SEP 2014 : ทัวร์จีน 2557 : ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ผิงเหยา 8 วัน 7 คืน โดย TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร ธันวาคม 01 , 2020
Font Size
   

SEP 2014 : ทัวร์จีน 2557 : ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ผิงเหยา 8 วัน 7 คืน โดย TG Featured

Rate this item
(3 โหวต)
SEP 2014 : ทัวร์จีน 2557 : ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ผิงเหยา 8 วัน 7 คืน โดย TG SEP 2014 : ทัวร์จีน 2557 : ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ผิงเหยา 8 วัน 7 คืน โดย TG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน 2557 | ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน 2557 | ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน 8วัน 7คืน : นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน วัดถ้ำหยุนกัง กำแพงเก้ามังกร เข้าชมเจดีย์ไม้ อู่ไถซาน ฯลฯ อาหารพิเศษ : เป็ดปักกิ่ง-อาหารเจอูไถซาน-อาหารพื้นเมืองต้าถง BUFFET GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว | (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) | เดินทาง 14-21 กันยายน 2557 | เปิดจองแล้ววันนี้

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

วันเดินทาง
14 - 21 กันยายน 2557
18 - 25 กันยายน 2557
ราคาท่านละ
49,000 .- บาท (จองมาแล้ว 8 รับได้อีก 7-8 ที่)
จองมาแล้ว 24 ท่าน (เต็ม)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่ง

 • 08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์  ชั้น 4 สายการบิน AIR CHINA โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
 • 10.10 น. ออกเดินทางสู่  กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 614
 • 15.50 น. ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว

ค่ำ    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมโชว์อันแสนอลังการ   ทั้งแสงสี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - โรงละครแห่งชาติจีนตึกไข่ (ชมด้านนอก) –พระราชวังฤดูร้อน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน คำว่า เทียนอันเหมิน แปลว่า สงบดังอยู่ใน สวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นลานซีเมนต์กว้างใหญ่ถึง 275 ไร่ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม ใช้เป็นที่ประกอบพิธีใหญ่และงานชุมนุมที่สำคัญของประเทศ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆในจัตุรัสเช่น อนุสาวรีย์วีรชนสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1958 ทำจากหินแกรนิต สูง 36 เมตร มีภาพแกะสลักเรื่องราวของวีรชน ที่ได้สละชีพต่อสู้ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของจีน เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของถึงวิวัฒนาการของประเทศจีน และความเป็นมาในการปฏิวัติระบอบการปกครองของชาติ  นำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้าง ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง อาณาเขตของพระราชวังล้อมด้วยกำแพงสูงทั้ง 4 ด้าน มีประตูผ่านเข้าสู่วังทิศใต้ด้านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งมีห้องต่างๆมากมายกว่า 9,000 ห้อง แบ่งออกเป็นสองส่วน คือพระราชวังชั้นนอก และพระราชวังชั้นใน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำชมด้านนอกโรงละครแห่งชาติจีน โรงระครหลังใหม่กลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งอยู่ติดกับมหาศาลาสมาคมและใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีขนาด 200,000 ตร. ม. จุคนได้ 6,500 คน ลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายไข่ ภายในประกอบด้วยโรงโอเปรา ห้องแสดงคอนเสิร์ต และโรงละคร ล้อมรอบอาคารด้วยทะเลสาบที่สร้างขึ้น โดยทางเข้าหลักเจาะเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลสาบจำลอง ทางการจีนทุ่มงบประมาณก่อสร้างมากถึง 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.688 พันล้านหยวนหรือกว่า 12,000 ล้านบาท ออกแบบโดยสถาปนิก โปล อองเดรอ (Paul Andreu) ชาวฝรั่งเศส  จากนั้นนำท่านชม  ชมพระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิเฉียนหลงทรงสร้างพระราชวังนี้ถวายพระมารดาเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนน์มายุครบ 60 พรรษาเมื่อ ค.ศ. 1750 มีเนื่อที่ถึง290 เฮกเตอร์ พระราชวังฤดูร้อนนี้เคยถูกปล้นและเผาทำลายถึง 2 ครั้งโดยชาวต่างชาติ สมบัติมากมายที่ สะสม มาถูกขนออกนอกประเทศเหลือเพียงวิหารแห่งเดียวที่ทำด้วยโลหะ พระนางซูสีไทเฮาทรงบูรณะ  พระราชวังนี้ ถึง2 ครั้ง และได้ขยายต่อเติมไปอีก ใช้เวลาทั้งหมด 9 ปี ทรงตั้งชื่อพระราชวังนี้ว่า "อี้เหอหยวน" มีความ หมายว่าสวนแห่งมิตรภาพและความกลมกลืน พาท่านชมความงามภายในวัง

เย็น รั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ชมด้านนอกสนามกีฬารังนก - กำแพงเมืองจีน(ด่านปาต้าหลิง) - ต้าถง

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านชมด้านนอก สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NEST ) เป็นสนาม กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ก่อสร้างเมื่อเดือน ธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตร.ม. และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีน ณ ด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือประมาณ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (เป็ดปักกิ่ง) หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองต้าถง โดยรถโค้ช เมืองต้าถง เมืองแห่งประวัติศาสน์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองสำคัญทางทหาร แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองด้วย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซีมีปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทำให้ต้าถงถูกเปลี่ยนโฉมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรม ถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นที่มาของชื่อเล่น"เมืองถ่านหิน" (ใช้เวลาเดินทางประมาน4-5ชั่วโมง)

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ HONG AN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่       ต้าถง – วัดถ้ำหยุนกั่ง (รวมรถกอล์ฟ) – กำแพงเก้ามังกร – วัดลอยฟ้า – เจดีย์ไม้ - อู่ไถซาน (รวมรถกอล์ฟ)

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  นำท่านเที่ยวชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ "หยุนกังสือคู"(ถ้ำหยุนกั่ง)ซึ่งเป็นถ้ำสุดยอดระดับสองหนึ่งในสี่ของเมืองจีนภายในถ้ำเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแกะสลักในผนังถ้ำทั้งสองด้านซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และองค์เล็กตั้งแต่ หนึ่งเซนติเมตรถึงสิบกว่าเมตร ที่หาชมได้ยาก มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ปัจจุบันเปิดให้ชม 45 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก 4 ถ้ำ กลาง 9 ถ้ำตะวันตก 32 ถ้ำมีพระทั้งหมด 50,000 กว่าองค์ ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุดเป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็นชีวประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ถึง 60 กว่าปี ชม จิ่วหลงปี้หรือกำแพงเก้ามังกร  สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร เป็นต้นกำเนิดกำแพง เก้ามังกรในกรุงปักกิ่ง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านชม วิหารลอยฟ้า ห่างจากเมืองต้าถงประมาณ 65 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเดียวของจีนที่รวมทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อด้วยกันสร้างในราวตอนปลายของราชวงศ์เว่ย ในพุทธศตวรรษที่ 6 มีอายุ กว่า 1,500 ปี เมื่อมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน จะเห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา นำท่านชม เจดีย์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของราชวงศ์เหลียว ซึ่งมีอายุ 900 กว่าปี ก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปู ทุกอย่างใช้ไม้หมด มี 5 ชั้น 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 50 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 1 ใน 4 พุทธคีรีอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน อู่ไถซาน ภูเขาสำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออู่ไถซานโดยมียอดเขาล้อมรอบด้วยกัน 5 ยอด จึงเป็นที่มาของชื่อ "อู่ไถซาน" ซึ่งส่วนที่สูงสุดอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,052 เมตร จนได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งที่ราบหัวเป่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผนวกทิวทัศน์ธรรมชาติ และพุทธศาสนาเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างสวยงาม เขาอู่ไถซานนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระมหาโพธิสัตว์มัชชุศรี (เหวินซู) ซึ่งถือว่าเป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่มีความเป็นเลิศด้านสติปัญญา

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่  HUA HUI SHAN ZHUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    อู่ไถซาน - ไต้หลัวติ่ง(รวมกระเช้าขึ้นลง) – วัดหลงเฉวียนซื่อ-ผูซาติ่งซื่อ - เสียนทงซื่อ –วัดถ่าเอี้ยน - ศาลเจ้าอู่เอี๋ยเมี่ยว (ว่านฝอเก๋อ)

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านชม ไต้หลัวติ่ง อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำชิงฮุย เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเขาอู่ไถซาน วัดนี้อยู่หว่างกลางของชะง่อนเขาคล้ายหน้าผาที่ชะโงกเงื้อมออกมา สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงราว ค.ศ.1465 และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ยุคราชวงศ์ชิง นำท่านนมัสการอารามที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธสถานอู้ไถซาน วัดหลวเฉวียนซื่อ ซึ่งสมัยก่อนวัดนี้เคยเป็นที่ไหว้บรรพบุรุษของตระกูลหยางมีหินแกะสลักอันหนึ่งเป็นของพระโพธิสัตว์หวูนซูขี่สิงโตอยู่ตรงกลาง แล้วนำท่านนมัสการพระ ณ วัดผูซ่าติ่งเป็น 1ใน 5 วัดดังบนเขาอู่ไถซานยอดเขาแห่งนี้พระโพธิสัตว์มัญชุศรีเคยสถิตประทับอยู่ และยังเป็นที่พำนักขององค์ลาไดลามะในอดีตอีกทั้งยังมีศาสนิกชนทั้งชาวทิเบตและมองโกเลียเข้ามากราบไหว้เป็นประจำจึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสุดยอดวิหารลามะและในสมัยราชวงศ์ชิงคังซีฮ่องเต้,เฉียนหลงฮ่องเต้เมื่อครั้งเสด็จมาสักการะบูชาศาสนสถานบนเขาอู่ไถซานก็จะมาประทับที่วัดผูซาติ่งแห่งนี้

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ วัดเสียนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเขาอู่ไถซาน อีกทั้งยังเป็นวัดพุทธแห่งที่สองของจีน รองจากวัดม้าขาวที่เมืองลั่วหยาง ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธเจ้าซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้มากที่สุดอีกวัดหนึ่งบนอู่ไถซานแล้วนำท่านนมัสการวัดถ่าเอี้ยน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน ภายในจะมีองค์เจดีย์ขาวขนาดใหญ่ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทของอู่เหอเมี่ยว แล้วนำท่านสู่ว่านฝอเก๋อ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิงบริเวณโดยรอบๆหอนั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหมื่นองค์ และมีระฆังทองสัมฤทธิ์หนักกว่าสามตันครึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อีกทั้งยังมีเจดีย์ที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบต ซึ่งความสูง 4 เมตรโดยแกะสลักจากหินเขียวแลดูงดงามยิ่ง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเขาสู่ที่พัก

ที่พัก  PING YAO DONG NAN HAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก    ผิงเหยา-เมืองโบราณผิงเหยา(รวมรถกอล์ฟ)–กำแพงโบราณ–ร้านแลกเงินโบราณรื่อเชิงฉาง– ถนนหมิงชิง - วัดซวงหลินซื่อ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  นำชมผิงเหยากู่เฉิง "เมืองโบราณผิงเหยา" (รวมรถแบตเตอรี่) มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 2,700 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารมาก่อนในอดีต แต่ภายหลังตกต่ำลง ผิงเหยามีชื่อเดิมว่า 'กู่เถา' หรือ 'ผิงเถา' ผิงเหยามีกำแพงเมืองและประตูเมืองล้อมรอบอยู่รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดกันเหมือนกระดานหมากรุก สถาปัตยกรรมโบราณตั้งอยู่ในเขตถนนหมิงชิงเจีย ปัจจุบันเมืองโบราณผิงเหยาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ใน ปี ค.ศ. 1997 ชมกำแพงเมืองผิงเหยา สร้างขึ้นในราชวงศ์โจว ตะวันตก (827 – 782 ปี ก่อนคริสตศักราช) มีความยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สูง 6-10 เมตร ยอดกำแพงกว้าง 3-6 เมตร กำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีหอประตูเมือง 6 แห่ง อันเป็นที่มาของคำเรียกขานว่า 'เมืองเต่า' เพราะมีหอประตูเมืองทิศใต้เป็นหัวเต่า ทิศเหนือเป็นหางเต่า ทิศตะวันออกและตกมี 4 ประตู เป็นขาทั้งสี่ โครงสร้างภายในเมืองผิงเหยายังจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีหอประจำเมืองรูปแปดเหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง มีถนนหมิงชิงตัดเป็นแนวเส้นเหนือใต้ แบ่งสิ่งปลูกสร้างโบราณออกเป็นสองฝั่ง วัดประจำเมืองอยู่ทางซ้าย ที่ทำการราชการอยู่ทางขวา วัดราษฎร์อยู่ซ้าย วัดหลวงอยู่ขวา วัดเต๋าซ้าย วัดพุทธขวา แนวถนนสายตัดสานกันเป็นตาข่ายคล้ายลวดลายบนหลังเต่า มีแนวถนนสายหลัก 4 สาย ถนนรอง 8 สาย กับตรอกซอยอีก 72 เส้น ประกอบกันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ 'ปากว้า'

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ร้านยื่อเซิงชาง เป็นร้านและเงินแห่งแรกที่เปิดธุรกิจค้าเงินตราของจีนและยังเป็นกิจการที่ใหญ่โตที่สุดอีกด้วย ตั้งอยู่บนถนนสายตะวันตก เลขที่ 38 ในช่วงเวลานั้น ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมกิจการค้าเงินขนาดใหญ่ถึงกับได้ชื่อว่าเป็น "ถนนเงินตราที่หนึ่งแห่งต้าชิง" ทั้งร้านยื่อเซิงชางยังได้ชื่อว่าเป็นร้าน "แลกเงินทั่วราชอาณาจักร" โดยมีสาขากว่า 35 แห่งทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนถึง 1 ล้าน – 38 ล้านชั่ง ธุรกิจค้าเงินตราที่ปรากฎขึ้นทดแทนการขนส่งเงินตรานี้ได้พลิกโฉมธุรกิจการเงินจีนในทศวรรษใหม่อย่างสิ้นเชิงปัจจุบัน ร้านยื่อเซิงชาง ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ค้าเงินตรา แห่งชาติเปิดให้ผู้ชมได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและลักษณะการดำเนินธุรกิจในยุคนั้น จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหมิงชิง เป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและลิ้มรสอาหารจำนวนมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดซวงหลินซื่อ เป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่มายาวนานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในวัดจะมีต้นไม้ในราชวงศ์ถัง ศิลาราชวงศ์ซ่ง ระฆังราชวงศ์หมิง รูปแกะสลักรวมไปถึงสถาปัตยกรรมโบราณอันลํ้าค่า อีกทั้งศิลปะการแกะสลักที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก PING YAO DONG NAN HAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด    ผิงเหยา – ปักกิ่ง - สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCTV) -ถนนคนเดินเฉียนเหมิน – หวังฝูจิ่ง

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับปักกิ่ง นำท่านชม สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด    หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย -  กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม  หลังอาหารจากนั้นนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็น สถานที่ บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนาน   กว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

 • หลังจากนั้น นำท่าน เดินทางสู่สนามบิน
 • 17.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS   เที่ยวบินที่ TG 615
 • 21.15 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

*****************************************


รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู-กรุงเทพฯ สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กันยายน  อากาศเย็น

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ   49,000 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ   47,000.- บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 46,000 .- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน