NOV 2012: นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโนะ ชมหมู่บ้านมรดกโลก 6วัน 4 คืน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 24 , 2020
Font Size
   

NOV 2012: นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโนะ ชมหมู่บ้านมรดกโลก 6วัน 4 คืน โดยการบินไทย

Rate this item
(5 โหวต)
Pic-AD-Japan381-TravelPro-900

AUTUMN IN JAPAN | ญี่ปุ่นใบ้ไม้แดง | ท่องเที่ยวถ่ายภาพ | เที่ยวเต็มอิ่ม... ญี่ปุ่น ชมเมือง... นาโกย่า ล่องเรือแม่น้ำเท็นริว ..ชมความงามของธรรมชาติพรรณไม้หลากสีสัน กับ เทศกาลใบไม้แดงนาโกย่า ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สะพานคัปปะ เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ หุบเขาโทยะมะ เมืองโตโยต้า สวนโออิไดระ โครันเค วัดโคจะคุจิ แช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น...ฯลฯ

เดินทาง 6-11 พฤศจิกายน 2555

ใครว่าเที่ยวญี่ปุ่นต้องไปดูเฉพาะซากุระบาน ใครหน่อต้องไปเที่ยวสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ แท้จริงแล้วญี่ปุ่นก็ยังมีช่วงเวลาที่น่าเที่ยวมากกว่านั้น...TRAVEL PRO ขอแนะนำเส้นทางช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ในเส้นทางยอดนิยม พร้อมกับรายการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มรดกโลก บริการอาหารที่เลิศรส โรงแรมที่พักที่ได้มาตรฐาน เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และช่างภาพฝีมือเยี่ยม มั่นใจและเชื่อใจว่า "ภาพที่ได้ทุกภาพ สวยงามจริง" ดั่งดินแดนแห่งเทพนิยายในฝัน เราขอท้าทายท่าน ร่วมเดินทางพิสูจน์ว่าเส้นทางแสนสวยเส้นทางนี้ จะนำความเพลิดเพลินมาให้ท่านตลอดรายการเดินทาง "เที่ยวจริง เที่ยวครบ มั่นใจ ได้ภาพสวย"

TRAVELPRO. FOR PHOTO TRAVELING

วันเดินทาง
6 -11 พฤศจิกายน 2555
ราคาท่านละ
73,500 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria34215f8b89

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - นาโกย่า

 • 22:20 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เค้าเตอร์ D ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยคงามสะดวกแก่ท่าน
 • 00.05 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 บริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทางออกเดินทาง

วันที่สอง หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - จวนผู้ว่าเก่า - ย่านซันมาชิซูจิ

 • 08:00 น. เช้านำท่านเดินทางถึงสนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโช – สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาจะเหมือนกับ.. สองมือพนมของพระพุทธเจ้า
  ** ดังนั้นจึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า.. กัสโช ซึ่งแปลว่า .. พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชัน ถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนัก ในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดพื้นเมืองชิราคาวาโกะ หมูหรือเนื้อย่างบนมิโซะ

บ่าย หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่างๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีต ** ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือน ที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารัก และลงตัวกับบรรยากาศอัน ร่มรื่น แบบเมืองเกียวโต ในอดีตจนได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต Little Kyoto นอกจากนี้ในสมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด .. ต่อจากนั้น นำท่านชมจวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี จวนผู้ว่าแห่งนี้ เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริ หลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ** ส่วนบริเวณภายในอาคาร ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร และห้องโถงอเนกประสงค์ และนำท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัย เอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี.. ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศอันเก่าแก่ แสนคลาสสิค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารชุดไคเซกิ

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ OHAYOHSUN หรือเทียบเท่า..

*** หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นที่มีทั้งบรรยากาศแบบในร่มและกลางแจ้ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่อน้ำแร่ที่ดีที่สุดของเมือง ***

วันที่สาม เส้นทางคามิโคจิ - สะพานคัปปะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมือง มัตสึโมโตะ โดยใช้เส้นทางคามิโคจิ ในเขตอุทยานแห่งชาติโชบุซังกาคุ "คามิโคจิ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ โชบุซังกาคุ "Chubu Sangaku National Park" บนเส้นทางสายโรแมนติค * เจแปนแอลป์ ตั้งอยู่ในเขตหุบเขาแม่น้ำอะซึซะ "Azusa River valley" ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร ระหว่างทางผ่านชมป่าสน ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี คามิโคจิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามมากที่สุด ในเขตโชบุ เป็นสถานที่มีชื่อเสียง ในด้านการเดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติและสัตว์ป่า เช่น นกนานาชนิด ฯลฯ หรือสัตว์ป่าที่หายากอย่าง หมีจนกลายเป็นสถานที่ ยอดนิยมของผู้ที่รักธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ** ที่นี่มีรีสอร์ทหรูหลายแห่ง ตั้งอยู่ติดลำธารอันเงียบสงบ ท่ามกลางป่าสนและภูเขาอันสวยงาม ที่มียอดปกคลุมด้วยหิมะเป็นฉากหลัง ที่ท่านจะตื่นตาตื่นใจ กับทัศนียภาพของทิวเขาสูงลิ่วเป็นแนวยาว และถ้าเป็นในฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้ต่างๆ ก็พากันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้ม แดง ซึ่งสวยงามไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ ในสวิสเซอร์แลนด์
 • นำท่านชม สะพานคัปปะบาชิ สะพานแขวนซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของคามิโคจิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้น การถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จึงถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

 • จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ประเภทบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พักที่ BUENA VISTA หรือ เทียบเท่า...

วันที่สี่ หุบเขาโทยะมะ - แม่น้ำเท็นริว - ล่องเรือแม่น้ำเท็นริว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโทยะมะ http://www.tohyamago.com/kankou/kouyou/index.php ซึ่งเป็นหุบเขาหนึ่งในสาม ของหุบเขาที่ถือว่า.. ยากที่จะเข้าไปถึงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดที่ราบสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ ท่านสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาอย่างสวยงาม และยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งสายน้ำ และป่าไม้ที่อยู่ล้อมรอบหุบเขาแห่งนี้.. ..และท่านยังสามารถเที่ยวชม หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ชิโมกูริ ซึ่งในปี 2009 ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในร้อย ของหมู่บ้านชาวพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในระดับความสูง 800 - 1,100 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แม่น้ำเท็นริว อยู่ในหุบเขาบนตอนปลายด้านใต้ของลุ่มน้ำ อินะ จังหวัดนากาโน่ ท่านสามารถเพลิดเพลิน กับทิวทัศน์อันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โดยการล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ ระหว่างสองฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งเรือจะแล่นผ่านหน้าผา ที่มีลักษณะเป็นหินสลับซับซ้อน กับป่าไม้ที่มีพรรณไม้สีสันต่างๆ ซึ่งจะมีความงดงามเป็นอย่างมาก ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พาคณะล่องเรือ ชมความงามของธรรมชาติโดยใช้เวลาประมาณ 40 -50 นาที

 • จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติผ่าน สะพานแขวนสึสึจิ สะพานโคยะ
 • หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ประเภทไคเซกิ

พักที่ HANAKAORUYADO YOSHINOTEI หรือเทียบเท่า..

วันที่ห้า เมืองโตโยต้า - สวนโออิไดระ - โครันเค - วัดโคจะคุจิ - นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองโตโยต้า อยู่ในเขตมิคะวะ ในจังหวัดไอจิ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนาโกย่า และเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียง ในแบรนด์โตโยต้า
 • จากนั้นนำท่านชม สวนโออิไดระ http://www.citytoyota-kankou-jp.org/spot/22/ ซึ่งอยู่เลียบ แม่น้ำเมกูระ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง ในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งที่สวนนี้จะมีชนิดพรรณไม้หลากหลายชนิด ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะมีใบไม้ที่มีสีสันสลับกันอย่างงดงาม

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านสู่ โครันเค http://www.mirai.ne.jp/~asuke/kourannkei/kourannkei2.html แหล่งชมใบเมเปิ้ลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตภูมิภาคนี้ ซึ่งมีต้นเมเปิ้ลถึง 4,000 ต้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขาและสายน้ำ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะมีสีสันสลับเหลืองแดงอย่างชัดเจน * นำท่านสู่ วัดโคจะคุจิ http://www.citytoyota-kankou-jp.org/spot/31/ ซึ่งเป็นวัดในศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในบริเวณ โครันเค ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ได้รับความนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี

 • หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองนาโกย่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ประเภทบาร์บีคิว

พักที่ NAGOYA WESTIN CASTLE หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินเซ็นแทร์นาโกย่า - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซ็นแทร์นาโกย่า
 • 11:00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 645
 • 15:00 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-นาโกย่า-กรุงเทพฯ สายการบินไทย TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน -พฤศจิกา อากาศเย็นสบาย ค่อนไปทางหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 73,500 บาท

-ไม่มีราคาเด็ก

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน