00 น. นำท่านเหินฟ้ากลับสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ CA 4111
 • 17.50 น. เดินทางถึงเฉินตู จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ FOUR STAR HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เมืองโบราณหวงหลงซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า

* นำท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อม และพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าหวงหลงซี ให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงหลงซี

* ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำ ที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็น บรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำ

* อาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น เมื่อทัศนียภาพอันสวยงาม ของเมืองหวงหลงซี ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่ง เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ FOUR STAR HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก    ร้านนวดฝ่าเท้า - ช้อปปิ้งซุนซีลู่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังร้านนวดฝ่าเท้า

 • จากนั้นนำท่านไปเดินช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตู

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (สุกี้สมุนไพร) ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 15.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เที่ยวบินที่ TG 619
 • 17.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-เฉินตู-กรุงเทพฯ // เฉินตู-ลาซา-เฉินตู
สายการบินไทย + สายการบินภายในประเทศ

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 53,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 51,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 50,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน