NOV : เซินเจิ้น - ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ กรกฏาคม 12 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NOV : เซินเจิ้น - ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
bjs

WINDOW OF THE WORLD ชมโชว์ สวนดอกบัว - LOWU - จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง - กำแพงเมืองจีน - หอฟ้าเทียนถาน ตลาดหวังฟู๋จิ่ง- ตลาดรัสเซีย ฯลฯ

อาหารพิเศษ !!! เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร อาหารกวางตุ้ง- อาหารซานซี พร้อมบินภายในประเทศทั้งไปและกลับ

เดินทาง 6-10 พฤศจิกายน 2552 ----> 22,900 บาทเท่านั้น

กำหนดการเดินทาง 6 - 10 พฤศจิกายน 2552 (5 วัน 4 คืน) บิน SHENZHEN AIRLINES


06/11/2009 กรุงเทพฯ - เซินเจิ้น สวนดอกบัว รูปปั้นเติ้งเสี่ยวผิง WINDOW OF THE WORLD + โชว์

00.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เคาน์เตอร์ U ประตู 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ เพื่อทำการเช็คอินตั๋ว และเอกสาร
02.30 น.เหิรฟ้าสู่เซินเจิ้น เที่ยวบินที่ ZH 9794
05.50 น.ถึงเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ ภัตตาคารจากนั้น นำท่านชมและเลือกซื้อผีเซี๊ยะ ซึ่งคนจีนถือว่าถ้ามีอยู่ติดตัวจะทำให้โชคดี และไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา และยังมีเงินมีทองไหลมาเทมาอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "Lotus Mountain Park" ตั้งอยู่ในส่วนกลางของฝูเทียน เป็นภูเขาขนาดย่อมสูงประมาณ 532 เมตร เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถเที่ยวได้โดยไม่เหนื่อยหากจะต้องปีนเขา ขึ้นไปยังจุดชมวิวเพื่อชมวิวในมุมกว้างของเหล่าอาคารต่างๆที่สร้างขึ้นมา ใหม่มากมายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่นี่เด็กๆจะมาเล่นว่าวสีสวยกันอย่างสนุกสนาน พวกผู้ใหญ่ก็จะมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์สบายใจเสร็จจากเที่ยวสวนภูเขาดอกบัว นำคณะแวะถ่ายรูปกับ "อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง" ผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองของจีนให้พัฒนาก้าวหน้าโดยการสร้างเขตเศรษฐกิจ พิเศษขึ้นมาถึง 5 แห่ง ที่เซินเจิ้นนับเป็นแห่งแรก และอีก 4 แห่งได้แก่ จูไห่ ซัวเถา เซียะเหมิน ซันย่า อนุสาวรีย์นี้สร้างเป็นเกียรติเมื่อครั้งเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางมาดูความก้าวหน้า ในปีค.ศ. 1992
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร นำท่านชม WINDOW OF THE WORLD หรือหน้าต่างโลก เมืองจำลองที่รวบรวมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุโบราณสถาน และสถานที่อันเลื่องชื่อ ตลอดจนทิวทัศน์ธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวกัน เช่น หอนาฬิกาบิกเบน จตุรัสเทียนอันเหมิน สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ทัชมาฮาล ปิรามิดของประเทศอียิปต์ หอไอเฟล แกรนด์แคนยอน น้ำตกไนแองการ่า ตลอดจน นครวัตนครทม ฯลฯ จากนั้นนำท่าน
ชมโชว์อันสวยงามตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ DAYS HOTEL LOWU ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

07/11/2009 พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตงเหมิน - ปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม พิพธภัณฑ์เซินเจิ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมี การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าย่านถนนคนเดิน ซึ่งมีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ จนถึงเวลา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
19.20 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่งโดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ZH 9889
22.20 น. ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ HOLIDAY INN EXPREES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


08/11/2009 จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง - ครีมไข่มุก- ศูนย์วิจัยการแพทย์ ตลาดรัสเซีย - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา จากนั้นให้ท่านได้แวะซื้อ ครีมไข่มุก บำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย(มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( อาหารไทย ) ) หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง กายกรรมชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมโชว์อันแสนอลังการทั้งแสงสี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ HOLIDAY INN EXPREES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

09/11/2009 กำแพงเมืองจีน - หยก - หอฟ้าเทียนถาน ชิมชารสเลิศ ตลาดหวังฟู๋จิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือประมาณ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี และให้ท่านได้เยี่ยมชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำนำท่านชมจากนั้นเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ ใช้ในพิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีสัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสุริยะ จากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธี กรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาล จากนั้นเชิญ ชิมชา อวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ย่าน ศูนย์การค้า หวังฟู๋จิ่ง ย่านที่คึกคักสุดของกรุงปักกิ่งแหล่งช้อปปิ้งของคนทันสมัย และวัยรุ่นเป็นย่านปิดถนนให้คนเดินช้อปปิ้งทั้งสินค้าจีนและต่างประเทศ พร้อมให้ท่านสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ HOLIDAY INN EXPREES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

10/11/2009ปักกิ่ง- เซินเจิ้น-LOWU-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เซินเจิ้น
08.35 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เซินเจิ้น โดยสายการบิน ZH 9890
11.45 น. ถึงสนามบินเซินเจิ้น ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังรับประทานอาหารพาท่านไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น Lowu City ให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
23.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่ ZH 9793
00.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

********************* ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***********************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน