Woww !! AUSSIE HIGHLIGHT 6 DAYS | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 09 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

Woww !! AUSSIE HIGHLIGHT 6 DAYS Featured

Rate this item
(0 โหวต)
Sydney Sydney
TravelProThai-0060

125px-Flag_of_Australia เที่ยวซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์ อิสระช้อปปิ้ง

ชมโคอาล่าปาร์ค - บลูเมาท์เท่น นั่งรถรางที่ชันที่สุด 

เมลเบิร์น - ชิมไวน์ - ชมพาเหรดนกเพนกวิน - Phillip Island - ดันนีดอง - นั่งรถไฟไอน้ำ

* * * แพ็คเกจนี้ สามารถเที่ยวได้ทั้งปี กรุ๊ป 15 ท่าน ขึ้นไป * * *

 

TRAVELPRO. เทียวกับเรา คุ็มค่า ได้ภาพสวย

 

กำหนดการเดินทาง

 • เวลา 17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบิน . . .  
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
 • เวลา 19.25 น. ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบิน... (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง)

วันที่แรก   ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

 • 06.35 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

** นำท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ เมืองหน้าอ่าวที่สวยงาม ชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่า ที่บริเวณ Mrs. Macquare.s Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของ ภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์

 • จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพื่อ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วย หลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ณ.โรงแรม SEBEL PARAMATTA หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   โคอาล่าปาร์ค - บลูเมาเท่นส์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่  สวนสัตว์ Koala Park  เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติ และความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ

** บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ เที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (Three's Sister) ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น

** นำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า Scenic cender เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับการชมวิวทิวทัศน์ บ้านเรือน และฟาร์มต่างๆ ของชาวออสซี่ ไปตลอดเส้นทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

ณ.โรงแรม SEBEL PARAMATTA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    เมลเบิร์น (ช้อปปิ้ง-ชิมไวน์) เกาะฟิลลิป - เมนูพิเศษ กุ้งลอบสเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมลเบิร์น
 • 09.00 น. เดินทางสู่เมลเบิร์น โดยเที่ยวบินที่ QF 419 
 • 10.30 น. ถึงสนามบิน เมืองเมลเบิร์น หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างอิสระ ในเมืองเมลเบิร์น หลายรูปแบบทั้งจาก ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า, บูติกดีไซเนอร์เก๋ๆ และร้านข้างถนน อาทิ เช่น Queen Victoria Market และ Melbourne Wholesale Market. เป็นต้น สมควรแก่เวลา

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะฟิลลิป แวะชมไร่ไวน์ของชาวออสซี่ (GURDIE WINERY) พร้อมชิมและเลือกซื้อไวน์ตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์

** ให้ท่านได้พบกับประสบการณ์ อันน่าประทับใจ กับการชื่นชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสงยามพระอาทิตย์เย็น ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อย พร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจาก ทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งล๊อบสเตอร์

 • หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ณ.โรงแรม CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       เมลเบิร์น - ดันนีดอง - รถไฟจักรไอน้ำ - ชมเมืองเมลเบิร์น


เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่เมืองดันนีดอง เพื่อนำท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY
STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิม เคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่าย ลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลง นำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว

** นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเที่ยวชม เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียและยังเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย เที่ยวชมตึกรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) อาคารที่ก่อสร้าง ตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียสถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิร์น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? แบบ บุฟเฟ่ต์หลังอาหารค่ำ

** หลังรับประทานอาหารค่ำเป็นที่เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 ((( เพื่อทำการเช็คอิน กรุณาจัดกระเป๋าแยกของแต่ละท่าน มีผลเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ))) 

วันสุดท้าย เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ

 • เวลา 00.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 462
 • เวลา 05.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวัสดิภาพ.

 

**********************************************************************


อัตราค่าบริการ (อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการขึ้นลง ของเงินตราต่างประเทศ) 

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ผู้ใหญ่

69,900.-บาท

43,900.-บาท 

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่

63,900.-บาท 

39,900.-บาท 

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

55,900.-บาท 

35,900.-บาท 

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

52,900.-บาท 

32,900.-บาท 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,500.-บาท 

6,500.-บาท 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

1,500.-บาท 

1,500.-บาท 

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน