OCT 2009 :เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หนานทง-อู๋ซี-หังโจว 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร กุมภาพันธ์ 20 , 2018
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

OCT 2009 :เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หนานทง-อู๋ซี-หังโจว 6 วัน 4 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
sha

ไปเมืองเก่า...ที่เที่ยวใหม่ นมัสการไต๋ซื่อจื่อชมตำหนักไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก แถมโชว์ดีที่สุด ภัตตาคาร BUFFET 5 ดาว GOLDEN JARGUAR INTER BUFFET เป๋าฮื้อ,หูฉลาม,รังนก,ขาปูอลาสก้า ฯลฯ

เดินทางวันที่ 1 - 6 ต.ค. 2552 ----> 16,900 บาทเท่านั้น

?

กำหนดการเดินทางวันที่??? 1 ? 6 ตุลาคม 2552? (6 วัน 4 คืน)

วันแรก?? ?? ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.30 น.?? ? คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ U15-21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES [MU] โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

วันที่สอง? ???? ?เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - วัดฉงหยวน - SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE ? รังนกซูโจว
02.00. น.???????? ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5048
07.00. น.?????? ? เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen) ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อน แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน และมีหมู่บ้านชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงตำบลเล็กๆ คริสต์ศตวรรษที่ 17-18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลำคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่หรือคลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่งซึ่งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ่นในปี ค.ศ.1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมา ผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่า ทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น ?นครปารีสแห่งตะวันออก? ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียงประมาณ 17 ไมล์ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า ซึ่งกั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า ?เมืองแห่งสาวงาม? ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิงชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า ?เจียงหนาน? อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้ นำท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง โดยเฉพาะอุโบสถ มีเนื้อที่ภายในถึง 2,400 ตารางเมตร ถือว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีนกลางวัน
เที่ยง?????????? ? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่แหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น? อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม สนามรังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน? เนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบเดียวกัน? นอกจากนี้การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสวนป่าซูโจว? และหันหน้าเข้าหาแม่น้ำ
ค่ำ???????????????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUZHOU F.X. HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม ????? ซูโจว ? หนานทง ? สะพานซูทง ? เขาหลางซัน ? อู๋ซี ? ตลาดไนท์มาร์เก็ตฉงอัน
เช้า???????????????? รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง? ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูโจว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานทง เป็นเมืองหนึ่งของมณฑลเจียงซู ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและยังเป็นเมืองการค้าการอุตสาหกรรม ที่มีค่าเพชร พลอย มีพื้นที่ 88,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 78 ล้านคน นำท่านนั่งรถข้าม สะพานซูทง? มีลักษณะเป็นสะพานแขวน มีความยาว 8,206 เมตร มีหอคอยสูง 300 เมตร ใช้งบประมาณในการสร้าง 6,400,000,050 หยวน
กลางวัน???????? รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เขาหลางซัน (เขาหมาป่า) ตั้งอยู่ที่ทิศใต้ของเมืองหนานทงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 109 เมตร เป็นเขา 1 ใน 8 ของพุทธคีรีเล็กในพุทธศาสนา มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา บนเขามี วัดก่วงเจี่ยวซื่อ ซึ่งมีประวัติมากกว่า 1,300 ปีมาแล้ว นำท่านนมัสการไต๋ซื่อจื่อ (พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตย์) เป็นพระโพธิสัตว์ที่ถือเป็นอัครสาวกของพระอมิตาภะ เช่นเดียวกันกับพระอวโลกิเตศวร แต่มีคนรู้จักน้อยกว่า ถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ด้านกำลัง สะท้อนพลังจิตที่เข้มแข็งของพระพุทธเจ้า สวยเป็นอันดับ 5 ในประเทศจีน ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาโดยกระเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ?เซี่ยงไฮ้น้อย? เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน ที่นี่มีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายุคแรกของราชวงศ์ฮั่นได้ถูกขุดไปจนหมดเกลี้ยง จึงได้ชื่อเมืองว่าอู๋ซี ซึ่งแปลว่าไม่มีดีบุก
ค่ำ?? ????????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฉงอัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไปฝากคนทางบ้าน? อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมายให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MEI LI DU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ????????? อู๋ซี ? พระใหญ่หลิงซาน ? ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ? หังโจว ? ถนนโบราณเหอฝั่ง
เช้า??????????????? รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซาน ณ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า ?หลิงซานต้าฝอ? ซึ่งมีความสูง 88 เมตร มีน้ำหนักถึง 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก และมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา นำท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
กลางวัน????? ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพิเศษ..ซี่โครงหมูอู๋ซี หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียงซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า ?บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)? เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
ค่ำ?? ? ??????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงปอ หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่ง ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 12 เมตร และในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อนขณะที่เมืองหางโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรราม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ถนนเหอฝั่งในปัจจุบันนอกจากยั่งคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก DAY JOY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ?????? หังโจว ? ล่องทะเลสาบซีหู ? เซี่ยงไฮ้ ? ถนนนานกิง ? โชว์กายกรรม ERA
เช้า??????????????? ?รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) ผ่านชมสะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง ?นางพญางูขาว? กับชายคนรักชื่อ ?โซ้วเซียน? และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันแสนงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า ?พฤกษชาติในนครินทร์? จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ?หลงจิ่งฉา? โดยกล่าวกันว่า ?ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน? ให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
กลางวัน??????? ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารเสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ?นครปารีสแห่งตะวันออก? เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่นและการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่างๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง
ค่ำ????????????????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพิเศษ..อาหารไทย หลังอาหารนำท่านชมการแสดง กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME ที่นั่ง V.I.P เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้าน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ หลังจบการแสดงนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก EASTERN AIRLINE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก ?? เซี่ยงไฮ้ ? หาดว่ายทัน ? หอไข่มุก ? บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JAGUAR ? ตลาดหลงหัว ? รถไฟแม่เหล็ก ? กรุงเทพฯ
เช้า????????????? ?รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของ โรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา ?บัวหิมะ? ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน นำท่านสู่บริเวณ เขตว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า ?พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน? ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง ชั้นที่ 259 SKY WALK บนหอไข่มุก ซึ่งท่านจะได้เห็นบรรยากาศ สถานที่จัดงาน EXPO SAHNGHAI 2010 ก่อนใคร
กลางวัน?? ??? รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ดGOLDEN JAGUAR ระดับ 6ดาว (www.goldenjaguar.com) อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง? เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลาม รังนก? หอยนางรม? ปลาดิบ? สเต๊กเนื้อ? เป็ด? ไก่งวง? แพะย่าง? กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs หลังอาหารนำท่านชมตำหนัก ปี่เซี๊ยะ คือ เทพลก กวางสวรรค์มี 1 เขา มีปากไม่มีทวาร เชื่อกันว่าทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก ร้านค้าหรือธนาคารนิยมมีไว้ บูชาเพื่อเก็บกักเงินทองไม่ให้รั่วไหล ขจัดสิ่งอัปมงคล ว่าเทพเซียนปี่เซี๊ยะจะลงมาคุ้มครองและให้โชคลาภนับแต่นี้ไปอีก 20 ปี คำว่า ปี่เซี๊ยะเป็นสำเนียงจีนกลาง ถ้าจีนแต้จิ๋วเรียกว่า ?ผี่ชิว? กวางตุ้งเรียก เพเย้า แต่เดิมปี่เซี๊ยะเป็นสัตว์มงคลที่มีอานุภาพในทางกำจัดปีศาจ และสิ่งชั่วร้ายรวมทั้งปกป้องจากคุณไสย และมนต์ดำต่างๆ คนจีนสมัยก่อนจึงมักเขียนภาพ หรือตั้งประติมากรรม รูปปี่เซี๊ยะไว้ตามประตูบ้าน และสุสานทั่วไป บางทีก็ประดับไว้บนหลังคาพระราชวังต่างๆ เพื่อให้ช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งหลายนั้นเอง ว่ากันว่ามีพลังในการกำราบสิ่งชั่วร้าย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดหลงหัว แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ
ค่ำ??????????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพิเศษ..มินิสุกี้เซี่ยงไฮ้ หลังอาหารนำท่านขึ้น รถไฟแม่เหล็ก ซึ่งเป็นรถไฟลอยฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก มีความเร็วถึง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟแม่เหล็กนี้ไม่ใช้ล้อแต่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากสนามแม่เหล็กเพื่อยกตัวและเร่งความเร็ว รถไฟแม่เหล็กได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานีหลงหยัง สู่ สนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพียง 8 นาที
22.00 น.????? ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5047
02.00 น.?????? ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
****************************
หมายเหตุ :? เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีส่วนลดสำหรับราคาเด็ก และงดแจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง(ประกาศวันที่21พ.ค.52)

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล  Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์  2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล…  • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG   พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง