DEC 2013 | Onsen lover in Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า นารา วาคายาม่า โดยTG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

DEC 2013 | Onsen lover in Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า นารา วาคายาม่า โดยTG Featured

Rate this item
(7 โหวต)
DEC 2013 | Onsen lover in Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า นารา วาคายาม่า โดยTG DEC 2013 | Onsen lover in Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า นารา วาคายาม่า โดยTG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
DEC 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2556 | โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เส้นทางใหม่เจาะลึกวาคายาม่า เต็มที่กับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของแดนศักดิ์สิทธิ์มรดกโลก 2 แห่งคือ เขาโคยะซันและเขานาจิซัน บิน TG

โอซาก้า นารา วัดโทไดจิ ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองนารา ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และ RINKU PREMIUM OUTLET | เส้นทางใหม่เจาะลึกวาคายาม่า เต็มที่กับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของแดนศักดิ์สิทธิ์มรดกโลก 2 แห่งคือ เขาโคยะซันและเขานาจิซัน, ศาลเจ้าหลวงคุมาโนะ ฮองงู, น้ำตกนาจิ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุชิโมโตะ, เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาล พักหรู 4-5 ดาว | บิน TG เดินทาง วันที่ 2-8 ธันวาคม 2556

วันเดินทาง
2 - 8 ธันวาคม 2556
ราคาท่านละ
75,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria3aa27e4659

กำหนดการเดินทาง 2-8 ธันวาคม 2556 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

  • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง
  • 23.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (A380)

วันที่สอง  โอซาก้า – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านใน) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช เดินทางสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 1286 เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนาระ โดยจะมีซุ้มประตูนันไดมง (Nandaimon-gate)  มีต้นเสารรองรับน้ำหนักหลังคาที่เก่าแก่และสวยงามถึง 18 ต้น  ด้านข้างมีรูปแกะสลักเป็นรูปยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าวัดอยู่ 2 ตนก่อนที่จะถึงวิหารใหญ่ยังมีประตูใหญ่อีกหนึ่งแห่งตั้งขวางบังตัววิหารไว้  ต้องเดิมอ้อมเข้าประตูทางด้านซ้ายมือ  เมื่อเข้าถึงข้างในจะพบวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า วิหารหลวงพ่อโต (Daibutsuden Hall) วิหารใหญ่โตนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น  เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น   แต่หลังที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่  ในปี พ.ศ.2249 ซึ่งมีขนาดเพียง 2 ใน 3  ของวิหารหลังเดิมที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งแรก  แต่ก็ยังคงใหญ่โตกว่าวิหารทุกที่ในประเทศญี่ปุ่น  ศาลาหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อสำริดพระไวโรจนะ หรือที่รู้จักกันว่า พระใหญ่แห่งเมืองนาระ ขนาดความสูงองค์พระ 16 เมตร หนักราว 500 ตัน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1295

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1586 โดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ใช้แรงงานหลายหมื่นคน จึงใช้เวลาก่อสร้างเพียงสามปีเท่านั้น แต่ทุก 30 ปีให้หลังก็ถูกโทกุงาวะ อิเอยะสุทำลายลง แล้วสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง คูน้ำกับกำแพงที่เป็นของเดิมยังคงสภาพดีอยู่มาก ตัวปราสาทก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1997 ปัจจุบันเป็นป้อมปราการสูงห้าชั้น จำลองแบบจากของเดิม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปะวัตถุโบราณหลายชิ้น ทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโทโยโทมิและโอซาก้าในอดีตจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในมีร้านเก่าแก่ขนาดเล็กตั้งปะปนอยู่กับห้างใหญ่ มีสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก STAR GATE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   วาคายาม่า – สวนลูกพลับ – มรดกโลกโคยะซัน – ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮองงู – คัทสึอุระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดวาคายาม่า (WAKAYAMA) ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชู จังหวัดนึ้อุดมด้วยน้ำและอาหาร ทางเหนือจรดใต้เป็นแนวชายฝั่งทะเลยาวลงมาสุดที่คาบสมุทรคิอิ  หันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี  ผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่น ส้มแมนดาริน ลูกพลับ ลูกท้อ บลูเบอร์รี่ เมลอน และสตรอเบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เช่น ซีอิ๊วญี่ปุ่น และบ๊วย ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระหว่างทางนำท่านแวะ สวนลูกพลับ (KAKI FARM) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลลูกพลับสด ๆ พร้อมทั้งชิมผลลูกพลับรสหวานฉ่ำชื่นใจแบบไม่อั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โคยะซัน (KOYASAN) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนานิกายมหายาน ลัทธิชินงอน และที่เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญชื่อ คองโงะบูจิ (KONGOBUJI) วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางแสวงบุญแห่งภูมิภาคคันไซ ชาวพุทธญี่ปุ่นจำนวนมากมาเยือนที่นี่ทุกปี และเมื่อเดือนกรกฏาคม ปีค.ศ. 2004 KOYASAN ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามและแสวงบุญ ซึ่งจะมีวัดที่อำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย มากถึง 52 แห่ง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวยังจะได้ลิ้มรสอาหารมังสวิรัติอีกด้วย KOYASAN มีธรรมชาติที่งดงามในทุกฤดูกาล ทั้งใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และวัดโบราณที่สร้างด้วยไม้กลางหิมะที่ขาวโพลนในช่วงฤดูหนาว

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฮองงู (HONGU) นำท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮองงู (KUMANO HONGU TAISHA) หนึ่งในศาลเจ้าของ KUMANOSANZANประกอบด้วยศาลเจ้าใหญ่ KUMANO HAYATAMA และศาลเจ้าใหญ่ KUMANONACHI ที่นี่จึงถือเป็นเสมือนศูนย์กลางของศาลเจ้า KUMANO กว่า 3,000 แห่งทั่วญี่ปุ่นระหว่างทางเดินขึ้นไปเป็นหินในป่าซีดาร์ ท่านจะพบศาลาหลักของศาลเจ้าที่ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศอย่างเต็มที่จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง คัทสึอุระ (KATSUURA)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก URASHIMA RESORT & SPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน ออนเซ็นในถ่ำ ชมวิวทะเล)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

หมายเหตุ : อาบน้ำแบบออนเซน (ONSEN) คือ สปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีน้ำพุร้อนธรรมชาติมากกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละแห่งมีอายุนับพันปีออนเซนส่วนใหญ่จะต่อท่อจากน้ำพุร้อนเข้าไปยังที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และส่วนที่อยู่กลางแจ้งโดยไม่มีหลังคาปกปิด เรียกว่า "โระเทนบุโร" (ROTENBURO)

วันที่สี่   ชินงู – มรดกโลกคุมาโนะ – วัดเซย์งันโทจิ – น้ำตกนาจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ เมืองชินงู (SHINGU) เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองวาคายาม่านำท่านสู่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง คือ ศาลเจ้าคุมาโนะ ฮายาทามะ (KUMANO HAYATAMA TAISHA) จากนั้น นำท่านเข้าชมสวนโจฟุกุแบบจีน เล่ากันว่าเป็นสถานที่ที่โจฟุกุ เคยมาเยี่ยมเยือนญี่ปุ่น เพื่อเสาะหาอายุวัฒนะ กับเด็กชายหญิง ประมาณ 3,000 คน ตามคำสั่งของจักรพรรดิฉินองค์ที่ 1 เมื่อประมาณ 2,200 ปีก่อน เพื่อเสาะหาเท็นได อุยะกุ (ต้นการบูรชนิดหนึ่ง) แต่อย่างไรก็ตาม โจฟุกุเข้ามาอาศัยอยู่และใช้เวลาที่เหลือของเขาที่นี่ ชาวพื้นเมืองที่นี่ได้สร้างสวนแบบจีนเพื่อเป็นที่ระลึกให้ เมื่อเดินผ่านเข้าประตูเข้าไป ท่านจะได้พบรูปปั้นและศิลาจารึกหน้าหลุมศพของเขา ดังนั้นบ่อน้ำอมตะ และต้น "เท็นได อุยะกุ" จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของยาอายุวัฒนะ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ (KUMANO NACHI TAISHA) ซึ่งเปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดินที่สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้เดินทางแสวงบุญตามเส้นทางเดินที่สร้างด้วยหินท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ขึ้นสู่ประตูศาลเจ้า ระหว่างทางยังมี วัดเซย์งันโทจิ (SEIGANTOJI) และเจดีย์แดงสูง 4 ชั้นที่ถูกสร้างตะหง่านหน้าน้ำตกนาจิสูง 133 เมตรที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เป็นทัศนียภาพที่งดงามหาชมได้ยากมาก สร้างความประทับใจ และสัมผัสถึงพลังของสายน้ำบริสุทธิ์จากสวรรค์ในแดนคักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้แก่ผู้มาเยือน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก URASHIMA RESORT & SPA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน ออนเซ็นในถ่ำ ชมวิวทะเล)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

วันที่ห้า  พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬไทจิ – คุชิโมโตะ – Kushimoto Marine Park –  เกาะเองเง็ทสึ – ชิระฮามะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจิ เนื่องจากทำเลตั้งอยู่ในแหล่งที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน  จึงมักจะมีปลาวาฬมารวมตัวกันอยู่มาก  ซึ่งชาวพื้นเมืองของที่นี่มีอาชีพล่าปลาวาฬมากว่า 700 ปี นำท่านเข้า ชมสวนไทชิคุจิระฮามะ (TAICHI KUJIRA HAMA PARK) พร้อมกับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปลาวาฬที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโครงกระดูกปลาวาฬของจริง ขนาด 15 เมตร รวมทั้งยังมีแบบจำลองปลาวาฬจัดแสดงให้ชมอีกด้วย   ที่นี่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเหล่าปลาวาฬอันแสนฉลาดและน่ารัก และท่านยังจะได้ชมการแสดงอันน่าตื่นเต้นของปลาโลมาอีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคุชิโมโตะ (KUSHIMOTO) นำชมโขดหินฮาชิงุอิ-อิวะ (HASHIGUI-IWA) เป็นศิลปะแห่งโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตาเรียงรายคล้ายสะพานอยู่กลางทะเล ซึ่งมีหินเล็กใหญ่มากกว่า 40 ก้อน เรียงเป็นแถวตรงยาวกว่า 850 เมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางต่อสู่ KUSHIMOTO MARINE PARK พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มีทั้ง AQUARIUM น้ำขนาดใหญ่ 1,250 ตัน ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรดาปลาและเต่าทะเลมากมาย นำท่านเดินทางสู่ SANDANBEKI กำแพงหน้าผาสูงชัน 50 เมตร ยาวกว่า 2 เมตร หน้าผาที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลม เมื่อมองจากด้านบนจะเป็นจุดชมวิวของหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิคได้อย่างงดงามเต็มตา  นอกจากนั้นที่นี่ยังมีให้บริการนำนักท่องเที่ยวลงไปใกล้ชิดกับเกลียวคลื่นที่ม้วนตัวอยู่ในถ้ำด้านล่าง โดยเสียค่าเข้าชม เจ้าหน้า ที่จะพาลงลิฟท์ไปด้านล่างของหน้าผา ซึ่งลงไปประมาณ 36 เมตร ท่านจะได้ยินเสียงคลื่นที่มากระทบหินภายในถ้ำที่ดังก้องกังวาน  ในสมัยโบราณเล่าว่า เคยเป็นที่ซ่อนตัวของเรือรบโบราณญี่ปุ่น จะมีการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของนักรบโบราณในถ้ำ และยังมีศาลเจ้าที่ทำจากสำริดและมีที่ล้างมือ ล้างปากก่อนพบเทพเจ้าเป็นสายน้ำออนเซ็นที่ผุดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหลังจากนั้นนำท่านชม สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวาคายาม่า นั่นก็คือ เกาะเองเง็ทสึ (ENGETSU) เกาะแห่งนี้จะมีช่องตรงกลาง ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนเกิดเป็นช่องตรงกลางเมื่อมองไกลๆ จะเหมือนกับแว่นตา และในช่วงยามเย็นเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกจากช่องตรงกลางของเกาะ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่โรแมนติคที่สุดของเมืองวาคายาม่า อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศจนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชิราฮาม่า (SHIRAHAMA)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COGANOI BAY HOTEL SHIRAHAMA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณโรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

วันที่หก   ตลาดโทเระโทเระ – สวนส้ม – วัดโดโจจิ – โรงงานโชยุ – ปราสาทวาคายาม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ตลาดปลาสด TORETORE MARKET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งหาซื้อของฝาก กลับไปฝากคนทางบ้านจากนั้นเดินทางต่อไปยัง ฟาร์มสวนส้มญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลส้มสดๆ พร้อมทั้งชิมส้มไร้เมล็ดรสหวานฉ่ำชื่นใจแบบไม่อั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโดโจ (DOJO-JI) วัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ เช่น ละครคาบูกิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าชม โรงงานโชยุ จังหวัดวาคายาม่า มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปรุงรสอาหาร  โดยมีโชยุที่มีคุณภาพเยี่ยม และยังคงใช้กรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับของโชยุขนานแท้ของญี่ปุ่นจากนั้นนำท่าน เข้าชม ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทโบราณคู่บ้านคู่เมือง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1585 โดย TOYOTOMI HIDEYOSHI นักรบไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากเข้าสมัยเอโดะ ปราสาทนี้ก็ได้ตกเป็นของตระกูล TOKUGAWA ซึ่งเป็นเชื้อสายของโชกุน TOKUGAWA IEYASU ตัวปราสาทดั้งเดิมนั้นถูกทำลายลงด้วยสาเหตุจากฟ้าผ่าทำให้เกิดไฟไหม้เสียหาย และจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐฯ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หอหลักปัจจุบันเป็นของใหม่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1958

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก STAR GATE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   อิสระช้อปปิ้งริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ RINKU PREMIUM OUTLET อีกหนึ่งพรีเมี่ยมเอาท์เลตชื่อดังอยู่ในเมืองโอซาก้า ซึ่งมีสินค้าจากดีไซน์เนอร์แบรนด์เนมชื่อดังหลากหลาย เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง ในราคาโรงงาน โดย OUTLET นี้ยังติดกับห้าง RINKU ที่สามารถข้ามไปซื้อของญี่ปุ่นหรือขนมในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ (แจกเป็นคูปองอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

  • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
  • 17.30 น. เดินทางกลับสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627
  • 22.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - โอซาก้า - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4-5 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนตุลาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 75,900 บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 72,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 11,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน