NZ GRAND TOUR NORTH & SOUTH 9 DAYS | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NZ GRAND TOUR NORTH & SOUTH 9 DAYS

Rate this item
(0 โหวต)
ยอดเขาเม้าท์ค๊กควีนส์ทาวน์

อ๊อคแลนด์-โรโตรัวชมเมารีคอนเสิร์ต ชมการตัดขนแกะ เทาโปเวลลิงตัน ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ ฟิคตัน ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ไคร้สเชิร์ช เทคาโป ยอดเขาเม้าท์ค๊กควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

เดินทาง 26 ธันวาคม 2552 ? 03 มกราคม 2553 ราคา>> 89,900

?

วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2552??กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์
17.00 น.?คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D? สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่
โกลบอล ลิ้งค์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
19.50 น.?ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่? TG 491
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 2552?อ๊อคแลนด์ ? โรโตรัว ? ศูนย์วัฒนธรรมเมารี -? เมารีคอนเสิร์ต?
13.20 น.???? เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมือง และศุลกากรรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด)? หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยวชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ขึ้นชมยอดเขาอีเดน? เพื่อชมยอดเขาที่อดีตเป็นภูเขาไฟ ปัจจุบันดับแล้ว มีร่องรอยคล้ายกระทะใบใหญ่ ซึ่งเป็นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอ๊อคแลนด์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ โรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ นำท่านเที่ยวชม Te Puia หรือ (Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้
ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมระบำพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA LAKE? HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 28 ธ.ค. 2552???? ?ล่องเรือทะเลสาบโรโตรัว - เรนโบว์ สปิงซ์ ? อโกรโดม ? เทาโป ? เวลลิงตัน
07.00 น.?? นำท่านล่องเรือทะเลสาบโรโตรัว Lakeland Queen ในบรรยากาศตอนเช้าที่สดชื่น พร้อมรับประทาน
อาหารเช้าบนเรือ ล่องชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโรโตรัว ใช้เวลา 1 ชม.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับ
หมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงิน สัญลักษณ์ของประเทศ และนำท่านสู่
ฟาร์มอโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่รืมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศ และศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะชมน้ำตกฮูกา (Huga Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ชมสายน้ำที่ไหลผ่านโตรกหินมายังเบื้องล่าง จากนั้น
เดินทางต่อสู่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางทางการบริหาร และการปกครอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JAMES COOK GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. 2552??????? เวลลิงตัน ? เรือเฟอร์รี่ ? พิคตัน ? เบลน์เนม - พิคตัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม?นำท่านเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน ผ่านชมรัฐสภา หอสมุดแห่งชาติย่าน WATER FRONT นำท่านชมวิวของเมืองจาก
เมาท์วิคทอเรีย ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองอย่าง?กว้างไกล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน เพื่อทำการเช็คอิน
14.00 น.?นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ Inter islander ข้ามช่องแคบระหว่างเกาะใต้และ?เกาะเหนือด้วยเรือเฟอรี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน ห้องดูทีวี ร้านอาหาร ห้องเด็กเล่น พร้อม?ชมทัศนียภาพของที่สวยงามตลอดทาง???
17.00 น.?เรือเทียบฝั่งท่าท่าเรือเมืองพิคตัน เกาะใต้ หลังรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว? จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบลนแฮม เลาะ
เลียบชายฝั่งทะเล ชมทัศนียภาพของมหาสมุทร แปซิฟิคตอนใต้ของนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่พิคตัน
เข้าสู่ที่พัก? PICTON BEACHCOMBER INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม

วันพุธที่ 30 ธ.ค. 2552??? ?????????? พิคตัน? ไคคูร่า ? ล่องเรือชมปลาวาฬ ? ไคร้สเชิร์ช
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม?
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันตก ซึ่งในอดีต เมืองไคคูร่า เป็นศูนย์ กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843?1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ ไคคูร่ามีชื่อเสียงในเรื่องการจัดทัวร์ชมปลาวาฬมากและยังเป็น
เจ้าแรกในนิวซีแลนด์ ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือ เครื่องบินเล็กชม บริษัทฯ จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านการชมปลาวาฬจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย)
11.00 น.?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.45 น.?นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน นำสู่กลางทะเล เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์? จากการผจญภัยในการชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม อย่างใกล้ชิด ที่สุดซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติ ท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และยังอาจจะได้ชมปลาวาฬหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนแนวชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย
(ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)
15.30 น.?นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ?GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่พฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค. 2552? ?ไคร้สเชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป ? ทะเลสาบปูคากิ - ควีนส์ทาวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอรี่สู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ผ่านชมทัศนียภาพ
สองข้างทาง แวะเปลี่ยนอริยบถที่เมืองแอชเบอร์ตัน?? ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ นำท่านสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านเมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสีฟ้าและยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟ หรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก (สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่นการกระโดดบันจี้ และนั่งเรือเร็วนอกรายการทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร?? นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า


วันศุกร์ที่ 01 ม.ค. 2553 ??ควีนส์ทาวน์ -แอร์โร่ทาวน์ -? ล่องเรือกลไฟโบราณ? ? นั่งกระเช้ากอนโดล่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่
ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลงเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์? TSS Earnslaw 1912 เดินทางประมาณ 2,000 เที่ยวต่อปี ใช่ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1 ตันต่อชั่วโมง เพื่อล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู มีความยาว 84 กม. เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเลสาบที่สวยงาม ได้เวลานำท่านล่องเรือลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
!!! ฟรี ให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้ากอนโดล่า!!!ขึ้นชมบนยอดเขาบ็อบพีค
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมเมนูพิเศษกุ้งมังกร Lobster ของนิวซีแลนด์? นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 02 ม.ค. 2553??ควีนส์ทาวน์ ? โอมาราม่า ? เม้าท์คุ๊ก - ไคร้สเชิร์ท
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านออกเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์เดินทางสู่เมืองจากนั้นเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่?ระหว่างทาง เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก ไว้?สำหรับนักท่องเที่ยว
11.30 น.?รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์? ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก ผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ เพื่อเข้าสู่เมืองไคร้สเชิร์ช แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่
ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีม?รกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ??และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ?
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ และ ไวน์ แดง? นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า


วันอาทิตย์ที่ 03 ม.ค. 2553 ?ไคร้สเชิร์ท - อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม?
08.55 น. ?ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 0508
10.15 น.?เดินทางถึงอ๊อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
15.30 น.?ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่? TG 492
21.30 น.?เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ


?????????0

?

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

89,900.-บาท

60,900.-บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่

81,900.-บาท

55,900.-บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

72,900.-บาท

49,900.-บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

63,900.-บาท

43,900.-บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10,900.-บาท

10,900.-บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง? ท่านที่ 3 ลด

1,500.-บาท

1,500.-บาท

?

ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน