ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 24 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) Featured

Rate this item
(4 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
sakura-31-03-2013-0001 | ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 (TG) : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) | ชมภูเขาไฟอะโสะ ชมความงามของปราสาทคุมาโมโต้ | เที่ยวชมปราสาทชิมาบาระ และเดินเล่นชมปลาคาร์พในหมู่บ้าน แช่ออนเซนเพื่อสุขภาพ | เที่ยวชมเมืองนางาซากิ *พิเศษ* เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นหลากหลายที่ Huis Ten Bosch พร้อมล่องเรือโจรสลัด ONE PIECE | ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ เท็นจิน เมืองฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | MAR 2014 (TG) : JAPAN SAKURA KYUSHU ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู 7 วัน 5 คืน (TG) | ชมภูเขาไฟอะโสะ ชมความงามของปราสาทคุมาโมโต้ | เที่ยวชมปราสาทชิมาบาระ และเดินเล่นชมปลาคาร์พในหมู่บ้าน แช่ออนเซนเพื่อสุขภาพ | เที่ยวชมเมืองนางาซากิ *พิเศษ* เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นหลากหลายที่ Huis Ten Bosch พร้อมล่องเรือโจรสลัด ONE PIECE | ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ เท็นจิน เมืองฟุกุโอกะ | เดินทาง 22-28 มีนาคม 2557 บิน TG

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่ากว่า ได้ภาพสวยกว่า

วันเดินทาง
22-28 มีนาคม 2557
ราคาท่านละ
72,900 .- บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

  • 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง   กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ - Yufuin Floral Village - เบปปุ - จิโกคุ เมงุริ -  แช่ออนเซ็น

  • 01.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 648
  • 08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟุอิน (YUFUIN) เมืองเล็กๆในบรรยากาศอันเงียบสงบ เหมาะกับการเดินเที่ยว เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่เป็นต้นกำเนิดสินค้า OTOP ในประเทศไทย ภายในเมืองยูฟุอิน มีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ หลังจากนั้นเดินทางแวะเที่ยวชม YUFUIN FLORAL VILLAGE หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป โดยภายในหมู่บ้านมีร้านค้า หลากหลาย อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย  ต่อไปยัง เมืองเบบปุ (BEPPU) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ เป็นเมืองชายทะเลสำคัญแห่ง หนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่อันเกิดจากธรรมชาติ ที่นี่มีบ่อน้ำแร่มากมาย และแต่ละ พื้นที่ก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับ สุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปด้วย พาท่านเดินชม บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ หรือเรียกว่า จิโกคุ เมงุริ บ่อน้ำร้อนซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บ้างสีแดง บ้างสีฟ้า ( หรือเรียกว่า บ่อทะเล ) และบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส กลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN BEPPU หรือ ระดับเทียบเท่า (ในเมืองเบปปุ)

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ(ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกนำท่าน เข้าสู่ที่พัก

พักที่ Beppu Hotel Seifu หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม   ภูเขาไฟอะโสะ - คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ (ชมด้านใน) – ชิมาบาระ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู  ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน เป็นภูเขาไฟที่มีปากปล่องกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ( 12 กิโลเมตร) ให้ท่านชมความงามของยอดเขาโดย การนั่งกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามจากบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ และยังมีโอกาสที่จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟตลอดเวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น ( ค.ศ.1887 ) ยังเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟสองลูกคือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม ปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทเก่าแก่ที่ยังทรงคุณค่าผ่านกาลเวลาและ ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเคียงข้างกับภูมิภาคคิวชูมากว่า 400 ปี ปราสาทหลังนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อปี 1607 โดยอิเดตะ ฮิเดโนบุ ทำจากไม้แท้ ๆ ทั้งหลัง ส่วนตัวกำแพงทำมาจากหิน เมื่อ ปี 1601-1607 ปราสาทหลังนี้ได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปให้มีความกว้างขวางตระการ ตาออกไป จึงทำให้ตัวปราสาทนั้นมีประตูมากถึง 47 ประตู เป็นประตูใหญ่ 18 ประตูและ ประตูเล็กอีก 29 ประตู ความสวยงามของปราสาทในสภาพเดิมต้องสูญสิ้นไปอันเกิดจาก เหตุอัคคีภัยถึง 2 ครั้ง คือในปี 1877 และ 1960 หลังจากนั้นจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ครั้งใหญ่ ปราสาทหลังนี้มักถูกเรียกว่า "ปราสาทดำ" ตามสีที่ทาตัวปราสาทไว้  และ ปราสาทคุมาโมโต้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตั้งจังหวัด คุมาโมโต้ เมื่อปี 2007 อีกด้วย     จากนั้นแวะที่ SAKIRA-NO-BABA JOSAIEN โซนร้านค้าที่ออกแบบเป็นเหมือนหมู่บ้าน ในยุคสมัยเอโดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคุมาโมโตะ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ ระลึกของเมืองคุมาโมโตะ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองชิมาบาระ (SHIMABARA) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุ ร้อนอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  

พักที่ HOTEL IN SHIMABARA (Onsen) หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่    ปราสาทชิมาบาระ - หมู่บ้านซามูไรและเมืองปลาคาร์พ - นางาซากิ -  สวนสันติภาพ - โบสถ์อุราคามิ - สวนโกลเวอร์ - จุดชมวิวเขาอินาสะ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านชมปราสาทชิมาบาระ (Shimabara Castle) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ปราสาทโม ริทะเกะ" และ "ปราสาทโคระอิ" เป็นปราสาทสีขาวสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างอ่าวอา ริอะเกะ และภูเขาอุนเซ็น มีคูน้ำกว้าง 30-50 เมตร และลึก 15 เมตร ล้อมรอบตัวปราสาท สูงถึง 33 เมตร และมีกำแพงยาวถึง 3,900 เมตร ปัจจุบัน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง ประวัติศาสตร์ในยุคกบฏชิมาบาระ จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคของ หมู่บ้านนักรบโบราณ หรือหมู่บ้านซามูไร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทชิมา บาระ และเนื่องจากเมืองชิมาบาระอุดมไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดิน ตามถนนต่างๆ จะมีคูน้ำใส ให้เห็นตลอดทาง ให้ท่านเดินชมความงามของซากุระบริเวณหมู่บ้านพร้อมกับปลาคาร์พ สีสันสวยงาม ว่ายไปมาให้เห็นในคูน้ำอย่างเพลิดเพลิน จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งปลา คาร์พ" และกลายป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของเมืองนี้ แวะเยี่ยมชมบ้านชิเมโสะ (SHIMESO HOUSE) บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม และสัมผัส กับสวนสวยและบ่อปลาคาร์พที่อยู่ภายในบ้าน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  ออกเดินทางสู่เมืองนางาซากิ (NAGASAKI)นำท่านเข้าชม สวนสันติภาพ (Nagasaki Peace Park) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1955 เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1945 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในสวนมี อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่และปฏิมากรรมต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม ติดกับสวนแห่งนี้มี โบสถ์อุราคามิ ที่โดนระเบิดเมื่อครั้งนั้นถล่มจนราบเป็นหน้ากลอง โบสถ์แห่งนี้ได้รับการสร้างใหม่อีกครั้งในภายหลัง แต่ยังคงเก็บส่วนหนึ่งของซากกำแพง เอาไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น  จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) เป็นที่ตั้งของคฤหาสถ์หรูของ โทมัส เบลค โกลฟเวอร์ พ่อค้าชาวสก็อตแลนด์ ผู้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาปักหลักอยู่ ที่นี่ในปี 1863 และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในสมัยนั้น บ้านพักหรูแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขามินามิยามาเตะ ที่มองออกไปเห็นเวิ้งอ่าวนางาซากิอัน น่าทึ่ง นับเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น และเปิด ให้นัท่องเที่ยวได้เข้าชมความงาม และผสมผสานกันอย่างลงตัว และสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวได้กว่าสองล้านคนต่อปีเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวกลางคืนอันงดงามของเมือง นางาซากิ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เลยทีเดียว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANA Crowne Plaza Hotel Nagasaki หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า    เก็บสตรอเบอรี่ - HUIS TEN BOSCH (เต็มวัน+ล่องเรือ One Piece) -  ชมงานประดับไฟ KINGDOM OF LIGHT

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ออกเดินทางสู่ สวนผลไม้ สนุกเพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลไม้สดๆ ในไร่ตลอดทั้งปี โดยในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม จะเป็นฤดูของสตรอเบอรี่ ให้ทานเก็บชิมและ สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ รวนถึงมีกิจกรรมสอนทำขนมหรือแปรรูปผลไม้ตาม ฤดูกาลอีกด้วยจากนั้นออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮอลแลนด์ HUIS TEN BOSCH เมืองแห่งสวนสนุกซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ 2 เท่า เป็นโปรเจคร่วมกันระหว่างหน่วยงานของประเทศเนเธอร์แลนด์และบริษัทของญี่ปุ่นเพื่อสร้างธีมปาร์คขึ้นเป็นการรำลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับเมืองนางาซากิ

บรรยากาศภายใน HUIS TEN BOSCH เปรียบเสมือนเมืองจำลองที่ยกเอาประเทศฮอลแลนด์และบรรยากาศที่แสนงดงามรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างสไตล์ยุโรปมาไว้ ณ ที่แห่งนี้ นอกจากนั้นท่านจะยังได้ชื่นชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยสดงดงามและพร้อมจะบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยว และยังมี สวนสนุก ที่มีเครื่องเล่นมากมายที่ให้เลือกสรร และรับรองได้เลยว่า สวนสนุกแห่งนี้จะทำให้คุณสนุกจนยากที่จะลืมเลือน อิสระท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย อิสระทุกท่านสนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดหรือจะเลือกในกิจกรรมมากมาย ที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย

** พิเศษ!!! ให้ทุกท่านได้ล่องเรือโจรสลัดจากการ์ตูนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเรื่อง ONE PIECE ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้รู้สึกเหมือนกำลังจะออกผจญภัยเหมือนในการ์ตูนเรื่องนี้ **

ในช่วงเย็นบริเวณ HUIS TEN BOSCH จะมีการประดับไฟสวยงามในชื่อว่า THE KINGDOM OF LIGHT ซึ่งบริเวณทั้งหมดจะถูกประดับประดาด้วยไฟจำนวนมากสว่างไสวนับล้านดวง ให้ทานอิสระเพลิดเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศอันสุดแสนประทับใจกันอย่างเต็มที่

**รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่น และกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสนุก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN HUIS TEN BOSCH AREA หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่หก    ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สวนโอฮิริ - บริเวณปราสาทฟุกุโอกะ -  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชูเกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลเจ้าดาไซฟุ (DAZAIFU) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุงาวาระ บุคคลที่ได้ชื่อว่าเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์ที่สุดคนหนึ่ง... เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งไม่สามารถหาชมได้จากที่อื่น จากนั้นนำท่านชมความงามในสวนโอฮิริ (Ohiri Park) สวนแห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติและทะเลสาบขนาดใหญ่ จึงแทบจะเป็นสวรรค์สำหรับนักดูนก นกที่หาดูได้ยากก็มักจะพบที่นี่ สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุคุโอกะล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยบนทางเท้ายาวรอบทะเลสาบกว่า 2 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามของสวนสไตล์ญี่ปุ่น จากนั้นเที่ยวชมสวนไมซุรุ (Maizuru Park) หรือบริเวณปราสาทฟุกุโอกะเดิมที่ถูก ทำลายจนเหลือแต่กำแพงและฐานบางส่วน แต่เดิมปราสาทแห่งนี้เคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ ที่สุดบน เกาะคิวชู และถูกทำลายลงในสมัปฏิรูปเมจิ ในปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็นจุดชม ซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะ ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาชมความงามกันอย่างเนือง แน่นทุกปี

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     จากนั้น เดินทางกลับสู่เมืองฟุคุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ย่านเท็นจิน (TENJIN) สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างไดมารุ, ห้างมิทสึโคฉิ, โซลาเรีย พลาซ่า, เท็นจิน คอร์ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ทั้งหลายหรือเลือกเดินสบายๆในทุกสภาพอากาศ ภายในทางเดินใต้ดินเชื่อมกันระหว่างตึกหลายๆตึก ซึ่งเรียกกันว่า เท็นจิน จิคะไก พร้อมสรรพด้วยสินค้าอันหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL New Otani Hakata หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด         ฟุคุโอกะ – สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  • 11.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
  • 15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มีนาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,900  บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 70,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน