Cambodia | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ กรกฏาคม 05 , 2020
Font Size
   

เที่ยวชมมรดกโลกแห่งวัฒนธรรมเขมร นครวัต นครธม โตนเลสาป ชมเขาพนมบาเค็ง  พร้อมชมโชว์ แสง สี เสียง ชัยวรมันที่ 7 มหาราชของอาณาจักรกัมพูชา

ปราสาทบันทรายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน เทือกเขาพนมกุเลน  โบสถ์ลอยฟ้า  เทวาลัยใต้น้ำ ฯลฯ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว