DEC 2012 : ปีใหม่ เฉินตู ไห่โหลวโกว เล่อซาน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ ถ้ำฝูหยง หงหย๋าต้ง ฯลฯ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร ตุลาคม 20 , 2020
Font Size
   

DEC 2012 : ปีใหม่ เฉินตู ไห่โหลวโกว เล่อซาน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ ถ้ำฝูหยง หงหย๋าต้ง ฯลฯ Featured

Rate this item
(2 โหวต)
DEC 2012 : ปีใหม่ เฉินตู ไห่โหลวโกว เล่อซาน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ ถ้ำฝูหยง หงหย๋าต้ง ฯลฯ Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Travelpro-2012-09-02-0118

เฉินตู หย่าอัน ไห่โหลวโกว ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง ฯลฯ 

เที่ยวเล่อซานในมุมมองที่แตกต่าง สัมผัสองค์พระอย่างใกล้ชิด  

..แค่ 4 ร้านรัฐบาลที่เข้า : นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ใบชา หยก

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค้า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
30 ธันวาคม - 7 มกราคม 2556
ราคาท่านละ
43,900 .- บาท

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriaaf810682b3

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉินตู - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - หย่าอัน

 • 08.00 น. เตรียมพร้อมออกจากบ้าน คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • 10.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น.  ถึงสนามบินเมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางชมเมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน เมืองแห่งนี้มีอายุกว่าพันปีเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และมีประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี้กำลังพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณคู่รักโรแมนติค เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว
 • ** สถานที่แห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเติมเต็มความรักยามค่ำคืนของหนุ่มสาว ถนนคนเดินแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งถนนกว้างและถนนแคบ ให้ท่านได้สัมผัสความงามของเมืองนี้ ท่านจะหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณ

  ..แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองหย่าอัน ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของมณฑลเสฉวนในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ห่างจากเมืองเฉินตูซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดสดชื่น ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งฝน" เพราะเป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝน มากที่สุดของมณฑลเสฉวน .. เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็น "หนึ่งใน 10 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีน" ประจำปี 2006

  ** นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ค้นพบหมีแพนด้าตัวแรกของโลก และเป็นต้นแบบการเพาะพันธุ์หมีแพนด้าของโลก ในปี 2006 ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่อยู่ของหมีแพนด้า ในมณฑลเสฉวน มีเมืองหย่าอันเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมชา และการปลูกชาของโลก ทั้งยังเป็นเขตเพาะปลูก และบำรุงรักษาต้นชาโดยใช้แรงงานคนที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พัก HONG ZHU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง   หย่าอัน - แค้มที่สี่ - ธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำบลโม๋ซี ตำบลเล็กๆ ที่ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม ของคนในท้องถิ่นนี้เอาไว้จนถึงปัจจุบัน และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ เมื่อ ค.ศ.1935 ตำบลโม๋ซี เคยเป็นที่จัดตั้งกองทัพแดงภายใต้ การนำของเหมาเจ๋อตุง และจูเต๋อเพื่อต่อสู้กับกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง และเป็นตำบลที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว  

..โดยเส้นทางจะเลาะเลียบภูเขา ลำธาร และน้ำตกที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างเส้นทางจะต้องเดินทางลอดผ่านอุโมงค์ เอ้อร์หลังซาน อุโมงค์ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีความยาวถึง 4,176 เมตร และยาวที่สุดในประเทศจีน ซึ่งทิวทัศน์หลังจากผ่านอุโมงค์มาแล้ว จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านไปยังที่ทำการอุทยาน เพื่อเปลี่ยนพาหนะไปขึ้นรถโค้ชของอุทยาน เดินทางสู่บริเวณแคมป์ที่สี่ เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งไห่โหลโกว ชมวิวของป่าสน ภูเขาสูงที่สวยงาม ชมใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทาง

* ท่านจะได้ชม อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว ธารน้ำแข็งพันปีที่ทอดตัวจากช่องเขาสูงเรื่อยมาจนถึงพื้นราบ โดยมียอดเขากงก่า ซึ่งถือเป็นยอดเขาอันดับหนึ่ง ของเสฉวน สูง 7,556 เมตรและหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เป็นฉากหลังดูตระการตายิ่งนัก ธารน้ำแข็งแห่งนี้ นับเป็นธารน้ำแข็งที่มีระดับต่ำสุดของเอเชีย มีอายุเพียง 1,600 ปี และมีความยาวถึง 1,080 เมตร กว้าง 1,100 เมตร คงตัวอยู่ในละติจูดที่ต่ำมาก คือประมาณสองพันกว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล  

*** อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว ได้เวลาสมควรนั่งกระเช้า กลับลงมาโดยสารรถของอุทยาน เพื่อเดินทางลงมาที่แคมป์ที่สามซึ่งเป็นที่ตั้งของ YINGSHAN

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ JINSHAN  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม      น้ำแข็งไห่โหลวโกว - ม่อซี - หลูติ้งเฉียว - เล่อซาน (วัดหลิงหยุ่น) - เฉินตู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก แล้วเดินทางไปเมืองหย่าอัน (4 ชั่วโมง) แวะชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ยาว 103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน

** สะพานแห่งนี้ มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพ ของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี ค.ศ. 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพ ในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพ ก๊กมินตั๋ง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางต่อสู่เมืองเล่อซาน (2 ชั่วโมง) ถึงเล่อซานนำชมวัดหลิงหยุ่น บนภูเขาหลิงหยุ่น ภูเขา 9 ยอดที่มีรูปลักษณ์เหมือนพระนอน ตั้งอยู่ ณ. จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย คือ ต้าตู้เหอ ชิงอีเจียง และหมินเจียง วัดหลิงหยุ่นสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 มีการซ่อมแซมตลอดมาจนถึงศตวรรษที่ 17 เป็นวัดที่โดดเด่นที่สุดในจีนตะวันตกเฉียงใต้

 • นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหลิงหยุน ท่านจะได้ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปสลักริมหน้าผาเล่อซัน ที่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ ถังเสวียนจงแห่งราชวงศ์ถัง จนถึงต้นรัชสมัยไคหยวนในปี ค.ศ.713 โดยการเจาะสกัดหินบนเขา เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทหลังพิงเขา หันหน้าสู่แม่น้ำหมินเจียง มีความสูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร

..ในมุมมองที่อิ่มใจกว่าการล่องเรือถ่ายภาพด้านหน้าเพียง 5-10 นาที ท่านจะได้เห็นและสามารถถ่ายภาพ พระเศียรของหลวงพ่อโตอย่างใกล้ชิด และเป็นโอกาสที่ท่านจะได้เดินลงเขาไปจนถึงพระบาทของหลวงพ่อโตเล่อซาน และชมทิวทัศน์แม่น้ำหมิงเจียง ถ้าไม่สามารถจอดรถใหญ่ใกล้วัดได้ จะบริการท่านจัดรถสามล้อไปส่งหน้าวัด) )

 • จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่เฉินตู 

ค่ำ  รับประทานอาหาร  ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ JIN RUI GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่    เฉินตู - ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - เป๋าติ่งซาน - เป่ยซาน

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวระหว่างทางตามอัธยาศัย

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางไปชมต้าจู๋ เมืองที่มีปฏิมากรรมแกะสลักหินผามากกว่า 50,000 ชิ้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

** เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน ต้าจู๋มีความสวยงามและมีชื่อติด 1 ใน 5 ผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงของจีน (ต้าจู๋ หยุนกั่ง หลงเหมิน โม่เกา ม่ายจี๋ซาน) เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถัง จนถึงราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 892-1260) .. ถือเป็นคลังมหาสมบัติ ในทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา นอกจากจะมีงานศิลปะของพุทธศาสนา ยังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศาสนาเต๋า และแนวคิดสำนักปรัชญา 'หยู่เจียเสียว์' ของขงจื๊อรวมอยู่ด้วย พื้นที่เขาหินสลักกินอาณาบริเวณของภูเขาทั้ง 5

ได้แก่.. เป่ยซัน เป๋าติ่งซัน หนันซัน สือจ้วนซัน และสือเหมินซัน และเทือกเขาอื่นๆ โดยรอบในเขตปกครอง 28 หมู่บ้านของพื้นที่ 32 ตำบล ทั่วอำเภอต้าจู๋ (เดินทาง 4 ชั่วโมง) 

* นำท่านไปชมเขาเป่ยซาน ผาแกะสลักที่มีชื่อเสียงเป็นดับที่ 2 แห่งต้าจู๋ โดยตลอดแนวหน้าผาความยาวราว 300 เมตร สูง 7-10 เมตร เป็นช่องเขาคล้ายรังผึ้งถึง 264 คูหา แบ่งเป็นส่วนเหนือและใต้ รูปสลักหินโดยส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป ซึ่งแกะสลักด้วยความละเอียดประณีตบรรจง และมีความงดงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วย

..โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นพบว่า.. หินแกะสลักเหล่านี้ เริ่มแกะสลักเมื่อปีแรกสมัยจักรพรรดิจิ่งฝู แห่งราชวงศ์ถังและเสร็จสิ้นในสมัยจักรพรรดิเส้าซิงแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 890-1175)

 • นำท่านไปชมเขาเป๋าติ่งซาน ผาแกะสลักที่มีชื่อเสียงเป็นดับที่ 1 แห่งต้าจู๋ อยู่ห่างจากตัวเมืองต้าจู๋ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร ชมปฏิมากรรมแกะสลักหินผา งดงามที่มีความยาวประมาณ 500 เมตร การแกะสลักหิน ที่เป๋าติ่งซานมีลักษณะพิเศษ คือ มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ส่วนใหญ่จะสะท้อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ หินแกะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ รูปหญิงเลี้ยงไก่ (หยั่งจีหลูว์) สาวน้อยเป่าขลุ่ย (ชุยตี๋หนี่ว์) พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรพันมือ (เชียนโส่วกวนอิน) เป็นต้น (รวมรถแบตตารี่)

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 

ที่พัก RAMADA PLAZA  HONGQING WEST HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   ต้าจู๋ - อู่หลง - สะพานสวรรค์ - หลุมบ่อฟ้า - ทุ่งเขานางฟ้า

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่อู่หลง (4 ชั่วโมง) เขตเทือกหินคาร์ส (KARST) มรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก้ ประกอบด้วย 4 ธรรมชาติบริิสุทธ์ อันได้แก่ โตรกแม่น้ำฝูหยง ถ้ำฝูหยง ซานเฉียวสะพานสวรรค์ และหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง

* นั่งรถผ่านชมธรรมชาติเขียวขจี ตลอดเส้นทาง อู่หลงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่าน เป็นแม่น้ำสายหลักในเมือง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ถ้ำที่เมืองอู่หลงนี้ได้รับการขนานนามว่า มีความสวยงามที่สุดในเมืองจีนก็ว่าได้ มีชื่อว่า "ถ้ำฝูหยงต้ง"

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  และนำชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน "อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า" ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพานที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร และเกิดหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร

.. จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถ้ำ 4 แห่ง และเกิดธารน้ำใต้ดินอีกหลายสาย หลุมบ่อฟ้าเมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา และเมื่อเดินไปใกล้ ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา

 • นำท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟต์ตัวใหญ่ริมผา ชมหุบผาสูงชัน ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อน ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ. 618-907) ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตกจากด้านบนหลุมบ่อฟ้า สาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน

** หลุมบ่อฟ้า แกรนด์แคนยอน และบ้านโบราณ เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง" Curse of the golden flower ซึ่งนำแสดงโดยโจวเหวินฟะ ดาราดังของฮ่องกง (รวมค่าลิฟท์+รถแบตตารี่)  

 • นำชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียง ในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร

* อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียง ในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สไลด์หญ้า)

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 

ที่พัก YU ZHU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก    อู่หลง - ถ้ำฝูหยง - ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโค่ว - วัดเป่าหลุน - วัดโหลวหาน - ล่องเรือยามค่ำ

เช้า   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม แล้วนำชมถ้ำฝูหยง ถ้ำฝูหยงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝูหยง มีโถงถ้ำใหญ่ที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด ที่มีชื่อเสียง

ได้แก..่ วังมังกรใต้สมุทร น้ำตกไข่มุก และหินงอกหินย้อยชนิดที่สวยงามหายาก เช่น GYPSUM FLOWER, HELICTITE, VISUAL STALAGMITE และ CORAL YAO CHI ถ้ำนี้ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสำรวจร่วมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยู่ในระดับที่เป็นถ้ำมหัศจรรย์ของโลก

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เดินทางไปนครฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง) เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

* ในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ฉงชิ่ง เคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลางของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย หูหนาน กุ้ยโจว เสฉวน และส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสาย เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับแปดของจีน มีพื้นที่ 82,300 ตร.ก.ม. มีประชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น (เดินทาง 3 ชั่วโมง-ทางด่วน)

 • นำชมเมืองโบราณฉือชีโค่ว ขึ้นชื่อมากในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา ชาวบ้านทุกคนจะต้องทำอาชีพนี้ บ้านแต่ละหลังจะสร้างด้วยไม้ไผ่ ประตูหน้าบ้านจะตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผา

* นำชมท่าเรือขนถ่ายสินค้านานาชนิด เพื่อลงเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ท่าเรือนี้คึกคักรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ที่นี่ยังเป็นปากทางลำเลียงเครื่องปั้น ดินเผาส่งขายกระจายไปทั่วจีน และนำท่านชมวัดเป่าหลุน และวัดโหลวหานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำแยงซีช่วงตัวเมือง ที่มีแม่น้ำสองสายไหลบรรจบกัน คือแม่น่ำเจียหลิง และแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวมหานครฉุงชิ่งยามค่ำ ที่ตกแต่งแสงไฟสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก โรงแรม HONG YA DONG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   หงหยาต้ง - พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ  - ฉงชิ่ง OUTLET - เจี่ยฟางเป่ย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ชมหงหยาต้า ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้าง ตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และ บรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซี บริเวณ ตงซุ่ยเหมิน ในเขต Yuzhong สร้างครั้งแรกในสมัยจักรพรรดิคังซี ราชวงศ์ชิง (1662-1722) ภายในแสดงประวัติการตั้งถิ่นฐานของเมือง การค้า ศาสนา และการเกษตรของชาวฉงชิ่ง

 • จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งยัง OUTLET อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และนำท่านไปยังถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็น ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ให้ท่านอิสระเดินชม และช้อปปิ้งสินค้ายามค่ำคืน

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(ทานอาหารที่โรงแรม)

 • จากนั้นพาท่านชมแสงสียามราตรีของหงหย๋าต้ง อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก HONG YA DONG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด    ศาลาประชาคม - ฉงชิ่ง -  เฉิงตู - หมีแพนด้า - วัดเจ้าเจี้ยน - โชว์ TOP OF SICHUAN

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านชม ศาลาประชาคม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1951 โดย จอมพลเฮ่อหลงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 3 ปี

** อาคารรูปทรงกลม คล้ายคลึงกับหอฟ้าเทียนทานในกรุงปักกิ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือตึกเหนือ ตึกกลาง และตึกใต้ ส่วนกลางของอาคารไม่มีเสา แต่มีโครงหลังคาเป็น เหล็กหนัก 286 ตัน ปัจจุบันนี้เปิดเป็นโรงแรมบางส่วน และใช้จัดประชุม หรือจัดงานการแสดงขนาดใหญ่ของนคร แล้วเดินทางกลับเมืองเฉิงตู (ทางด่วน 4 ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ ศึกษาหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รถกอล์ฟอุทยาน)  และชมวัดเจ้าเจี๋ย ตั้งอยู่ทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็นวัดไม้ทั้งหลังแห่งแรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน ทุกวันนี้ ได้เป็นต้นแบบของวัดต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชมโชว์ TOP SHOW OF SICHUAN ภายใต้ชื่อว่า PARADISE ETHOS เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของเฉินตู ใช้นักแสดงกว่า 200 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยแสง สี เสียงไฮเทค, ทันสมัย และการแต่งกายอันสวยงามตระการตา

** เป็นการแสดงที่ผสมผสานกัน ระหว่างโชว์เปลี่ยนหน้ากาก, โชว์ธิเบต รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ และแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของมณฑลเสฉวน

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก HUA DU TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า    เฉิงตู - ช้อปปิ้งซุนซีลู่ - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ถนนชุนซีลู่ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เที่ยง   รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพร) หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

 • 15.30 น. เเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่   TG 619
 • 17.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

*****************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ร้านรัฐบาลที่ต้องเข้า : นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม  ใบชา  หยก

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู-กรุงเทพฯ สายการบินไทย  (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศค่อนข้างหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ  43,900 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  41,900 .- บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 40,900 .- บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน