OCT 2012 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว 7 วัน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กุมภาพันธ์ 21 , 2018
Font Size
   

OCT 2012 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว 7 วัน

Rate this item
(1 โหวต)
เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โดยการบินไทย TG  ชมมรดกโลกแห่งใหม่ ชมการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โดยการบินไทย TG ชมมรดกโลกแห่งใหม่ ชมการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว : จิ่วจ้ายโกว | Jiuzhaigou | 九寨沟 | World Biosphere Reserve

เที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โดยการบินไทย TG  

ชมมรดกโลกแห่งใหม่ ชมการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ปิ้เผิงโกว 

(( เที่ยวแบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายสไตล์ทราเวิลโปร ))

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
24 - 30 ตุลาคม 2555
ราคาท่านละ
52,500 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - เฉินตู - เมืองไบ๊ - ศาลเจ้าสามชู - เผิงซาน

 • 08.00  น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • 10.15  น. เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 618
 • 14.25  น. ถึงท่าอากาศยาน SHUNG LIOU ของ เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร

** ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองไบ๊ เมืองแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไม้ไผ่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีไม้ไผ่เยอะที่สุดก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าสามชู สร้างอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ้องเหนือเพื่อระลึกพ่อลูก SUXUN, SUCHE, SUSHI สามคนเป็น นักวรรณคดี และนักศิลปะการเขียนที่ชื่อเสียงที่สุด ในสมัยราชวงศ์ซ้องชื่อ

..ซูตงปอได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองนี้ นอกจากนี้พวกเขายังเอาใจใส่บ้านเมืองและชาวบ้าน และได้ทำเรื่องดีๆ ต่อชาวบ้าน ศาลเจ้าสามซูเป็นบ้านเดิมของพวกเขา ข้างในมีทั้งเครื่องหมึกที่ใช้แต่งแต้มตำราวิชาการ จนทำให้เกิดเป็นนักวิชาการรุ่นหลัง ที่ทำให้เมืองจีนมีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้

 • จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ซูตงปอ สถานที่ที่แสดงถึงความเก่งกาจและความสามารถของตระกูลซู ซึ่งในที่นี้แสดงถึงประวัติของกวีเอกของเมือง ซูตงปอ จากนั้นนำท่านถึงเผิงซาน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ PENG SHAN FUYI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง     เผิงชาน - ตู้เจียงชาน - จิ่วจ้ายโกว

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นรถโค้ชนำท่านเดินทางไปยังอุทยานจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมวิวแปลกตา ชมทัศนีย์ภาพของลำน้ำหมิงเจียง ที่ทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยว เมื่อมองจากที่สูง ผ่านยอดเขาที่สุงที่สุด "ตู้เจียวซาน" ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆลดระดับลงไปตามทาง

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่จิ่วจ้ายโกว ชมวิวระหว่างทาง จนถึงอุทยานจิ่วจ้ายโกว ช่วงเย็น

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ QIAN HE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม    อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ทั้งวัน(รวมรถอุทยาน ไม่รวมรถเหมา)

เช้า   รับประทานอาหาร ที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(อุทยานธารสวรรค์) โดยรถท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ  อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ "จิ่วจ้ายโกว" ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อน บนความสูงกว่า 3,000 เมตร

..มีโตรกธารน้ำสีสดใส ที่ลดเลี้ยวผ่านผาสูง บ้างก็ทิ้งตัวลงสู่ที่ต่ำ ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ กลายเป็นทิวทัศน์อันตระการตา โดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงดงามของสายน้ำสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนป่าเปลี่ยนสีเป็นธารน้ำหลากสีสันของ จิ่วจ้ายโกวนั้น เลื่องชื่อจนถือว่าเป็น "ที่สุดแห่งสายน้ำ" เลยทีเดียว

** คำว่า 'จิ่วจ้ายโกว' ในภาษาจีนนั้นหมายถึง ธารน้ำเก้าหมู่บ้าน (จิ่ว = เก้า, จ้าย = หมู่บ้าน, โกว = แควหรือธารน้ำ) เนื่องจากแต่เดิมนั้น จิ่วจ้ายโกวนั้นมีชาวธิเบต 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ำเหล่านี้ เนื่องจากชาวธิเบตนับถือภูเขา ธารน้ำจิ่วจ้ายโกว จึงได้รับการเคารพชนเผ่าทิเบตว่า เป็นขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นระบบนิเวศน์ในจิ่วจ้ายโกว ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ หรือสายธารน้ำ จึงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีจากชาวธิเบต จนได้รับยกย่องให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1992

 • นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชม น้ำตกนู่รื่อหลาง ที่เรียงราย ลดหลั่นกันจนไม่น่าเชื่อว่า ธรรมชาติจะสร้างสรรค์ความงามได้ยิ่งใหญ่เพียงนี้

..ผ่านชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ทะเลสาบเสือ จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบแพนด้า ซึ่งเคยมีคนเห็นหมีแพนด้าเล่นน้ำในทะเลสาบนี้ ชม ทะเลสาบนกยูง ชมสีสันของผืนน้ำที่สะท้อนภาพ ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้ม น้ำตาล แดง เกิดเป็นทิวทัศน์งดงาม จนคู่สมรสหลาย ๆ คู่ ต้องเลือกเป็นจุดถ่ายรูป Wedding

เที่ยง รับประทานอาหาร ในอุทยานฯ หลังอาหารนำชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร สะท้อนภาพขุนเขาหิมะสูงเสียดฟ้า

 • จากนั้น นำท่านไปชม ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบเล็กๆ ในอ้อมกอดของหุบเขา ทะเลสาบที่ใสเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามยามต้องแสงอาทิตย์ จนเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการถ่ายรูปเดี่ยว ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

..นำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อย สลับซับซ้อน ระยะทาง 310 เมตร ที่สายน้ำนี้ไหลระเรื่อยลดหลั่นโดยไม่ขาดช่วง สะท้อนแสงเป็นสีขาวประกายระยิบระยับ ราวกับความงาม ของเส้นไข่มุก จนเป็นที่มาของชื่อ ยิ่งยามละอองน้ำพุ่งพริ้วจับต้องกับแดด จนเกิดเป็นสายรุ้งทาบทอ ยิ่งทำให้น้ำตกแห่งนี้งดงามจนเกินบรรยาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางออกจากอุทยานฯ

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองของชาวธิเบต ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะและ กังวานของหนุ่มสาว อีกทั้งการเต้นรำที่สนุกเร้าใจ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ QIAN HE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่    จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - เม่าเสี้ยน

เช้า  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง

 • นำท่านชมความงามของธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ จากลำธารสายหนึ่ง ที่ไหลลงจากภูเขาหิมะเป็นเวลานับพัน ๆ ปี ค่อย ๆ สะสมเกล็ดดินหินปูนสึเหลือง ให้ตกตะกอนเป็นแอ่งเล็กและใหญ่ ทอดตัวยาวลงมากว่า 4,000 ชั้น น้ำสีัเขียวมรกตในแอ่งน้ำนั้นบริสุทธิ์งดงาม

จนเป็นที่เลื่องลือว่าเป็น น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากแดนสวรรค์ จากความงดงามของสายน้ำและสายธารสีเหลืองยาวกว่า 3,000 เมตรนั้น..

" พื้นที่แห่งนึ้จึงได้รับสมญานามว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง (หวง หมายถึง เหลือง, หลง หมายถึง มังกร) "

เที่ยง  รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เม่าเสี้ยน ให้ท่านเพลิดเพิลนกับการชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ JIU DING SHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เม้าเซี่ยน - การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน

เช้า  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม เดินทางจากเม่าเสี้ยนสู่เมืองเฮยสุ่ย (ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายว่า "ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต"

..มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยธารน้ำแข็งยุคใหม่ (อายุประมาณ 100 ล้านปี) ธารน้ำแข็งฟอสซิล ป่าดึกดำบรรพ์ เขตป่าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานต๋ากู่เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบ และน้ำตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารน้ำแข็งยุคใหม่ หุบเขาธารน้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้ำแข็ง และน้ำตกธารน้ำแข็ง อุทยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ

* * * นำท่านนั่งรถแบตตารี่ ชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาบเชิงเขา * * *

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ที่ นั่ง ความยาวเคเบิ้ล 1,226 เมตร ขึ้นไปที่ความสูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลับเมืองเม่าเสี้ยน

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ JIU DING SHAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก   เม้าเซี่ยน - ปิ้เผิงโกว - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ตูเจียงเยี้ยน - เฉินตู

เช้า   รับประทานอาหาร ที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่กู๋เอ่อร์โกว ชมอุทยาน "ปี้เผิงโกว" 1 ใน 6 อุทยานสุดสวยในเขตหมี่ญ่าโหลว ที่เพิ่งเปิดตัวรับนักท่องเที่ยว

** หุบเขาปี้เผิงโกว ยาว 45 กม. กว้าง 4 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 180 ตารางกิโลเมตร มีสภาพแวดล้อมป่าไม้สายน้ำสมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสูง 3,000-6,000 เมตรขนาบอยู่สองข้าง มีธารน้ำแข็ง น้ำตก และ ทะเลสาบ "หลงหวัง" น้ำใสสีเขียวแปลกตาอยู่บนเขาในความสูงระดับ 3,000 เมตร สัมผัสทะเลเมฆ ทะเลหมอก

 • นำท่านสู่อ้อมกอดของขุนเขา ที่เต็มไปด้วยป่าไม้สมบูรณ์แหล่งออกซิเจนบริสุทธิ์

เที่ยง  รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สถานศึกษาเหตุการณ์แผ่นดินไหว ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งสร้างความหวาดผวา แก่ชาวบ้านที่อาศัยในจุดที่เกิดเหตุและใกล้เคียง และทำให้ ชาวโลกตื่นผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้การฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวจะทำได้ลำบาก แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก ภาครัฐ และความร่วมมือของภาคเอกชน สถานที่เกิดแผ่นดินไหวในปัจจุบันแทบจะไม่มีร่องรอยของความหายนะ เหลือให้เห็นอีก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เฉินตู ถึงเฉินตูช่วงเย็นๆ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   เฉินตู - ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ - กรุงเทพฯ

เช้า  หลังจากรับประทานอาหาร ที่โรงแรมแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง

 • จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตู ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย มากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพรจีน)

 • 15.30   น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619
 • 17.35   น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม อาจจะเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 52,500 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 50,500 .-  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 49,500 .- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
จิ่วจ้ายโกว | 九寨沟 | Jiuzhaigou | เที่ยวได้ทุกฤดู : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง