ทัวร์ทิเบต กันยายน 2556 | TIBET SEP 2013 : ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 8วัน 7คืน โดย การบินไทย TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ทิเบต กันยายน 2556 | TIBET SEP 2013 : ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 8วัน 7คืน โดย การบินไทย TG Featured

Rate this item
(2 โหวต)
SEP 2013 : ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 8 วัน โดย การบินไทย SEP 2013 : ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 8 วัน โดย การบินไทย Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
SEP 2013 : ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 8 วัน โดย การบินไทย

ทัวร์ทิเบต : เยือนดินแดนหลังคาโลก ทิเบต - ลาซา - ซีหนิง - เฉินตู โดยสายการบินไทย TG นั่งรถไฟสาย ลาซา - ซีหนิง เที่ยวเฉินตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | วัดมัญชูศรี (วัดเหวินซู) | ลาซา | พระราชวังโปตาลา | พระราชวังฤดูร้อน นอร์ปูหลินข่าวัดต้าเจาซื่อ(หรือ วัดโจคัง)ตลาดแปดเหลี่ยม (Bakhor Square) | ทะเลสาบยัมซอก ยัมโค (Yamzhoc Yamco) | วัดเดปรุง(Deprung)หรือวัดเจ๋อปังซื่อ(Zepang si) | ซีหนิง เขาสุริยันจันทรา (เนินเขาสีแดง) ทะเลสาบชิงไห่ | ถนนคนเดินชนซีลู่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก วังแพะเหลือง ฯลฯ

* * * เที่ยวสบายสไตล์ทราเวิลโปร แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล * * *

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค้า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
22 - 29 กันยายน 2556
ราคาท่านละ
72,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria4acc5af761

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ)

 • 08.00 น. คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • 10.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น. ถึงสนามบินเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีนและชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รถกอล์ฟอุทยาน)

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก SOFIS NATIONAL  HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง      เฉินตู - วัดมัญชุศรี - ลาซา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม นำท่านชม วัดมัญชูศรี  ซึ่งเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉินตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย  เมื่อปี  ค.ศ.605 – 617

* วัดนี้มีชื่อเดิมว่า "สินเซี่ยงจื้อ"  แต่โดนทำลายเพราะสงครามในสมัยปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในจักรพรรดิคังซีราชวงศ์ชิง ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่  โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ  ซึ่งเชื่อว่า.. หลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์มัญชูศรี  ภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดเหวินซู"  ซึ่งมีความหมาย  เดียวกับคำว่า  "มัญชูศรี"

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ  เพื่อเดินทางไปยังลาซา (แจกเบอร์เกอร์บนรถก่อนถึงสนามบิน)
 • 13.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองลาซา เที่ยวบินที่  CA 4112
 • 15.00 น. ถึงสนามบินเมืองลาซา  จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรม

** เพื่อให้ท่านได้ปรับตัวกับความสูงและสภาพอากาศ  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย **

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ FUXIN YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม       พระราชวังโปตาลา - ถนนแปดเหลี่ยม  - วัดต้าเจาซื่อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่.. พระราชวังโปตาลา  พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น : ยาว 400 เมตร : กว้าง  350  เมตร : มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้อง

** เริ่มสร้างเมื่อคริสศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริยผู้ยิ่งใหญ่ ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ  คือ กษัตริย์ชงเซิน กัมโป  แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนัก ให้แก่..มเหสีชาวจีน และชาวเนปาลของพระองค์เอง  ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้ เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นผู้ปกครองประเทศ

.. ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง ..

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตดาคาร  จากนั้นนำท่านไปยังถนนแปดเหลี่ยม ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า... ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็นเส้นทางจงกรม จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ มีคำกล่าวไว้ว่า หากท่านเดินทางมาทิเบตแล้ว ไม่ได้มาเดินจงกรมที่นี่ เปรียบเหมือนท่านไม่ได้ย่างสู่ทิเบต

.. ถนนสายนี้ท่านได้ศึกษาพบเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต ที่นี่มีผู้คนพลุกพล่านคึกคัก อีกทั้งเป็นแหล่งเศรษฐกิจของทิเบต รวมทั้งเป็นแหล่ง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกมากมาย รวมไปถึงงานฝีมือต่างๆ มากมาย ที่ชาวทิเบตนำมาวางขายรายล้อมถนนสายนี้ ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าต่างๆ ที่เป็นของชาวเนปาล และชาวอินเดีย ร้านค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้านำเข้าหลากหลายชนิด อาทิ พรมถัก หมวก ร้องเท้า ผ้าประดับประตู เครื่องเงิน เครื่องประดับตกแต่งร่างกายที่ทำจากหิน อัญมณี มีดพก ฯลฯ

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ภายในของวัดต้าเจาซื่อ หรือ Jokhang เป็นวัดซึ่งมีอายุกว่า 1,400 ปี เป็นแหล่งรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ชาวทิเบต  เป็นสถาปัตยกรรม ที่ผ่านการผสมผสานอย่างลงตัว ของศิลปะสมัยถังของจีนและศิลปะทิเบต

* โดยตัวอาคารสร้างแบบจีนและหลังคาตกแต่ง ประดับประดาแบบศิลปะทิเบต มีหลังคาทองคำ โดยพระวิหารหลวงมี 4 ชั้น ชั้นล่างของพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำ องค์โจโวริมโปเซ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป มีองค์พระมเหสี ของพระเจ้าซงซัน สันกัมโป  พระนางเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง ได้นำติดตัวมาจากเมืองจีน

ค่ำ   รับประทานอาหาร  ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ FUXIN YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่     วัดเดรปุง – พระราชวังนอร์ปูหลินข่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบหยางจั๊วหยงฉัว (ทะเลสาบยัมซอก ยัมโค) ทะเลสาบ 1 ใน 3 ที่ใหญ่ที่สุดขอทิเบตมีเนื้อที่  638  ตร.ม.  สูงเหนือระดับน้ำทะเล  4,441  เมตร มีวิวทิวทัศน์ปกคลุมด้วยหิมะ และ   การ์เซีย  เกาะแก่ง  ทุ่งหญ้าปศุสัตว์ที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหาร  ณ  ภัตคาร  จากนั้นทำท่านสู่  วัดเดรปุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองลาซา   เริ่มมีการก่อสร้างใน ค.ศ. 1416 โดยลูกศิษย์ของซองฆาปา ในอดีตวัดเดรปุงถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้น เพราะมีพระประจำอยู่มากกว่า 10,000 รูป   โดยบริเวณวัดกว้างขวางมาก ซึ่งในอดีตภายในวัดมีวิทยาลัยใหญ่ของทิเบตตั้งอยู่ถึง 4 แห่ง แต่ได้ถูกประเทศจีนทำลายหมดทุกแห่ง หลังจากนั้น วิทยาลัย 2 แห่งได้มีการบูรณขึ้นใหม่ในประเทศอินเดีย คือ Gomang และ Loseling โดยผู้ลี้ภัยชาวทิเบต   ลักษณะของสถาปัตยกรรมวัดเดรปุงนั้น จะสร้างด้วยศิลปะแกะสลักอย่างวิจิตรพิศดารงดงาม แสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อองค์ดาไลลามะ และมีรูปเทพเจ้าประจำเพื่อบูชามากมายนับไม่ถ้วนอยู่ภายในวัด

หลังจากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน นอร์ปูหลินข่า สร้างในปี ค.ศ.1750 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อยๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเอง ก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต.. จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อน ที่สวยงามสมบูรณ์

** พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต นอร์ปู้หลิงข่า แปลว่า "สวนอัญมณี" ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรม ฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิต ในแง่มุมต่างๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก

เย็น รับประทานอาหาร  ณ ห้องภัตตาคาร

ที่พัก FUXIN YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ลาซา - ซีหนิง อยู่บนรถไฟทั้งวัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองซีหนิง โดยรถไฟขบวนที่ K 9802 (08.20-07.26)

 • นำท่านสำรวจขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่มีลักษณะพิเศษ คือ ปรับอุณหภูมิ และความกดอากาศ ที่เริ่มเปิดบริการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2006 ผ่านเส้นทางอันงดงาม ผ่านสถานี YANGBAJIN , DAMXO , NAGQU AMDO, TANGGULA  MOUNTAIN BANK OF TUOTUO RIVER ,WUDAOLIANG , BUDONG SPRING , KUNLUN MOUNTAIN , GOLMUD , XINING

. . . อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้สำหรับวันต่อไป . . .

** ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพภูเขา หิมะสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้ากว้าง ที่มีฝูงแพะ แกะ จามรี เล็มหญ้าอยู่เป็นระยะ ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดอ่อน ๆ กระทบกับภูเขาหิมะทางรถไฟสายนี้ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

 • รวมที่สุดและความมหัศจรรย์ไว้หลายประการไว้ด้วยกันคือ..

 1. เป็นเส้นทางรถไฟ ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก โดยระยะทางที่อยู่สูงกว่า 4,000 เมตร มีความยาวกว่า 960 กิโลเมตร จุดสูงที่สุด ที่ช่องเขาถังกู่ลา(ถากู่ล่า) มีความสูงถึง 5,072 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
 2. เป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 1,142 กิโลเมตร จากเมือง เก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลชิงไห่ จนถึงเมืองลาซาของทิเบต
 3. เป็นเส้นทางรถไฟ ที่วิ่งผ่านพื้นที่ดินน้ำแข็งตลอดกาล ที่ยาวที่สุดในโลก กล่าวคือระยะทางที่ต้องผ่านพื้นที่ดินน้ำแข็ง มีความยาวถึง 550 กิโลเมตร
 4. อุโมงค์ของเส้นทางรถไฟที่ภูเขาเฟิงหั่วซาน เป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุด โดยมีความสูงถึง 4,905 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
 5. อุโมงค์ที่ภูเขาคุนหลุน (คุนหลุนซานซุ่ยเต้า) เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุด โดยมีความยาวทั้งสิ้น 1,686 เมตร
 6. สถานีถังกู่ลาซาน เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูง 5,068 เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่เป็นสถานีที่ไม่มีผู้โดยสารขึ้น-ลง เพราะสูงจนไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ มีแต่อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่การรถไฟจีนใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
 7. สถานีชว่อน่า ที่ความสูง 4,595 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชว่อน่า ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงที่สุดของโลก แต่ที่สำคัญคือเป็นต้นกำเนิดของ "นู่เจียง" หรือ สาละวิน ซึ่งไหลออกไปออกทะเลอันดามันที่มะละแหม่ง เมืองเอกของรัฐมอญที่ในอดีตเป็นอาณาจักรมอญที่ยิ่งใหญ่ 
 8. สถานีทงเทียนเหอ ที่ความสูง 4,600 เมตร สถานีนี้ตั้งอยู่ใกล้จุดกำเนิดของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งชาวทิเบตเรียก "ทงเทียนเหอ" แปลว่า.. สายธารจากสวรรค์ บริเวณนั้น มีกองหินประดับธงมนตราตั้งอยู่โดดเด่น ด้วยถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ชนชาติที่เคารพบูชาน้ำ ในฐานะที่เป็นบ่อเกิดชีวิต และเป็นเส้นทางนำพา ..ดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่สรวงสวรรค์
 9. สะพานชิงสุ่ยเหอเท่อต้าเฉียว เป็นสะพานรถไฟผ่านดินบนน้ำแข็งบนที่ราบสูงที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 11.7 กิโลเมตร เพราะสูงกว่า 4,600 เมตร หน้าหนาวอุณหภูมิต่ำสุดถึง - 30 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนลดถง 40% ทว่าอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น จามรีป่า จิ้งจอกหิมะฯลฯ วิศวกรรถไฟจีนจึงสร้างทางรถไฟยกระดับหรือสะพานรถไฟ เพื่อไม่ให้กีดขวาง.. เส้นทางอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ป่า โดยทำช่องใต้สะพาน ไว้ให้สัตว์ลอดไปมาได้อย่างอิสระ และยังแก้ปัญหาการวางรางบนดินน้ำแข็งอีกด้วย
 10. เป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่แล่นเร็วที่สุดึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่สำคัญคือเป็นการสร้างทางรถไฟ ในภูมิประเทศที่ยากลำบากสุด ทั้งความสูงของพื้นที่และปริมาณออกซิเจนเบาบางมาก แต่ทำสถิติิไม่มีการเสียชีวิต ของกรรมกรระหว่างก่อสร้างทางเลย ทางการจีนอ้างว่า เส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต นี้ได้รับการขนานนามจากสังคมโลกว่า.. "เป็นวิศวกรรมโยธาที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากำแพงเมืองจีน"

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงบนรถไฟ

เย็น รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารบนรถไฟ พักบนรถไฟเป็นตู้นอน 1 คืน (ห้องละ 4 ท่าน) มุ่งหน้าสู่ที่เมืองซีหนิง

ที่พัก ค้างคืนบนรถไฟ สายลาซา-ซีหนิง รถไฟตู้นอน (ห้องละ 4 ท่าน)

วันที่หก   ซีหนิง - เขาสุริยันจันทรา (เนินเขาสีแดง) - ทะเลสาบชิงไห่ - ล่องเรือทะเลสาบ

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ เดินทางถึงซีหนิง (เวลาประมาณ 07.26 น.) หลังจากนั้น นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปชม เขาสุริยันจันทรา (เนินเขาสีแดง) หรือ ยื่อเอวี้ยซาน

*** บริเวณที่เรียกว่า ยื่อเอวี้ยซานนั้น อยู่ห่างจากเมืองซีหนิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอ หวงเหวียนเสี้ยน เนินดินมีดินทรายออกไปทางสีแดง และเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ระหว่างพวกเป่ยเว่ย (เว่ยเหนือ) กับพวกชนเผ่าถูอวี้หุน และระหว่างราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ถู่โปของทิเบต

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตดาคาร จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชิงไห่  ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจีน  ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม  เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ของมณฑลชิงไห่  นำท่านล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ ชมนกนานาชนิด จนถึงเวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ที่พักJIN ZUO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   ซีหนิง – เฉินตู - ช้อปปิ้งชุนชีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับเฉินตู

 • 10.15 น. เหิรฟ้าสู่เฉินตู เที่ยวบินที่  CA 4206
 • 11.45 น. ถึงสนามบินเมืองเฉินตู จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตดาคาร

จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชนซีลู่ มีสินค้าพื้นเมือง และ เสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอื่นๆ ให้ท่านเลือกชม และแวะซื้อกลับมาเป็นของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจีน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภาย นอกทั่วไปโดยจะมีผู้ที่สืบทอดจะเป็นทายาทเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยน  หน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น  จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่โรงแรม SOFIS NATIONAL  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด   วังแพะเขียว - อาหารสมุนไพรจีน - กรุงเทพฯ

เช้า นำท่านชม วังแพะเขียว สำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋า ชม ตำหนักหลินจู่ ตำหนัก เฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่อง และศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลือง ที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก "มีเขาข้างเดียว" กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆของแพะ จะมีความเกี่ยวข้อง กับสัตว์สิบสองราศีมีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู คนจีน เชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย ให้นำมือไปลูบแล้ว จับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากป่วยทันที จากนั้นนำท่านชม  เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน เมืองแห่งนี้มีอายุกว่าพันปีเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และมีประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี้กำลังพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณคู่รักโรแมนติก เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเติมเต็มความรักยามค่ำคืนของหนุ่มสาว ถนนคนเดินแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งถนนกว้างและถนนแคบ ให้ท่านได้สัมผัสความงามของเมืองนี้ ท่านจะหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพรจีน)

 • 15.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่   TG 619
 • 17.35 น. ถึงสนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************

หากมีโรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, เลือดคั่งในสมอง, โรคปอดเป็นต้นกรุณาอย่าเดินทาง, ก่อนออกเดินทางต้องถามอาการจากแพทย์.

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู-กรุงเทพฯ สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศค่อนข้างหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ  72,900 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  70,900 .- บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 69,900 .- บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน