ทัวร์จีน 2556 | APR 2013 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ ตุลาคม 21 , 2020
Font Size
   

ทัวร์จีน 2556 | APR 2013 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน Featured

Rate this item
(3 โหวต)
ทัวร์จีน : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน ทัวร์จีน : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง | shanghai-28-12-2012-0011
ทัวร์จีน 2556 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (MU) OR SHANGHAI AIRLINES (FM)

ชมหาดว่ายทาน เดินเล่นถนนนานกิง - ถนนโบราณเหอฝางเจีย ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู เที่ยวชมเมืองโบราณโจวจวง + ชมกายกรรม CMC ช้อปปิ้งตลาดร้อยปี ฯลฯ

 *** พลาดไม่ได้ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar ***

 . . . พร้อมเมนูพิเศษ !!! เสี่ยวหลงเป่า ไก่ขอทาน หมูพันปี ขาหมูโจวจวง  ราคาท่านละ 28,900 บาท | ออกเดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2556 ด่วนที่นั่งมีจำกัด

วันเดินทาง
11 - 15 เมษายน 2556
ราคาท่านละ
28,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria0fc6e9e16a

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิฯ

 • 23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  แถว U เคาน์เตอร์ สายการบิน CHINA SOUNTHREN AIRLINES หรือ SHANGHAI AIRLINES โดยมี  เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแด่ท่านในการเช็คอิน
 • 01.55 น. ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดยเที่ยวบินที่ MU 548 หรือ FM (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง   เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ทะเลสาบซีหู - เหอฝั่งเจีย

 • 07.00 น. เดินทางถึงสนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอต้อนรับ และ นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง มหานครเซี่ยงไฮ้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง เป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติ  ทะเลสาบ ต้นไม้และสวนสวย

.. ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรย ถึงความสวยงามของเมืองหังโจว และ ซูโจวว่า " บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  ซู(โจว) หัง(โจว) ถึงหังโจวแล้ว นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง "นางพญางูขาว" กับชายคนรักชื่อ "โข้เซียน"

* นำชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่น รอบๆทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า "พฤกษชาติในนครินทร์"

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร

** ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิม ของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก

เข้าพักที่โรงแรม YONGHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   หังโจว - ซูโจว - วัดซีหยวน - เมืองโบราณโจวจวง - ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - ซินเทียนตี้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อย กว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า " เมืองแห่งสาวงาม "

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชมวัดซีหยวน  นมัสการ พระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างงดงาม ใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพเคยเสร็จ และถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกอย่างงดงาม 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองโจวจวง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ในเขตเมืองคุนซาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ได้รับฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน" เที่ยวชมหมู่บ้านโจวจวง เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีประวัติยาวนานกว่า 900 ปี

** หมู่บ้านนี้จะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวชนบทในสมัยโบราณ และคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ บ้านเรือนแบบโบราณในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง ยังมีคลองไหลผ่านตามบ้านเรือน ซึ่งเป็นเส้นทางการสัญจรไปมา โดยใช้เรือเป็นหลัก และยังมีสะพานหินโบราณ 14 แห่ง ที่เชื่อมเส้นทางในหมู่บ้านรวมทั้ง สะพานแฝด ที่มีชื่อเสียงของโจวจวง จึงทำให้โจวจวงได้รับสมญานามว่า.. เมืองเวนิสของประเทศจีน

* สนุกสนานกับการ นั่งเรือชมบรรยากาศสุดคลาสสิคแบบย้อยยุค สองฝั่งคลองจะมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมาย จนถึงเวลานำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปยัง ซินเทียนตี้ ( โลกใบใหม่ ) หรือ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี "ย่านซินเทียนตี้" ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า

** ออกแบบโดย "เบนจามิน วูด" สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน .. ได้รับเสียงชมว่า มีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้าน ก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่ จากยุคปลายศตวรรษที่ 19

* ที่นี่มีความรื่นรมย ์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟ และคาเฟ่เดิร์นๆ, เรสเตอรองต์ของคนดัง, โรงหนังอาร์ต เฮาส์, บูติกเก๋ๆ ของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช็อปปิ้ง มอลล์ระดับอัพสเกล

..มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่แต่งร้านอย่างมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ ให้เป็นร้านอาหารที่ดูหรูหรา คลาสิค บรรยากาศร้านย่านซินเทียนตี้ มีให้เลือกทั้งนั่งกินบรรยากาศนอกร้าน หรือนั่งสบายๆภายในร้าน บางร้านมีดนตรี LIVE หลากแนวบรรเลงขับกล่อม ให้เป็นค่ำคืนที่สนุกสนานและน่าจดจำ

** นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ตกแต่งเก๋ไก๋จำหน่ายสินค้าจำพวกงานศิลป์ นับเป็นสวรรค์พักผ่อน ของหนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ ยามค่ำคืน นอกจากตัวอาคาร และสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการตกแต่ง เป็นแบบตะวันตกแล้ว ที่นี่ยังมีฝรั่งเดินเต็มไปหมด ยิ่งทำให้ดูเหมือนเดินอยู่ในยุโรปเข้าไปใหญ่... ถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม!!

 • นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม EXPRESS HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่   ตึก SWFC94* - หาดว่ายทาน - ถนนหนานกิง - กายกรรม CMC

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 94) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101 ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตง ของมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงาม แปลกตานานาชนิด..

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น ชมหาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูป ระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่

  ..ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น ของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก

  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลาง สำหรับการช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหาร และศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิง ให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียง และคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้

  เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม กายกรรม CHARMING CHINA (CMC) ซึ่งเป็น กายกรรมชุดใหม่ รูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุด มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน ..สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

  • หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  เข้าพักที่โรงแรม EXPRESS HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้า  ตลาดร้อยปี - ตลาดเถาเป่าเฉิง - กรุงเทพฯ

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี  เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ช่วยสร้างเมืองให้น่าอยู่ ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองได้ดี  

  ** อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงและชิง สีสันร้านค้าต่างๆ ที่ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน (โทนสีเข้มแดงคลาสิกโบราณ และโคมสีแดง) ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง (โดยเฉพาะเสี่ยวหลงเปาเลื่องชื่อ ขอบบอก..คิวยาวมากๆ) ร้านกาแฟดัง (ที่ยังต้องลดสีโลโก้ตัวเอง) ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ ที่นอกจะทำให้ท่านได้ของที่ถูกใจ แล้วและยังได้อิ่มเอม กับบรรยากาศความสวยงามอีกด้วย

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ที่ตลาดเถาเป่าเฉิง  จนถึงเวลา

  • 21.40 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ MU 547 หรือ FM บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  • 00.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   

  *

  เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวหังโจวและร้านค้าต่างๆ

  อัตราค่าบริการ ** ไม่มีแจกกระเป๋า **

  การเดินทาง

  กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
  สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINE (MU) หรือ FM

  - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

  ที่พัก

  โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

  อาหาร

  ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

  สภาพอากาศ

  - ช่วงเดือน เมษายน อากาศร้อน

  ข้อมูลอื่นๆ

  - ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
  บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
  แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

  - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


  ค่าใช้จ่าย

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 28,900 บาท

  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง ท่านละ  27,900 บาท

  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง ท่านละ  26,900 บาท

  อัตรานี้รวม

  - ภาษีสนามบิน

  - รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

  - อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

  - ที่พักตามระบุในโปรแกรม

  - ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  - เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

  - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  - ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

  - มินิบาร์ภายในโรงแรม

  add on

  - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

  จำนวนที่นั่ง

  15 ท่านขึ้นไป

  เอกสาร

  - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
  รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

  ติดต่อสอบถาม

  Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

  Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

  Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

  TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

  lanny

  lanny

  Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

  Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน