JULY PROMOTION !! : เส้นทางสายไหม คุนหมิง คานาสือ อูรูมู่ฉี 7 วัน 6 คืน MU ราคาพิเศษสุดๆ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

JULY PROMOTION !! : เส้นทางสายไหม คุนหมิง คานาสือ อูรูมู่ฉี 7 วัน 6 คืน MU ราคาพิเศษสุดๆ

Rate this item
(3 โหวต)
คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake : Kanas-18-09-2011-0009

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China JULY SPECIAL PROMOTION !!  

เส้นทางสายไหมออกแล้ว คุนหมิง ราคาพิเศษสุดๆ  ชมสือเหอจือ พิพิธภัณฑ์ทหาร คาลาหม่าอี้ ธารน้ำห้าสี ฯลฯ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
16 -22 กรกฏาคม 2555
7 - 13 สิงหาคม 2555
ราคาท่านละ
44,500 .- บาท
47,500 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria65d0258b94

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุนหมิง - อูรูมู่ฉี

 • 08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN  AIRLINES   เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 10.05 น. เหิรฟ้าสู่  เมืองคุนหมิง  โดยสายการบิน CHINA EASTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 742
 • 13.10 น. ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางต่ออูรูมู่ฉี โดยสายการบิน CHINA EASTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 5835 (16.10-20.05)
 • 20.05 น.  ถึงสนามบิน นครอูหลู่มู่ฉี ชื่อเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นถิ่นที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม” หรือในภาษาจุนการ์(มองโกล) เรียกว่า “อูรุมฉี” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งบทเพลงอันคลาสสิก และโรแมนติก

* อูหลู่มู่ฉี ตั้งอยู่บนท้องทุ่งที่ราบทางตอนเหนือ ของแนวเทือกเขาเทียนซาน เป็นเมืองหลวงของเขตซินเจียง เมืองอูหลู่มู่ฉี นับเป็นเมืองใหญ่ระดับเมืองหลวง ที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก ก่อนที่อูหลู่มู่ฉีจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองนั้น เคยเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตวอันกว้างใหญ่ไพศาล ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเมืองครั้งแรกในราชวงศ์ถัง

** เมื่อเส้นทาง สายไหมได้มีการค้าขายเจริญเติบโตมากขึ้น เมืองแห่งนี้จึงได้เป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน ตามเส้นทางสายไหมสายทุ่งหญ้า จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ที่ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ของชนเผ่าเหวยอู๋เอ่อร์บริเวณ เอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) อาทิเช่น มีดเหล็กซินเจียง, แส้หางจามรี, เสื้อผ้าของแบรนด์เนม, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ DONG FANG WANG CHAO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    อูรูมู่ฉี - เมืองสือเหอจือ - พิพิธภัณฑ์ทหาร - เมืองคาร์ลามาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสือเหอจือ เมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติ ให้เป็นเมืองที่ประสพความสำเร็จในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่บอกเล่าถึงการก่อตั้งความเป็นมา ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองสือเหอจือ ว่าจากเมืองที่เป็นทะเลทราย ต้องผจญกับพายุทรายหลายครั้งในหนึ่งปี กลับกลายมาเป็นเมืองน่าอยู่ ที่องค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ให้การยกย่อง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลามาร์ ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์-JUNGGAR BASIN) ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งน้ำมันดำ” เพราะได้ตั้งชื่อตามชื่อ ภูเขาน้ำมันดำ

** เมืองเค่อลามาอี้ เป็นเมืองหนึ่งที่มีต้นไม้มากมาย ถนนหนทางกว้างขวาง ลำธารน้ำไหลสะดวก ต้นหญ้าใบเขียวชอุ่ม มีขนาดพื้นที่ 9,500 ตร.กม. ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบีที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์มีชื่อเสียง ในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบ ที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ระหว่างทางท่านจะได้เห็น แท่นขุดเจาะน้ำมันมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GEM FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม   เมืองคาร์ลามาร์ - เมืองผีอูเหอเอ่อ - เมืองเบอร์จิ้น - ปากหุบเขาเจียเติงยวี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่า เมืองผี เป็นผืนแผ่นดินที่เกิดจากการกัดเซาะ ของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย

** ยามกลางวันเมื่อลมพัดผ่าน เม็ดทรายจะปลิวกระจายบังเกิดเสียงแว่ว ราวเสียงคำรามของเสือสิงห์ ในยามพลบค่ำรอบด้านมืดมิดบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้พบเห็น แท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์จิ้น มีแม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง บรรยากาศทุ่งหญ้าตามเนินเขา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามหาที่เปรียบมิได้ ถนนจะตัดผ่านภูเขาเนินเขาสีดำ เทา น้ำตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยม รูปร่างแปลกตาคล้ายหินอุกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี คือลักษณะของ ปากหุบเขาเจียเติงยวี่

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ HONGFU GRAND หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่    อุทยานคานาสือ - ล่องเรือชมทะเลสาบคานาส - ศาลาชมปลา - เมืองเบอร์จิ้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่คานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ ที่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุด ที่หลงเหลืออยู่ในโลก

** ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอาย ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายขวา ที่เขียวขจี รายรอบไปด้วยต้นยาง ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นยามต้องแสงแดด เป็นสีเหลืองทองงามระยับ ส่วนของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้าลูกแกะของชาวบ้านริมทะเลสาบ เหม่อมองไปเห็นความงดงามหมดจด ติดตรึงใจผู้คนที่ได้สัมผัส

* จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตทิวทัศน์คานาสือ เปลี่ยนใช้รถอุทยาน ชมทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของลำน้ำ และภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านหลังของทะเลสาบแห่งนี้

 • จากนั้นนำท่านชม เย้เลี่ยงวาน หรือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบ ที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่าน เป็นรอยเท้าก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสี แต่ล่ะสีของน้ำนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้น

** ถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสี ของทะเลสาบแห่งนี้ จะมีสีฟ้าคราม และในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสนั้น ลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้ จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สี ในเวลาเดียวกัน และชมทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบ ดูคล้ายกับสันหลังของมังกร

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคานาส ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตร.กม. ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง 180 เมตรโดยประมาณ สิ่งดึงดูดใจของที่นี่คือ มีท่อนไม้ที่ตายแล้วจำนวนมาก เป็นระยะทางกว่าพันเมตร

* จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ศาลาชมปลา จุดที่ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานาสือ และในน้ำทะเลยังมี “ปลาแดงใหญ่” อาศัยอยู่ ซึ่งมีความยาวประมาณ 8 – 12 เมตร เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้ มักจะเล่นน้ำบนผืนน้ำ ยั่วยวนเป็นประจำ และสุดท้ายคือ ภูมิทัศน์ที่ดูเหมือนเขาง้อไบ๊ เมื่อหลังวันฝนตกฟ้าใส

 • จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเขตทิวทัศน์คานาสือ เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์จิ้น

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ SHEN HU HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า  เมืองเบอร์จิ้น - ธารน้ำห้าสี - เมืองอูหลู่มู่ฉี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางชม ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทอง ริมลำธาร พร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำ ที่มีความยาวไกลสุดตา เมื่อยามที่แสงอาทิตย์ต้องลำธาร ความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้ จะปรากฏเป็นสายรุ้งห้าสี จึงได้รับสมญานามว่าธารน้ำห้าสี สู่สายตาของทุกท่าน

** พร้อมทั้งใหท่านได้ชม แกรนแคนยอน ที่เป็นหินหลากหลายสีอันสวยงาม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำ และสายลมจึงทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ เปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทอง ที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของมณฑลซินเจียง ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุด ภายใต้การดูแลของประเทศจีน ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาวจีนทั่วไป

** เพราะมณฑลซินเจียง กว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษาสำคัญ คือ เหวยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง ดังนั้นตามสถานที่ต่าง ๆ จะขึ้นป้าย 2 ภาษาที่ควบคู่กันเสมอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ DONG FANG WANG CHAO HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก    เมืองอูหลู่มู่ฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - คุนหมิง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง (ปิดทุกวันจันทร์) ซึ่งบอกเล่าถึงการรวมตัวกว่าจะมาเป็นมณฑลซินเจียงในปัจจุบันนี้ ให้ท่านรู้จักเมืองซินเกียง ตั้งแต่เป็นเมืองซียี่ 36 ประเทศ ชมโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายที่หาชมได้ยาก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชมบริเวณ สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียง พร้อมทั้งชมราวทางเดิน ที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมาก ตามความเชื่อของคู่รักที่ว่า จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืน และอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านาน และให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพ อันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของอูลูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ที่เมือง ต่างๆ ในประเทศจีนไม่มีขาย รวมทั้งสารพัดผลไม้แห้ง ไม่ว่าจะเป็น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ เครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งเครื่องทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นแจกัน, กาน้ำชา ฯลฯ  * สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอูหลู่มู่ฉี

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับคุนหมิง

 • 21.05 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5836
 • 00.55 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองคุนหมิง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำ ให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ”

พักที่ KING WORLD HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด    คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (ทางโรงแรมเตรียมอาหารกล่องให้ค่ะ) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 08.15 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741
 • 09.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-คุนหมิง-อุรูมู่ฉี-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) 

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 44,500 บาท (เริ่มต้น)

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 42,500 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 41,500 บาท

อัตรานี้รวม

 

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

 

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน