ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 | MAR-APR 2015 : SAKURA JAPAN GOLDEN ROUTE 2015 | ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ 7 วัน 5 คืน (TG) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ กรกฏาคม 06 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 | MAR-APR 2015 : SAKURA JAPAN GOLDEN ROUTE 2015 | ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ 7 วัน 5 คืน (TG) Featured

Rate this item
(7 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 | MAR-APR 2015 : SAKURA JAPAN GOLDEN ROUTE 2015 | ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ 7 วัน 5 คืน (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 | MAR-APR 2015 : SAKURA JAPAN GOLDEN ROUTE 2015 | ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ 7 วัน 5 คืน (TG) Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ญี่ปุ่นซากุระ : โอซาก้า นารา เกียวโต นาโงย่า ฟูจิ โตเกียว | ชมความงามของซากุระที่สวยงามจากโอซาก้าถึงโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2558 : โอซาก้า นารา เกียวโต นาโงย่า ฟูจิ โตเกียว | ชมความงามของซากุระที่สวยงามจากโอซาก้าถึงโตเกียว | ไหว้พระใหญ่วัดโทไดจิแห่งเมืองนารา สัมผัสความน่ารักของกวางแสนซน เดินเล่นชมสวนนารา | เข้าชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าเฮอัน อาราชิยาม่า วัดนินนาจิ | ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ทะเลสาบคาวาคูชิ | ปิดท้ายที่โตเกียว เที่ยววัดอาซากุสะ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งชินจูกุ และช้อปปิ้งละลายเงินเยนที่อิออน | ที่พักระดับ 3-4 ดาว | 7วัน 5คืน | บิน TG

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TravelProThai.com

# WIFI on BUS ตลอดการเดินทาง

# แจก DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

วันเดินทาง (ช่วงซากุระ)
25-31 มี.ค. 2558
29 มี.ค. - 4 เม.ย. 2558
ราคาท่านละ
71,900 .- บาท (รับจอง)
71,900 .- บาท (รับจอง)
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriad1a3af3093

กำหนดการ เดินทาง 25-31 มี.ค. | 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 2558 ราคาท่านละ 71,900 บาท (พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 10,000 บาท)เด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี) ไม่เสริมเตียง พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา 69,500 บาท** จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่าน (หากต่ำกว่า 20 ท่าน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)**

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง
 • 23.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง วัดโทไดจิ - สวนสาธารณะนารา - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • 06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช เดินทางสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 1286 เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนารา โดยจะมีซุ้มประตูนันไดมง (Nandaimon-gate) มีต้นเสารรองรับน้ำหนักหลังคาที่เก่าแก่และสวยงามถึง 18 ต้น ด้านข้างมีรูปแกะสลักเป็นรูปยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าวัดอยู่ 2 ตน ก่อนที่จะถึงวิหารใหญ่ยังมีประตูใหญ่อีกหนึ่งแห่งตั้งขวางบังตัววิหารไว้ ต้องเดินอ้อมเข้าประตูทางด้านซ้ายมือ เมื่อเข้าถึงข้างในจะพบวิหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า วิหารหลวงพ่อโต (Daibutsuden Hall) วิหารใหญ่โตนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่หลังที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ.2249 ซึ่งมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งแรก แต่ก็ยังคงใหญ่โตกว่าวิหารทุกที่ในประเทศญี่ปุ่น ศาลาหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อสำริดพระไวโรจนะ หรือที่รู้จักกันว่า พระใหญ่แห่งเมืองนาระ ขนาดความสูงองค์พระ 16 เมตร หนักราว 500 ตัน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.1295

จากนั้นเดินเล่นชมซากุระที่ สวนสาธารณะนาระ มีพื้นที่กว้าง 2 กิโลเมตร ยาว 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองติดกับเชิงเขาวาคาคุสะยาม่า (Wakakusa – yama Hill) นอกจากพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นที่ตั้งโบราณสถานมรดกโลกของวัดโทไดจิ (Todaiji) วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji) และศาลเจ้าคาสุกะไทชะ (Kasuka Taisa) โดยฝูงกวางที่อาศัยอยู่อย่างอิสระเป็นสัญลักษณ์ของสวนแห่งนี้ มีโคมหินตั้งเรียงรายอยู่มากกว่า 20,000 ต้น การเที่ยวชมภายในบริเวณสวนนาระที่สะดวกที่สุดคือการเดินเท้า โดยใช้เวลาราวครึ่งวันก็สามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ครบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า นำท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1586 โดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ใช้แรงงานหลายหมื่นคน จึงใช้เวลาก่อสร้างเพียงสามปีเท่านั้น แต่ทุก 30 ปีให้หลังก็ถูกโทกุงาวะ อิเอยะสุทำลายลง แล้วสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง คูน้ำกับกำแพงที่เป็นของเดิมยังคงสภาพดีอยู่มาก ตัวปราสาทก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1997 ปัจจุบันเป็นป้อมปราการสูงห้าชั้น จำลองแบบจากของเดิม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปะวัตถุโบราณหลายชิ้น ทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโทโยโทมิและโอซาก้าในอดีต จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในมีร้านเก่าแก่ขนาดเล็กตั้งปะปนอยู่กับห้างใหญ่ มีสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่งจะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SHERATON MIYAKO OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อาราชิยาม่า - วัดเทนริวจิ - ป่าไผ่ - วัดคินคาคุจิ - วัดนินนาจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเกียวโต ตั้งอยู่ค่อนไปทางตะวันตกของตัวเมือง เป็นที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม ในฤดูใบไม้ผลิจะมีซากุระบานสวยมากมายและในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีใบไม้แดง นอกจากนี้ยังป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์เขียวสวยตลอดปีนอกจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีย่านโบราณที่ดูสงบริมฝั่งแม่น้ำ ทั้งยังมีวัดเก่าแก่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และก็มีสะพานยาวสวยสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของที่นี่ ชื่อว่า สะพานโทเง็ทสึเคียว (Togetsukyo) มีความหมายว่า สะพานชมจันทร์ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง ทอดยาวข้ามแม่น้ำโฮซึ ปัจจุบันนี้ อาราชิยาม่า ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ไม่ควรพลาดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ระหว่างทางจากสะพานยังมีทางเดินที่สองข้างทางเหมือนอุโมงค์ไผ่ให้ความรู้สึกสงบและสดชื่นเย็นสบายตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมี วัดเทนริว (Tenryu-ji) ซึ่งเป็นวัดนิกายเซนซึ่งเก่าแก่สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ.1345 เพื่ออุทิศให้แก่พระจักรพรรดิโกะ-ไดโงะ ภายในมีสวนโซเง็นฉิ (Sogenchi) ที่เป็นสวนดั้งเดิมตั้งแต่วัดสร้างเสร็จ และไม่ไกลจากบริเวณวัด จะเป็นทางเดินป่าไผ่ (Bamboo Groves)ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เด่นอีกจุดหนึ่งของอาราชิยาม่าเช่นกัน วัดเทนริวจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ.1994 อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม วัดคินคากุจิ (Kinkakuji) ซึ่งมีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด ลักษณะเป็นอาคารสามชั้น ชั้นแรกสร้างตามแบบพระราชวัง ชั้นสองสร้างตามแบบบ้านซามูไร ชั้นสามสร้างตามแบบวัดพุทธในนิกายเซน ด้านหน้ามีบึงน้ำขนาดน้ำใหญ่ รายล้อมด้วยภูมิทัศน์อันงดงาม ในอดีตเป็นที่ประทับของโชกุนโทกุกาว่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเกียวโตซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษทิ่ 15 ก่อนได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคง ไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโดยแท้ รู้จักจากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องอิคิวซัง นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดนินนาจิ (Ninnaji) ก่อตั้งขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ.888 ในช่วงต้นยุคสมัยเฮอัน โดยสมเด็จพระจักรพรรดิโคโกะ (Emperor KoKo) ทรงมีดำริจะสร้างวัด "นิชิยามา โกกันจิ" (Nishiyama Goganji) ขึ้น แต่ได้สวรรคตไปก่อนวัดนี้จะสร้างเสร็จ ภายหลังจักรพรรดิอุดะ (Emperor Uda) ผู้เป็นบุตรชายได้ดูแลการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จและมีการเปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็น "นินนาจิ" แทน ด้วยผลพวงจากสงครามและเพลิงไหม้หลายต่อหลายครั้งทำให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมของวัดนินนาจิถูกเพลิงเผาทำลายจนหมด ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นยุคสมัยเอโดะนี้เอง...สิ่งที่น่าสนใจของวัดนินนาจิก็คือ อาคาร Goten ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของหัวหน้านักบวชเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่มีระเบียงยาวเดินเชื่อมถึงกัน มีประตูบานเลื่อนลงรักปิดทองอย่างสวยงามหรูหรา ด้านนอกเป็นสวนญี่ปุ่นจัดแต่งอย่างสวยงาม ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนซากุระพันธุ์เตี้ย Omuro Cherry บางกิ่งอยู่ต่ำเกือบติดพื้น ซึ่งจะบานช้ากว่าพันธุ์อื่น ๆ วัดนินนาจิถือเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเกียวโตด้วย และในปีค.ศ. 1994 วัดนินนาจิ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยองค์การยูเนสโก้ อิสระเที่ยวชมและเก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ KYOTO KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ วัดคิโยมิสึ - วัดโทฟุคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - นาโงย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าชม วัดคิโยมิสึ (Kiyomizudera) หรือวัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโต โดยก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 788 ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด แต่อาคารต่างๆ ที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2176 ชื่อของวัดซึ่งมีความหมายว่าน้ำบริสุทธิ์นั้น มีที่มาจากน้ำตกโอโตวาโนะทากิที่ไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัด ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดได้ดื่มน้ำจากที่นี่ก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 วัดคิโยมิสึได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกให้เป็น7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และอาคารหลักของวัดนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม วัดโทฟุคุจิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสถานีเกียวโต เป็นเป็นวัดพุทธในนิกายเซน สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1798 โดยมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเหมือนวัดโทไดจิ (Todaiji) ในเมืองนาระ ในฤดูใบไม้ร่วงราวเดือนพฤศจิกายน รอบๆบริเวณวัดแห่งนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษด้วยสีของใบไม้หลากสีที่กำลังจะร่วงหล่นจากต้นเมเปิ้ล (Kaede) ซึ่งที่นี่จำนวนกว่า 2,000 ต้น นอกจากใบไม้เปลี่ยนสีที่เลื่องชื่อแล้ว ยังมีโบราณสถานสำคัญๆที่ควรมาสักการะอยู่มากมาย วัดโทฟุคุจิ เป็นอีกสถานที่อีกหนึ่งที่ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลก จากนั้น นำท่านเดินชม ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN SHRINE) ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเนื้อไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเป็นครั้งแรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจำลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว้างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุ ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก บริเวณด้านข้างของวัดนั้นมีสวนขนาดใหญ่ที่โอบล้อมบริเวณวัด ภายในสวนมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ บ่อน้ำที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น และยังมีต้นซากุระเรียงรายอยู่มากมาย ในช่วงที่มีเทศกาลชมดอกซากุระนั้น สวนแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนนิยมมาชมดอกซากุระ ส่วนด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตูโทริอิยักษ์สีแดงเป็นเสาที่โดดเด่นและเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ชมนิยมมาถ่ายรูปทั้งก่อนเข้าชมศาลเจ้าและตอนเดินกลับ นอกจากนี้บริเวณรอบๆยังมีพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมประมาณ 1-2 แห่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโงย่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดไอจิ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นไม่ห่างจากเมืองโอซาก้าและเกียวโตมากนัก ซึ่งจังหวัดไอจิเป็นเมืองที่รู้จักกันในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของญี่ปุ่นรองจากโตเกียว, โยโกฮาม่า และโอซาก้า ถึงแม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่แต่มีบรรยากาศเป็นกลับเหมือนเมืองเล็กๆ ที่ไม่ค่อยจอแจและวุ่นวายนัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ TOKYU INN HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปราสาทนาโงย่า - แม่น้ำยามาซากิ - ยะมะนะชิ - ฟูจิคาวาคูชิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าชม ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองนาโงย่าจังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า บนเส้นทางสายใต้ที่เรียกว่า (Tokaido) ตัวปราสาทนาโงย่าสร้างจากฐานหินก้อนขนาดใหญ่ ส่วนด้านบนหลังคาของยอดปราสาทแห่งนี้ที่ถือเป็นจุดเด่น คือ ปลาโลมาสีทอง ตัวผู้หนึ่งตัว และตัวเมียหนึ่งตัว หุ้มด้วยทอง18k หนักตัวละ 44 กิโลกรัม โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง คนญี่ปุ่นเรียกปลาโลมาสีทองนี้ว่า "คินซาชิ" หรือ "ซาชิโฮโกะ" ปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1612 และได้ให้บุตรชายคนที่เก้า คือ โทกุงาวะ โยชินาโอะ มาปกครองปราสาทแห่งนี้ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองนาโงย่าถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายเป็นอย่างมาก และได้มีการบูรณะครั้งใหม่ในปี ค.ศ.1959 โดยพยายามคงรูปลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุด ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ในชั้นที่3 มีรูปโลหะปลาโลมาที่เคยประดับอยู่บนยอดปราสาทตั้งโชว์ให้ดูอยู่หลายแบบ ส่วนชั้นที่ 6 คือชั้นบนสุด จากที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองนาโงย่าได้ทั้งเมืองและร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวปราสาทที่มีรูปปลาโลมาสีทองคู่นั้นประกอบอยู่ด้วย ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทมีสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น ให้เดินชมความงามของพันธุ์ไม้หลากชนิด อิสระเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำยามาซากิ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว เนื่องจากมีต้นซากุระนับร้อยต้นในระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ถือเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดยะมะนะชิ ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคจูบุของประเทศญี่ปุ่น มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโคฟุ ยะมะนะชิเป็นจังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยภูเขา โดยเฉพาะภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมาก มีสินค้าขึ้นชื่อคือไวน์ ที่เมืองโคะฟุมีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมอัญมณี และมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เป็นหนึ่งในทะเลสาบ 5 แห่งบริเวณภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาที่ทะเลสาบแห่งนี้ เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถชื่นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง นอกจากนั้นยังสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นช่วงซากุระในฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟ่ต์ขาปู) หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ที่พัก ISAWA TOKIWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฟูจิชั้น 5 - โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วน เป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1707 หรือกว่าสามร้อยปีมาแล้วส่งผลให้มีเถ้าลาวาลอยฟุ้งขึ้นปกคลุมเป็นรัศมีกว้างไกลไปถึงกรุงโตเกียวในสมัยเอโดะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 100 กิโลเมตร ...นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ "ชั้น 5" ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ (จะสามารถเห็นได้หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" โตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อเอโดะ เมื่อโชกุน โทกุงะวะ อิเอะยะสึได้เป็นโชกุนในปี ค.ศ. 1603 เมืองเอโดะจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหารของเขาซึ่งมีอำนาจปกครองทั้งประเทศ เมืองโตเกียวมีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง นำท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon) หรือชื่อเดิมคือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) ที่เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ ของเมืองโตเกียว ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอนเป็นประจำ และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทำให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั่นก็คือโคมไฟขนาดยักษ์สีแดงสูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตู "คามินาริม" (ประตูฟ้าฟาด) ทั้งสองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน (FUJIN)เจ้าแห่งสายลม อยู่ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย คือ ไรจิน (RAIJIN) เจ้าแห่งอสุนีบาต โดยมี "ถนนนากามิเสะ" ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น โดยเฉพาะ "ขนมอาเกมันจู" ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้เช่นกัน จากนั้น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ (Shinjuku) ซึ่งคำว่า "ชินจูกุ" หมายถึง "ที่พำนักใหม่" ในสมัยเอโดะ โทกุงะวะ อิเอะยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง ในปัจจุบัน ชินจูกุเป็นย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

ที่พัก SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด สวนอุเอโนะ - อิออนนาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) นำท่านเดินทางสู่ สวนอูเอโนะ สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของกรุงโตเกียว สวนอุเอะโนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็ง" แปลว่า "สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ" และเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมจุดหนึ่งในโตเกียว ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพอันงดงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า เมืองนาริตะ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมี "ร้าน 100 เยน" และซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

 • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
 • 17.30 น. เดินทางกลับสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
 • 22.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

**************************

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเดินทาง

กรุงเทพฯ -โอซาก้า | นาริตะ-กรุงเทพฯ  สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน อากาศเย็นๆกำลังดี

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม Universal Adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 71,900 บาท

-เด็ก(อายุต่ำกว่า 11ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 69,500 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ท่องเที่ยว)

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม  10,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

ยกเว้นวีซ่า

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน