ทัวร์จีน 2558 | SEP 2015 : ชมหญ้าแดงที่ผานจิ่น ภูเขาฉางไป่ซาน ต้าเหลียน ฉางไป๋ซาน เสิ่นหยาง ตานตง เปิ่นซี ผ่านจิน 8 วัน 7 คืน (พร้อมบินภายใน) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กันยายน 25 , 2020
Font Size
   

ทัวร์จีน 2558 | SEP 2015 : ชมหญ้าแดงที่ผานจิ่น ภูเขาฉางไป่ซาน ต้าเหลียน ฉางไป๋ซาน เสิ่นหยาง ตานตง เปิ่นซี ผ่านจิน 8 วัน 7 คืน (พร้อมบินภายใน)

Rate this item
(2 โหวต)
ทัวร์จีน 2558 | SEP 2015 : ชมหญ้าแดงที่ผานจิ่น ภูเขาฉางไป๋ซาน ต้าเหลียน ฉางไป๋ซาน เสิ่นหยาง ตานตง เปิ่นซี ผ่านจิน 8 วัน 7 คืน (พร้อมบินภายใน) ทัวร์จีน 2558 | SEP 2015 : ชมหญ้าแดงที่ผานจิ่น ภูเขาฉางไป๋ซาน ต้าเหลียน ฉางไป๋ซาน เสิ่นหยาง ตานตง เปิ่นซี ผ่านจิน 8 วัน 7 คืน (พร้อมบินภายใน) Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Panjin : ทัวร์จีน 2558 ชมหญ้าแดงผานจิ่น กันยายน 2558 | 8 วัน 7 คืน สายการบิน XIAMEN AIRLINES (MF) และสายการบินภายใน | ต้าเหลียน จัตุรัสชิงไห่ ถนนรัสเซีย ชมชายหาดทะเลและเกาะป้างฉุย ฉางไป๋ซาน น้ำตกฉางไป๋ บ่อเทียนฉือน้อย หมู่บ้านว่านต๋า เสิ่นหยาง ตานตง ล่องเรือแม่น้ำยาลู กำแพงเมืองจีนหู่ซาน เปิ่นซี ภูเขากวานเหมินซาน ถ้ำน้ำเปิ่นซี ผานจิ่น

รหัสทัวร์ 773 : ทัวร์จีน 2558 ต้าเหลียน ฉางไปซาน เสิ่นหยาง ตานตง เปิ่นซี ชมหญ้าแดงผานจิ่น 

กันยายน 2558 | 8 วัน 7 คืน สายการบิน XIAMEN AIRLINES (MF) และสายการบินภายใน | ต้าเหลียน จัตุรัสชิงไห่ ถนนรัสเซีย ชมชายหาดทะเลและเกาะป้างฉุย ฉางไป๋ซาน น้ำตกฉางไป๋ บ่อเทียนฉือน้อย หมู่บ้านว่านต๋า เสิ่นหยาง ตานตง ล่องเรือแม่น้ำยาลู กำแพงเมืองจีนหู่ซาน เปิ่นซี ภูเขากวานเหมินซาน ถ้ำน้ำเปิ่นซี ผานจิ่น ฯลฯ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ 16-23 กันยายน 2558 และ 19-26 กันยายน 2558 | พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว เปิดจองแล้ววันนี้

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

วันเดินทาง
16 - 23 กันยายน 2558
ราคาท่านละ
63,500 .- บาท (เต็ม ปิดกรุ๊ป)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ – ต้าเหลียน

 • 14.00  น. ทุกท่านพร้อมกัน  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ชั้น 4  ผู้โดยสารขาออก  ประตู  3  เคาน์เตอร์ E สายการบิน  XIAMEN  AIRLINES  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ   อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารละสัมภาระในการเดินทาง
 • 16.10  น.  เดินทางสู่  ต้าเหลียน  โดย  สายการบิน XIAMEN  AIRLINES  เที่ยวบินที่  MF 854
 • 23.50  น. ถึงสนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ถูกรัสเซียและญี่ปุ่นสลับกันยึดครอง จึงมีสิ่งก่อสร้างแบบยุโรปและรัสเซียในเมืองหลายแห่ง ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจีนหลังจากรับกระเป๋าแล้ว จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ BOLT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     ต้าเหลียน – จัตุรัสชิงไห่ – ถนนรัสเซีย - ชมชายหาดทะเลและเกาะป้างฉุย  - ฉางไป๋ซาน (บินภายใน)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านชม จัตุรัสชิงไห่วาน สร้างขึ้นเมื่อปี คศ. 1999 ซึ่งเป็น ปีฉลองที่เมืองต้าเหลียนสร้างขึ้นครบ 100 ปี มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 199.9 เมตร และถือเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย รอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า “ ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ ”  นำท่านชมถนนรัสเซีย ซึ่งได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และแวะชมชายหาดทะเลและเกาะป้างฉุย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองฉางไป๋ซาน

 • 16.00 น. (เวลาประมาณ) เดินทางไปยังฉางไป๋ซาน โดยสายการบิน …….  เที่ยวบินที่  ….  (เที่ยวบินจะออกหลังเดือนมิถุนายน)
 • 17.00 น(เวลาประมาณ) ถึงเมืองฉางไป๋ซาน ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่หลับใหล หลังจากการระเบิดครั้งล่าสุดราว 300 ปีก่อน ได้นำเถ้าภูเขาไฟมากมายกระจายปกคลุมพื้นที่กว่า 100 ไมล์ เนื่องจากเถ้าภูเขาไฟอุดมไปด้วยแร่ธาตุ อาทิ เซเลเนียม เจอมาเนียม และแมงกานีส จำนวนมาก ทำให้พื้นดินบริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ อีกทั้งไร้มลพิษ พืชพันธุ์ที่เติบโตบริเวณสิ่งแวดล้อมที่อากาศดีเยี่ยม และพื้นดินที่มีคุณค่าเช่นนี้ ย่อมได้ดูดซับแร่ธาตุต่างๆ ในดินไว้มากมาย ซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายมนุษย์ ทำให้แหล่งสมุนไพรจีนนี้ มีชื่อเสียงมากในประเทศจีน และรัฐบาลจีนได้อนุรักษ์ไว้เป็นเขตสงวน อากาศบนภูเขาหนาวเย็นมาก มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

พักที่ ZHEN SHANJIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ภูเขาฉางไป๋ซาน (ด้านทิศเหนือ) – ทะเลสาบเทียนฉือ  –  น้ำตกฉางไป๋  – บ่อเทียนฉือน้อย  –  หมู่บ้านว่านต๋า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ฉางไป๋ซานทางด้านทิศเหนือ (รวมรถอุทธยาน) นำท่านชมฉำงไป๋ซานด้านเหนือ ชมทะเลสาบเทียนฉือจากด้านทิศเหนือ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพทะเลสาบทั้งหมดและมองเห็นยอดเขา 16 ยอด รอบทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชมน้ำตกฉางไป๋ซาน ที่สูง 68 เมตร น้ำที่ไหลเทลงมาเสียงดังก้องได้ยินแต่ไกลๆ น้ำที่ตกลงมากระเซ็นขึ้นสูง ละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อสะท้อนกับแสงแดดเกิดเป็นสายรุ้งงามตายิ่งนัก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร   นำท่านชมทะเลสาบเทียนฉือน้อย ที่มีความกว้างประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตร น้ำใส เขียว-มรกตสะอาดตา และรายล้อมด้วยแมกไม้ที่กำลังเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงและเหลืองสลับกันอย่างสวยงามชม ป่าไม้ใต้ดิน ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การเกิดภูเขาไฟระเบิดและการทรุดตัวของดิน ทาให้ป่าไม้ทรุดตัวลงไปอยู่ในแอ่งของภูเขาไฟ จนถึงเวลานำท่านไปยังหมู่บ้านว่านต๋า (เดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ IBIS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ฉางไป๋ซาน (ด้านทิศตะวันตก) - เสิ่นหยาง (บินภายใน)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฉางไป๋ซานทางด้านทิศตะวันตก (รวมรถอุทธยาน)(ระยะทาง 80 กิโลเมตร ประมาณ 1.40 นาที) นาท่านชม ภูเขาฉางไป๋ซานด้านตะวันตก ที่มีใบเมเบิ้ลเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสวยสดงดงามมากในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อต่อเครื่องไป ยังเมืองเสิ่นหยาง

 • 16.50 น. เดินทางไปยังเมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เที่ยวบินที่  CZ 6315
 • 17.35 น. ถึง  เมืองเสิ่นหยาง  ( Shenyang )  เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน   อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักและการแปรรูปวัตถุดิบล้วนตั้งอยู่ในเสิ่นหยาง  ค.ศ. 2006   เมืองเสิ่นหยางได้เป็นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ    และยังร่วมมือกับปักกิ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมโอลิมปิกจัดการแข่งขันฟุตบอลสนามแข่งย่อยในมหกรรมโอลิมปิก 2008 อีกด้วยเสิ่นหยางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตำนานเล่าว่าเมืองใหญ่ทางภาคอีสานแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซึ่งต่อมาหัวหน้าเผ่าแมนจูได้ยกทัพเข้าตีปักกิ่ง โค่นล้มราชวงศ์หมิง สถาปนาเป็นราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจากเสิ่นหยางมาอยู่ที่กรุงปักกิ่งแทน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ CROWN PLAZA HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เสิ่นหยาง – ตานตง – ล่องเรือแม่น้ำยาลู – กำแพงเมืองจีนหู่ซาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางประมาณ  4  ชั่วโมง สู่เมืองตานตง ( Dandong)  ตั้งอยู่ตรงข้ามประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่น้ำยาลูเป็นพรมแดนธรรมชาติ  และเป็นจุดสิ้นสุดของกำแพงเมืองจีนทางทิศตะวันออก

เที่ยง รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณริมแม่น้ำยาลู   พรมแดนธรรมชาติกั้นเมืองตานตงของจีนกับเมืองซินอึยจูของเกาหลีเหนือ   มีสถานีรถไฟซินอึยจู    เป็นสถานีสำคัญบนเส้นทางรถไฟสายพย็องอึย   ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ  โดยมีสะพานมิตรภาพจีน-   เกาหลีเหนือ  มีความยาว 940 เมตร และยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟสายแมนจูเรีย และทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียด้วยจากนั้น  นำท่านเที่ยวชม  กำแพงเมืองจีนหู่ซาน   กำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่บนเขาหู่ซาน หรือ เขาเสือ ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจีนและเกาหลีเหนือ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1469 เป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงเมืองจีนที่มีความยาวทั้งหมด 8851.8 กิโลเมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพของแผ่นดินเกาหลีเหนือได้อย่างใกล้ชิด

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ CROWNE PLAZA  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก    ตานตง – เปิ่นซี – ภูเขากวานเหมินซาน (รวมรถแบตเตอรี่) -  ถ้ำน้ำเปิ่นซี – ผานจิ่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม นำท่านเดินทางประมาณ  2.5 ชั่วโมง สู่  เมืองเปิ่นซี  ซึ่งมีคำขวัญประจำเมืองว่า  "สร้างเมืองแห่งยา สร้างเมืองใหม่รักษ์นิเวศ"   "เมืองอุตสาหกรรมรักษ์ทิวทัศน์ธรรมชาติ"  "เพียรสร้างเปิ่นซีเป็นเมืองแห่งเหล็กกล้า เมืองแห่งยา และเมืองแห่งใบเมเปิล"  ,  ธรรมชาติได้มอบทิวทัศน์อันงดงาม และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมายให้เมืองเปิ่นซี   ได้แก่  ภูเขา  แม่น้ำ  ถ้ำหิน ป่าไม้  น้ำพุ  ทะเลสาบ  ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์สมัยโบราณ ทำให้เมืองเปิ่นซีเป็นเมืองอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ ที่ได้รับการขนานนามอุทยานด้วยชื่อเมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศจีน เมืองเปิ่นซีมีปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือถ้ำน้ำเปิ่นซี , มีมรดกทางวัฒนธรรมของโลกคือเมืองภูเขาอู๋หนี่ว์ซาน , มีแหล่งกำเนิดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภูเขาเถี่ยซา   นอกจากนี้ ยังมีดินแดนหลังคามณฑลเหลียวหนิง คือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติฝัวติ่งซานและอุทยานป่าไม้แห่งชาติทังโกว ซึ่งเป็นเขตทิวทัศน์ธรรมชาติระดับชาติ นำท่านเที่ยวชม  ภูเขากวานเหมินซาน  ( Mount  Guanmen ) ได้รับการขนานนามว่าภูเขาหวงซานแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    บริเวณภูเขากวานเหมินซาน มียอดเขาสองลูกลูกหนึ่งใหญ่ลูกหนึ่งเล็ก มีลักษณะคล้ายประตูจึงได้ชื่อว่ากวานเหมินซาน  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ( ปลายกันยายน – ตุลาคม )   ภายในหุบเขาจะเต็มไปด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนใบเป็นสีแดง  สีเหลือง  น้ำในทะเลสาบใสสะท้อนเงาของภูเขาหลากสีสัน   เป็นภาพที่งดงามเกินจินตนาการ   โดยเฉพาะต้นเมเปิ้ลที่เปลี่ยนใบเป็นสีแดงเข้มเต็มทั้งต้น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  นำท่านเที่ยวชม  ถ้ำน้ำเปิ่นซี ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5 ล้านปีก่อน มีความยาว 5,800 เมตร เปิดให้เที่ยวชม 2,800 เมตร เป็นถ้ำน้ำที่ยาวที่สุดในปัจุบัน น้ำในถ้ำโดยเฉลี่ยแล้วลึก 1.5 เมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 7 เมตร อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 12 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี  นำท่านนั่งเรือชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของธรรมชาติภายในถ้ำ ซึ่งประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ม่านหิน และหินเสา ที่มีรูปร่างสวยวิจิตราการตาตามจินตนาการ ซึ่งเริ่มต้นจากน้ำตกต้อนรับแขก  คลื่นทะเล โคมไฟวิเศษ เจดีย์ข้าวโพด ช้างหยก ภูเขาหิมะ นกยูง ฯลฯ นับร้อยจุด ในถ้ำยังมีส่วนที่เป็นทางเดินเท้า สามารถเดินชมความงามของถ้ำที่ยาวถึง 300 เมตร ชมเงาหินย้อยที่สะท้อนในสระน้ำบนพื้น  เป็นภาพที่สวยสดงดงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองผ่านจิ่น (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

พักที่ DRAGON HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด    ผ่านจิ่น - หญ้าแดงแห่งผานจิ่น – ต้าเหลียน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม จากนั้นชมหาดหญ้าแดง ชายทะเลโป๋ไห่ติดชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ บริเวณชายหาดมีต้นหญ้าGoose Food Family  ซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สีฉูดฉาดของหาดสีแดงเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายเติบโตในดินเค็ม โดยในช่วงฤดูร้อน ( เมษายน - พฤษภาคม )  สาหร่ายยังคงมีสีเขียวปกติ  กระทั่งถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง สาหร่ายจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ทั้งชายหาดถูกปกคลุมไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็นทัศนียภาพสะดุดตา  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับพรมหญ้าสีแดงผืนใหญ่แผ่คลุมชายหาดเป็นบริเวณกว้างสวยสดงดงามตระการตา   นอกจากมีพรมหญ้าสีแดงแล้ว ท่านจะได้ชมนกนางนวลปากดำ และนกกระเรียนหัวแดงซึ่งเป็นนกหายากอีกด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  (ปูขน)  จากนั้น  นำท่านเดินทางกลับเมืองต้าเหลียน (ประมาณ 5 ชั่วโมง)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

พักที่ BOLT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด   เต้าเหลียน –  กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม จนถึงเวลานำท่านไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 09.05   น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINES  เที่ยวบินที่ MF 853
 • 15.25   น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ต้าเหลียน -กรุงเทพฯ
สายการบิน XIAMEN AIRLINES (MF)

ต้าเหลียน - ฉางไป๋ซาน | ฉางไป๋ซาน - เสิ่นหยาง 

สายการบินภายในประเทศ(จีน)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาวและ 5ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กันยายน อากาศเย็นถึงหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 63,500  บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 61,500 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ  60,500 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 9,000  บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน