APR 2013 : ชมเทศกาลดอกซากุระบาน โอซาก้า โตเกียว ฮาเนดะ 7 วัน 4 คืน (TG) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กันยายน 25 , 2020
Font Size
   

APR 2013 : ชมเทศกาลดอกซากุระบาน โอซาก้า โตเกียว ฮาเนดะ 7 วัน 4 คืน (TG) Featured

Rate this item
(5 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น 2556 : ญี่ปุ่น | 日本国 | Japan 2013 ชมเทศกาลดอกซากุระบาน โตเกียว โอซาก้า ฮาเนดะ 7 วัน 4 คืน | โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น 2556 : ญี่ปุ่น | 日本国 | Japan 2013 ชมเทศกาลดอกซากุระบาน โตเกียว โอซาก้า ฮาเนดะ 7 วัน 4 คืน | โดยสายการบินไทย (TG) Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ญี่ปุ่น 2556 : ญี่ปุ่น | 日本国 | Japan 2013 ชมเทศกาลดอกซากุระบาน โตเกียว โอซาก้า ฮาเนดะ 7 วัน 4 คืน | โดยสายการบินไทย (TG)

SUMMER JAPAN 2013 | ชมเทศกาลดอกซากุระบาน โตเกียว โอซาก้า ฮาเนดะ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระ) ปราสาททอง นั่งรถไฟชินคันเซน  ทะเลสาบฮามานะ  ไร่สตรอเบอรี่(ทานไม่อั้น) ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮัคไค ไร่วาซาบิ  สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) ฯลฯ

TRAVELPRO. FOR PHOTO TRAVELING

วันเดินทาง
1 – 7, 5 – 11, 7 – 13 เม.ย. 2556
14 – 20 เม.ย. 56
ราคาท่านละ
53,900 .- บาท (เต็ม)
58,900 .- บาท (เต็ม)
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria6ecdbc5873

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 20:30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D  โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง   โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระ) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - เกียวโต  

 • 06:25 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 • * นำท่านเดินทางสู่ "ปราสาทโอซาก้า" หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ได้มีการสำรวจ และพบว่าเคยเป็นที่ตั้ง ของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพง หินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก ชมบรรยากาศสองฝั่ง ที่เต็มไปด้วยดอกซากุระ สีชมพูอ่อน เป็นฉากหลังที่สวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูป เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ชินไซบาชิ" ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัด บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้า และห้างสรรพสินค้าเรียงรายกัน ตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือก และชมกันมากมายหลากหลายแบบ บนถนนเส้นนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

* นำท่านเดินทางสู่ "เมืองเกียวโต" อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปีชม "ปราสาททอง" หรือเรียกกันว่า "คินคาคุจิ" ปราสาทที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุน ในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ที่ได้รับการดูแล และอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม

** ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทอง ส่องประกายระยับยาม กระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำ คล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิด กับตัวปราสาท และบรรยากาศโดยรอบ

 • จากนั้นนำท่านชม "วัดคิโยมิสึ" วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขา โดยการใช้ท่อนซุง นำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดื่ม "น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย" ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้ว  จะประสบความสำเร็จ สามด้านคือ "ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ"

:: อิสระกับการเลือกซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองบนถนน "โอชะซากะ" และ"ซันเน็งซากะ" เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจพัดญี่ปุ่น ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ::

 • จากนั้นนำท่านชม "ศาลเจ้าเฮย์อัน" ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง การครบรอบ 1,100 ปีของเมืองเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตกรรม สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของด้านหลังเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่นด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับซุ้มประตู ของศาลเจ้า และโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของศาลเจ้าเฮย์อัน ตามอัธยาศัย

* นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า ไปยังย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้ง ชื่อดังของนาโกย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าเป็นต้น

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ NAGOYA KKR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - ไร่สตรอเบอรี่(ทานไม่อั้น)- น้ำตกชิไรโตะ - คาวากูจิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

* นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถ สู่การนั่งรถไฟ "ชินคันเซน" รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น และเคยได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่ "วิ่งเร็วที่สุดในโลก" ด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซน มีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อน จากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ทะเลสาบฮามานะ" แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลกรอบฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง  นำท่านเดินทางสู่ "ไร่สตรอเบอรี่" ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอมหวานกับสตรอเบอรี่ จากไร่ ให้ท่านอิ่มอร่อย แบบไม่อั้น

..นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากสตรอเบอรี่สด ในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอรี่เลื่องชื่อ, แยมสตรอเบอรี่, สตรอเบอรี่อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ รู้กรรมวิธีในการปลูกสตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง

 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่น้ำตก ชิไรโตะ หรือน้ำตกเส้นด้าย ซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็ง บนยอดของภูเขาไฟฟูจิไหลลงมาแล้ว ผ่านรอยพรุนของหินซึ่งเป็นรูเล็กๆ เหมือนรูเข็มพุ่งออกมาเหมือนเส้นด้าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า

:: ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความอีกด้วย ::

วันที่สี่    ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - ไร่วาซาบิ - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ)- โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

* นำท่านสู่ "ภูเขาไฟฟูจิ" ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น ด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเล และรูปทรงกรวยคว่ำ ที่ได้สัดส่วน จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

.. เดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า จึงเป็นแดนต้องห้าม สำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้าย เมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ "ชั้น 5" ของภูเขา ไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย) หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯ

** อนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ

* จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "โอชิโนะฮัคไค" บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะ บนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ไร่วาซาบิ" ตื่นตาตื่นใจกับ "ต้นวาซาบิ"มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูก และการนำมาทำเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนม และของที่ระลึกที่ทำมาจากวาซาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม "ไอศกรีมรสวาซาบิ" รสชาติดั้งเดิม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านแวะชมความงาม ของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่ "สวนสันติภาพ" หรือ "เฮวะโคเอน" อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในครั้งนั้นด้วย สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโต ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย อิ่มเอมกับบรรยากาศ ชมดอกซากุระมากมาย เหมาะกับการถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต" แหล่งรวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น โกอินเตอร์มากมาย กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตเกียวไปยัง "ชินจูกุ" ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่ง ของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่  SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ)หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม: เดินทางไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าเข้า 2,500 บาท/ เด็ก 2,200บาท)หรือ ท่องเที่ยวโดยรถไฟ(เพิ่มเงิน 1,000 บาทวัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี(ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว), ช้อปปิ้ง อาเมโยโกะ - ศาลเจ้าเมจิ - ฮาราจูกุ - ชิบูย่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

*** ลูกค้าที่ซื้อทัวร์เสริม1 --->โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ "Tokyo Disneyland" ***

"โตเกียว ดิสนีย์แลนด์" ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่านผจญภัย กับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชม ดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISS FAMILY TREE HOUSE

..สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัย บนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารัก ของหมีพูห์  POOH'S HUNNY HUNT ในโซน  FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกาย ชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆ กับ IT'S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO'S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูน ของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP'N DALE'S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อ กับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND  

..สนุกสุดเหวี่ยง กับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศ แบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุด ของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก เป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR  และต่อด้วยการชม (ELECTRIC PARADE) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ " TOKYO DISNEYLAND ELECTRIC PARADE DREAMLIGHT " ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนว ไวท์ กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ (ในกรณีที่ฝนตก หรือ อากาศไม่เหมาะสม ขบวนพาเหรด อาจงดการแสดง)  

*** ลูกค้าที่ซื้อทัวร์เสริม 2 ***

* นำท่านไปยัง "วัดเซ็นโซจิ" หรือ "วัดอาซากุสะ" วัดที่เหล่าโชกุน และซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ "คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)" ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น "โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก" แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า"ถนนนากามิเสะ" แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไรชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ "ขนมอาเกมันจู" ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "โตเกียวสกาย ทรี" หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต)โตเกียวสกายทรี ได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุด ในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้า ชั้นชมวิว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

* นำท่านเดินทางสู่ย่านอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ ผลไม้สด ขนมขบเคี้ยว แฟชั่นสวยงาม สินค้าต่างๆ ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง จากร้านรวงมากมาย

 • จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญ ของมหานครโตเกียว ได้เคยถูกทำลาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทำด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แล้วไปช้อปปิ้งกันต่อยังย่าน "ฮาราจูกุ" แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง "ตรอกทาเคชิตะ" สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าร้านฟาสท์ฟู๊ด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย

** วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก " COSPLAY " มักมาแต่งหน้า และเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน หรือเลือกช้อปปิ้งบนถนน "โอโมเตะซันโด" ย่านสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย แลพหรูหรา ด้วยแบรนด์ร้านค้าชั้นนำมากมาย ที่เรียงรายตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD'S เป็นต้น

..แล้วนำท่านไปยัง "ย่านชิบุยะ" ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิต สำหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดท แฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำ ของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆ อื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์และนำท่าน ไปยัง "Shibuya Hikarie" แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของ Shibuya ที่เน้นสินค้า เอาใจวัยทำงาน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง กันตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่  SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก   พระราชวังอิมพีเรียล - ช้อปปิ้งกินซ่า - วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้า เวป - ห้าง diver city Tokyo plaza ห้าง aqua city & decks(ชมสะพานเรนโบว์) - สนามบินฮาเนดะ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

* นำท่านผ่านชม "พระราชวังอิมพีเรียล" อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้  ที่ได้รับการบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ำสมัย เอโดะ

* นำท่านเดินเที่ยวชมย่าน "กินซ่า" ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ง ชื่อดังแบรนด์เนมมากมาย สนุกสนาน กับการช้อปปิ้ง "ถนนชูโอ" บางครั้งก็เรียกว่า "ถนนกินซ่า" หรือเลือกซื้อของห้างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะร้านบูติค เครื่องสำอางค์ชั้นนำจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่องใช้ไฟฟ้ายัง "อาคารโซนี่" ที่กลายเป็นจุดนัดพบ ด้านในเต็มไปด้วยเครื่องใช้ฟ้ารุ่นต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

* นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ "วีนัสฟอร์ต" แหล่งช้อปปิ้งในร่มที่ตกแต่ง แบบยุโรปสมัยศตวรรษที่ 18 ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ากว่า 150 ร้านภายใต้หลังคา ท้องฟ้าจำลองที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสว่างจ้า หรือมืดครึ้มคล้ายฝนตกได้ตามแต่จะตั้งโปรแกรม

 • จากนั้นนำท่านสู่ "TOYOTA MEGA WEB" สถานที่จัดแสดงยานยนต์ของโตโยต้า ชมฮิสทอรี่การาจที่จัดแสดงรถยนต์ โตโยต้าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 50 ถึงทศวรรษที่ 70 โตโยต้าซิตี้โชว์เคส และโตโยต้ายูนิเวอร์ ซิตี้ดีไซน์ โชว์เคสที่จัดแสดงรถยนต์โตโยต้ารุ่นปัจจุบัน และรถยนต์ ต้นแบบแห่งอนาคตรวมทั้งเทคโนโลยีอันก้าวหน้า ในโลกยนต์กรรม สําหรับอนาคต และท่านยังสามารถทดลองนั่งรถไฟฟ้า ที่ไม่ต้องมีคนขับ (Electric Vehicle Commuter) ได้อีกด้วย

* จากนั้นนำท่านไปยัง "DiverCity Tokyo Plaza" แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ "Theatrical City Space" แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ "GUNDAM Front Tokyo" ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ "DiverCity Tokyo Plaza" แห่งนี้เลยก็ว่าได้  "GUNDAM Front Tokyo" ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก

..สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ของ "Diver City Tokyo Plaza" และในช่วงค่ำ ๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับ ให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วยสำหรับ "GUNDAM Front Tokyo" นั้นนับว่าเป็น Theme Park แห่งแรกที่ทำให้เหล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM สามารถสัมผัส และเข้าถึง GUNDAM World ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชมGUNDAM Front)

 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ "Aqua city และ Decks" ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า "โรแมนติกที่สุด" ของโตเกียว สามารถมองเห็น "สะพานเรนโบว์" ที่พาดผ่านจากโอไดบะ สู่เมืองโตเกียว โดยมี "หอคอยโตเกียว" สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง "เทพีสันติภาพ" เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่เจ็ด  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

 • 00:20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG661
 • 05:20 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-นาริตะ / คันไซ-กรุงเทพฯ สายการบินไทย TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน -พฤศจิกา อากาศเย็นสบาย ค่อนไปทางหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 53,900 บาท

-เด็กเสริมเตียง ลด 4,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

30 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน