ทัวร์จางเจียเจี้ย พ.ค.-ส.ค. 2556 : กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี พฤศจิกายน 26 , 2020
Font Size
   

ทัวร์จางเจียเจี้ย พ.ค.-ส.ค. 2556 : กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน Featured

Rate this item
(16 โหวต)
ทัวร์จางเจียเจี้ย 2556 : กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน ทัวร์จางเจียเจี้ย 2556 : กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์จางเจียเจี้ย 2556 : กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน 2556 :  กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน : ชมวิวภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า)AVATAR   สัมผัส Glass Skywalk ที่เทียนเหมินซาน ชมเมืองเวนิชแห่งเอเชีย เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง ระเบียงภาพ10ลี้ ถ้ำมังกรเหลืองอันงดงาม **พร้อมชม "โชว์เหม่ยลี่เซียงซี" และโชว์นางจิ้งจอกขาว** เดินทางช่วง มิถุนายน-สิงหาคม| ราคาท่านละ 39,900 บาท

** แพ็คเกจคุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายๆ สไตล์ทราเวิลโปร **

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้มากว่าภาพสวย

วันเดินทาง
1 - 6 พฤษภาคม 2556
25 - 30 มิถุนายน 2556
19 - 24 กรกฏาคม 2556
10 -15 สิงหาคม 2556
รูปสวยๆจาก จางเจียเจี้ย
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria160f91e570

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ - กวางเจา - ช้อปปิ้ง - จางเจียเจี้ย

 • 08.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน  CHINA  SOUTHERN  เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 11.55 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน CHINA  SOUTHERN   เที่ยวบินที่ CZ358
 • 15.30 น. (Local Time) ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งเขตกุ้ยฮัวกั่ง เขตจำหน่ายเครื่องหนัง ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร .. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

 • 20.05 น. เหิรฟ้าสู่เมือง จางเจียเจี้ย โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CZ 3381
 • 21.35 น. ถึงท่าอากาศยานเมือง  DAYONG  หลังจากผ่านพิธีการ นำท่านสู่ จางเจียเจี้ย เมืองอุทยานแห่งชาติ ในมณฑลหูหนาน ซึ่งได้รับเกียรติคุณจากสหประชาชาติ ว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก

พักที่ โรงแรม EMPEROR  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    หวงสือจ้าย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - ลำธารจินเปียนซี – ทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ระเบียงภาพ 10 ลี้ (รถไฟเล็กไป – กลับ) - ชมโชว์ CHARMING XIAGXI

เช้า    รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่าน ชม หวงสือจ้าย  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแห่งนี้ มีเนื้อที่ 83,000 กว่าไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่น ไปตามแนวหน้าผา นี่คือทัศนียภาพที่ลือชื่อ บริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ-จางเจียเจี้ย ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาสิงโตเหลือง มียอดเขาสูงรูปร่างแปลกตานับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นจากพื้นพิภพ สวยงามตระการตา เช่นประตูสาวพรหมจรรย์แรกแย้ม ประตูศักดิ์สิทธิ์หนังสือสวรรค์ เสาเข็มมหัศจรรย์ แห่งท้องสมุทร เสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน  ดังนั้นจึงมีเนื้อเพลงพื้นเมืองที่ว่า...  "หากท่านไม่ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเขาสิงโตเหลืองแล้ว เท่ากับว่าท่านยังมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย" จากนั้นนำท่านชมลำธารจินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ระยะทางยาว 5,700 เมตร  น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาด ตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปล่องเรือ ชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูง ที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตรรายล้อมด้วยยอดเขา "ยากที่จะแยกได้ว่า..น้ำอยู่ในหรือนอกภูเขากันแน่ นำชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถไฟฟ้า 3 ตอน ไป-กลับ) ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร ชมโชว์CHARMING XIAGXI หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก ซึ่งเป็นโชว์ที่สวยงามและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองของมณฑลหูหนาน จากนั้นเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม EMPEROR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ภูเขาเทียนจื่อซาน โดยกระเช้าลงลิฟท์แก้ว(ภูเขาฮาเลลูย่า)- สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานหนึ่งใต้หล้า – ถ้ำมังกรเหลือง - โชว์นางจิ้งจอกขาว

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน(โดยขึ้นกระเช้าลงลิฟท์แก้ว) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ และยังมีจุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า ภูเขาฮาเลลูย่า(เป็นชื่อเรียกฉากหนึ่งในเรื่องอวตาร) บริเวณนี้เป็นทิวทัศน์ที่ถูกจำลองแบบไปใช้ในเรื่องอวตาร ที่ทำเป็นภูเขาลอยฟ้า ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านนั่งรถของอุทยาน (30 นาที) เพื่อขึ้นกระเช้า  จากนั้นนั่งรถอุทยาน (20 นาที) สู่สวนจอมพลเฮ่อหลง  สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ  ปี ค.ศ. 1986  เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง  แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยาน (30 นาที) เพื่อไปชม ภูเขาฮาเลลูย่า  ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล  สะพานหนึ่งในใต้หล้า  อยู่ภายในอุทยานหยวนเจียเจี้ย  มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายเรื่องบนสะพานจะมีลูกกุญแจอยู่เต็มไปหมด  เป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวที่ว่าหากคู่ไหนเอากุญแจไปคล้องไว้ที่สูงๆ  จะได้ไม่มีใครสามารถพรากคู่รักให้จากกันได้  บางคนก็ทิ้งสู่หุบเหวเบื้องล่าง  ก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกันตราบชั่วนิรันดร์  โฉมหน้าสะพานเป็นสะพานหินธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก  ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  นำท่านนั่งรถบัสของอุทยาน ( 20 นาที)  เพื่อไปลงลิฟท์แก้ว  จากนั้นนั่งรถอุทยาน (30 นาที)  ถึงทางออกอุทยานฯ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถ้ำมังกรเหลือง(หวงหลงต้ง)ซึ่งมีความสูงถึง160 เมตร  โดยวัดตามเส้นดิ่งลึก 1.5 กม. โดยแบ่งออกเป็นสี่ชั้นด้วยกัน ภายในถ้ำมีแอ่งน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดินมี 2 สาย น้ำตกใต้ดิน 3 แห่ง บึง 4 แห่ง ห้องโถง 13 แห่ง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นอกจากนี้ยังมีคลอง นาหินและป่าหิน เป็นต้น   ... หลังจากนั้นนำท่านลองเรือภายในถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ หินงอก หินย้อย มีรูปลักษณะแปลกพิสดารอย่างมากมาย ..

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเย็นนำท่าน เข้าชมสุดยอดโชว์ กำกับโดย จางอวี้โหมว "โชว์นางจิ้งจอกขาว"

• จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม EMPEROR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่      จางเจียเจี้ย - อุทยานเทียนเหมินซาน(กระเช้า) - เฟิ่งหวง

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม    นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงโดยกระเช้า)ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม.

** เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ ยอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี

..ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร (ลงสถานีที่ 3 ) เพื่อสัมผัสความสูงและความเสียวกับ Glass  Sky  Wall ซึ่งเป็นทางเดินกระจกเลาะไปตามไหล่เขาเพื่อชมวิวในแบบ  360  องศาของเทียนเหมินซาน  ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอดนำท่านลงกระเช้า (ลงสถานีที่ 2 )  แล้วนั่งรถอุทยาน (30 นาที)  และนำท่านขึ้นสู่ ถ่ำประตูสวรรค์  ท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยการออกกำลัง  ขึ้นบันได  999 ชั้น  ขึ้นสู่เขาประตูสวรรค์

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เฟิ่งหวง(เมืองหงส์)โดยรถโค้ช ชมวิวระหว่างทาง (จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)  เมืองโบราณฟ่งหวง  เป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่กลางหุบเขาและมีแม่น้ำถั่วเจียง แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ ถ้ามองจากริมแม่น้ำจะเห็นบ้านเรือนยกสูงสร้างติดริมแม่น้ำเป็นแนวยาว

เย็น เข้าที่พักและรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร ให้ท่านอิสระพักผ่อน เดินเล่น สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน  ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองเฟิ่งหวง

พัก โรงแรม GOVERMENT  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า       เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านเก่าเสิ่นฉงเหวิน - ศาลตระกูลหยัง - กำแพงโบราณ - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานโบราณ - จางเจียเจี้ย

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) ซึ่งได้การรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย จากนั้นเยี่ยมชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของ เสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิง ..ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติ ให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวงนั่นเอง  ชมศาลเจ้าตระกูลหยังชมกำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ  * นำท่านโดยสารเรือแพ ล่องเรือถั่วเจียง(ใช้เวลาในการล่องเรือ 15 นาที) ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง  

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จางเจียเจี้ย  ใช้ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก  โรงแรม CHENTIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก       กวางเจา – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับกวางเจา

 • 11.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา  โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CZ 3382
 • 12.45 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา

**  นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ให้ท่านอิสระ ช็อปปิ้งถนนคนเดิน เป่ยจิงลู่ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองและมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมายให้เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝาก

19.40 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   เที่ยวบินที่  CZ361

21.30 น. (Local Time) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

******************************

การเดินทาง

กรุงเทพ-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ เริ่มต้น ท่านละ 39,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 37,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 36,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Load ตัวโปรแกรม ใน Version PDF... Click

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน