ทัวร์จีน | 1 ปีมีครั้งเดียว!!! SHANGHAI WORLD EXPO 2010 (TG) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์จีน | 1 ปีมีครั้งเดียว!!! SHANGHAI WORLD EXPO 2010 (TG)

Rate this item
(1 โหวต)
shanghai1
ชมความอลังการของงาน SHANGHAI WORLD EXPO 2010  หอคอยไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ใต้น้ำ หาดว่ายทาน โชว์กายกรรมอีร่า ล่องเรือโจวจวง ช้อปปิ้งถนนนากิง ตลาดหลงหัว นั่งรถไฟแม่เหล็ก โดยสายการบินไทย (TG)

เดินทาง 11-15 ส.ค 53.//8-12//25-29 ก.ย 2553 ==> 32,900 บาท

 

 

กำหนดการเดินทาง : 8 ? 12 // 25 ? 29 กันยายน  2553
วันแรก         กรุงเทพฯ ? มหานครเซี่ยงไฮ้ ? หอคอยไข่มุก ?  อุโมงเลเซอร์  ?  หาดว่ายทาน
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
01. 10  น. ออกเดินทางสู่  มหานครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG662
06. 25 น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านพักผ่อน  ณ Jin  Rong  Hotel ให้ท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่ (ท่านอาจจะออกเดินเล่น ช้อปปิ้งบริเวณใกล้เคียงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   นำท่านชม หอคอยไข่มุก Oriental  Pear Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของ อาคารต่างๆ และชมทิวทัศน์รอบนครเซี่ยงไฮ้ตระการตา  นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำหวงผู่ ชม อุโมงค์เลเซอร์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านชม หาดว่ายทาน  สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น ของเมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ RYDEN YAGE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง       เซี่ยงไฮ้ ? SHANGHAI WORLD EXPO ? โชว์กายกรรมอีร่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านเข้าชมดูงาน WORLD EXPO ที่ยิ่งใหญ่ ประจำปี 2010 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้ามากมายระดับโลก ดูงานตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน เพื่อการศึกษาดูงานได้อย่างเต็มที่)  เข้าชมดูงานจนสมควรแก่เวลา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่าน ชมโชว์กายกรรมอีร่า โชว์นำสมัยใหม่ล่าสุด ทุ่มทุน สร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ RYDEN YAGE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม        เซี่ยงไฮ้ ? ดูงาน SHANGHAI WORLD EXPO ? ถนนนานกิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านเข้าชม ดูงาน SHANGHAI WORLD EXPO เป็นวันที่ 2 อิสระดูงานตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน เพื่อการศึกษาดูงานได้อย่างเต็มที่)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง เป็นแหล่งชอบปิ้งที่สำคัญสำหรับชาวเซี่ยงไฮ้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ RYDEN YAGE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่           เซี่ยงไฮ้ ? โจวจวง ? ล่องเรือโจวจวง ? เซี่ยงไฮ้  ? ร้านยาบัวหิมะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง  เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เวนิสแห่งประเทศจีน มีคลองที่ไหลลดเลี้ยวผ่านกลางหมู่บ้านชนบท ที่ยังคงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมๆไว้อย่างสมบูรณ์แบบและนำท่าน นั่งเรือ ชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำเมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่โจวจวงนี่มีสะพานโค้งที่เป็นเอกลักษณ์หลายแห่งซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณได้แก่สะพานหยิงอัน (สันติภาพตลอดไป) สะพานซื่อเต๋อ (ชัยชนะของโลก)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้  นำท่านแวะร้านยาบัวหิมะ ชมและเลือกซื้อบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลที่เกิดจากน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ได้ดี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ RYDEN YAGE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า          ร้านไข่มุก ? ตลาดหลงหัว ? นั่งรถไฟแม่เหล็ก ? กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไล  ครีมไข่มุก  นำท่านสู่   ตลาดหลงหัว  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ที่ย้ายมาจากเชียงหยาง ขายสินค้า อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ ให้อิสระท่านช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษกุ้งมังกร) จนถึงเวลาจึงนำท่านสัมผัสความเร็วบนขบวน
รถไฟแม่เหล็ก  ซึ่งขณะนี้ถือว่าเร็วที่สุดในโลกมีความเร็วเทียบเท่า เครื่องบิน คือ 430 กม/ชม. ซึ่งเร็วกว่าลูกกระสุนนั่งไปยังสนามบินเพื่อให้ท่านได้เช็คอิน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.20 นำท่านบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG665
21.15 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ โดยสายการบินไทย(TG) ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกันยายน อากาศเริ่มเย็น พกเสื้อหนาวไปด้วย

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

 

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่(พักห้องละ2ท่าน) ท่านละ  32,900 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียงลด ท่านละ     2,000  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริมเตียงลด ท่านละ  3,000  บาท
อัตรานี้รวม

- ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้างาน Shanghai Expo 2 วัน
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500//5,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :  081-830-0751  หรือ 02-942-0070 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน