Hot !! PEK - HRB ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งจุใจ 3 งานเต็ม ลานสกีเอ้อหลงซาน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

Hot !! PEK - HRB ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งจุใจ 3 งานเต็ม ลานสกีเอ้อหลงซาน

Rate this item
(4 โหวต)
TravelPro-09-01-15-0191

ท่องเที่ยวมหานครปักกิ่ง พิชิตความหนาวที่ ฮาร์บิ้น กำแพงเมืองจีน(กระเช้า) พระราชวังกู้กง ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งจุใจ 3 งานเต็ม ลานสกีเอ้อหลงซาน ชมว่ายน้ำแข็ง โบถส์เซ็นโซเฟีย ถนนจงหยาง หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ตลาดรัสเซีย ช้อปปิ้ง ฯลฯ

อาหารพิเศษ Gala Dinner Buffet(มื้อเที่ยง) เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร หมูหัน อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง ไวน์แดง เกี๊ยวฮาร์บิน แจก !! ผ้าพันคอ และ ที่ปิดหู


เดินทาง? 23 - 29 ม.ค. (รับได้อีก 2 ที่ด่วนค่ะ) // 12-18 ก.พ 2553 >>> 34,900 บาท (ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ)

พิเศษ!!!สำหรับผู้ร่วมทริปช่วงปีใหม่นี้ มีการTrainning การถ่ายภาพให้ ฟรี !! ก่อนออกเดินทาง 1 เดือน โดยช่างภาพมืออาชีพ

รายละเอียดการเดินทาง? 23 - 29 ม.ค// 12-18 ก.พ 53
วันแรก?????? กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เค้าเตอร์ U ประตู 10 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการเดินทาง

?

วันที่สอง????? ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน- ปักกิ่ง Night Show
00.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980

06.30 น. เดินทางถึงมหานครปักกิ่ง นำท่านผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศอย่างดีไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน คำว่า เทียนอันเหมิน แปลว่าสงบดังอยู่ใน สวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นลานซีเมนต์กว้างใหญ่ถึง 275 ไร่ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม ใช้เป็นที่ประกอบพิธีใหญ่และงานชุมนุมที่สำคัญของประเทศ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆในจัตุรัสเช่น อนุสาวรีย์วีรชนสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1958 ทำจากหินแกรนิต สูง 36 เมตร มีภาพแกะสลักเรื่องราวของวีรชนที่ได้สละชีพต่อสู้ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของจีน เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของถึงวิวัฒนาการของประเทศจีน และความเป็นมาในการปฏิวัติระบอบการปกครองของชาติ , หอรำลึกประธานเหมาเจ๋อตุง ก่อสร้างเมื่อค.ศ. 1976 เพื่อเป็นที่ไว้ศพของประธานเหมาซึ่งบรรจุอยู่ในโรงแก้วเป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้น นำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้างในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ง ราชวงศ์หมิง อณาเขตของพระราชวังล้อมด้วยกำแพงสูงทั้ง 4 ด้าน มีประตูผ่านเข้าสู่วังทิศใต้ด้านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งมีห้องต่างๆมากมายกว่า 9,000 ห้อง แบ่งออกเป็นสองส่วน คือพระราชวังชั้นนอก และ พระราชวังชั้นใน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาลนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิเช่น ชาแดง ชามะลิ และชากุหลาบ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร? นำท่านชม ปักกิ่งไนท์โชว์ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงอลังการที่บ่งบอกเรื่องราวและวัฒนธรรมชาวจีนสมัย ราชวงศ์ต่างๆจากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนใน โรงแรม ราตรีสวัสดิ์

พักโรงแรม Novotel ระดับ 4 ดาว+ หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม???? กำแพงเมืองจีน (ปาต้าหลิ่ง) นั่งกระเช้า ? สุสาน 13 กษัตริย์ ? ชมข้างนอกสนามโอลิมปิก - หวังฟู๋จิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (รวมกระเช้า) สร้างจากอิฐและหินก้อนใหญ่ที่ขนมาจากทั่วประเทศ ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปีให้ท่านได้เพลิดเพลิน และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย พาท่านชมความงามรอบๆกำแพงเมืองจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น ชมสุสาน 13 กษัตริย์ (สือซันหลิง) แห่งราชวงศ์หมิง อยู่ห่างกรุงปักกิ่งประมาณ 50 กม. มีพื้นที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร สร้างมานานกว่า 300 ปี สุสานติ้งหลิงเป็นสุสานใต้ดินของจักรพรรดิว่านลี่และพระมเหสีสองพระองค์ ตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนอยู่ใต้ภูเขาทั้งลูก ดังนั้นจึงต้องเดินลงบันไดไปหลายสิบขั้น ภายในมีเนื้อที่ กว้างใหญ่ สามารถจุคนได้นับพันคน มีห้องต่างๆ ถึง 5 ห้อง และด้านนอกสุสานมีห้องนิทรรศการ 2 ห้องที่จัดแสดงสมบัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่พบในสุสาน? ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008? ทางทัวร์จะขับรถผ่านให้ชม หากประสงค์จะถ่ายรูปจะหาที่จอดที่สามารถถ่ายรูปได้ในมุมกว้าง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ย่านการค้าหวังฟู่จิ่ง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นถนนคนเดินและแหล่งจับจ่ายสินค้าของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ? ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักโรงแรม Novotel ระดับ 4 ดาว+หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่???????? ?ฮาร์บิน CA 1603-โชว์ว่ายน้ำแม่น้ำซงฮัว-สวนเสือไซบีเรีย-(1) เทศกาลน้ำแข็งสวนเจ้าหลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม และนำท่านเดินทางสู่สนามบินในประเทศ

08.05 น. นำท่านเหินฟ้าไปยังเมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน AIR CHINA? เที่ยวบินที่ CA 1603

09.40 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จากนั้น นำท่านไปเลือกซื้อชุดกันหนาว เสื้อกันหนาวต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงว่ายน้ำที่แม่น้ำซงฮัวการแข่งขันว่ายน้ำโดยทนกับอุณหภูมิหนาวจัดถึง ? 40 องศาชม สวนเสือไซบีเรียน ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว ชมสัตว์อนุรักษ์ที่มีความน่ารักและเป็นสัตว์ที่ไม่ดุ ร้ายอาศัย ณ ที่แห่งนี้กว่า 100 ตัว

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมงานแกะสลักน้ำแข็ง ที่สวนเจ้าหลิน อีกที่หนึ่งซึ่งมีการ จัดการน้ำแข็งที่สวยงามทุกปีประดับด้วยไฟนีออนหลากสีจะถูกตกแต่งภายในน้ำแข็งที่สลักเป็นรูปต่าง ซึ่งมีขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ เช่น พระราชวัง ดูสวยสดงดงาม เทศกาล จะมีระยะเวลากว่า 2 เดือนจะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต่างก็มุ่งหน้ามาชมความงามของงาน

พักโรงแรม Longd Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า????? เล่นสกีหิมะเอ้อหลงซาน (รวมเล่นล้อยาง)- (2) เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) - (3) งานโคมไฟน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow Festival
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนำท่านไปยังลานสกีเอ้อหลงซาน (ได้มาตรฐานที่สุดในฮาร์บิ้นให้ท่านได้มีเวลาอิสระในการเล่นสกีหิมะซึ่งมีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริการอีกด้วย)เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น), แคร่เลื่อน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก,เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ( ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และ กิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางชม ?ไท่หยางต่าว? หรือ เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถกอล์ฟ)เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวมีเนื้อที่ประมาณ3,800 เฮคเตอร์ ชมความงามตามธรรมชาติของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีเสน่ห์ นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของฮาร์บิ้น ในฤดูร้อนที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่นล้อมรอบด้วยน้ำสีฟ้าและหาดทรายขาวสะอาดมีหญ้าสีทางหลวง รวมถึงอากาศ เขียวสด ส่วนในฤดูหนาว เกาะแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะ เกาะแห่งนี้ยังมีงานแกะสลักน้ำแข็งอันสวยงาน ตระการตาอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมงานHarbin Ice and Snow Festival หรือนิทรรศการ และศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน?ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย?ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ ยาวนานทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทำให้ แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬา ต่างๆ อย่างฮ็อกกี้ , สเก็ต และสกีกันอย่างสนุกสนานมีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่าน ชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม Longda Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก???? อนุสาวรีย์เหล็กกล้า- สวนสตาลิน- โบสถ์เซ็นโซเฟีย ? ถนนจงหยาง ? ปักกิ่ง CA 1622
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม ?ฝั่งหง จี้เนี่ยนถ่า? หรือ อนุสาวรีย์เหล็กกล้าซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้ง ใหญ่ในปี ค.ศ.1957 ตัวอนุเสาวรีย์สูง 13 เมตร สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1958 และต่อมาในช่วงฤดูร้อนของปีค.ศ1998 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อระลึกถึงหายนะครั้งนี้ด้วย นำท่านชมซื่อต้าหลินกงหยวน? หรือสวนสตาลินที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ซึ่ง สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วย ต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของม่น้ำซงฮัวซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่ง แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น? ซึ่งโบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ สร้างขึ้นในปีค.ศ1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย ? ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904 ? 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญแก่กอง ทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้ โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้น เอเชียตะวันออกอย่างที่เห็น จากนั้นนำท่านเที่ยวช้อปปิ้งที่ย่าน ? จงยางปู้สิงเจีย ?หรือ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมืองจนถึงเวลา

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น. นำท่านเดินทางเหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA? เที่ยวบินที่ CA 1612

20.55 น. ถึงสนามบินปักกิ่ง จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักโรงแรม Novotel ระดับ 4 ดาว+หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด?????? หอฟ้าเทียนถาน- วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย- ถนนโบราณ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม? หลังอาหารจากนั้นนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่?บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนาน? กว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาปนำชม วัดลามะ ศาสนสถานที่มีความวิจิตร และได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุด ในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 1 เป็นต้นมาที่นี่ได้ป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานมีศิลปะแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียวซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ??
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า? จากนั้นชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิด ให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008?? หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร?? จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.20 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ? โดยสายการบิน? AIR CHINA?? เที่ยวบินที่? CA 979
00.10 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ? กรุงเทพฯ? โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)

**********ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ**********

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ

*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ ?และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-ปักกิ่ง-กรุงเทพ โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines?? ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย?
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 34,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่?ท่านละ ? ?32,900 ?บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง?ท่านละ????????31,900 ?บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน?
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม?
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 ?บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน?
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel :? 081-830-0751 หรือ? 02-942-0080

Email :? อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน