ทัวร์จีน | เที่ยวสุดคุ้ม!! เซินเจิ้น ฉางซา จางเจียเจีย เมืองโบราณฟ่งหวง 7 D 6 N | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 24 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์จีน | เที่ยวสุดคุ้ม!! เซินเจิ้น ฉางซา จางเจียเจีย เมืองโบราณฟ่งหวง 7 D 6 N

Rate this item
(1 โหวต)
จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย
ทัวร์จางเจียเจี้ย 2556 : กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง  ชมวิวภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า)AVATAR  สัมผัส Glass Skywalk ที่เทียนเหมินซาน ชมเมืองเวนิชแห่งเอเชีย เมืองโบราณเฟิ่งหวง | Zhangjiajie-24-102012-0013

อุทยานเทียนเหมิน หวงซือจ้าย เทียนจื่อซาน ล่องเรือถัวเจียง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน สัมผัสสะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง แถม..ลิฟท์แก้วชมทิวทัศน์ พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน

เดินทาง     11-17 เมษายน  2553   ราคา 35,900 บาท

 

กำหนดเดินทาง     11-17 เมษายน  2553  (7 วัน 6 คืน) โดย SHENZHENG AIRLINE (ZH)

วันแรก กรุงเทพฯ ? เซินเจิ้น ? ฉางซา - เฟิ่งหวง
05.00  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบิน ZH 9036   เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.00  ถึง เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ รัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้อย่างมาก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต่อไฟล์ท
08.50  เหิรฟ้าสู่  เมืองฉางซา  โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่  ZH9977
09.50  สนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า ?หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน?
บ่าย   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง โดยรถโค้ช ชมวิวระหว่างทาง (จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พัก   WORLD PHOENIX NO.1 BULDING  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง เฟิ่งหวง - บ้านเก่าเสิ่นฉงเหวิน ? ศาลตระกูลหยัง ? กำแพงโบราณล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง- สะพานโบราณ-จางเจียเจี๊ย-สวนชมชาตถู่เจีย
เช้า
รับประทานอาหารในโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์    นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีนบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าวท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าตระกูลหยังชมกำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นำท่านโดยสารเรือแพ ล่องเรือถั่วเจียงสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก               
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ หลังอาหารจากนนั้นนำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ยโดยรถโค้ช(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาน 3-4 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีของ ชนชาติถู่เจีย ที่มีมิตรไมตรีซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
พัก   PIGEON FLOWER HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม  จางเจียเจี้ย-อุทยานเทียนเหมินซัน(กระเช้า)-ทะเลสาปเป่าเฟิงหู
เช้า
รับประทานอาหารในโรงแรม ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นลง)ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ ยอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด และนำท่านขึ้นสู่ประตูสวรรค์ ท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังขึ้นบันได 999 ชั้นขึ้นสู่ชองเขาประตูสวรรค์
กลางวัน    รับประทานอาหาร ณ จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ล่องเรือในทะเลสาบบนช่องเขาสูงที่หายากเนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกตาร์ น้ำลึกถึง 72 เมตรและมีความยาวถึง 2.5กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา น้ำใสเหมือน
กระจกมองจากที่ไกล ยากที่จะแยกออกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขาอยู่ในน้ำกันแน่
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร                       
พัก  JINHUA HOTEL ระดับ  4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่      หวงสือจ้าย (ไม่รวมกระเช้า) - ลำธารจินเปียนซี
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านขึ้นหวางซือเพื่อเที่ยวชม หวงซือจ้าย ***(ขณะนี้กระเช้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซม จะเปิดบริการวันที่ 1 พ.ค. 2553 )*** ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแห่งนี้ มีเนื้อที่ 83,000 กว่าไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่น ไปตามแนวหน้าผา นี่คือทัศนียภาพที่ลือชื่อบริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ-จางเจียเจี้ย ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาสิงโตเหลืองมียอดเขาสูงรูปร่างแปลกตานับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นจากพื้นพิภพ สวยงามตระการตา เช่นประตูสาวพรหมจรรย์แรกแย้ม ประตุศักดิ์สิทธ์หนังสือสวรรค์ เสาเข็มมหัศจรรย์ แห่งท้องสมุทร เสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน ดังนั้นจึงมีเนื้อเพลงพื้นเมืองที่ว่า ?หากท่านไม่ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเขาสิงโตเหลืองแล้ว เท่ากับว่าท่านยังมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ทอง) ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย
เย็น            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พัก  JINHUA HOTEL ระดับ  4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนจื่อซัน ( -สวนจอมพลเฮ่อหลง-ยอดเขาหยี้ปี่เฟิง-สระพานหนึ่งใต้หล้า-ระเบียงภาพ 10 ลี้
เช้า
รับประทานอาหารในโรงแรม  จานนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์แก้วสู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน(ลงโดยกระเช้า) หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสูงชัน มีลำห้วยลึก และมีป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆ นำท่านสู่จุดชมวิวบนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้า
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กระบอกไม้ไผ่)  จากนั้นชมสวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน(ยอดเขาหยี้ปี่เฟิง) เขาจักรพรรดิ์ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ทัศนียภาพบนเขาจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล ชมลานแสดงดนตรีพื้นเมืองหน้าอนุสาวรีย์นายพลเฮ่อหลง ซึ่งมีการนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือ และรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ด้วย จากนั้นชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง แล้วนำชมทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถไฟเล็กไป-กลับ) ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร                                                         
พัก  JINHUA HOTEL ระดับ  4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก    ฉางซา-เซินเจิ้น
เช้า
รับประทานอาหารในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาน 3-4 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.50 เหิรฟ้าสู่เมือง เมืองเซินเจิ้น  โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ZH 9978
18.25 ถึงสนามบินเซินเจิ้น
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พัก  METRO PARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด    เซินเจิ้น? ช้อปปิ้ง LOWU CITY ?ตลาดตงเหมิน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารในโรงแรม  นำท่านเดินทางช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ?LOWU CITY? คนไทยรู้จักในนามมาบุญครอง มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ อาทิเช่น  กระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนม, นาฬิกา, รองเท้า, เสื้อผ้า, ของเล่นเด็ก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านชมร้านผีเซี๊ยะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน ให้ท่านเพลิดเพลิน และสนุกสนานกับการช้อปปิ้งต่อ ตลาดนี้มีสินค้าราคาถูกมากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา และอื่นๆ พร้อมของ     ฝากกระจุกกระจิกราคาถูกแสนถูกเพียง 2 หยวน อิสระตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.35 น. เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพ  โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่  ZH 9793
01.00น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*********************************************

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน