ปีใหม่ 2556 | NEW YEAR 2013 : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน โจวจวง 7 วัน 5 คืน ( 28-3 มกราคม 2556) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   

ปีใหม่ 2556 | NEW YEAR 2013 : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน โจวจวง 7 วัน 5 คืน ( 28-3 มกราคม 2556)

Rate this item
(5 โหวต)
ปีใหม่ 2556 | NEW YEAR 2013 : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน โจวจวง 7 วัน 5 คืน : harbin-03-01-2012-0003

ปีใหม่ 2556 | New Year 2013 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2013 เปิดจองแล้ว..!! NEW YEAR 2013 เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิ้น 5คืน 7วัน .. เต็มอิ่มจุใจ ...!

ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี เล่นสกีหิมะที่เอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort)

วัดพระหยก | หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ล่องเรือโจวจวง | สกีเอ้อหลงซาน | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย ฯลฯ

อาหารพิเศษ : เสี่ยวหลงเป่า  ขาหมูโจวจวง  ไก่แดง ปูขน (คนละ1ตัว) บุฟเฟ่ต์ บนหอคอยไข่มุข ( เฉพาะกรุ๊ป 28-3 มกราคม 2556)

แจก ผ้าพันคอ + ที่ปิดหู + ถุงมือ กันหนาว ท่านละ 1 ชุด

TRAVELPRO. for Photo Traveling

28 ธ.ค - 3 ม.ค. 2556
ฮาร์บิน รายการอื่นๆ
46,900 (รับได้อีก 6 ที่)
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria6b6c8424a9

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ U สายการบิน China  Eastern  Airlines  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก – ถนนนานกิง - หาดว่ายทาน-หอคอยไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์

 • 01.20 น.    บินลัดฟ้าสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 854
 • 67.30 น.    ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้

เช้า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

** เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน มีคลองใหญ่ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง

 • จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

* หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยว มากราบนมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ในปี ค.ศ.1876

** ซึ่งตรงกับรัชสมัย กวางสูฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจากเกาะ ผู่ถ่อซาน คือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระถังซำจั๋ง เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่า ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง 5 องค์ด้วยกัน และได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์ พร้อมรวบรวมเงินทำบุญสร้างวัด ในเขตเจียงวาน ในปี ค.ศ.1882

** ตั้งชื่อ ยวี่ฝวอซื่อ หรือวัดพระหยก วัดพระหยก เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาว ปางมารวิชัยมีความสูง 1.9 เมตรแกะสลักจากหยกขาวทั้งแท่ง และพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษา โบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง

** ด้วยวัดพระหยกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยซ่ง ประกอบด้วยหอใหญ่ 3 หลังคือ.. หอ Heavenly king Hall หอ Grand Hall ( หอประดิษ-ฐานพระประธานของวัด)และ Hall of Wisdom ชั้นบนเหนือบริเวณเหนือที่อยู่ของเจ้าอาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระหยกปางมารวิชัย ด้านข้างเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ 7,240 เล่ม พิมพ์ขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเฉิง นอกจากนั้นยังมีหอวิปัสสนา หอประดิษฐานพระนอน หอประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอฉัน หอบริจาค และหอปฏิบัติธรรม เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม หาดว่ายทานในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน

 • จากนั้นชม หอไข่มุก Oriental  Pear Tower ซึ่งมีความสูง   468 เมตร นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของ อาคารต่างๆ และ ชมทิวทัศน์รอบนครเซี่ยงไฮ้ สุดตระการตา

* จากนั้นไปยัง  อุโมงค์เลเซอร์ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได้ เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ฮาร์บิน FM 9173 (11.05-13.50) – ชมด้านในโบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง – งานน้ำแข็งสวนเจ้าหลิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้  (แจก KFC ก่อนขึ้นเครื่อง)

 • 11.05 น. จากนั้น นำท่านเหิรฟ้าไปยังเมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 9173
 • 13.50 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ด้านในโบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น  

** ซึ่งโบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกาย ออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ1907  ภายหลังจากที่ทหารรัสเซีย ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ ในสงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น  (ค.ศ. 1904 - 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญ แก่กองทหารรัสเซีย ที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้

** โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซีย ตะวันออกอย่างที่เห็น

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวช้อปปิ้งที่ย่าน จงยางปู้สิงเจีย หรือ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น พาท่านชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวนเจ้าหลิน อีกสถานที่หนึ่งที่มีการแกะสลักน้ำแข็งประดับไฟอันตระการตา  

 • หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : LONGDA SHIDAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    สกีเอ้อหลงซาน(รวมเล่นล้อยาง) - อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า - สวนสตาลิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังลานสกีเอ้อหลงซาน

** ให้ท่านได้มีเวลาอิสระในการเล่นสกีหิมะ รวมอุปกรณ์การเล่นล้อยาง 1 อย่าง ซึ่งมีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานครบครัน ไว้คอยบริการอีกด้วย เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น), แคร่เลื่อน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก,เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม ที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ

((ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ฝั่งหง จี้เนี่ยนถ่า หรือ อนุสาวรีย์เหล็กกล้า ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1957 ตัวอนุเสาวรีย์สูง 13 เมตร

** สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และต่อมาในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ 1998 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อระลึกถึงหายนะครั้งนี้ด้วย

 • จากนั้นนำท่านชม ซื่อต้าหลินกงหยวนหรือสวนสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลักฐาน ถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้น ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติ ที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วย ต้นไม้, แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน

* นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของ .. แม่น้ำซงฮัว .. ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิว ที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย แต่ในช่วงหน้าหนาวสวนสตาลินจะจัดเป็นสวนน้ำแข็งตามธีมของแต่ละปี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 • จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : LONGDA  SHIDAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า        โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว - เกาะพระอาทิตย์ - สวนเสือไซบีเรีย - Harbin Ice and Snow Festival

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงว่ายน้ำที่แม่น้ำซงฮัว การแข่งขันว่ายน้ำโดยทนกับอุณหภูมิหนาวจัดถึง - 40 องศา

 • จากนั้นนำท่านชมการแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งอย่างอลังการ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านชมสวนเสือไซบีเรีย ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว โดยนำท่านนั่งรถของสวนไซบีเรีย เข้าไปสัมผัสชีวิตของเสือไซบีเรีย ลักษณะคล้ายท่องซาฟารีหน้าหนาว ในสวนเสือแห่งนี้ท่านจะได้เห็น เสือไซบีเรีย ,Tiger, Lion , Liger (ถ้าโชคดี)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่งาน Harbin Ice and Snow Festival หรือ นิทรรศการและศิลปกรรม การแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" ที่เมืองฮาร์บิ้น ซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กลายเป็นเมืองน้ำแข็ง

** ด้วยสภาพอากาศที่เย็นจัด ทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็ง ที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างฮ็อกกี้ , สเก็ต และสกี กันอย่างสนุกสนาน.. มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของ โคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : LONGDA SHIDAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก        ฮาร์บิน – เซี่ยงไฮ้ FM 9172 (11.50-14.40) – เฉินหวังเมี่ยว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ (แจก KFC ก่อนขึ้นเครื่อง)

 • 11.50 น.      นำท่านเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 9172
 • 14.40 น.      ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า “ นคร ปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บน   ฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

บ่าย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเฉินหวังเมี่ยว ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของคนเซี่ยงไฮ้ ถ่ายภาพกับบ้านเก่า กว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปาหังโจว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด      เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง – ล่องเรือแม่น้ำโจวจวง - เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง – รถไฟฟ้าแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังเมืองโจวจวง (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ถึงโจวจวง

* นำท่านล่องเรือ .. ชมหมู่บ้านริมน้ำโจวจวง เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีความเก่าแก่และมีประวัติกว่า 900 ปี หมู่บ้านนี้จะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท และยังสามารถคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาต ิและยังหลงเหลือสิ่งก่อสร้าง และบ้านเรือนแบบโบราณ ในสมัยราชวงศ์หยวน, หมิง, ชิง

** นอกจากนั้นยังมีคลองไหลผ่านตามบ้านเรือน ซึ่งเป็นเส้นทางการสัญจรไปมา โดยใช้เรือเป็นหลักของหมู่บ้าน และยังมีสะพานหินโบราณ 14 แห่งที่เชื่อมเส้นทางในหมู่บ้าน รวมทั้ง สะพานแฝด ที่มีชื่อเสียงของโจวจวง จึงทำให้หมู่บ้านนี้ยังได้รับได้สมญานามว่า.. เมืองเวนิสของประเทศจีน

เที่ยง รับประประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.ชมวิวระหว่างทาง) มีเวลานำท่านไปช้อปปิ้งยีงถนนนานกิงอีกครั้ง เพื่อซื้อของฝากกลับบ้านตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนำท่านสัมผัสความเร็วบนขบวน รถไฟแม่เหล็ก ซึ่งขณะนี้ถือว่าเร็วที่สุดในโลก มีความเร็วเทียบเท่า เครื่องบิน คือ 430 กม/ชม. ซึ่งเร็วกว่าลูกกระสุน นั่งไปยังสนามบิน

 • 21.15 น.  นำท่านบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 853
 • 00.45 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิน-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศหนาว -20 กว่าองศา

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ - บาท 

เด็กเสริมเตียง ท่านละ - บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ - บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม - บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Related items (by tag)