OCT 2012 : TG คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-จงเตี้ยน-เต๋อชิง 8 วัน 7 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

OCT 2012 : TG คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-จงเตี้ยน-เต๋อชิง 8 วัน 7 คืน Featured

Rate this item
(13 โหวต)
OCT 2012 | ตุลาคม 2555 : TG คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-จงเตี้ยน-เต๋อชิง 8 วัน 7 คืน
Shangri-La-24-10-2011-0044

เที่ยวทริป คุนหมิง ชมเมืองโบราณ ต้าลี่ เจดีย์สามองค์ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณ ลี่เจียง หมู่บ้านน้ำหยก หุบเขาเสือกระโจน แชงกรีล่า ภูเขาหิมะไป๋หม่า ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ช้อปปิ้งหลอซือวาน

โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายในประเทศ | เดินทางวันที่ 19-26 ตุลาคม 2555

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
19 - 26 ตุลาคม 2555
ราคาท่านละ
49,900 .- บาท (ยังรับได้อีก 2 ที่เท่านั้นค่ะ)
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriae19b3bacee

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่

 • 08.30  น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์ D ประตู 4 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.55  น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
 • 14.05  น.   ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านรับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ ชมวิวระหว่างทาง ประมาณช่วงเย็นเดินทางถึงเมืองต้าลี่   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

** นำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้า

เย็น     รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  พักที่ LAN LIN GE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า มี WIFI ฟรี!!

วันที่สอง      โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า - วัดฉงเซิ่ง เจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านชมโรงถ่าย ภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทำยังเมืองต้าลี่ ถือเป็นสถานที่  ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ ที่ี่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ

 • นำท่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่  ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาด ใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบัน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

* ในการเข้าชมเจดีย์ สามองค์  เราจะเริ่มต้นเที่ยว โดยการนั่งรถกอล์ฟของ วัดฉงเซิ่ง ขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมด้านบน แล้วค่อยนั่งรถกอล์ฟลงมา เป็นลักษณะการเที่ยวจากข้างบน ลงมายังด้านล่างจนมาถึง เจดีย์สามองค์  และถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ก่อนเข้าสู่เมือง ลี่เจียง แวะชม สระน้ำมังกรดำ  อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียง ประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ

** น้ำในบึงมังกรดำ ใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะ บริเวณภูเขามังกรหยก ที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกร เป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็น ภูเขามังกรหยกอันงดงาม

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)  นำท่านกลับสู่ที่พัก

พักที่ GRAND LIJIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม         โชว์จางอวี้โหมว - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - หมู่บ้านน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังจากมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก  ชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุด ของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนยอดเขา ที่มีความสูงกว่า 4,500 เมตรจาก ภูเขามังกรหยก มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(หวี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี และเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองเล็กๆ ท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามตามหลัก ฮวงจุ้ย(ด้านหน้ามีน้ำ ด้านหลังมีภูเขา) น้ำที่นี่จะเป็นน้ำใสที่มีสีเขียวคล้ายหยก จนเป็นที่มาของหมู่บ้านน้ำหยก

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาด “สี่เหลี่ยม” ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าน่าซีและของพื้นเมืองให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ GRAND LIJIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่       ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี - หุบเขาเสือกระโจน - จงเตี้ยน - หมู่บ้านทิเบต(ชมโชว์)

เช้า         หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ จงเตี้ยน ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของ แม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่  ที่เคยเป็นจุดแวะพักของ กองคาราวาน บนเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ โตรกเสือกระโจน

บ่าย        ชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจน ซึ่งเป็นหุบเขาลึก และช่องแคบที่เลื่องชื่อ ของแม่น้ำ จินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ  

 • หลังจากชมเสร็จแล้วออกเดินทางสู่ จงเตี้ยน

เย็น        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ค่ำ         นำท่านแวะชม บ้านชาวทิเบต ให้ ท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิต พร้อมชมการแสดงโชว์ของชาวบ้าน ลักษณะเป็นการโชว์ของชาวพื้นเมืองท้องถิ่น แสดงถึงวิถีชีวิต การร้องรำทำเพลงของชาวบ้าน ประเพณีการดื่มเหล้าชิงเค่อ  

 • หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ Shangri-la Original density Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     แชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลินซื่อ - วัดตงจูหลิงซื่อ - โค้งเกือกม้า - ชมภูเขาหิมะเหม่ยลี่ - เต๋อชิง

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นพาท่านไปยัง วัดซงจ้านหลินซื่อหรือวัดกุยหยวน สร้างขึ้นในปีค.ศ.1679 ใช้เวลาสร้าง 3 ปีรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลอง มาจากพระราชวังปูตาลา จึงมีชื่อเรียกกันว่า ปูตาลาน้อยแห่งแคว้นคาม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเต๋อชิง

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทาง เดินทางต่อไปชมความงามของหุบเขาที่มี แม่น้ำจินซาเจียง ไหลผ่านหุบเขาเป็นโค้งน้ำรูปเกือกม้า ไหลผ่านทำให้มองเห็นคล้ายเกาะ ที่เรียกว่า  "ไท้หยางเต่า"

 • จากนั้นแวะไหว้ และนมัสการพระโพธิสัตว์ที่ วัดตงจู่หลินซึ่งเป็น 1 ในวัดสำคัญ 13 แห่ง ของแคว้นคามของลามะ นิกายหมวกเหลือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะจุดชมวิวภูเขาหิมะไป๋หม่า ผ่านเส้นทางจุดสูงสุดที่ความสูง 4,600 เมตร ซึ่งจะเห็นยอดมงกุฏแห่งจักรพรรดิ 5,670 เมตร    
 • จากนั้นเดินทางต่อไปยังเต๋อชิง ก่อนเข้าสู่เมืองเต๋อชิงเราจะพบกับ ประตูเมืองมีสถูปเจดีย์ แบบทิเบต 13 องค์ ที่สร้างไว้เพื่อแทนยอดเขาทั้ง 13 ยอดของเทือกเขา เหม่ยลี่ ใกล้กันยังมีเจดีย์ ที่สร้างไว้เพื่อระลึกถึงนักปีนเขาทั้ง 17 คนที่เสียชีวิตหลังจากพยายามที่จะ พิชิตยอดเขาคาเกโป แต่ไม่สำเร็จ

เย็น         รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GUAN JING TIAN TANG  HOTEL  ระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก     ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมค่าขี่ม้า) - วัดเทียนซือ(วัดโอรสสวรรค์)

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามไหล่เขา มุ่งสู่หมู่บ้านหมิงหย่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านทิเบตโบราณ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายลงจากธารน้ำแข็ง

เที่ยง       รับประทานอาหาร  ณ  หมู่บ้านหมิงหย่ง

บ่าย        จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ โดยการขี่ม้าไต่ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง จากจุดที่ท่านขี่ม้านั้น ท่านจะมองเห็น ภูเขาหิมะเหมยหลี่ อย่างชัดเจนและสวยงามมาก เมื่อมาถึงเขาเทียนซื่อจะมี วัดเทียนซื่อ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดโอรสสวรรค์ บริเวณรอบวัดจะมียอดเขาหิมะอยู่ 13 ยอด เรียกว่าเทือกเขาโอรสสวรรค์ เช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยด้วย

 • จากนั้นนำท่าน เดินเท้าเที่ยวชมวิว ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ที่สูงตระหง่านเป็นรูปทรงปิรามิด โดยมียอดเขาที่สูงที่สุด 6,740 เมตรของมณฑลยูนนาน ซึ่งยอดเขาแห่งนี้เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตมี ธารน้ำแข็ง หมิงหย่ง อยู่ต่ำลงมา เป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ต่ำที่สุดของจีน

** เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเดินกลับสู่ วัดเทียนซื่อ เพื่อนำท่านขี่ม้ากลับลงมายังหมู่บ้านหมิงหย่ง หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง เต๋อชิง

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GUAN JING TIAN TANG  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เต๋อชิง - วัดเฟยไหลซื่อ - จงเตี้ยน - ชมทะเลสาบพานาไห่ - เมืองโบราณจงเตี้ยน - คุนหมิง MU.....

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่เมือง จงเตี้ยน ซึ่งก่อนออกเดินทางออกจากเต๋อชิง เราจะแวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเฟยไหลซื่อ ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่บริเวณนั้น เบื้องล่างจะมองเห็นหุบเหวที่มีแม่น้ำ หลินชาง ไหลเลี้ยวลดคดเป็นเสมือนมังกรเลื้อย ซึ้งแม่น้ำสายนี้จะไหลไปถึงเมืองสิบสองปันนาของจีน

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง

บ่าย        จากนั้นผ่านชม ทะเลสาบนาพาไห่ ตั้งอยู่บนระดับความสูง3,266 เมตร แวดล้อมด้วยเขาสามด้าน ฤดูร้อนมีพื้นที่ชุ่มน้ำถึง 660 ตารางเมตร

* นำท่านชมความงามของทุ่งหญ้า และทิวเขาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ที่งดงามราวกับภาพวาด (ท่านสามารถขี่ม้าถ่ายรูป ประมาณ 30 หยวน/ท่าน ไม่รวมในราคาท่องเที่ยว)  

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางต่อกลับสู่จงเตี้ยน นำท่านชม เมืองเก่าจงเตี้ยน เป็นเมืองเล็ก ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงความเป็นมา และย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา เป็นเมืองโบราณที่แสดงให้เห็นถึงประวัติ ศาสตร์อันช้านานกว่า 1,300 ปี ของจงเตี้ยน

เย็น         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 22.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่คุนหมิง เที่ยวบินที่  MU……
 • 22.50 น.   เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ JIN JIANG HOTEL/ ตึก A ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด     คุนหมิง - ช้อปปิ้งหลอซือวาน - ประตูไก่เขียวม้าทอง(ถนนคนเดิน)- กรุงเทพฯ  

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 9.00 น.  นำท่านสู่ หลอซือวาน เป็นศูนย์ค้าส่งสินค้าทุกๆอย่าง ขนาดใหญ่ยักษ์ เหมือนเอาตลาดนัดจตุจักรจับมาใส่ใน Impact Arena แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่า Impact 8 Hall ประมาณ 4 เท่า คงพอจินตนาการได้ว่าใหญ่ขนาดไหน ตัวอาคารสูง 5 ชั้น ยาวเกือบ 1 กิโลเมตร จุร้านค้าประมาณ 12,000 ร้าน

** สมควรแก่เวลานำท่านสู่ ถนนคนเดิน มี ประตูไก่เขียวม้าทอง เป็นแหล่งช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิด ให้ท่านได้เลือกเดินเล่น และซื้อของตามอัธยาศัย

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง+ไวน์แดง) จากนั้นนำท่าน เดินทางไปยังสนามบินคุณหมิง

 • 15.20 น.  ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
 • 16.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง-กรุงเทพฯ สายการบินไทย (TG) //จงเตี้ยน-คุนหมิง 
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ตุลาคมอากาศค่อนข้างหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 49,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 47,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 46,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

 

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน