New Year 2010!!! SHA - HRB 7 D 5 N | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   

New Year 2010!!! SHA - HRB 7 D 5 N

Rate this item
(0 โหวต)
SHA

เซี่ยงไฮ้ -ฮาร์บิ้น 5 คืน 7 วัน หาดว่ายทาน ?ทะเลสาปซีหู ? อุโมงค์เลเชอร์ ? สกีเอ้อหลงซาน สวนสตาลิน ? โบสถ์เซ็นโซเฟีย ? เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งจุใจ 3 งาน- ชมโชว์การแสดงที่ซีหู ฯลฯ (เข้าร้านรัฐบาล)

อาหารพิเศษ : เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน หมูพันปี กุ้งมังกร ปูขน สุกี้

เดินทางวันที่? 9-15 ม.ค 2553? // 19-25 ก.พ 2553 (ปิดกรุ๊ป)

ราคา >>> 36,900 บาท แจก!! ผ้าัพันคอ และ ที่ปิดหู

พิเศษ!!!สำหรับผู้ร่วมทริปช่วงปีใหม่นี้ มีการTrainning การถ่ายภาพให้ ฟรี !! ก่อนออกเดินทาง 1 เดือน โดยช่างภาพมืออาชีพ

กำหนดการเดินทาง? :?? 9 - 15 ม.ค? 2553// 19-25 ก.พ 2553

วันแรก??? ??? กรุงเทพฯ ? สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น.????? พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ U สายการบิน China? Eastern? Airlines? โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง????? กรุงเทพฯ ? เซี่ยงไฮ้ -ฮาร์บิน MU5163 (09.10-11.15) อนุสาวรีย์เหล็กกล้า- สวนสตาลิน- ชมด้านนอกโบสถ์เซ็นโซเฟีย
02.00 น.????? บินลัดฟ้าสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines? เที่ยวบินที่ MU 548
07.00 น.????? ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้
09.10? น.???? จากนั้น นำท่านเหิรฟ้าไปยังเมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines? เที่ยวบินที่ MU 5163
11.15 น. ?? ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง?ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านไปซื้อเสื้อกันหนาว จากนั้นนำท่านชม ?ฝั่งหง จี้เนี่ยนถ่า? หรือ อนุสาวรีย์เหล็กกล้า ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1957 ตัวอนุเสาวรีย์สูง 13 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และต่อมาในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ 1998 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อระลึกถึงหายนะครั้งนี้ด้วย นำท่านชมซื่อต้าหลินกงหยวน? หรือสวนสตาลินที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วย ต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของม่น้ำซงฮัวซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย? จากนั้นนำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำหวงผู่? พาท่านชม ด้านนอกโบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น? ซึ่งโบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ1907? ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย ? ญี่ปุ่น? (ค.ศ. 1904 ? 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้ โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซีย ตะวันออกอย่างที่เห็น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ GRAND SOLUXE WANGJIANG HOT EL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม????????? สกีเอ้อหลงซาน (รวมเล่นล้อยาง) ? ถนนจงหยาง - งานน้ำแข็งสวนเจ้าหลิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาอิสระในการเล่นสกีหิมะรวมอุปกรณ์การเล่นล้อยาง1อย่างซึ่งมีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริการอีกด้วยเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น), แคร่เลื่อน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก,เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเที่ยวช้อปปิ้งที่ย่าน ? จงยางปู้สิงเจีย ? หรือ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น พาท่านชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวนเจ้าหลิน อีกสถานที่หนึ่งที่มีการแกะสลักน้ำแข็งประดับไฟอันตระการตา? หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GRAND SOLUXE WANGJIANG HOT EL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่???? ?? ชมการแสดงว่ายน้ำที่แม่น้ำซงฮัว -เล่นสเก็ต ? เกาะพระอาทิตย์ - ชมการแกะสลักน้ำแข็งโคมไฟน้ำแข็ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงว่ายน้ำที่แม่น้ำซงฮัว การแข่งขันว่ายน้ำโดยทนกับอุณหภูมิหนาวจัดถึง ? 40 องศา จากนั้นนำท่านเล่นสเก็ต อย่างสนุกสนาน(ไม่รวมอุปกรณ์การเล่น)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมการแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีการประกวดการแกะสลัก
น้ำแข็งอย่างอลังการ นำท่านเดินทางเข้าสู่งานHarbin Ice and Snow Festivalหรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน?ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย?ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนานทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างฮ็อกกี้ , สเก็ต และสกีกันอย่างสนุกสนานมีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร??????????????????????????????????????????
พักที่ GRAND SOLUXE WANGJIANG HOT EL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า??
(วันนี้อาจจะทานอาหารเย็นสายหน่อยค่ะ ถ้าเข้างานในช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็น แต่จะได้ดูใน 2 บรรยากาศคือก่อนเปิดไฟ จนถึงเปิดโคมไฟค่ะ)

วันที่ห้า????????ฮาร์บิ้น-ถนนโกวเก่อลี่-แวะถ่ายรูปด้านนอกเจดีย์มังกร-เซี่ยงไฮ้MU 5618? ?? หาดว่ายทาน ? อุโมงค์เลเซอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมถนนโก่วเกอหลี่ซึ่งเป็นถนนที่มีการก่อสร้างแบบนานาชาติจัตุรัสศตวรรษแห่งเขตบุกเบิกใหม่ แวะถ่ายรูปรอบๆเจดีย์มังกร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25 น.???นำท่านเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines? เที่ยวบินที่ MU 5618?
18.05 น.???ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า ? นคร ปารีสแห่งตะวันออก ? ตั้งอยู่บน?? ฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า? และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน? หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว?
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมหาด ว่ายทัน? ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อันลือลั่นระหว่างทางจะผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยล่าอาณานิคมชมอาคารสูงตระหง่าน? ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตร์ยุโรป จากนั้นนำท่านชม หอไข่มุกOriental? Pear Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของ อาคารต่างๆ และชมทิวทัศน์รอบนครเซี่ยงไฮ้ตระการตา?? จากนั้นนำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำหวงผู่ ชม?? อุโมงค์เลเซอร์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : EXPRESS HOLIDAY INN SHANGHAI? ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก????????? วัดพระหยก ?หังโจว ? ล่องเรือทะเลสาปซีหู-วัดจิ้งฉือ-สวยใบชาหลงจิ่ง-ดูโชว์เมืองจำลองซ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ในปี ค . ศ . 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสูฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจากเกาะผู่ถ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระถังซำจั๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง 5 องค์ด้วยกันและได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์พร้อมรวบรวมเงินทำบุญสร้างวัดในเขตเจียงวานในปี ค . ศ . 1882 ตั้งชื่อ ยวี่ฝวอซื่อ หรือวัดพระหยก วัดพระหยกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยมีความสูง 1.9 เมตรแกะสลักจากหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิงด้วยวัดพระหยกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยซ่ง ประกอบด้วยหอใหญ่ 3 หลังคือ หอ Heavenly king Hall หอ Grand Hall ( หอประดิษ-ฐานพระประธานของวัด)และ Hall of Wisdom ชั้นบนเหนือบริเวณเหนือที่อยู่ของเจ้าอาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระหยกปางมารวิชัย ด้านข้างเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ 7,240 เล่ม พิมพ์ขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเฉิง นอกจากนั้นยังมีหอวิปัสสนา หอประดิษฐานพระนอน หอประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหอฉันหอบริจาค และหอปฏิบัติธรรม เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงามวิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์ สิบแห่งของ ทะเลสาบซีหู??
ได้แก่ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียนและหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น? ทะเลสาบแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของตำนานเรื่อง?นางพญางูขาว?และชมความงามของธรรมชาติอันสดชื่นรอบๆทะเลสาบจนได้รับสมญานามว่า ?พฤกษชาติในนรคินทร์? จากนั้นนำท่านชม วัดจิ้งฉือ หรือวัดจี้กง สร้างเมื่อ ค.ศ.954 ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งอยู่ บริเวณเนินเขาทิศใต้ของซีหู และมี ? ระฆังดี ? ที่ถูกยกย่องว่าเป็น หนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลเสียกว่ารัศมีของเสียงระฆังเสียอีก จีนมีสำนวนหนึ่งระบุว่า วัดชั้นยอดมิอาจขาดระฆังชั้นเยี่ยม ระฆังถูกเคาะวันละสองครั้ง เช้าและเย็นระฆัง ใบแรกมีชื่อว่า เทพเก้ามังกร ที่วัดจิ้งฉือ จะถูกเคาะคราวละ 54 ครั้ง รวมทั้งสิ้นวันละ 108 ครั้ง เล่าขานกันว่า ด้วยเนินเขาทิศใต้อันตระหง่านเป็นกำแพงอยู่ด้านหลังวัด และบรรจุถ้ำเล็กโพรงน้อยเอาไว้มากมาย ได้สะท้อนให้เสียงไพเราะกังวาน ไปทั่วบริเวณรอบทะเลสาบซีหูจนได้ชื่อว่า เสียงระฆังยามสายัณห์ที่ เนินหนานผิง? นำท่านชม? หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร?? อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ซึ่งท่านจะได้ ชิมน้ำชาที่มี รสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจาก ใบชาหลงจิ่ง ชานี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี มีประโยนช์มากมายเช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก? ใบชาที่นี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงใช้ในการต้อนรับแขกของทางรัฐบาลอาทิเช่นพระราชินีแห่งอังกฤษสมเด็จพระเทพพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์??????????????????????????????
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านชมและสัมผัสบรรยากาศ? สิ่งก่อสร้างเลียนแบบสมัยราชวงศ์ซ่ง ที่ได้จำลองเอาวิถีชีวิตของชาวจีนในสมัยโบราณมาไว้ พร้อม ชมโชว์ ยิ่งใหญ่ตระการตา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่? HANGZHOUWAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด????????? หังโจว - เซี่ยงไฮ้ -ร้านนวดฝ่าเท้า (บัวหิมะ) ? ตลาดก๊อปปี้(หลงหัว) ? รถไฟฟ้าแม่เหล็ก - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ? ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้(ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3 ชม.ชมวิวระหว่างทาง)?
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านแวะร้านนวดฝ่าเท้า และเลือกซื้อบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลจากน้ำร้อนลวก ได้เป็นอย่างดี? จากนั้นนำท่านสู่ตลาดหลงหัว เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ที่ย้ายมาจากเชียงหยาง ขายสินค้าอาทิ? เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนำท่านสัมผัสความเร็วบนขบวน รถไฟแม่เหล็ก? ซึ่งขณะนี้ถือว่าเร็วที่สุดในโลก มีความเร็วเทียบเท่า เครื่องบิน
คือ 430 กม/ชม. ซึ่งเร็วกว่าลูกกระสุน นั่งไปยังสนามบิน
21.40 น.???????????นำท่านบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ? โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines? เที่ยวบินที่ MU 547 ?
01.00 น.??????????? ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ?? กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines?? ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่?ท่านละ ? ?34,900 ?บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง?ท่านละ????????33,900 ?บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม?4,500 ?บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel :? 081-830-0751 หรือ 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน