ทัวร์จีนคุณภาพ OCT 2014 : เส้นทางสายไหม กวางเจา ตุนหวง มองโกลเลียใน จางเยี่ย 9 วัน 8 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

ทัวร์จีนคุณภาพ OCT 2014 : เส้นทางสายไหม กวางเจา ตุนหวง มองโกลเลียใน จางเยี่ย 9 วัน 8 คืน Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(1 โหวต)
ทัวร์จีนคุณภาพ OCT 2014 : เส้นทางสายไหม กวางเจา ตุนหวง มองโกลเลียใน จางเยี่ย 9 วัน 8 คืน ทัวร์จีนคุณภาพ OCT 2014 : เส้นทางสายไหม กวางเจา ตุนหวง มองโกลเลียใน จางเยี่ย 9 วัน 8 คืน Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Silkroad | เส้นทางสายไหม | ทัวร์จีนคุณภาพ ตุลาคม 2557 : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน กวางเจา หลานโจว ตุนหวง จางเยี่ย มองโกลเลียใน ชมซากเมืองโบราณเฮยสุ่ยเฉิง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ภูเขาตันเซีย 9 วัน 8 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล | เปิดให้จองแล้ววันนี้

ทัวร์จีนคุณภาพ ตุลาคม 2557 : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน กวางเจา หลานโจว ตุนหวง จางเยี่ย มองโกลเลียใน ชมซากเมืองโบราณเฮยสุ่ยเฉิง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ภูเขาตันเซีย 9 วัน 8 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล เปิดให้จองแล้ววันนี้ | เดินทาง 10-18 ตุลาคม 2557

วันเดินทาง
10 - 18 ตุลาคม 2557
ราคาท่านละ
79,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriac7029066b9

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ —  กวางเจา – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

  • 09.30    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN  IRLINES   เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
  • 11.55    เหิรฟ้าสู่  เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ358
  • 15.45    ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  นำท่านไปช้อปปิ้งยังถนนปักกิ่ง ที่เป็นแหล่งรวมแฟชั่น ของก็อปปี้ ร้านอาหารซึ่งเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจนถึงเวลา

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  LAND MARK  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    กวางเจา – หลันโจว –วัดเจดีย์ขาว – อนุเสาวรีย์แม้น้ำเหลือง – สถานีรถไฟ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ

08.50  เหิรฟ้าสู่เมืองหลานโจว โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CZ 3205

12.00  ถึง ท่าอากาศยาน เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง มีพื้นที่ 390,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียในและมองโกเลียนอก

บ่าย  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำชมวัดไป๋ถ่าซาน หรือ วัดเจดีย์ขาว ซึ่งตั้งอยู่บนเขาไป๋ถ่าซานริมฝั่งแม่น้ำหวงเหอ เจดีย์ขาวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ยอดเป็นฉัตร 7 ชั้น 8 เหลี่ยม ฐานกลม สูง 17 เมตร บรรจุอัฐิพระลามะ ทาสีขาวทรงทิเบต นับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองหลันโจว วัดนี้พระถังซำจั๋งเคยมาพำนักสนทนาธรรม  จากนั้นชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) "หวงเหอหมู่ชิง" ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ "เหอเอ้อ" ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆด้วยแววตาที่สื่อถึงความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น้ำหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ำหวงเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้น

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปล้างหน้า อาบน้ำ โดยเปิดห้องให้ 3 ห้องเพื่อให้ทุกท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปสถานีรถไฟ

พักบนรถไฟตู้นอน

วันที่สาม    ตุนหวง – ถ้ำโม่เกาคู – ทะเลทรายตุนหวน (ภูเขาทรายหมิงซาซานขี่อูฐ) – บ่อน้ำวงพระจันทร์

เช้า   เดินทางถึงตุนหวง จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ถ้ำโม่เกาคู หรือ เชียนฝอต้ง (แปลว่าถ้ำพระพุทธรูปพันองค์) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซาซาน ได้แกะสลักหน้าผาทางซีกตะวันออกของภูเขา มีความยาวถึง 1,600 เมตร อยู่ท่ามกลางทะเลทรายโกบี ห่างจากตัวเมืองตุนหวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร ผาหินถูกเจาะเป็นถ้ำจำนวนทั้งสิ้น 492 ถ้ำ ภายในเป็นที่บรรจุพุทธประติมากรรมและภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ในอดีตกาลและส่วนใหญ่ของถ้ำแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทุกตารางนิ้วของผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดและรูปสลักทางศาสนา ถ้ำแห่งนี้มีภาพผนังกินเนื้อที่กว่า 45,000 ตารางเมตร นักโบราณคดีตะวันตกขนานนามภาพผนังแห่งนี้ว่า "ห้องสมุดบนผนัง" ถ้ำโม่เกาคู ดำเนินการก่อสร้างนานนับพันปี ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน รวม 10 ราชวงศ์ โดยยุคทองอยู่ในช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันโมเกาคู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ห้ามพลาดในรายการเส้นทางสายไหม

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายตุนหวน เนินทรายหมิงซาซาน เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร จากทิศเหนือไปทิศใต้ 20 กิโลเมตร ยอดเขามีความสูงประมาณ 100 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ ที่มาของภูเขาหมิงซาซาน แปลว่าภูเขาทรายร้องไห้ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพ 2 กองทัพกำลังสู้รบกันอยู่และในขณะนั้นได้เกิดพายุทรายพัดกระหน่ำ จึงทำให้ทั้ง 2 กองทัพถูกฝังทั้งเป็นภายใต้กองทราย ปัจจุบันภูเขาหมิงซาซานเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตุนหวง กิจกรรม ณ ภูเขาหมิงซาซาน คือ ท่านจะได้ขี่อูฐชมทะเลทรายที่กว้างใหญ่ สานฝันขี่อูฐท่องทะเลทราย เดินตามกันเป็นทิวแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตัดกับฟ้าสวยสีครามใส ที่ท่านจะประทับ ใจไม่รู้ลืม จากนั้นนำท่านชม สระน้ำวงพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยู่กลางทะเลทรายหมิงซาซาน มีความลึกเฉลี่ยเพียง 5 เมตรเท่า ความกว้างของทะเลสาปจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 100 เมตร และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 25 เมตร ลักษณะของบ่อน้ำแห่งนี้คล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จึงเป็นที่มาของ "สระน้ำวงพระจันทร์"

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ DUN HUANG INTER HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     เจียยี่กวน – กำแพงเมืองจีน (รถแบตเตอรี่) – พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองจีน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านท่านเดินทางไปยังกำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (ระยะทางประมาณ 460 กม.)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ชมด่านเจียยี่กวน เป็นด่านหรือป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เมืองเจียยี่กวนมณฑลกานซู ด่านเจียยี่กวนได้ถูกบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน ถือเป็นด่านสุดท้ายที่สุดชายแดนประจบกับชนเผ่ามองโกล ซึ่งสภาพแวดล้อมมีแต่ทะเลทรายเวิงว้าง ตั้งสูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีคำจารึกว่า "ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก" พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองจีนเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) พิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงานเรื่องราวของกำแพงเมืองจีน เปิดให้บริการในปี 1989 แสดงข้อมูลทางโบราณคดีของกำแพงเมืองจีน แสดงประวัติศาสตร์จีนที่มีมายาวนานกว่าสามพันปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  JIU GANG HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เจียยี่กวน - เมืองเอ่อจีน่า – ซากเมืองโบราณเฮยสุ่ยเฉิง – ต้นไม้แปลก

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเขตมองโกลเลียใน (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปสู่ซากเมืองเฮยสุ่ยเฉิง ซึ่งเป็นเมืองโบราณสถาปนาขึ้นในสมัยราชวงศ์ซีเซี่ย(1000ปีที่แล้ว)และปัจจุบัน  ล้อมรอบด้วยทะเลทราย มีโอกาสหายไป ภายในอีก20ปี จากนั้นนำท่านชมเขตทิวทัศน์ต้นไม้แปลก ซึ่งมีลักษณะแปลกคดไปคดมา  จากนั้นเดินทางกลับเมืองเอ่อจีน่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่   TAI HAO HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่หก    ต้นหูหยางใหญ่ – ทะเลสาบจวีเหยี๋ยวไห่ – ป่าไม้หูหยาง – ปาเต้าเฉียว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านชมต้นหูหยางผลัดใบเป็นสีเหลือง ในฤดูใบไม้ร่วง ที่จางอี้โหม่ว ใช้เป็นโลเกชั่น ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Hero ส่วนหนึ่ง เมื่อปี 2002 พร้อมชมทะเลสาบจวีเหยี๋ยวไห่

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมต้นหูหยางที่เอ้อเต้าเฉียว และปาต้าเฉียว

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ TAI HAO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   พระอาทิตย์ขึ้น – เจียหยี้กวน – จางเยี่ย – ภูเขาตันเซี๋ย ชมพระอาทิตย์ตก - เมืองอู๋เหว่ย

เช้า  ตื่นเช้าเพื่อไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรม และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังเจียหยี้กวน (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อสู่จางเยี่ย (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) จากนั้นชมเขาสลับลายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย หรือบ้างเรียก สวนหินแดง อยู่ใกล้หมู่บ้านหนานไท่จื่อ เมืองจางเย่ มณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน นับเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์ ดังเนรมิต และยังคงความบริสุทธิของธรรมชาติดั้งเดิม ไม่มีการรุกรานของอารยธรรมมนุษย์ ชมพระอาทิตย์ตก 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  CHILI  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด   เมืองอู๋เว่ย – วัดขงจื้อ – หลานโจว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านไปเมืองอู๋เว่ย (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวระหว่างทาง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไหว้พระพุทธรูปที่วัดขงเมี้ยว เป็นวัดที่สร้างจากความเชื่อของลัทธิเต๋า เป็นลัทธิที่มีความสำคัญเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจีนสมัยนั้น โดยผู้นำลัทธิเต๋า ได้แก่ ขงจื้อ หรือ ขงเมี้ยว นั่นเอง จนถึงเวลานำท่านไปยังหลานโจว (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  FEI TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า   หลานโจว - กวางเจา - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังกวางเจา

  • 12.50  เหิรฟ้าสู่กวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่  CZ 3206
  • 15.50  ถึงกวางเจา จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น ภายในสนามบิน
  • 19.50  เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่  CZ361
  • 22.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- กวางเจา-หลานโจว-กวางเจา-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนตุลาคม อากาศเย็น จนถึงหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 77,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 76,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 12,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
-รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป                                        -สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6เดือน


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน