MAR 2013 : ชมมรดกโลก นครวัต นครธม 4 วัน 3 คืน โดย BANGKOK AIRWAYS | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กันยายน 25 , 2020
Font Size
   

MAR 2013 : ชมมรดกโลก นครวัต นครธม 4 วัน 3 คืน โดย BANGKOK AIRWAYS

Rate this item
(0 โหวต)

เที่ยวชมมรดกโลกแห่งวัฒนธรรมเขมร นครวัต นครธม โตนเลสาป ชมเขาพนมบาเค็ง  พร้อมชมโชว์ แสง สี เสียง ชัยวรมันที่ 7 มหาราชของอาณาจักรกัมพูชา

ปราสาทบันทรายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน เทือกเขาพนมกุเลน  โบสถ์ลอยฟ้า  เทวาลัยใต้น้ำ ฯลฯ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 

วันเดินทาง
21 - 24 มีนาคม 2556
ราคาท่านละ
23,500 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-บารายตะวันตก –ล่องเรือโตนเลสาป- เขาพนมบาเค็ง-Night market

06.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เค้าเตอร์สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและรอต้อนรับ

08.00 น.   นำท่านเหินฟ้าสู้เสียมเรียบ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 903

09.00 น.   เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วขึ้นรถยนต์ปรับอากาศท้องถิ่น

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร  HENG BY JOK

13.30 น.    นำท่านชม โตนเลสาบ(ทะเลน้ำจืด)  ล่องเรือชมหมู่บ้านประมงและชมชีวิต ประจำวันของชาวประมงเป็นบ้านเรือนแพ มีคนแขมเวียดนามและจาม มีโรงเรียนและโรงพยาบาลลอยน้ำ โตนเลสาบแห่งนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ที่สุดในเอเชียยาว๑๕๐กม กว้าง๓๒กม เมื่อหน้าฝนน้ำจะขยายที่จากปากอ่าวประมาณ๒๐กม ถึง๓๐กม ลึกประมาณ๘ม ถึง๑๔ม มีปลาชุกชุมจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถเลี้ยงชาวกัมพูชาได้ทั้งประเทศ ตั้งแต่โบราณแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านปลากรอบในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฏาคมน้ำลงขอดที่ปากโตนเลสาบตื้นมีปลาชุกชุม พวกชาวประมงพากันลงไปจับปลามาทำปลาย่าง ปลากรอบ ขายไปในที่ต่างๆและส่ง ไปขายเมืองไทยอีกดัวย นอกจากจับปลาในทะเลชาวประมงยังมีเลี้ยงปลากับจระเข้ในกระชังไว้เพื่อขายเพิ่มเติมอีกด้วย

17.00 น.  นำท่านสู่ เขาพนมบาเค็ง  ซึ่งท่านจะได้พบกับทัศนียภาพของเมืองเสียมเรียบ ยามใกล้สิ้นแสงตะวัน ในมุมสูงอีกบรรยากาศหนึ่ง ได้อย่างเด่นชัด  และนอกจากนี้ยังมีปราสาทพนมบาเค็ง ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งของขอม ในสมัยของพระเจ้ายโสวรมัน   หลังจากนั้น   รอบันทึกภาพยามเย็นตอน พระอาทิตย์อัสดง ที่สวยงามยิ่งนัก

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ.ภัตตาคาร  CCV. พร้อมชมโชว์ แสง สี เสียง ชัยวรมันที่ 7 มหาราชของอาณาจักรกัมพูชา ชมยามราตรีของ Night Market เลือกชมและเลือกซื้อของที่ระลึก

เมนูอาหาร ต้มยำกุ้ง/ผัดกุ้งแบบเขมร/โครงกระดูกหมูทอด/ไก่ผัดขิง/ผัดเครื่องทะเลกับเห็ดดำ/ปลาทอดเปรี่ยวหวาน/ผัดผักรวม/ปอเปี๊ยะทอด (บุฟเฟ่ห์) จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งดุบรรยากาศที่ตลาด Night Market (อยู่ใกล้โรงแรม)

20.00 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROYAL CROWN DELUXE ระดับ 4 ดาว

 

วันที่สอง       ปราสาทบันทรายสรี-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-นครวัด-นครธม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากโรงแรม

08.30 น.  ชมรัตนชาติแห่งศิลปะขอม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทรายสรี ชมภาพแกะสลักลวดลายที่เด่นชัด   สวยงามอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา ผ่านชม สระสรง และ แวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาท แปรรูป หลังจากนั้นนำท่านสู่  นครธม เที่ยวปราสาทที่สำคัญ ๆ อันได้แก่ ปราสาทตาพรหม ชมปราสาทที่มีต้นสะปง ยึดเกาะกุมตัวปราสาทให้คงอยู่ดูสวยงามลึกลับ แตกต่างจากปราสาทอื่น, ต่อจากนั้น นำท่านสู่ดินแดน รอยยิ้มแห่งบายนที่เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา ที่ประทับทั้ง 4 ด้าน ของหมู่องค์ปรางค์ปราสาทจำนวน 54 ปรางค์ ของ ปราสาทบายน ระหว่างทางผ่านชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ลานช้าง และปราสาทบาปวน (การเที่ยวชมอาจมีการสลับลำดับในการแวะชม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้น)

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร โตนเลจตุรมุข เป็นภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ โดยเฉพาะ อาหารเวียตนามปรุง สด ๆ ร้อน ๆ น่ารับประทาน (อาหารเติมตลอดเวลา)

บ่าย       นำท่านสู่ดินแดนแห่งความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด โดยท่านสามารถใช้เวลาตลอดบ่ายได้อย่างเต็มที่ในการบันทึกภาพ เที่ยวชม พร้อมกับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ในอดีตของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ซึ่งเป็นผู้สร้าง ปราสาทนครวัดแห่งนี้ ชมภาพสลักที่มีอยู่รายรอบทั้ง 4 ด้านของนครวัด ประกอบด้วยการยกทัพของชาวขอม, ภาพการพิพากษาของพญายม ซึ่งประกอบด้วย นรก และ สวรรค์, ภาพการกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นตำนานของเรื่องราวสำคัญ ๆ ถึง 5 เหตุการณ์ เช่น ราหูอมจันทร์  กำเนิดของนางอัปรา เป็นต้น  ภาพวิษณุ และพระกฤษณะปราบมาร, ภาพการสู้รบของเทวดาปราบอสูร และภาพมหากาพย์รามายณะ และสิ่งที่สำคัญคือ ภาพของนางอัปสราที่มากมายรายล้อมรอบมหาปราสาทนครวัดที่มีอยู่ทั่วไปตามเสา ตามองค์ปราสาท ตามทางเดิน ที่มีอยู่ถึง 1,260 นาง ที่มีท่วงท่า ลีลา และการแต่งกายที่ไม่ซ้ำกัน  เช่น นางอัปสรายิ้มเห็นฟัน, ถือกระจก, ถือ พัด เป็นต้น นอกจากภาพสลักแล้ว ยังมีองค์ปรางค์ปราสาทที่เปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุ ที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา (ขณะนี้เฉพาะบริเวณชั้น 3 เปิดให้เข้าชมได้แล้ว ยกเว้นตรงกับวันพระจะไม่อนุญาตให้เข้าชม ลูกค้าสามารถถ่ายรูปรวมเป็นหมู่คณะ จุดนี้จะสวยงามมาก)

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ.ห้องอาหารที่ใหญ่ที่สุด โตนเลแม่โขง บุฟเฟต์นานาชาติ ที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง   พร้อมโชว์พร้อมชมโชว์รำนางอัปสรา

20.00 น.  เดินทางสู่ที่พัก  ณ. โรงแรม ROYAL CROWN DELUXE ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม         เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบน โบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน นำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบ

เที่ยง       นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร SAMPHEAP จากนั้นบริเวณลานเหนือน้ำตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงบ่ายนำท่านเดินทางกลับ

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ASEAN SQUIE

20.00 น.  เดินทางสู่ที่พัก  ณ. โรงแรม ROYAL CROWN DELUXE ระดับ 4 ดาว


วันที่สี่                 วัดทมัย - องค์เจก /องค์จอม – ช้อปปิ้งตลาดเก่า(พะซาจ๊ะ)- เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ

09.00 น.  นำท่านไปชมเรื่องราวของยุคล้างเผ่าพันธุ์ ของชาวเขมรแดง ณ.วัดทมัย หรือเรียกว่า Killing Field เมืองเสียมเรียบ จากนั้น นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจของชาวเสียมเรียบ (มาสักระแล้วขอพรแล้ว ชาวเขมรเชื่อว่าจะได้ดังขอทุกประการ)

เที่ยง          นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหาร สวัสดี ห้องอาหารของคนไทยที่อร่อยทีสุดในเสียมเรียบ เมนูอาหาร โต๊ะละ 4 ท่าน  ต้มยำไก่บ้าน/ยำปลากรอบ/ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย/ปลาช่อนนึ่งลุยลุยสวน/ไข่เจียว

13.15 น.    จากนั้นนำ ท่านช้อบปิ้งตลาดเก่า(พะซาจ๊ะ) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น เสื้อยืดพิมพ์เป็นรูปภาพของปราสาทต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแขมร ผ้าไหม เครื่องเงิน ไม้และหินแกะสลัก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

15.25  น.    จากนั้นนำ ท่านช้อบปิ้งตลาดเก่า(พะซาจ๊ะ) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น เสื้อยืดพิมพ์เนำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 914ป็นรูปภาพของปราสาทต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแขมร ผ้าไหม เครื่องเงิน ไม้และหินแกะสลัก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

16.40 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ ด้วยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เสียมเรียบ -กรุงเทพฯ
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มีนาคม อากาศปกติ ไม้หนาว ไม่ร้อน

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่เริ่มต้น ท่านละ 23,500 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 22,500 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 21,500  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน