OCT 2012 : The Last Shangri-la เต้าเฉิง ย่าติง 11 วัน 10 คืน (ไม่เข้าร้าน) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

OCT 2012 : The Last Shangri-la เต้าเฉิง ย่าติง 11 วัน 10 คืน (ไม่เข้าร้าน)

Rate this item
(5 โหวต)
ทะเลสาบ โจหม่า : อุทยานย่าติง ในทริป The Last Shangri-La | daocheng-yading-0672

 800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China  THE LAST SHANGRI-LA  เต้าเฉิง ย่าติง 

 FLY TG  11 วัน 10 คืน  จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น!! 

 คำว่า “แชงกรีล่า” เดิมอยู่ในประเทศแชงปาลาในตอนกลางของธิเบต ในประวัติศาสตร์การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของธิเบต เรียกว่า “แผ่นดินแห่งความบริสุทธิ์” บนเขตพื้นที่สูง ในภาษาปัจจุบันคือ “สวนแห่งอีเดน ประเทศในอุดมคติสวนท้อนอกพิภพยูโธเปีย

....ถ้าท่านชอบถ่ายภาพท่องเที่ยว และคิดถึงสถานท่องเที่ยวที่มี “สีสันแพรวพราว” ให้นึกถึงทริปนี้เลยค่ะ

 ท่านจะได้ สัมผัสความสะอาดสดชื่น และบริสุทธิ์ของธรรมชาติ อีกทั้งเต้าเฉิง-ย่าติง ดื่มด่ำบรรยากาศ ภูเขาหิมะ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ป่าใบไม้ร่วง ฟ้าสีคราม ที่ราบสูง ปุยเมฆที่ลอยล่อง และ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย สามารถทำให้ท่านหลีกหนีความจำเจได้ แบบไม่ธรรมดา

(( แพ็คเกจคุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร ))

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555
ราคาท่านละ
65,900 .- บาท

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriaf34def5249

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - เฉินตู - หย่าอัน

 • 08:00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินให้กับท่าน
 • 10:15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 618
 • 14:25 น. ถึงท่าอากาศยาน SHUNG LIOU ของ เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และ มีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร
 • ** ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

 • นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองหย่าอัน ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของมณฑลเสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ห่างจากเมือง เฉินตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่งดงาม เป็นพื้นที่ี่ ที่มีอากาศสะอาดสดชื่น
 • * ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งฝน" เพราะเป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็น "หนึ่งใน 10 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีน" ประจำปี 2006

  ** นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ค้นพบ หมีแพนด้าตัวแรกของโลก และเป็นต้นแบบ การเพาะพันธุ์หมีแพนด้าของโลก ในปี 2006 ถิ่นกำเนิด และ แหล่งที่อยู่ของหมีแพนด้า ในมณฑลเสฉวน มีเมืองหย่าอันเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่ในบัญชีรายชื่อ มรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมชา และ การปลูกชาของโลก ทั้งยังเป็นเขตเพาะปลูก และบำรุงรักษาต้นชาโดยใช้แรงงานคน ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม HONG ZHU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    หย่าอัน - คังติ้ง - มู่เก๋อฌั่ว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติมู่เก๋อฌั่ว  ระหว่างทางผ่านอำเภอคังติ้ง ซึ่งเป็นเขตที่มีชื่อเสียง ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโลก  มีภูเขาม้าวิ่ง 1 ลูก ซึ่งมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั้ง 5 ทวีป  ปรากฎเป็นคำร้องอยู่ในเพลงรักบทหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้คนหลงไหล

* เป็นศุนย์กลางด้านวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเอง ชนเผ่ากานจือจ้าง  ภาษาทิเบตคังติ้งเรียกว่า ต๋าเจ่อตู หมายถึงสถานที่มีภูเขา 3 ลูกและแม่น้ำ 2 สายเชื่อมต่อกัน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารขึ้นรถมุ่งหน้าสู่เขตทิวทัศน์มู่เก๋อฌั่วซึ่งมีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านเล็ก 9 แห่ง (หรือเรียกว่าทะเลคนป่า)ขึ้นรถทัศนาจร เข้าสู่เขตทิวทัศน์ มู่เก่อฌั่ว ซึ่งประกอบด้วยเขตทิวทัศน์เล็กๆ 6 แห่ง ได้แก่ หุบเขาตู้จวาน ที่ราบไซ่หม่า ทะเล 7 สี  บ่อน้ำแร่เย่าฉือเฟ่ย  มู่เก่อฌั่ว และทุ่งหญ้าหงไห่ ทะเลสาบมู่เก๋อฌั่วเปลี่ยนสีได้หลากหลายใน 1 วัน

** ตอนเช้าพื้นผิวทะเลสาบ ราบเรียบดั่งกระจก สะท้อนเงายอดเขาหิมะ และ ขุนเขา หลังเที่ยงระลอกคลื่นกระเพื่อม เสียงดังไปทั่วทั้งหุบเขา ยามเย็นแสงอาทิตย์สาดส่องผิวทะเลสาบ เป็นสีทองต้องตา.. ที่นี่ยังสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพของ เสือหมอบบนภูเขา กวนอิมสยบทะเลเป็นต้น

* ฤดุกาลที่ไม่เหมือนกัน ยังสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพ ที่แปลกประหลาดของเมฆ หมอก แสงยามเย็นและสายน้ำ ที่หาดเจินจูยังสามารถได้รับความสุข จากการหมกทราย  อาบแดด

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม LAMUZELINKA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    คังติ้ง - ภูเขาหิมะเจ่อตัว - อำเภอหย่าเจียง

เช้า หลังอาหารเช้าขึ้นรถมุ่งหน้าสู่หย่าเจียง ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทาง ผ่านภุเขาหิมะ เจ๋อตัว ที่มีชื่อเสียง ภูเขาหิมะเจ๋อตัว ตั้งอยู่ในเขต กานจือ แห่งมณฑลเสฉวน  สูงจากระดับน้ำทะเล 4298 เมตร เป็นด่านที่ 1 ของคังปา 

** ภูเขาเจ๋อตัว เป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ  

- ด้านตะวันตกเป็นเขตที่ราบสูง  มีแม่น้ำหย่าหลง  

- ด้านขวาเป็นเขตภูเขาสูง มีแม่น้ำต้าตู้ แม่น้ำต้าตู้ไหลผ่านเขต ชนเผ่าวัฒนธรรมกั้วตู้ ส่วนที่สำคัญมีชื่อเรียกว่า เจียหร๋ง แห่ง ทิเบต

- ทิศตะวันออกของเจ๋อตัว เป็นเขตภูเขา ทิศตะวันตกเป็นภาคตะวันออก ของที่ราบสูงทิเบต เป็นเขตทิเบตอย่างแท้จริง คำว่า เจ๋อตัว ในภาษาทิเบต หมายถึงคดเคี้ยว เขียนภาษาฮั่น 2 คำเป็นคำว่า  เจ๋อตัว

เที่ยง หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อไปยังหย่าเจียง ชื่นชมธรรมชาติทั้งสองข้างทาง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรม YAJIANG GRAND  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     หย่าเจียง - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง

เช้า หลังอาหารเช้าขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ย่าติง ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทาง ระหว่างทางผ่านเมืองหลี่ถัง อำเภอหลี่ถัง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน และอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตปกครองตนเอง เผ่ากานจือจ้าง ห่างจากเมืองคังติ้ง 285 ก.ม. ห่างจากเมืองเฉิงตู 654 ก.ม.มีพื้นที่ 14182.27 ต.ร.ก.ม. เป็นอำเภอที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4014.187 ม.

* อำเภอ หลี่ถัง เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ผู้คนมีความสามารถแห่งหนึ่งที่นี่ เป็นบ้านเกิดของดาไลลามะ องค์ที่ 7,10 และ รองประธานสภาประชาชนลำดับที่ 7,8,9 และคนที่10 ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นสถานที่ประสูติ ของพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 แห่งมองโกล.

** ด้วยเหตุนี้,จึงถูกผู้คนยกย่องว่าเป็นเมืองในที่สูงจงหัว ดินแดนหิมะศักดิ์สิทธิ์ ไข่มุกแห่งทุ่งหญ้า **

เที่ยง ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง หลังอาหารผ่านภูเขาทู่จื่อซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4696 ม.ไห่จื่อซาน 4500 ม. ผ่านอำเภอเต้าเฉิง ชื่นชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ตลอดข้างทาง

ค่ำ เดินทางถึงย่าติง ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม SUNSHINE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เขตทิวทัศน์ย่าติง - (ขี่ม้า) - วัดชงกู่ (รถไฟฟ้า)- ลานปศุสัตว์ลั่วหร๋ง

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ย่าติง และเปลี่ยนรถทัศนาจร เข้าสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง

 • หลังจากนั้นขี่ม้า เข้าสู่วัดชงกู่ในเขตอุทยานทั้งวัน เที่ยวชมสถานที่ได้รับการขนานนามว่า แชงการีล่าแห่งสุดท้าย ดินแดนบริสุทธิ์ผืนสุดท้าย บนดาวสีน้ำเงิน “ย่าติง”ในภาษาทิเบตหมายถึง แผ่นดินที่หันไปสู่ดวงอาทิตย์ และ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

** ย่าติงเป็นเขตทิวทัศน์ในหุบเขาสูง สูงจากน้ำทะเล 2900 ม.( ปากแม่น้ำก้งกา) – 6032 ม.( ยอดเขาเซียนไหน่ยรื่อ ) มีพื้นที่ 1344 ตรกม.เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ บนภูเขาสูงอันดับที่ 1 ของจีนในปัจจุบัน เป็นเขตทิวทัศน์ธรรมชาติในหุบเขาสูง ที่สวยงามของโลก และ เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของจีน

เที่ยง ทานอาหารกลางวันในเขตอุทยาน หลังอาหารกลางวันเที่ยวชมย่าติงต่อ

ค่ำ  ทานอาหารค่ำ 

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม  SUNSHINE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก  ย่าติง - เต้าเฉิง - หลี่ถัง - หย่าเจียง

เช้า   หลังอาหารเช้ากลับสู่หย่าเจียง ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทาง ตามอัธาศัย

เที่ยง ทานอาหารกลางระหว่างทาง และนำท่านเดินทางต่อ

เย็น   ทานอาหารเย็น เดินทางถึงหย่าเจียง  เข้าพักในโรงแรมหย่าเจียง

พักที่โรงแรม YAJIANG GRAND  HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด  หย่าเจียง - ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม - วัดถ่ากง - ซินตูเฉียว - ตานปา

เช้า หลังอาหารเช้าขึ้นรถ มุ่งหน้าสู่ ตานปาระ หว่างทางชื่นชมกับ ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม ทุ่งหญ้านี้ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของเขตกานจือ แห่งเสฉวนในเขตอำเภอเต้าฝู เป็นเขตติดต่อระหว่างทุ่งหญ้าถ่ากง ในคังติ้งกับหุบเขาเหมาหนิวในตานปา ที่นี่มีทิวทัศน์ทุ่งหญ้า ในที่ราบสูงเป็นหลัก

* ถ้าหากเรียกซินตูเฉียวว่าเป็น สวรรค์ของนักถ่ายภาพแล้ว ทุ่งหญ้าแปดหญิงงามก็เป็นสถานที่ ที่ไม่แพ้กันเลย ระหว่างทางเที่ยวชมวัดถ่ากง ทิวทัศน์ 2 ข้างทางตลอดทางหลวงสายชวนจ้างได้แก่แม่น้ำ, ทุ่งหญ้า, ป่าไม้, ภูเขา, วัด สถาปัตยกรรม และ หมู่บ้านทิเบตประกอบขึ้น เป็นเขตทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง

** วัดถ่ากงเป้นสถานที่สักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทิเบต ในเขตคังปา กราบไหว้เป็นอันดับ 1 ภายในวัดมีองค์พระศรีศากยมุนี เช่นเดียวกับที่วัดต้าเจาในเมืองลาซา มีเรื่องเล่าว่าเจ้าหญิงเหวินเฉิงกลับสู่ทิเบต ผ่านเส้นทางนี้ ได้หล่อจากแม่พิมพ์พระศรีศากยมุนี ที่จะนำกลับสู่ลาซาประดิษฐานไว้ที่นี่ 1 องค์ ด้วยเหตุที่ทั้ง 2 องค์มีความพิเศษ และพุทธคุณแตกต่างกัน 

* เหตุนี้ผู้ที่ไปกราบไหว้ที่เมืองลาซาในทิเบต หากไม่สมหวังจึงมากราบไหว้พระศรีศากยมุนี ที่ี่วัดถ่ากง ก็จะประสบผลและได้บุญเช่นเดียวกัน ดังนั้นวัดถ่ากงจึงถูกเรียกว่า วัดต้าเจาน้อย ภายในวัดยังเก็บรักษารอยเท้าบนก้อนหิน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หยวน ยังมีเจดีย์แห่งความสำเร็จ ซึ่งสร้างโดยชาวอินเดีย รูปเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพันปี อีกทั้งยังมีโบราณวัตถุด้านพระพุทธศาสนา ที่มีค่าอยู่อีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ซินตูเฉียว ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทางแล้วจึงมุ่งหน้าสู่อำเภอตานปา อำเภอตานปาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก ของเขตปกครองตนเองเผ่ากานจือจ้าง เป็นประตูใหญ่ด้านตะวันออกของเขตกานจือ

- ด้านตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเสี่ยวจิน

- ด้านใต้ และ ตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับอำเภอคังติ้ง 

- ด้านตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเต้าฝู 

- ด้านเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับอำเภอจินชวน

* ในเขตอาป้า มีพื้นที่ 5649 ต.ร.ก.ม.ในพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน หุบเขาลึกทิวทัศน์โดดเด่น พื้นที่ด้านตะวันตกสูง ตะวันออกต่ำ สูงจากน้ำทะเล 1700-5521 ม. ตัวอำเภอ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจางกู่ ริมฝั่งแม่น้ำต้าตู้ สูงจากน้ำทะเล 1800 ม. ทั้งอำเภอประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 56829 คน เป็นอำเภอที่มีชาวฮั่นและทิเบตอาศัยอยู่ร่วมกัน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเฉินตู

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม DONGNVGUO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด  ตานปา - หมู่บ้านสาวงามแห่งตานปา - หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจวี - หลูติ้ง - สะพานแขวนแม่น้ำต้าตู้

เช้า หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าสู่ตานปา เพื่อเทียวชมหมู่บ้านสาวงาม แห่ง ตานปา ตั้งอยู่ที่ตำบลปาตี่ห่างจากตัวอำเภอตานปา 26 ก.ม. จากนั้นจึงมุ่งไปตามเส้นทาง หมู่บ้านกงซาน ซึ่งมีระยะทาง 10 กว่า ก.ม. หมู่บ้านกงซาน แบ่งเป็นหมู่บ้านที่ 1,2,3....ประกอบด้วย หมู่บ้านทิเบต ที่สวยงามนับไม่ถ้วน เชื่อมต่อกัน

 • จากนั้นจึงเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจวี ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตานปา เขตกานจือ แห่ง เสฉวน, ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 ก.ม. ดูสวยงามราวกับ โลกในนิทานเด็ก , จึงมีชื่อเรียกว่า โลกนิทานเด็กในเขตทิเบต คำว่าเจี่ยจวี ในภาษาทิเบตเดิมหมายถึง ผู้คนร้อยครอบครัว

เที่ยง  หลังอาหารกลางวัน มุ่งหน้าสู่อำเภอหลูติ้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาเอ้อร์หลาง ซานทางภาคตะวันตก ของเสฉวน ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของเขตปกครองตนเองกานจือ เขตติดต่อของเทือกเขากงไหลกับต้าเสวี่ย มีแม่น้ำต้าตู้ไหลผ่านจากเหนือสู่ใต้ ด้านตะวันออก เชื่อมต่อกับอำเภอสือเหมียน, มีทางหลวงสายชวนจ้าง ผ่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชัยภูมิที่สำคัญ

* เข้าทิเบตออกสู่เสฉวน เป็นประตูใหญ่ด้านตะวันออก สู่เขตกานจือ ด้านตะวันออกห่างจากเฉิงตู 285 ก.ม.ตะวันตกห่างจากคังติ้ง 49 ก.ม. ใต้ห่างจากอำเภอสือเหมียน 112 ก.ม. เหนือห่างจากอำเภอตานปา 125 ก.ม. อำเภอหลูติ้งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แอ่งกระทะ เสฉวน ถึงที่ราบสูงทิเบต ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออก - ตะวันตกเฉียงใต้ และอากาศหนาว จากที่ราบสูงทิเบต, สภาพอากาศจึงมีความแตกต่างอย่างชัดเจน พื้นที่สูงจากน้ำทะเล 1800 ม. ลงมา สภาพอากาศเป็นแบบเขตร้อนของเอเชีย , เป็นที่ตั้งของพื้นที่หุบเขา และ แม่น้ำกานเยร้อเหอที่มีชื่อเสียง

ค่ำ   ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่โรงแรม CHANGZHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า   หลูติ้ง - ไห่โหลโกว - หย่าอาน

เช้า   หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าไปเที่ยวชมไห่โหลโกว ไห่โหลโกวตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของเขตปกครองตนเอง กานจือจ้าง แห่งเสฉวน เนินเขาด้านตะวันออกของ ภูเขาก้งกา เป็นเขตภูเขาสูงแห่งที่ราบสูงชิงจ้าง ไห่โหลโกว ตั้งอยู่เชิงยอดเขาหิมะก้งกา เป็นธารน้ำแข็ง สูงจากระดับน้ำทะเล ที่มีชื่อเสียงของโลกในปัจจุบัน ธารน้ำแข็งเป็นประกายไหล จากยอดเขาสูงลงสู่เบื้องล่าง.

* ทำให้หุบเขาที่สงบเงียบประดับไปด้วยนำแข็ง ที่ใสสะอาดราวกับหยก ถ้ำน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ และสะพานน้ำแข็งที่อันตราย ทำให้ผู้คนรู้สึก ราวกับเข้าไปอยู่ในวังแห่งแก้วผลึกในเทพนิยาย ที่พิเศษสุดคือ น้ำตกน้ำแข็ง ที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นรองใครในโลก สูงกว่า 1000 ม.กว้างกว่า 1100 ม. ยิ่งใหญ่กว่าน้ำตก หวงกว่อซู่ ที่มีชื่อเสียง 10 กว่าเท่า งดงามเป็นที่สุด

เที่ยง  ทานอาหารกลางวันที่ไห่โหลโกว หลังอาหารกลางวันกลับสู่เมืองหย่าอาน

เย็น    รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม

พักที่โรงแรม HONGZHUHOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สิบ   หย่าอาน - เฉินตู

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เฉิงตู

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสุ่ เฉินตู (ถึงเฉินตูตอนเย็น)

 • จากนั้นนำท่านอิสะระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม PORFIT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด   ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ) - ช้อปปิ้ง - อาหารยาจีน - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม แล้ว จากนั้นนำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารัก พร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ของเหล่าหมีแพนด้า (รถกอล์ฟอุทยาน)

 • จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ถนนคนเดินมีสินค้าพื้นเมือง และ เสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอื่นๆ ให้ท่านเลือกชม และแวะซื้อกลับมาเป็นของฝาก

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้สมุนไพรจีน)

 • 15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619
 • 17.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ตุลาคม อาจจะเย็น

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 65,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 63,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 62,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 12,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน