NEW YEAR 2013 :เฉินตู ไห่โหลวโกว ซีหลิง 6 วัน 5 คืน บิน TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ธันวาคม 04 , 2020
Font Size
   
วันอาทิตย์ที่ 02 กันยายน 2012 เวลา 15:23 น.

NEW YEAR 2013 :เฉินตู ไห่โหลวโกว ซีหลิง 6 วัน 5 คืน บิน TG Featured

Rate this item
(2 โหวต)
NEW YEAR 2013 :เฉินตู ไห่โหลวโกว ซีหลิง 6 วัน 5 คืน บิน TG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
New Year 2013 !! เที่ยวเฉินตู ซีหลิง ไห่โหลวโกว เล่นสกีหิมะที่.. ภูเขาหิมะซีหลิง

New Year 2013 !! เที่ยวเฉินตู ซีหลิง ไห่โหลวโกว เล่นสกีหิมะที่.. ภูเขาหิมะซีหลิง ชมเนินสุริยันจันทรา ฯลฯ  บิน TG 

*** เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร ***  เที่ยวแบบไม่เข้าร้านรัฐบาล 

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2556
ราคาท่านละ
41,500 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉินตู - หย่าอัน - ไห่โหลวโกว

 • 08.00 น. เตรียมพร้อมออกจากบ้าน คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • 10.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น. ถึงสนามบินเมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
 • นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองหย่าอัน ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของมณฑลเสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ห่างจากเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงาม มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นพื้นที่ ที่มีอากาศสะอาดสดชื่น ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งฝน"

.. เพราะเป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดของมณฑลเสฉวนเป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็น "หนึ่งใน 10 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีน" ประจำปี 2006 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ค้นพบหมีแพนด้าตัวแรกของโลก และเป็นต้นแบบการเพาะพันธุ์หมีแพนด้าของโลก ในปี 2006 ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่อยู่ของหมีแพนด้า

** ในมณฑลเสฉวนมีเมืองหย่าอันเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่ใน.. บัญชีรายชื่อมรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมชาต ิและการปลูกชาของโลก ทั้งยังเป็นเขตเพาะปลูก และบำรุงรักษาต้นชา โดยใช้แรงงานคนที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

...เดินทางถึงไห่โหลวโกว

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก PEARL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง      ไห่โหลวโกว แคมป์สาม (รวมกระเช้า) - ภูเขาเงิน ภูเขาทอง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว (Hailuogou Glacier Park) ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมาอวดโฉมให้ได้รู้จักกัน ซึ่งอันที่จริงแล้วสถาน ที่เที่ยวทั้งสองแห่งที่ว่านี้ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน และทั่วไปแต่ยังเป็นที่รู้จักกันน้อย ..ในหมู่คนไทย

..สำหรับธารน้ำแข็ง ไห่โหลวโกวนี้เป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ เกิดจากการละลายของหิมะบนยอด ภูเขากังก่า (Gongga Mountain) ซึ่งจัดเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในมณฑลเสฉวน สูงถึง 7,556 เมตร ทอดยาวไปจนจรดกับอุทยานสี่ดรุณี ใกล้ๆ กับอุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ได้รับสมญานาม ว่าเป็นราชาแห่งภูเขาเลยทีเดียว

** โดยเส้นทางจะเลาะเลียบภูเขา ลำธาร และน้ำตกที่สวยงาม ไห่โหวโกว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,850 เมตร ความหนาของน้ำแข็งประมาณ 100-300 เมตร ธารน้ำแข็งนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ 14.7 กิโลเมตร

..เนื่องด้วยภูมิประเทศที่นี่มีความสลับซับซ้อน ทำให้มีลักษณะของดินฟ้าอากาศหลากหลาย เชิงเขามีแต่ฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นไม่มีฤดูร้อน พืชพรรณนานาจึงมีความเจริญงอกงาม ร่มไม้เขียวขจี บนยอดเขานั้นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักบริเวณช่วงกลางของภูเขา เรียกว่าแคมป์สาม ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา พร้อมชมความงดงามของภูเขาเงินภูเขาทอง ยามที่พระอาทิตย์ส่องแสง ทาบทอไปกับภูเขา ทำให้เกิดเป็นประกายสีทอง สีเงินอันเป็นที่มาของชื่อภูเขาเงิน ภูเขาทอง

(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หากท้องฟ้าเปิดจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจน )

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ PEARL GARDEN  HOTEL หรือเทียบเท่

วันที่สาม        ไห่โหลโกว - ภูเขาหิมะซีหลิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาหิมะซีหลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชม.)

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านมุ่งหน้าสู่เขต ภูเขาหิมะซีหลิง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเฉินตู เขาซีหลิงเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน

** ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นที่ราบบนยอดเขา บนระดับความสูง 2,200- 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตร.กม.โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส นับเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ สำหรับการเล่นสกีหิมะ ที่ไม่ต้องทนกับสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

.. ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพ ที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา และความงดามของบรรยากาศแห่งความหนาวเย็น "ซีหลิงเซียะซานสกีรีสอร์ท"  เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร ถึงบริเวณเชิงเขาซีหลิง

 • นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา

ค่ำ   รับประทานอาหาร  ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ MAPLE  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      อิสระ เล่นสกี - เนินสุริยันจันทรา

เช้า   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 ซม. ภายในบริเวณลานหิมะ พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่น บนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน

 ได้แก่.. แผ่นเลื่อนหิมะ สกีหิมะ ม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนโมบิล เครื่องเล่นสไลด์สนุกสนานกับการปั้นตุ๊กตาหิมะ, สโนว์แมน ตกแต่งให้สวยงาม และถ่ายภาพเก็บความประทับใจ รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็ง ที่จะทำให้ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก)

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า ไปยังจุดชมวิวสูงสุด เพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงาม โดยรอบของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะที่ ลานสุริยันจันทรา (Ri Yue Ping)

** ระหว่างเส้นทางที่กระเช้าพาดผ่าน (ประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชมความสวยงามของป่าสน ที่ปกคลุมด้วยหิมะและเกล็ดน้ำแข็ง ขาวเป็นประกาย ท่ามกลางสายหมอกล่องลอย และอากาศหนาวเย็น

 • อิสระพร้อมเก็บภาพความประทับใจ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม MAPLE  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ซีหลิง - เฉินตู - หมีแพนด้า - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านลงจากเขาซีหลิง  เดินทางกลับเฉินตูใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้าง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์

.. รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิต ความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รถกอล์ฟอุทยาน)

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ในการเปลี่ยนหน้ากาก แต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน

** เป็นการแสดงที่สงวน และสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน

 • หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่หก   ถนนซุนซีลู่ - ช้อปปิ้ง - เฉินตู - กรุง เทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ถนนชุนซีลู่ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย

** ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เที่ยง  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพร) หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

 • 15.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่   TG 619
 • 17.35 น. ถึงสนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู-กรุงเทพฯ สายการบินไทย (TG) 

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศค่อนข้างหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 41,500 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  39,500 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 38,500 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Last modified on วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 16:53 น.
lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน