OCT 2012 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว 7 วัน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

OCT 2012 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว 7 วัน

Rate this item
(1 โหวต)
เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โดยการบินไทย TG  ชมมรดกโลกแห่งใหม่ ชมการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โดยการบินไทย TG ชมมรดกโลกแห่งใหม่ ชมการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว : จิ่วจ้ายโกว | Jiuzhaigou | 九寨沟 | World Biosphere Reserve

เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โดยการบินไทย TG  

ชมมรดกโลกแห่งใหม่ ชมการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว 

(( เที่ยวแบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายสไตล์ทราเวิลโปร ))

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
24 - 30 ตุลาคม 2555
ราคาท่านละ
52,500 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriadcc72eef59

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - เฉินตู - เมืองไบ๊ - ศาลเจ้าสามชู - เผิงซาน

 • 08.00  น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • 10.15  น. เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 618
 • 14.25  น. ถึงท่าอากาศยาน SHUNG LIOU ของ เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร

** ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองไบ๊ เมืองแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไม้ไผ่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีไม้ไผ่เยอะที่สุดก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าสามชู สร้างอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ้องเหนือเพื่อระลึกพ่อลูก SUXUN, SUCHE, SUSHI สามคนเป็น นักวรรณคดี และนักศิลปะการเขียนที่ชื่อเสียงที่สุด ในสมัยราชวงศ์ซ้องชื่อ

..ซูตงปอได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองนี้ นอกจากนี้พวกเขายังเอาใจใส่บ้านเมืองและชาวบ้าน และได้ทำเรื่องดีๆ ต่อชาวบ้าน ศาลเจ้าสามซูเป็นบ้านเดิมของพวกเขา ข้างในมีทั้งเครื่องหมึกที่ใช้แต่งแต้มตำราวิชาการ จนทำให้เกิดเป็นนักวิชาการรุ่นหลัง ที่ทำให้เมืองจีนมีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้

 • จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ซูตงปอ สถานที่ที่แสดงถึงความเก่งกาจและความสามารถของตระกูลซู ซึ่งในที่นี้แสดงถึงประวัติของกวีเอกของเมือง ซูตงปอ จากนั้นนำท่านถึงเผิงซาน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ PENG SHAN FUYI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     เผิงชาน - ตู้เจียงชาน - จิ่วจ้ายโกว

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นรถโค้ชนำท่านเดินทางไปยังอุทยานจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมวิวแปลกตา ชมทัศนีย์ภาพของลำน้ำหมิงเจียง ที่ทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยว เมื่อมองจากที่สูง ผ่านยอดเขาที่สุงที่สุด "ตู้เจียวซาน" ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆลดระดับลงไปตามทาง

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่จิ่วจ้ายโกว ชมวิวระหว่างทาง จนถึงอุทยานจิ่วจ้ายโกว ช่วงเย็น

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ QIAN HE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม    อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ทั้งวัน(รวมรถอุทยาน ไม่รวมรถเหมา)

เช้า   รับประทานอาหาร ที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(อุทยานธารสวรรค์) โดยรถท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ  อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ "จิ่วจ้ายโกว" ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อน บนความสูงกว่า 3,000 เมตร

..มีโตรกธารน้ำสีสดใส ที่ลดเลี้ยวผ่านผาสูง บ้างก็ทิ้งตัวลงสู่ที่ต่ำ ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ กลายเป็นทิวทัศน์อันตระการตา โดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงดงามของสายน้ำสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนป่าเปลี่ยนสีเป็นธารน้ำหลากสีสันของ จิ่วจ้ายโกวนั้น เลื่องชื่อจนถือว่าเป็น "ที่สุดแห่งสายน้ำ" เลยทีเดียว

** คำว่า 'จิ่วจ้ายโกว' ในภาษาจีนนั้นหมายถึง ธารน้ำเก้าหมู่บ้าน (จิ่ว = เก้า, จ้าย = หมู่บ้าน, โกว = แควหรือธารน้ำ) เนื่องจากแต่เดิมนั้น จิ่วจ้ายโกวนั้นมีชาวธิเบต 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ำเหล่านี้ เนื่องจากชาวธิเบตนับถือภูเขา ธารน้ำจิ่วจ้ายโกว จึงได้รับการเคารพชนเผ่าทิเบตว่า เป็นขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นระบบนิเวศน์ในจิ่วจ้ายโกว ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ หรือสายธารน้ำ จึงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีจากชาวธิเบต จนได้รับยกย่องให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1992

 • นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชม น้ำตกนู่รื่อหลาง ที่เรียงราย ลดหลั่นกันจนไม่น่าเชื่อว่า ธรรมชาติจะสร้างสรรค์ความงามได้ยิ่งใหญ่เพียงนี้

..ผ่านชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ทะเลสาบเสือ จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบแพนด้า ซึ่งเคยมีคนเห็นหมีแพนด้าเล่นน้ำในทะเลสาบนี้ ชม ทะเลสาบนกยูง ชมสีสันของผืนน้ำที่สะท้อนภาพ ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้ม น้ำตาล แดง เกิดเป็นทิวทัศน์งดงาม จนคู่สมรสหลาย ๆ คู่ ต้องเลือกเป็นจุดถ่ายรูป Wedding

เที่ยง รับประทานอาหาร ในอุทยานฯ หลังอาหารนำชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร สะท้อนภาพขุนเขาหิมะสูงเสียดฟ้า

 • จากนั้น นำท่านไปชม ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบเล็กๆ ในอ้อมกอดของหุบเขา ทะเลสาบที่ใสเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามยามต้องแสงอาทิตย์ จนเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการถ่ายรูปเดี่ยว ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

..นำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อย สลับซับซ้อน ระยะทาง 310 เมตร ที่สายน้ำนี้ไหลระเรื่อยลดหลั่นโดยไม่ขาดช่วง สะท้อนแสงเป็นสีขาวประกายระยิบระยับ ราวกับความงาม ของเส้นไข่มุก จนเป็นที่มาของชื่อ ยิ่งยามละอองน้ำพุ่งพริ้วจับต้องกับแดด จนเกิดเป็นสายรุ้งทาบทอ ยิ่งทำให้น้ำตกแห่งนี้งดงามจนเกินบรรยาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางออกจากอุทยานฯ

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองของชาวธิเบต ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะและ กังวานของหนุ่มสาว อีกทั้งการเต้นรำที่สนุกเร้าใจ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ QIAN HE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่    จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - เม่าเสี้ยน

เช้า  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง

 • นำท่านชมความงามของธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ จากลำธารสายหนึ่ง ที่ไหลลงจากภูเขาหิมะเป็นเวลานับพัน ๆ ปี ค่อย ๆ สะสมเกล็ดดินหินปูนสึเหลือง ให้ตกตะกอนเป็นแอ่งเล็กและใหญ่ ทอดตัวยาวลงมากว่า 4,000 ชั้น น้ำสีัเขียวมรกตในแอ่งน้ำนั้นบริสุทธิ์งดงาม

จนเป็นที่เลื่องลือว่าเป็น น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากแดนสวรรค์ จากความงดงามของสายน้ำและสายธารสีเหลืองยาวกว่า 3,000 เมตรนั้น..

" พื้นที่แห่งนึ้จึงได้รับสมญานามว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง (หวง หมายถึง เหลือง, หลง หมายถึง มังกร) "

เที่ยง  รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เม่าเสี้ยน ให้ท่านเพลิดเพิลนกับการชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ JIU DING SHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เม้าเซี่ยน - การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน

เช้า  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม เดินทางจากเม่าเสี้ยนสู่เมืองเฮยสุ่ย (ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายว่า "ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต"

..มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยธารน้ำแข็งยุคใหม่ (อายุประมาณ 100 ล้านปี) ธารน้ำแข็งฟอสซิล ป่าดึกดำบรรพ์ เขตป่าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานต๋ากู่เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบ และน้ำตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารน้ำแข็งยุคใหม่ หุบเขาธารน้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้ำแข็ง และน้ำตกธารน้ำแข็ง อุทยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ

* * * นำท่านนั่งรถแบตตารี่ ชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาบเชิงเขา * * *

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ที่ นั่ง ความยาวเคเบิ้ล 1,226 เมตร ขึ้นไปที่ความสูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลับเมืองเม่าเสี้ยน

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ JIU DING SHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก   เม้าเซี่ยน - ปิ้เผิงโกว - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ตูเจียงเยี้ยน - เฉินตู

เช้า   รับประทานอาหาร ที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่กู๋เอ่อร์โกว ชมอุทยาน "ปี้เผิงโกว" 1 ใน 6 อุทยานสุดสวยในเขตหมี่ญ่าโหลว ที่เพิ่งเปิดตัวรับนักท่องเที่ยว

** หุบเขาปี้เผิงโกว ยาว 45 กม. กว้าง 4 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 180 ตารางกิโลเมตร มีสภาพแวดล้อมป่าไม้สายน้ำสมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสูง 3,000-6,000 เมตรขนาบอยู่สองข้าง มีธารน้ำแข็ง น้ำตก และ ทะเลสาบ "หลงหวัง" น้ำใสสีเขียวแปลกตาอยู่บนเขาในความสูงระดับ 3,000 เมตร สัมผัสทะเลเมฆ ทะเลหมอก

 • นำท่านสู่อ้อมกอดของขุนเขา ที่เต็มไปด้วยป่าไม้สมบูรณ์แหล่งออกซิเจนบริสุทธิ์

เที่ยง  รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สถานศึกษาเหตุการณ์แผ่นดินไหว ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งสร้างความหวาดผวา แก่ชาวบ้านที่อาศัยในจุดที่เกิดเหตุและใกล้เคียง และทำให้ ชาวโลกตื่นผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้การฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวจะทำได้ลำบาก แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก ภาครัฐ และความร่วมมือของภาคเอกชน สถานที่เกิดแผ่นดินไหวในปัจจุบันแทบจะไม่มีร่องรอยของความหายนะ เหลือให้เห็นอีก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เฉินตู ถึงเฉินตูช่วงเย็นๆ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   เฉินตู - ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ - กรุงเทพฯ

เช้า  หลังจากรับประทานอาหาร ที่โรงแรมแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง

 • จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตู ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย มากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพรจีน)

 • 15.30   น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619
 • 17.35   น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม อาจจะเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 52,500 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 50,500 .-  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 49,500 .- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน