ทัวร์ญี่ปุ่น : ฮอกไกโด - ซัปโปโร วัน 5 คืน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2551) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์ญี่ปุ่น : ฮอกไกโด - ซัปโปโร วัน 5 คืน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2551)

Rate this item
(0 โหวต)
ฮอกไกโด - ซัปโปโร

เชิญท่านสัมผัสเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติอันหลากหลาย โดยมีเมืองซัปโปโรเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจ เต็มอิ่มกับบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย อีกทั้งชมความเปลี่ยนแปลงที่สวยงามด้วยสีสรรหลากสีที่แต่งแต้มขุนเขาราวกับภาพวาด

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ไทเป
14.00 ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน
17.05 ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวันด้วยเที่ยวบิน CI 696
21.45 เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเปหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไต้หวันแล้ว จึงขอนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรมในวันนี้เชิญท่านพักผ่อนให้สบายหลังจากการเดินทางไกลและอาจเมื่อยล้าจากการนั่งเครื่องบินมาแล้วหลายชั่วโมง

โรงแรม Taoyuan Holiday (www.holidayhotel.com.tw)


วันที่ 2 ซัปโปโร โอตารุ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.10ออกจากสนามบินเถาหยวนกรุงเทเปเพื่อเดินทางสู่ฮอกไกโด โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบิน CI 130
14.00 เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกด้วยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ เมื่อเดินทางถึงเมืองโอตารุแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton หรือเทียบเท่า
จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองโอตารุ ซึ่งเป็นเมืองที่มีคลองสวยล้อมรอบเมือง และสายน้ำในคลองนั้นก็ดูสวยใสเย็น น่าถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นอย่างมาก
18.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแบบNabemono (สุกี้หม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น)
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton หรือ Kiroro Hotel Piano หรือเทียบเท่า

(www.hilton.com , www.kiroro.co.jp/english/)

วันที่ 3โอตารุ - โนโบริเบ็ทซึ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านชื่นชมความงามของคลองโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณปี ค.ศ. 1920 ได้ใช้คลองเส้นนี้ในเชิงอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าต่างๆ จากทะเลเข้าสู่ตัวเมือง โดยคลองนี้มีความยาวประมาณ 1,140 เมตร จากนั้นนำทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วที่พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆนั้นก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมาในรูปแบบและสีที่แตกต่างกันเช่นกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นขนานแท้ ในตอนบ่ายขอนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุมากมายและมีประโยชน์สารพัดต่อสุขภาพ โดยที่ญี่ปุ่นนี้การอาบน้ำแร่ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดมาอย่างช้านาน
เย็น เดินทางสู่ที่พักโรงแรม Takimotokan หรือเทียบเท่า

(www.takimotokan.co.jp/english/index.html)
19:00 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น


วันที่ 4 โนโบริเบ็ทซึ - ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าวันนี้เชิญท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขา โนโบริเบ็ทสึ เพื่อชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ที่ทางการญี่ปุ่นได้อนุรักษ์ไว้เพราะขณะนี้หมีสีน้ำตาลใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก เชิญทุกท่านถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลที่น่ารักไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าที่มีรูปหมีสีน้ำตาลในแบบต่าง ๆ เป็นของฝาก จากนั้นนำชมบ่อโคลนเดือดที่ จิโกกุคานิ หรือที่เรียกกันว่า หุบเขานรก โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสักการะศาลเจ้าที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไอนุ เพื่อพบกับชนพื้นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่น ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไอนุ โดยภายในหมู่บ้านมีการจำลองที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ การใช้ชีวิตของชาวไอนุ พร้อมชมการแสดงระบำพื้นบ้านหรือลองเปลี่ยนชุดเป็นชนพื้นเมืองเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ย่อมได้ เมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร
เย็น รับประทานอาหารค่ำสไตล์เจงกิสข่าน ณ โรงเบียร์ รวมทั้งลิ้มรสชาดนุ่มลิ้นของเบียร์ต้นตำรับ อีกทั้งท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิต การบ่ม การกลั้น จนกระทั่งสำเร็จรูปออกมาเป็นเครื่องดื่มพรายฟองสีทองชั้นดีจำหน่าย ท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำมาจากเบียร์ได้อีกด้วย
จากนั้นเดินทางสู่โรงแรม Sheraton หรือ Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเท่า
(
www.starwoodhotels.com , www.princejapan.com)


วันที่ 5 ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมืองซัปโปโรเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด วันนี้เริ่มต้นเที่ยวชมเมืองซัปโปโรกันที่ หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้น ชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โอโดริปาร์ค สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้นคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก (Shiroi Koibito) หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งจุใจที่ย่าน ทานุคิโคจิ ซึ่งเป็นย่าน
ช้อปปิ้งขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร เพราะเป็นแหล่งรวบรวม เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า สวยใส กิ๊บเก๋มากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านร้อยเยน ที่รู้จักกันดีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทย
เย็น เต็มอิ่มแบบไม่อั้นกับอาหารทะเลสดๆที่คัดสรรจากท้องทะเล พิเศษสุดกับขาปูยักษ์
ค่ำเข้าพักโรงแรม Sheraton หรือ Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเท่า
(
www.starwoodhotels.com , www.princejapan.com)

วันที่ 6 ซัปโปโร Rera Outlet กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Rera Outlet Mall ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมรวบสินค้าหรูแบรนด์เนมจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้าคุณภาพในราคาที่ท่านพอใจได้จากที่นี่ โดยสินค้าบางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของได้อย่างจุใจ โดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับหลากหลายชนิดตามความพอใจ
13.00 เดินทางสู่สนามบิน
15.00 ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CI 131
18.05 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
22.30 ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CI 65
01.05 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภา

*************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน