ปักกิ่ง-ต้าถง ชมสนามโอลิมปิค ชมกำแพงเมืองจีน กำแพงเก้ามังกร วิหารแขวน 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร กันยายน 22 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ปักกิ่ง-ต้าถง ชมสนามโอลิมปิค ชมกำแพงเมืองจีน กำแพงเก้ามังกร วิหารแขวน 6 วัน 4 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
ปักกิ่ง-ต้าถง ชมสนามโอลิมปิค ชมกำแพงเมืองจีน กำแพงเก้ามังกร วิหารแขวน 6 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง ชมสนามโอลิมปิค ชมกำแพงเมืองจีนต้าถง กำแพงเก้ามังกร วิหารแขวน ฯลฯ อาหารพิเศษ!!! หมูหัน เป็ดปักกิ่ง อาหารกวางตุ้ง อาหารซานซี อาหารไทย สุกี้สมุนไพร
เพิ่มอาหารสุดพิเศษ Tenggeli -Tala พร้อมโชว์สุดอลังการ สไตล์มองโกเลีย
http://www.tala.com.cn

เดินทาง 16 - 21เมษายน 2553 ราคา30,900 บาท

พิเศษ!!!สำหรับผู้ร่วมทริป มีการTrainning การถ่ายภาพให้ ฟรี !! ก่อนออกเดินทาง 1 เดือน โดยช่างภาพมืออาชีพ

กำหนดวันเดินทางวันที่16 - 21 เมษายน 2553 ( 6 วัน 4 คืน )
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปักกิ่ง
23.00 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบินแอร์ ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง ปักกิ่ง เทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ปักกิ่ง Night Show
00.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980
06.30 น. เดินทางถึงมหานครปักกิ่ง นำท่านผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศอย่างดี ไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน คำว่า เทียนอันเหมิน แปลว่า
สงบดังอยู่ใน สวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นลานซีเมนต์กว้างใหญ่ถึง 275 ไร่ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม ใช้เป็นที่ประกอบพิธีใหญ่และงานชุมนุมที่สำคัญของประเทศ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆในจัตุรัส
เช่น อนุสาวรีย์วีรชนสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1958 ทำจากหินแกรนิต สูง 36 เมตร มีภาพแกะสลักเรื่องราวของวีรชน ที่ได้สละชีพต่อสู้ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของจีน เป็นที่
รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของถึงวิวัฒนาการของประเทศจีน และความเป็นมาในการปฏิวัติระบอบการปกครองของชาติ , หอรำลึกประธานเหมาเจ๋อตุง ก่อสร้างเมื่อค.ศ. 1976เพื่อเป็นที่ไว้ศพของประธานเหมาซึ่งบรรจุอยู่ในโรงแก้ว เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้น นำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้าง ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง อณาเขตของพระราชวังล้อมด้วยกำแพงสูงทั้ง 4 ด้าน มีประตู
ผ่านเข้าสู่วังทิศใต้ด้านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งมีห้องต่างๆมากมายกว่า 9,000 ห้อง แบ่งออกเป็นสองส่วน คือพระราชวังชั้นนอก และพระราชวังชั้นใน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิงและ
ราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล จากนั้นนำท่านชม ชมพระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิเฉียนหลงทรงสร้างพระราชวังนี้ถวายพระมารดาเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนน์มายุครบ 60 พรรษาเมื่อ ค.ศ. 1750 มีเนื่อที่ถึง290 เฮกเตอร์ พระราชวังฤดูร้อนนี้เคยถูกปล้นและเผาทำลายถึง 2 ครั้งโดยชาวต่างชาติ สมบัติมากมายที่สะสม มาถูกขนออกนอกประเทศเหลือเพียงวิหารแห่งเดียวที่ทำด้วยโลหะ พระนางซูสีไทเฮาทรงบูรณะพระราชวังนี้ ถึง2 ครั้ง และได้ขยายต่อเติมไปอีก ใช้เวลาทั้งหมด 9 ปี ทรงตั้งชื่อพระราชวังนี้ว่า อี้เหอหยวน มีความ หมายว่าสวนแห่งมิตรภาพและความกลมกลืน พาท่านชมความงามภายในวัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ปักกิ่งไนท์โชว์ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงอลังการที่บ่งบอกเรื่องราวและวัฒนธรรมชาวจีนสมัยราชวงศ์ต่างๆจากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนใน โรงแรม ราตรีสวัสดิ์
พักที่ NOVOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทียบเท่า

วันที่สามกำแพงเมืองจีน (กระเช้า) - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ต้าถง
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม หลังรับประทานอาหารนำท่านชม กำแพงเมืองจีน (ด่านนั่งกระเช้า) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือประมาณ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ของกรุงปักกิ่ง ชมเรื่องราว ประวัติศาสตร์จีนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(สุกี้สมุนไพร) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าถง โดยรถโค้ช เมืองต้าถง เมืองแห่งประวัติศาสน์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองสำคัญทางทหาร แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองด้วย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซีมีปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทำให้ต้าถงถูกเปลี่ยนโฉมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรม ถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นที่มาของชื่อเล่นเมืองถ่านหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาน 4-5 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ HONGAN INTERNATIONAL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่วัดถ้ำหยุนกั้ง กำแพงเก้ามังกร วิหารแขวน - กลับปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านเที่ยวชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ หยุนกังสือคู (ถ้ำหยุนก่าง)ซึ่งเป็นถ้ำสุดยอดระดับสองหนึ่งในสี่ของเมืองจีนภายในถ้ำเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแกะสลักในผนังถ้ำทั้งสองด้านซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และองค์เล็กตั้งแต่ หนึ่งเซนติเมตรถึงสิบกว่าเมตร ที่หาชมได้ ยาก มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ปัจจุบันเปิดให้ชม 45 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก 4 ถ้ำ กลาง 9 ถ้ำตะวันตก 32 ถ้ำมีพระทั้งหมด 50,000 กว่าองค์ ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุดเป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็น
ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ถึง 60 กว่าปี จากนั้นนำท่านชม จิ่วหลงปี้หรือกำแพงเก้ามังกร สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5 เมตร เป็นต้นกำเนิดกำแพงเก้ามังกรในกรุงปักกิ่ง
กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม วิหารแขวน (วัดฉวนคง) ตั้งอยู่เชิงเขาเหิงซาน ซึ่งติดอันดับภูเขา 1 ใน 5 ที่มีชื่อของจีนสร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ มีประวัติศาสตร์กว่า 1,400 ปี เมื่อท่านได้เข้าไปในบริเวณของวิหารเสมือนราวกับว่าท่านได้ยืนอยู่บนท้องฟ้า สาเหตุที่สร้างเป็นวิหารแขวนก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนบริเวณนี้มีน้ำท่วมมากจึงไม่สามารถที่จะสร้างวิหารบนที่ราบได้ วิหารแขวนแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ NOVOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าชมด้านนอกสนามโอลิมปิค สระว่ายน้ำ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ หวังฟู่จิ่ง
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมด้านนอก สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NAST ) เป็นสนาม กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ก่อสร้างเมื่อเดือน ธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตร.ม. และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง จากนั้นนำท่านชม สนามฟองน้ำ หรือลูกบาศก์น้ำ (Water Cube)ใช้ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำ อยู่ใกล้กับสนามกีฬารังนกจากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ และชากุหลาบ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(อาหารกวางตุ้ง) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลอันน่าตื่นเต้นกับ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ ของเมืองจีน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ย่านการค้าหวังฟู่จิ่ง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นถนนคนเดินและแหล่งจับจ่ายสินค้า ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ NOVOTEL ระดับ 4 ดาว+ หรือเทียบเท่า

วันที่หกหอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารจากนั้นนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนาน กว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาปนำชม วัดลามะ ศาสนสถานที่มีความวิจิตร และได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุด ในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 1 เป็นต้นมาที่นี่ได้ป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานมีศิลปะแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตรโดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียวซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.40เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979
23.45 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************ ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ **************

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน