NEW!! พาพ่อเที่ยว..ได้ภาพประทับใจ คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ ตุลาคม 21 , 2020
Font Size
   

NEW!! พาพ่อเที่ยว..ได้ภาพประทับใจ คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
คุนหมิง แชงการีร่า

พิเศษ ทริปวันพ่อ...ครอบครัวที๊มีท่านพ่อมาด้วย รับส่วนลดทุกท่าน ท่านละ 1,000 บาท พร้อมภาพถ่ายคู่กับท่านพ่อ โดยช่างภาพมืออาชีพ จาก TRAVEL PRO

เดินทางวันที่ 5-10 ธ.ค.2551 ---> 29,500 บาท

?

คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ่วเซียงชมความงามของหินงอกหินย้อยพร้อมให้ท่านช้อปปิ้ง และของที่ระลึกมากมาย
ต้าลี่ เป็นเมืองเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซานทางด้านตะวันตก และทะเลสาปเอ๋อไห่ทางด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไบ๋และชาวอี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ลี่เจียง สัมผัสหมู่บ้านของชนชาวลี่เจี่ยง? ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก????????? ?กรุงเทพฯ-คุนหมิง
17.30???????????? ??พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
19.25????????????? ?ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 742
22.35????????????? ?ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่าน เข้าพักผ่อนที่โรงแรมKING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า? ราตรีสวัสดิ์

?

วันที่สอง??????? ?คุนหมิง-ต้าลี่-เจดีย์สามองค์ - โรงถ่ายภาพยนตร์-เมืองโบราณต้าลี่
เช้า?????????????????? รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ ชมวิวระหว่างทางประมาณช่วงบ่ายเดินทางถึงเมืองต้าลี่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
เที่ยง????????????? ? รับประทายอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ถึงเมืองต้าลี่ จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถังโดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้าง เดินทางสู่โรงถ่ายทำภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่าย? ทำยังเมืองต้าหลี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ พร้อมชมโชว์ 5 ชุดที่มี? ชื่อเสียง ประกอบด้วย โชว์ชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง? ชุดที่ 2? โชว์โยนลูกบอล? ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า? ชุด? ที่ 4 กายกรรม? ชุดที่ 5? ชมตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถ?? มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่อง??ด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่า?ไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า ?เอ๋อไห๋?
เย็น??????????????? รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร นำท่านชมเมืองโบราณต้าลี่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มีกำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่าต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้าเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม LAN LIN GE HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม??????? ต้าลี่-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า??????????????? ? รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง????????????? ?รับประทานอาหารกลางวัน หลังรับประทานอาหารนำท่านสู่สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใสสะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทรายและมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา? ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม?
เย็น????????????? ?รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาด ?สี่เหลี่ยม? ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่านาซีและของพื้นเมือง และนำท่านเข้าพักผ่อนที่ GRAND LIJIANG? HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
(โรงแรมนี้อยู่ในแถวตัวเมืองเก่าลี่เจียง สวยมาก ช็อปปิ้งสะดวก)


วันที่สี่?????? ลี่เจียง ?ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหม่ว-หมู่บ้านน้ำหยก
เช้า???????????? ?รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังสถานีกระเช้านั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมความงามของทุ่งหญ้าที่เขียวขจีต้นสนและต้นฉำฉาที่สวยงามและภูเขามังกรหยกที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านชมโชว์จางอี้โหม่ว โชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมตงปาอันสวยงามตระการตา ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก(โชว์กลางแจ้ง) ใช้ผู้แสดงร่วม 500 กว่าคน
บ่าย??????????? เดินทางสู่หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี
ค่ำ???????????? ?รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย และนำท่านเข้าพักผ่อนที่ GRAND LIJIANG? HOTEL ระดับ 4? ดาวหรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า???? ?ลี่เจียง ? ต้าลี่ - คุนหมิง ?วัดหยวนทง
เช้า????????????? รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง โดยผ่านเมืองต้าลี่ ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง ( ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงเมืองต้าลี่)
เที่ยง?????????? รับประทานอาหารกลางวัน? ที่ภัตตาคาร? จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่คุนหมิง (ประมาณ 4 ชั่วโมง) เย็นเดินทางถึงเมืองคุนหมิง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑล ยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัด? ตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้
ค่ำ??????????????รับประทานอาหารค่ำ ณ นำท่านเข้าสู๋ที่พัก? KING WORLD ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?

วันที่หก????? ตำหนักทองจินเตี้ยน ?ป่าหิน -ช็อปปิ้ง-กรุงเทพ
เช้า????????????? รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางเที่ยวชมตำหนักทองจินเตี้ยนที่สร้างโดยอู๋ซานกุ้ยเจ้าเมืองยูนนานเมื่อสมัยต้นราชวงศ์ชิงตัวตำหนักเป็นทองเหลืองทั้งหลั้งหนักถึง360ตันมีตำนานกว่า 2000 ปี นำท่านเดินทางไปชมอุทยานป่าหิน
เที่ยง??????????? รับประทานอาหารกลางวัน? ที่ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่อุทธยานป่าหิน ชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้นแต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็น
สาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกประหลาด บนเนื้อที่ กว้างใหญ่ไพ ศาลกว่า 1,200ไร่ ถึงเวลาเดินทางกลับเมืองคุนหมิง นำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้งสินค้าเพื่อเป็นของฝาก ตามอัธยาศัย
ค่ำ?????????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? ได้เวลาเดินทางไปสนามบิน
23.35????????? ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
01.00????????? เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ???
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ

*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ ?และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไร? ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้ค่ะ

?

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

?

?

การเดินทาง

- กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ไชน่าชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วง เดือน ธันวาคม อากาศหนาวมาก โดยเฉพาะที่เขาลี่เจียง อุณหภูมิน่าจะประมาณ?2 ถึง?10?องศา

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

?

ค่าใช้จ่าย (อัพเดทเร็วๆนี้ค่ะ) ผู้ใหญ่ ท่านละ?29,500?บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม?3,500 บาท) เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่?ลดท่านละ 2,000?บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง?ลดท่านละ???1,000?บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม?3,500 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel :????081-830-0751?? หรือ??? 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

?

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน