ทัวร์จีน 2557 DEC 2014 : กวางเจา หวงซาน 5 วัน 4 คืน (พักบนเขา 2 คืน) บิน CZ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤษภาคม 26 , 2020
Font Size
   

ทัวร์จีน 2557 DEC 2014 : กวางเจา หวงซาน 5 วัน 4 คืน (พักบนเขา 2 คืน) บิน CZ Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(2 โหวต)
ทัวร์จีน 2557 DEC 2014 : กวางเจา หวงซาน 5 วัน 4 คืน (พักบนเขา 2 คืน) บิน CZ ทัวร์จีน 2557 DEC 2014 : กวางเจา หวงซาน 5 วัน 4 คืน (พักบนเขา 2 คืน) บิน CZ Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Huang-san-22-10-2010-0019

ภูเขาหวงซาน ธันวาคม 2557 | 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN (CZ) | HUANGSHAN DEC 2014 : นอนบนหวงซาน 2 คืน | กวางเจา-หวงซาน-เขตซีไห่-เขตเป่ยไห่ บิน CZหมู่บ้านหงชุน | ภูเขาหวงซาน (นั่งกระเช้าขึ้นเขา) | ยอดเขาสิงโตถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นศาลาไผหยุนถิง | เขตซีไห่ | เขตเป่ยไห่ | กวางหมิงติง ฯลฯ เดินทางวันที่ 17-21 ธันวาคม 2557พักโรงแรม 4 ดาว เปิดจองแล้ววันนี้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TravelProThai.com
วันเดินทาง
17 - 21 ธันวาคม 2557
ราคาท่านละ
52,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ – กวางเจา – หวงซาน

  • 09.30  น. พ ร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    ชั้น 4  เคาน์เตอร์ U ประตู 9  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  • 11.55  น. เดินทางสู่ เมืองกวางเจา  โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  (CZ)  เที่ยวบินที่ CZ 358
  • 15.45  น. ถึงสนามบินไป่หยุน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอต่อเครื่องเพื่อเดินทาง ไปยังหวงซาน

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (ในสนามบิน)

20.25 น. นำท่านเดินทางไปยังหวงซาน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่CZ 3627 

22.05 น.  ถึงหวงซาน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังที่พัก (ให้แยกสัมภาระเป็น 2 ส่วน สำหรับพักบนเขา 2 คืน)

พักที่ HUANSHAN INTER  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     หมู่บ้านหงชุน – ภูเขาหวงซาน (นั่งกระเช้าขึ้นเขา) – ยอดเขาสิงโต

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านหงชุน มีความหมายว่า "หมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่" ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ประมาณปี ๑๑๓๑ ถึง ๑๑๖๒  ในอดีตเรียกว่าหมู่บ้านหงชุน ทุกวันนี้หมู่บ้านแห่งนี้มีอาคารสมัยราชวงศ์หมิง และสมัยราชวงศ์ชิงเหลือตกทอดมาทั้งหมด ๑๔๐ หลัง โดยอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคฤหาสน์ของพ่อค้าเกลือชื่อว่าหวางติ้งกุ้ยคฤหาสน์ "เฉิงจื้อถัง"สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงในปีค.ศ. ๑๘๕๕  นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆ อาทิ โรงเรียน ศาลบรรพชน ในหมู่บ้านแห่งนี้นิยมให้บุตรหลานอ่านเขียนได้ไม่ว่าครอบครัวตนจะมีฐานะเป็นเช่นใด ดังนั้น เด็กๆจะรวมตัวกันเรียนหนังสือในโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ส่วนศาลบรรพชนจะเป็นที่ที่บวงสรวงบูชาบรรพชนประจำหมู่บ้าน โดยเชื่อว่าต้นตระกูลเป็นขุนนางจากทางเหนือ หนีภัยสงครามลงมาทางใต้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหวงซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาหวงซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีนในเขตมณฑลอันฮุย ยอดเขามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,864 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาสูงลึก ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่เต็มไปด้วยภูเขาที่ซ้อนทับกันอย่างสวยงามตระการตา และมวลหมู่ต้นสนอายุหลายร้อยปีที่แปลกตาโดยรอบบนเขาหวงซาน ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีน สภาพอากาศที่ตีนเขาและยอดเขามีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ประกอบกับรัศมีของแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังเนินเขาทิศเหนือและใต้ก็แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดทัศนียภาพทะเลเมฆและหมอกความชื้นและปริมาณน้ำฝนสูง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของเขาหวงซาน  ให้ท่านชมยอดเขาสิงโต เพื่อถ่ายรูปพระอาทิตย์ตก (เตรียมไฟฉาย)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ SHILIN  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นศาลาไผหยุนถิง – เขตซีไห่ - เขตเป่ยไห่ - กวางหมิงติง – ก้อนหินบินมา

04.00 น.  ตื่นเช้ามาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นที่ศาลาไผหยุนถิง (20 นาที) จากนั้นนำท่านกลับเข้าโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม อุทยานมรดกโลกเขาหวงซาน ถ้าเอ่ยชื่อหวงซาน นักท่องเที่ยวจะนึกถึงธรรมชาติ 4 อย่าง ที่ผสมกลมกลืนกันจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ 1. ต้นสนอายุนับร้อยปีหลากหลายพันธ์ 2. ก้อนหินขนาดมหึมารูปร่างแปลกตาตั้งตระหง่านบริเวณยอดเขาต่างๆ 3. บ่อน้ำแร่ธรรมชาติหรือสระมรกตที่มีน้ำชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปี 4. กลุ่มก้อนของทะเลเมฆที่กระจายอยู่ระหว่างหุบเขา ซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิง นักธรณีวิทยา นักเดินทางชื่อ ฉวีเสียเค่อ ได้มีคำพูดเปรียบไว้ว่า "เมืองจีนมีภูเขา จตุรทิศที่มีชื่อเสียง คือ ภูเขาทิศเหนือ เหิงซาน ภูเขาทิศตะวันออก ไท่ซาน ภูเขาทิศตะวันตก หัวซาน ภูเขาทิศใต้ เหิงซาน (ออกเสียงคล้ายทิศเหนือ) และภูเขาตอนกลาง ซงซาน ถ้าเที่ยวภูเขาจตุรทิศแล้ว จะไม่ไปเที่ยวภูเขาที่ไหนอีกต่อไป แต่ถ้าไปหวงซานแล้ว ก็จะไม่ไปเที่ยวภูเขาจตุรทิศอีก" ซึ่งเปรียบเสมือนท่านได้ยืนอยู่บนสรวงสวรรค์และธรรมชาติมีความสร้างสรรค์เป็นภาพจินตนาการต่างๆ นำท่านชมทิวทัศน์ด้านตะวันตกซีไห่ ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินมา ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมทิวทัศน์ด้านเหนือเป๋ยไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหนึ่งอยู่บนแดนสวรรค์ จะเห็นเมฆปุย ๆ ลอยไปมา ชมเขาต่าง ๆ ทาบกับฟากฟ้า สวยสดงดงามสุดจะพรรณนา ชมยอดกวง หมิงติ่ง เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอก และต้นสนรูปร่างแปลกตา ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมหินบินมา ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผา เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นว่าหินก้อนนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ได้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็นรูปร่างต่าง ๆ บ้างเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน รูปคล้ายวานรรูปคล้ายเจ้าแม่กวนอิม ภูเขาหินลอยมา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ SHILIN  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ยอดเขาสื่อซิ่นเฟิง – โหวจือกวนไห่ - หวงซาน(ลงกระเช้า) – ถนนโบราณ – กวางเจา

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นชมยอดเขาลื่อซิ่นเฟิ่ง และ โหวจือกวนไห่ ภูเขาหวงซานลือชื่อด้วยทัศนียภาพที่ได้รับฉายาว่าเป็น "สี่วิเศษ" อันได้แก่ ต้นสนรูปร่างแปลกๆ ก้อนหินรูปทรงพิลึกพิลั่น ทะเลเมฆ และน้ำพุร้อน ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่  ภูเขาหวงซานเต็มไปด้วยยอดเขาและผาหินที่สูงชัน เชิงเขาตัดกับหุบเขาลึก มีป่าหิน เสาหินกระจายตามยอดเขาและหุบเขา ก้อนหินมีรูปทรงแปลกประหลาดเสมือนเกิดจากฝีมือพระหัตถ์ของเทพเจ้า

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงเขา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตัวเมืองหวงซาน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ชม ถนนโบราณ เที่ยวชมตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.45 น. นำท่านเดินทางไปยังกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่CZ 3628

00.30 น.  ถึงกวางเจา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังที่พัก

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ LAND MARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  เกาะซาเมี่ยน – บ้านตระกูลเฉิน – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง -  กรุงเทพ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังเกาะซาเมี่ยน ที่เป็นเกาะปากแม่น้ำจูเจียง เป็นเขตเช่าของชาวฝรั่งเศสสมัยก่อน บนเกาะจังเต็มไปด้วยบ้านเรือนสไตล์ยุโรป และร้านค้ามากมาย จากนั้นนำท่านชม "บ้านตระกูลเฉิน" หรือบ้านของเหล่าคนแซ่เฉิน ซึ่งเป็นแซ่ใหญ่ 1 ใน 5 ของคนกวางเจา "บ้าน" หรือที่ควรจะเรียกว่า "คฤหาสน์" หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890 โดยคนตระกูลเฉิน ร่วมกัน ออกเงินสร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลของตัวเอง และเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมและพร้อมทั้งเป็นสถานที่อบรม ลูกหลานก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีนได้บูรณะซ่อมแซมเป็น ครั้งใหญ่ และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(SEAFOOD) นำท่านไปช้อปปิ้งยังถนนปักกิ่ง ที่เป็นแหล่งรวมแฟชั่น ของ ก็อปปี้ ร้านอาหารซึ่งเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจนถึงเวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  • 19.50   น. เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่  CZ361
  • 22.00   น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- กวางเจา -หวงซาน -กรุงเทพฯ บินโดย สายการบิน CHINA SOUTHERN (CZ)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรูบางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 52,900  บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 50,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 49,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

10 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนรูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน