DEC PROMOTION !! 2012 : เฉินตู ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง เยือนแดนมรกดโลก พัก 5 ดาว หนึ่งคืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ ตุลาคม 26 , 2020
Font Size
   

DEC PROMOTION !! 2012 : เฉินตู ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง เยือนแดนมรกดโลก พัก 5 ดาว หนึ่งคืน

Rate this item
(2 โหวต)

เที่ยวเฉินตู ฉงชิ่ง ต้าจู๋ ชมถ้ำฝู๋หยง อู่หลง สะพานสวรรค์  หลุมบ่อฟ้า ทุ่งเขานางฟ้า หงหย๋าต้ง ฯลฯ

ในราคาโปรโมชั่น ช่วงปีใหม่ !! เข้าร้านรัฐบาล 3 ร้าน !! 

(( เที่ยวแบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายสไตล์ทราเวิลโปร ))

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
30 - 4 มกราคม 2556
ราคาท่านละ
33,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉินตู - ต้าจู๋

 • 08.00  น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • 10.15  น. เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 618
 • 14.25  น. ถึงสนามบินเมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

  * นำท่านเดินทางไปต้าจู๋ เมืองที่มีปฏิมากรรมแกะสลักหินผา มากกว่า 50,000 ชิ้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน ต้าจู๋มีความสวยงาม และมีชื่อติด 1 ใน 5 ผาหิน แกะสลักที่มีชื่อเสียงของจีน

  ..(ต้าจู๋ หยุนกั่ง หลงเหมิน โม่เกา ม่ายจี๋ซาน) เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถัง จนถึงราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 892-1260) ถือเป็นคลังมหาสมบัติ ในทางศิลปวัฒนธรรม และศาสนา นอกจากจะมีงานศิลปะของพุทธศาสนา ยังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศาสนาเต๋า และแนวคิดสำนักปรัชญา ‘หยู่เจียเสียว์’ ของขงจื๊อรวมอยู่ด้วย (เดินทาง 4 ชั่วโมง)

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม RAMADA PLAZA HOTEL  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง     ต้าจู๋ - เป๋าติ่งซาน - อู่หลง - ถ้ำฝูหยง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

* นำท่านเดินทางไปชมต้าจู๋ เมืองที่มีปฏิมากรรมแกะสลักหินผา มากกว่า 50,000 ชิ้น ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน

** ต้าจู๋มีความสวยงามและมีชื่อติด 1 ใน 5 ผาหิน แกะสลักที่มีชื่อเสียงของจีน (ต้าจู๋ หยุนกั่ง หลงเหมิน โม่เกา ม่ายจี๋ซาน) เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 892-1260)

..ถือเป็นคลังมหาสมบัติในทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนา นอกจากจะมีงานศิลปะของพุทธศาสนา ยังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศาสนาเต๋า และแนวคิดสำนักปรัชญา ‘หยู่เจียเสียว์’ ของขงจื๊อรวมอยู่ด้วย พื้นที่เขาหินสลัก กินอาณาบริเวณของภูเขาทั้ง 5 ได้แก่.. เป่ยซัน เป๋าติ่งซัน หนันซัน สือจ้วนซัน และสือเหมินซัน และเทือกเขาอื่นๆ โดยรอบในเขตปกครอง 28 หมู่บ้านของพื้นที่ 32 ตำบล ทั่วอำเภอต้าจู๋ (เดินทาง 4 ชั่วโมง)  

* นำท่านไปชมเขาเป่ยซาน ผาแกะสลักที่มีชื่อเสียงเป็นดับที่ 2 แห่งต้าจู๋ โดยตลอดแนวหน้าผาความยาวราว 300 เมตร สูง 7-10 เมตร เป็นช่องเขาคล้ายรังผึ้งถึง 264 คูหา แบ่งเป็นส่วนเหนือและใต้ รูปสลักหินโดยส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป ซึ่งแกะสลักด้วยความละเอียดประณีตบรรจง และมีความงดงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วย

** โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น พบว่า..หินแกะสลักเหล่านี้ เริ่มแกะสลักเมื่อปีแรก สมัยจักรพรรดิจิ่งฝูแห่งราชวงศ์ถัง และเสร็จสิ้นในสมัยจักรพรรดิเส้าซิงแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 890-1175)

* นำท่านไปชมเขาเป๋าติ่งซาน ผาแกะสลักที่มีชื่อเสียงเป็นดับที่ 1 แห่งต้าจู๋ อยู่ห่างจากตัวเมืองต้าจู๋ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร ชมปฏิมากรรมแกะสลักหินผางดงามที่มีความยาวประมาณ 500 เมตร การแกะสลักหินที่เป๋าติ่งซาน มีลักษณะพิเศษ คือ มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ

..ส่วนใหญ่จะสะท้อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ หินแกะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ รูปหญิงเลี้ยงไก่ (หยั่งจีหลูว์) สาวน้อยเป่าขลุ่ย (ชุยตี๋หนี่ว์) พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรพันมือ (เชียนโส่วกวนอิน) เป็นต้น (รวมรถแบตตารี่)

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

..แล้วนำท่านเดินทางสู่อู่หลง (4 ชั่วโมง) เขตเทือกหินคาร์ส (KARST) มรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก้ ประกอบด้วย 4 ธรรมชาติพิสุทธ์ อันได้แก่.. โตรกแม่น้ำฝูหยง ถ้ำฝูหยง ซานเฉียวสะพานสวรรค์ และหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง นั่งรถผ่านชมธรรมชาติเขียวขจีตลอดเส้นทาง

** อู่หลงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉุงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียง ตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมือง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่งดงาม..

..ถ้ำที่เมืองอู่หลงนี้ได้รับการขนานนามว่า มีความสวยงามที่สุดในเมืองจีน ก็ว่าได้ มีชื่อว่า “ถ้ำฝูหยงต้ง”

* นำชมถ้ำฝูหยง ถ้ำฝูหยงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝูหยง มีโถงถ้ำใหญ่ที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด ที่มีชื่อเสียงได้แก่ วังมังกรใต้สมุทร น้ำตกไข่มุก และหินงอกหินย้อยชนิดที่สวยงามหายาก เช่น GYPSUM FLOWER, HELICTITE, VISUAL STALAGMITE และ CORAL YAO CHI

** ถ้ำนี้ค้นพบเมื่อ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสำรวจร่วมกันของประเทศจีน และออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยู่ในระดับ ที่เป็นถ้ำมหัศจรรย์ของโลก

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม YUZHU GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม    อู่หลง - สะพานสวรรค์ - หลุมบ่อฟ้า - ทุ่งเขานางฟ้า

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

 • นำชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน “อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า” ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร

..และเกิดหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถ้ำ 4 แห่ง และเกิดธารน้ำใต้ดินอีกหลายสาย หลุมบ่อฟ้า เมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากที่ไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา และเมื่อเดินไปใกล้ ๆ จะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา

 • นำท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟต์ตัวใหญ่ริมผา ชมหุบผาสูงชัน ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึ่งเป็นจุดแวะพัก ของคนเดินทางในสมัยก่อน ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ. 618-907)

** ที่สวยจับตาเมื่อมีแสงตก จากด้านบนหลุมบ่อฟ้า สาดส่องเข้ามาใจกลางบ้าน หลุมบ่อฟ้า แกรนด์แคนยอน และบ้านโบราณ เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” Curse of the golden flower ซึ่งนำแสดงโดย โจวเหวินฟะ ดาราดังของฮ่องกง (รวมค่าลิฟท์+รถแบตตารี่)

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 • นำชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตร จากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้า มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู

..จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สไลด์หญ้า)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม YUZHU GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่    อู่หลง - ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโค่ว - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง - ล่องเรือฉงชิ่ง

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม จากนั้นเดินทางไปนครฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง) เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2

..ฉงชิ่ง เคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลางของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย หูหนาน กุ้ยโจว เสฉวน และส่านซี ภายในตัวเมือง มีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสาย เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับแปดของจีน มีพื้นที่ 82,300 ตร.ก.ม. มีประชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น (เดินทาง 3 ชั่วโมง-ทางด่วน)

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 • นำชมเมืองโบราณฉือชีโค่ว ขึ้นชื่อมากในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา ชาวบ้านทุกคนจะต้องทำอาชีพนี้ บ้านแต่ละหลังจะสร้างด้วยไม้ไผ่ ประตูหน้าบ้านจะตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผา

** นำชมท่าเรือขนถ่ายสินค้านานาชนิด เพื่อลงเรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ท่าเรือนี้คึกคักรุ่งเรืองมาก ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ที่นี่ยังเป็นปากทางลำเลียงเครื่องปั้นดินเผาส่งขายกระจายไปทั่วจีน

 • นำท่านชม ศาลาประชาคม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1951 โดย จอมพลเฮ่อหลงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 3 ปี อาคารรูปทรงกลมคล้ายคลึง กับหอฟ้าเทียนทานในกรุงปักกิ่ง

..แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ตึกเหนือ ตึกกลาง และตึกใต้ ส่วนกลางของอาคารไม่มีเสา แต่มีโครงหลังคาเป็น เหล็กหนัก 286 ตัน ปัจจุบันนี้เปิดเป็นโรงแรมบางส่วน และใช้จัดประชุม หรือจัดงานการแสดงขนาดใหญ่ของนคร

* นำท่านชมหงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และ บรรยากาศย้อนยุค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำแยงซีช่วงตัวเมือง ที่มีแม่น้ำสองสายไหลบรรจบกัน คือแม่น่ำเจียหลิง และแม่น้ำแยงซีเกียง ชมวิวมหานครฉุงชิ่งยามค่ำ ที่ตกแต่งแสงไฟสวยงาม 

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม JIN XIU CITY HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า   ฉงชิ่ง - ซุ่ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - วัดหลิงฉวน - เฉิงตู - โชว์ TOP OF SICHUAN

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เดินทางสู่เมืองซุ่ยหนิง (2 ชั่วโมง) ซุ่ยหนิงคนจีนเชื่อว่า เป็นที่กำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม เมืองนี้เคยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ ถึงเมืองซุ่ยหนิง

 • นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของสุดยอดโบราณสถานกว่าพันปีที่ วัดกว่างเต๋อ วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมในร่างชาย) เชื่อว่าท่านเคยประทับที่นี่ 68 ปี จากนั้นจึงย้ายไปอยู่เกาะผู่ถัวซาน วัดกว่างเต๋อเป็นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมาประทับตราเข้า-ออก ที่วัดแห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขต

* วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อย่าง คือ หน้าบันโบราณ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ตราประทับหยกเหอเถียน เจ้าแม่กวนอิม ป้ายจารึกเก้ามังกรประวัติเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูปหยก 1 ใน 4 ของโลก

 • จากนั้นอิสระให้ท่านปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่าเสริมบารมี เพื่อสิริมงคลแด่ตัวท่าน
 • จากนั้นชมวัดหลิงฉวน (วัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา) วัดใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์สุย ตั้งอยู่บนเขามีต้นไม้โบราณปกคลุมหนาแน่น เป็นสถานที่เจ้าแม่กวนอิมแสดงธรรมเป็นครั้งแรก

..ภายในวัดมีหอเจ้าแม่กวนอิมรูปทรง 56 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมสูง 18.6 เมตร มีเรื่องเล่าขานกันว่า เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ชาวบ้านที่มาสักการะ เห็นเจ้าแม่องค์นี้ได้กระพริบตา และหลั่งน้ำตา เสมือนท่านสงสารชาวผู้ประสบภัย ภายในวัดแห่งนี้ ยังได้แสดงประวัติของเจ้าแม่กวนอิมอย่างละเอียด (รวมรถเล็ก)

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แล้วเดินกลับเมืองเฉิงตู  (2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

* นำท่านเข้าชมโชว์ใหม่ของเฉิงตู TOP SHOW OF SICHUAN ใช้นักแสดงกว่า 200 คน สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเสฉวน ในรูปแบบการแสดงบนเวทีใหญ่ขนาด 16,500 ตารางเมตร ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก จินตลีลาร่วมสมัย และระบำทิเบต 

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม GU LOU HOLIDAY INN EXPRESS    ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก   เฉิงตู - ช้อปปิ้งซุนซีลู่ - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ถนนชุนซีลู่ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เที่ยง  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพร) ..หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

 • 15.30   น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619
 • 17.35   น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 33,900 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 31,900 .-  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 30,900 .- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน