แชงการีลา - เต้าเฉิง - ย่าติง - ลี่เจียง 11 วัน 10 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

แชงการีลา - เต้าเฉิง - ย่าติง - ลี่เจียง 11 วัน 10 คืน

Rate this item
(1 โหวต)
แชงกรีล่า | 香格里拉县 | Shangri-La | คุนหมิง | ต้าลี่ | ลี่เจียง | จงเตี้ยน

THE LAST SHANGRILA- เต้าเฉิง - ย่าติง - ลี่เจียง 11 วัน 10 คืน สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES ( MU )

เดินทาง 6 - 16 ส.ค. 2553 ราคา 44,900 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ คุนหมิง - วัดหยวนถง- แชงการีล่า

  • 08.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES (MU)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
  • 10.05 ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 742
  • 12.40 ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัด ตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อไปยังแชงการีล่า โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น
20.00 นำท่านเดินทางสู่จงเตี้ยน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 5818
21.00 เดินทางถึงจงเตี้ยน จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่โรงแรม SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง แชงการีลา เมืองโบราณเจี้ยนถัง - หมู่บ้านธิเบต

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อไปยังแชงการีล่า โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 5933 จากนั้นมุ่งหน้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติน่าพ่าไห่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแชงการีลาในเขตปกครองตนเองธิเบตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวอำเภอ 8 ก.ม. มีพื้นที่อนุรักษ์ 3125 ตารางกิโลเมตร, สูงจากน้ำทะเล 3266 เมตร, พื้นที่ของทะเลสาบ 660ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษ์เป็นที่ราบ 3 ด้านติดภูเขา ที่นั่นมีแม่น้ำที่คดเคี้ยว 10 กว่าสาย, ไหลผ่านที่ราบทุ่ง หญ้านาพ่าไห่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติน่าพ่าไห่เป็นเขตทิวทัศน์ที่ราบสูงที่โดดเด่นเป็นอันดับ 1 ในแชงการีลา เป็นเขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำและสัตว์ป่าหายากอันดับ 1 ของประเทศ, และเป็นทุ่งหญ้าใหญ่ที่สุดในประเทศ, พื้นที่ชุ่มชื้น, หญ้างอกงามกว่าทุ่งหญ้าแห่งอื่นทุกๆปีในเดือน 5 ที่น่าพ่าไห่จะมีหญ้าเขียวขจีพอขึ้น เดือน 6 ดอกไม้แต่ละชนิดแข่งกันบานสะพรั่ง ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม สีสันของ ดอกไม้ตัดกับหญ้า, มีฝูงวัวและแพะอยู่ในทุ่งหญ้า, ภูเขาหิมะ, ทุ่งหญ้า, ฝูงวัวและแพะประกอบกันเป็นทิวทัศน์ทุ่งหญ้าที่งดงาม. เดือน8, 9 เมื่อฤดูหนาวมาเยือน, ทุ่งหญ้าจะเป็นสีเหลืองทอง, มองไกลๆ เป็นสีเขียว, ยอดเขาหิมะสีขาวสะท้อนเงาลงในทะเลสาบ, ฤดูกาลนี้นกกระเรียนคอดำ, เป็ดเหลือง, ห่านป่าหัวลายจะมารวมตัวอยู่ที่นี่, หยอกล้อและว่ายอยู่บนผิวน้ำ, ทำให้ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ดั่งภาพวาด

เที่ยง หลังอาหารกลางวันมุ่งหน้าสู่เมืองโบราณเจี้ยนถังใจกลางแชงการีลา,เริ่มสร้างเป็นศาลาว่าการเมืองเสินโจว ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1400 กว่าปี, สมัยโบราณเรียกว่า เมืองโบราณตู๋เค่อจง ความหมายคือเมืองแห่งแสงจันทร์สีฟ้า เมืองโบราณในสมัยราชวงศ์หมิงมีขนาดค่อนข้างใหญ่, สร้างล้อมรอบภูเขาเต่า, ใช้แผ่นหินปูถนน, สถาปัตยกรรมบ้านพื้นเมืองสร้างเป็นบ้านแกะสลักไม้แบบธิเบต เมืองโบราณเจี้ยนถังเป็นเมืองสำคัญในเขตยูนนาน เสฉวนและธิเบต, และยังเป็นเขตที่อนุรักษ์รูปแบบบ้านแกะสลักไม้ในเขตธิเบตที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน. และยังเป็นกลุ่มบ้านพื้นเมืองแบบธิเบตที่มีการอนุรักษ์ที่ดีและใหญ่ที่สุดทั่วประเทศในปัจจุบันที่นี่เป็นทิวทัศน์ของวัฒนธรรมธิเบตแบบย่อส่วน มาถึงทีตู๋เค่อจง ก็เหมือนได้มาเห็นสุดยอดของวัฒนธรรมธิเบต

ค่ำ หลังทานอาหารค่ำที่โรงแรม มุ่งหน้าไปเยี่ยมชมบ้านพื้นเมืองธิเบต ชื่นชมการแสดงระบำประกอบเพลง

นำท่าน เข้าพักผ่อนที่โรงแรม SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม แชงการีลา เต๋อหยง

เช้า หลังอาหารเช้าแล้วมุ่งหน้าสู่เต๋อหยงประมาณ 120 ก.ม.ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่วัดซงจ้านหลินชื่นชมทิวทัศน์ริมทาง เยี่ยมชมการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหนีซีถู่

เที่ยง หลังอาหารกลางวัน, เยี่ยมชมถนนโบราณกลางหมู่บ้าน-เปินจื่อหลัน เยี่ยมชมทิวทัศน์เขตธารน้ำร้อนในหุบเขา ชมส่วนโค้งที่ 1 ของ แม่น้ำจินซาเจียง, ภูเขาเทพเจ้า โมวเจี่ย, มาถึงเขตอำเภอที่ถูกเรียกว่า หุบเขาพระอาทิตย์ หมู่บ้านกาทัวเจิ้น

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ TAI YANG GU HOTEL

วันทีสี่ เต๋อหยง - เซียงเฉิง- ซางตุย- เต้าเฉิง

เช้า หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าเดินทางสู่เซียงเฉิง 162 ก.ม.เซียงเฉิงในภาษาธิเบตหมายถึงลูกประคำจื่อจงเนื่องจาก มีแม่น้ำซั่วฉวี่ หม่าอีติ้งฉวี่ไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นสายเหมือนลูกประคำ เยี่ยมชมและถ่ายภาพวัดซางพี ยืนอยู่บนเนินเขาปาจวนซานมองลงมาเห็นเซียงเฉิงทั้งเมือง ที่ไกลๆ เห็นหมู่บ้านไป๋จ้างจมอยู่กลางทะเลน้ำนม น่าชมเป็นอย่างยิ่ง ดวงอาทิตย์สีแดงส้มลอยขึ้นมาจากหุบเขาทางด้านตะวันออก แสงอาทิตย์ส่องลงมาบนท้องทุ่งสีเขียวอมดำดูราวกับภาพวาด, สเก็ตช์ภาพหมู่บ้านไป๋จ้างออกมาท้องทุ่งนาเปลี่ยนสีเป็นเหลือง ส้ม, ม่วง, ฟ้า, เขียว, ขาวไม่ขาดสาย, มีความงดงามเป็นที่สุด

เที่ยง หลังอาหารกลางวันที่เซียงเฉิงแล้วมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านซางตุย, ประมาณ 82 ก.ม.. ถ่ายภาพหมู่บ้านซางตุยที่มีทิวทัศน์ราวกับภาพวาด,ลำธาร, แม่น้ำ, นาสวน, หมูบ้าน, วัดประกอบขึ้นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งซางตุยหลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เต้าเฉิงประมาณ 28 ก.ม.

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ GE SANG LA HOTEL

วันที่ห้า เต้าเฉิง- 78 ก.ม.- ยื่อหว่า- 40 ก.ม.-หมู่บ้านย่าติง ( ประมาณ 118 ก.ม. ประมาณ 2ชั่วโมง 30 นาที )

เช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วมุ่งหน้าสู่เต้าเฉิง, ทางรถยนต์มุ่งสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง, ระหว่างทางแวะถ่ายภาพป่าต้นหยางหลายหมื่นไร่ทุ่งหญ้าสีแดงสองฝั่งแม่น้ำล้วนมีความงดงาม, ป่าต้นหยางเขียวชอุ่มเป็นแถวๆเหมือนองครักษ์ยืนอยู่ 2 ข้างทาง , สีเหลือง, สีแดง, สีเขียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียว, ฝูงวัวจามรีกระจัดกระจายอยู่ในทุ่งหญ้าที่ราบเรียบ, ภูเขาหิมะที่อยู่ด้านหลังประกอบกันขึ้นเป็นภาพวาดที่มีสีสันแพรวพราว. เที่ยวชมทิวทัศน์ลำธารดินแดงที่ทำให้คนหลงใหล, หมู่บ้านแบบธิเบต, ชมป่าต้นหยางเป็นหมื่นๆไร่

เที่ยง ระหว่างทางแวะสักการะวัดก้งกาหลางจี๋หลิ่ง. จากเต้าเฉิงสู่หมู่บ้านย่าติงประมาณ 110 ก.ม.ตลอดทางเป็นถนนลูกรัง แต่พื้นถนนดูราบเรียบมาก, ทางรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมงมาถึงหมู่บ้านย่าติง, เข้าพักผ่อนที่แคมป์ในหมู่บ้านย่าติงก่อน สัมผัสการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายของครอบครัวชาวธิเบตในหมู่บ้านย่าติง ซาบซึ้งกับประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติธิเบต

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่หมู่บ้านย่าติง

พักที่ แคมป์ในหมู่บ้านย่าติง หรือ กระโจม ( เงื่อนไขมาก และมีข้อจำกัดเยอะ, ลำบากพอสมควร กรุณาเตรียมความพร้อมของจิตใจ )

วันที่หก ทิวทัศน์ย่าติงเต้าเฉิง

เช้า หลังอาหารเช้าแล้วขี่ม้าเข้าสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง, นักท่องเที่ยวสามารถเลือกขี่ม้า( ราคาม้าจ่ายเอง 60-80 หยวน/คน) ขึ้นภูเขาโดยตรงเพื่อถ่ายภาพและเที่ยวชมวัดชงกู่. ชมทิวทัศน์ภูเขาแห่งเทพเจ้า ภูเขา 3 ลูก: ยอดเขาทางเหนือคือเซียนไหน่ยื่อ( หมายถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมอวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 6032 เมตร) ยอดเขาทางใต้คือยางไม่หย่ง( หมายถึงพระโพธิสัตว์เหวินซูอวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 5958 เมตร) ยอดเขาทางตะวันออกคือเซี่ยนั่วตัวจี๋( หมายถึงพระโพธิสัตว์จินกังจื่ออวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 5958 เมตร)ภูเขา 3 ลูกรูปร่างแปลกประหลาด, ขาวสะอาดไร้ตำหนิ, ไร้ฝุ่นผงแปดเปื้อนไหลเขาเป็นทะเลป่าไม้อยู่ท่ามกลางน้ำตกเชิงเขาเป็นลำธารในหุบเขา, แต่งเติมด้วยทะเลสาบใสสะอาด. ยอดเขาหิมะ, เขตทุ่งหญ้า, บึงน้ำ, ป่าไม้,น้ำตกธารน้ำแข็งที่งดงาม. ประกอบขึ้นเป็นผืนภาพแห่งธรรมชาติที่งดงามผืนหนึ่งซึ่งทำให้ผู้คนหลงใหล

เที่ยง ทานอาหารกลางวันที่วัดชงกู่ ( ข้าวกล่อง ) , หลังจากนั้นกลับสู่เต้าเฉิง (ปัจจุบันเนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับเขตทิวทัศน์, ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ทุ่งปศุสัตว์ลั่วหยงได้ชั่วคราว )

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ GE SANG LA HOTEL

วันที่เจ็ด เต้าเฉิง - เซียงเฉิง

เช้า หลังอาหารเช้ากลับสู่เซียงเฉิงประมาณ 110 ก.ม.

เที่ยง ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักโรงแรม BA MU SHAN HOTEL ที่เซียงเฉิง

วันที่แปด เซียงเฉิงแชงการีลา ( ระยะทางประมาณ 270 ก.ม.)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้ากลับสู่แชงการีลา, ประมาณ 270 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางทั้งวัน (จุดไหนสวยแวะถ่ายภาพ ระหว่างทางได้)

เที่ยง ทานอาหารกลางวันที่เปินจื่อหลัน จากนั้นเดินทางต่อเข้าสุ่เขตแชงการีล่า

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า แชงการีล่า หุบเขาเสือกระโจน ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี - ลี่เจียง-สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจน ซึ่งเป็นหุบเขาลึกและช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ จากนั้นแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่ ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร เดินทางถึงเมืองลี่เจียง นำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทรายและมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เป็นเมืองโบราณที่ยังคงรักษา
สภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาดสี่เหลี่ยม ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่านาซีและของพื้นเมือง

พักที่โรงแรม GRAND LI JIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สิบ ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหม่ว-หมู่บ้านน้ำหยก วัดยอดหยก - คุนหมิง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยกสัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมความงามของทุ่งหญ้าที่ฉำฉา ที่สวยงามและภูเขามังกรหยกที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดังจางอิ้โหมว จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซีเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดยอดหยกอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ เมืองลี่เจียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับคุนหมิง

  • 23.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่คุนหมิง เที่ยวบินที่ MU5960
  • 23.50 เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่โรงแรม KING WORLD HOTEL ตึก A ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด คุนหมิง กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (บนรถ) เนื่องจากเวลามีจำกัด

  • 08.10 ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
  • 09.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

-------------------------

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

การเดินทาง

- กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่า อีทเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน สิงหาคม อากาศค่อนข้างเย็น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 44,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม บาท)
เสริมเตียง ท่านละ 42,900 บาท
ไม่เสริมเตียง ท่านละ 41,900 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
อกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน