OCT 2012 : The Last Shangri-la เต้าเฉิง ย่าติง 11 วัน 10 คืน (ไม่เข้าร้าน) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กุมภาพันธ์ 24 , 2018
Font Size
   

OCT 2012 : The Last Shangri-la เต้าเฉิง ย่าติง 11 วัน 10 คืน (ไม่เข้าร้าน)

Rate this item
(5 โหวต)
ทะเลสาบ โจหม่า : อุทยานย่าติง ในทริป The Last Shangri-La | daocheng-yading-0672

 800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China  THE LAST SHANGRI-LA  เต้าเฉิง ย่าติง 

 FLY TG  11 วัน 10 คืน  จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น!! 

 คำว่า “แชงกรีล่า” เดิมอยู่ในประเทศแชงปาลาในตอนกลางของธิเบต ในประวัติศาสตร์การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของธิเบต เรียกว่า “แผ่นดินแห่งความบริสุทธิ์” บนเขตพื้นที่สูง ในภาษาปัจจุบันคือ “สวนแห่งอีเดน ประเทศในอุดมคติสวนท้อนอกพิภพยูโธเปีย

....ถ้าท่านชอบถ่ายภาพท่องเที่ยว และคิดถึงสถานท่องเที่ยวที่มี “สีสันแพรวพราว” ให้นึกถึงทริปนี้เลยค่ะ

 ท่านจะได้ สัมผัสความสะอาดสดชื่น และบริสุทธิ์ของธรรมชาติ อีกทั้งเต้าเฉิง-ย่าติง ดื่มด่ำบรรยากาศ ภูเขาหิมะ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ป่าใบไม้ร่วง ฟ้าสีคราม ที่ราบสูง ปุยเมฆที่ลอยล่อง และ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย สามารถทำให้ท่านหลีกหนีความจำเจได้ แบบไม่ธรรมดา

(( แพ็คเกจคุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร ))

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555
ราคาท่านละ
65,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - เฉินตู - หย่าอัน

 • 08:00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินให้กับท่าน
 • 10:15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 618
 • 14:25 น. ถึงท่าอากาศยาน SHUNG LIOU ของ เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และ มีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร
 • ** ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

 • นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองหย่าอัน ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของมณฑลเสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ห่างจากเมือง เฉินตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่งดงาม เป็นพื้นที่ี่ ที่มีอากาศสะอาดสดชื่น
 • * ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งฝน" เพราะเป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็น "หนึ่งใน 10 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีน" ประจำปี 2006

  ** นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ค้นพบ หมีแพนด้าตัวแรกของโลก และเป็นต้นแบบ การเพาะพันธุ์หมีแพนด้าของโลก ในปี 2006 ถิ่นกำเนิด และ แหล่งที่อยู่ของหมีแพนด้า ในมณฑลเสฉวน มีเมืองหย่าอันเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่ในบัญชีรายชื่อ มรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมชา และ การปลูกชาของโลก ทั้งยังเป็นเขตเพาะปลูก และบำรุงรักษาต้นชาโดยใช้แรงงานคน ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม HONG ZHU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    หย่าอัน - คังติ้ง - มู่เก๋อฌั่ว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติมู่เก๋อฌั่ว  ระหว่างทางผ่านอำเภอคังติ้ง ซึ่งเป็นเขตที่มีชื่อเสียง ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโลก  มีภูเขาม้าวิ่ง 1 ลูก ซึ่งมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั้ง 5 ทวีป  ปรากฎเป็นคำร้องอยู่ในเพลงรักบทหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้คนหลงไหล

* เป็นศุนย์กลางด้านวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเอง ชนเผ่ากานจือจ้าง  ภาษาทิเบตคังติ้งเรียกว่า ต๋าเจ่อตู หมายถึงสถานที่มีภูเขา 3 ลูกและแม่น้ำ 2 สายเชื่อมต่อกัน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารขึ้นรถมุ่งหน้าสู่เขตทิวทัศน์มู่เก๋อฌั่วซึ่งมีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านเล็ก 9 แห่ง (หรือเรียกว่าทะเลคนป่า)ขึ้นรถทัศนาจร เข้าสู่เขตทิวทัศน์ มู่เก่อฌั่ว ซึ่งประกอบด้วยเขตทิวทัศน์เล็กๆ 6 แห่ง ได้แก่ หุบเขาตู้จวาน ที่ราบไซ่หม่า ทะเล 7 สี  บ่อน้ำแร่เย่าฉือเฟ่ย  มู่เก่อฌั่ว และทุ่งหญ้าหงไห่ ทะเลสาบมู่เก๋อฌั่วเปลี่ยนสีได้หลากหลายใน 1 วัน

** ตอนเช้าพื้นผิวทะเลสาบ ราบเรียบดั่งกระจก สะท้อนเงายอดเขาหิมะ และ ขุนเขา หลังเที่ยงระลอกคลื่นกระเพื่อม เสียงดังไปทั่วทั้งหุบเขา ยามเย็นแสงอาทิตย์สาดส่องผิวทะเลสาบ เป็นสีทองต้องตา.. ที่นี่ยังสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพของ เสือหมอบบนภูเขา กวนอิมสยบทะเลเป็นต้น

* ฤดุกาลที่ไม่เหมือนกัน ยังสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพ ที่แปลกประหลาดของเมฆ หมอก แสงยามเย็นและสายน้ำ ที่หาดเจินจูยังสามารถได้รับความสุข จากการหมกทราย  อาบแดด

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม LAMUZELINKA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    คังติ้ง - ภูเขาหิมะเจ่อตัว - อำเภอหย่าเจียง

เช้า หลังอาหารเช้าขึ้นรถมุ่งหน้าสู่หย่าเจียง ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทาง ผ่านภุเขาหิมะ เจ๋อตัว ที่มีชื่อเสียง ภูเขาหิมะเจ๋อตัว ตั้งอยู่ในเขต กานจือ แห่งมณฑลเสฉวน  สูงจากระดับน้ำทะเล 4298 เมตร เป็นด่านที่ 1 ของคังปา 

** ภูเขาเจ๋อตัว เป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ  

- ด้านตะวันตกเป็นเขตที่ราบสูง  มีแม่น้ำหย่าหลง  

- ด้านขวาเป็นเขตภูเขาสูง มีแม่น้ำต้าตู้ แม่น้ำต้าตู้ไหลผ่านเขต ชนเผ่าวัฒนธรรมกั้วตู้ ส่วนที่สำคัญมีชื่อเรียกว่า เจียหร๋ง แห่ง ทิเบต

- ทิศตะวันออกของเจ๋อตัว เป็นเขตภูเขา ทิศตะวันตกเป็นภาคตะวันออก ของที่ราบสูงทิเบต เป็นเขตทิเบตอย่างแท้จริง คำว่า เจ๋อตัว ในภาษาทิเบต หมายถึงคดเคี้ยว เขียนภาษาฮั่น 2 คำเป็นคำว่า  เจ๋อตัว

เที่ยง หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อไปยังหย่าเจียง ชื่นชมธรรมชาติทั้งสองข้างทาง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรม YAJIANG GRAND  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     หย่าเจียง - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง

เช้า หลังอาหารเช้าขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ย่าติง ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทาง ระหว่างทางผ่านเมืองหลี่ถัง อำเภอหลี่ถัง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน และอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตปกครองตนเอง เผ่ากานจือจ้าง ห่างจากเมืองคังติ้ง 285 ก.ม. ห่างจากเมืองเฉิงตู 654 ก.ม.มีพื้นที่ 14182.27 ต.ร.ก.ม. เป็นอำเภอที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4014.187 ม.

* อำเภอ หลี่ถัง เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ผู้คนมีความสามารถแห่งหนึ่งที่นี่ เป็นบ้านเกิดของดาไลลามะ องค์ที่ 7,10 และ รองประธานสภาประชาชนลำดับที่ 7,8,9 และคนที่10 ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นสถานที่ประสูติ ของพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 แห่งมองโกล.

** ด้วยเหตุนี้,จึงถูกผู้คนยกย่องว่าเป็นเมืองในที่สูงจงหัว ดินแดนหิมะศักดิ์สิทธิ์ ไข่มุกแห่งทุ่งหญ้า **

เที่ยง ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง หลังอาหารผ่านภูเขาทู่จื่อซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4696 ม.ไห่จื่อซาน 4500 ม. ผ่านอำเภอเต้าเฉิง ชื่นชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ตลอดข้างทาง

ค่ำ เดินทางถึงย่าติง ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม SUNSHINE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เขตทิวทัศน์ย่าติง - (ขี่ม้า) - วัดชงกู่ (รถไฟฟ้า)- ลานปศุสัตว์ลั่วหร๋ง

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ย่าติง และเปลี่ยนรถทัศนาจร เข้าสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง

 • หลังจากนั้นขี่ม้า เข้าสู่วัดชงกู่ในเขตอุทยานทั้งวัน เที่ยวชมสถานที่ได้รับการขนานนามว่า แชงการีล่าแห่งสุดท้าย ดินแดนบริสุทธิ์ผืนสุดท้าย บนดาวสีน้ำเงิน “ย่าติง”ในภาษาทิเบตหมายถึง แผ่นดินที่หันไปสู่ดวงอาทิตย์ และ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

** ย่าติงเป็นเขตทิวทัศน์ในหุบเขาสูง สูงจากน้ำทะเล 2900 ม.( ปากแม่น้ำก้งกา) – 6032 ม.( ยอดเขาเซียนไหน่ยรื่อ ) มีพื้นที่ 1344 ตรกม.เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ บนภูเขาสูงอันดับที่ 1 ของจีนในปัจจุบัน เป็นเขตทิวทัศน์ธรรมชาติในหุบเขาสูง ที่สวยงามของโลก และ เป็นศุนย์กลางการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของจีน

เที่ยง ทานอาหารกลางวันในเขตอุทยาน หลังอาหารกลางวันเที่ยวชมย่าติงต่อ

ค่ำ  ทานอาหารค่ำ 

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม  SUNSHINE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก  ย่าติง - เต้าเฉิง - หลี่ถัง - หย่าเจียง

เช้า   หลังอาหารเช้ากลับสู่หย่าเจียง ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทาง ตามอัธาศัย

เที่ยง ทานอาหารกลางระหว่างทาง และนำท่านเดินทางต่อ

เย็น   ทานอาหารเย็น เดินทางถึงหย่าเจียง  เข้าพักในโรงแรมหย่าเจียง

พักที่โรงแรม YAJIANG GRAND  HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด  หย่าเจียง - ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม - วัดถ่ากง - ซินตูเฉียว - ตานปา

เช้า หลังอาหารเช้าขึ้นรถ มุ่งหน้าสู่ ตานปาระ หว่างทางชื่นชมกับ ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม ทุ่งหญ้านี้ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของเขตกานจือ แห่งเสฉวนในเขตอำเภอเต้าฝู เป็นเขตติดต่อระหว่างทุ่งหญ้าถ่ากง ในคังติ้งกับหุบเขาเหมาหนิวในตานปา ที่นี่มีทิวทัศน์ทุ่งหญ้า ในที่ราบสูงเป็นหลัก

* ถ้าหากเรียกซินตูเฉียวว่าเป็น สวรรค์ของนักถ่ายภาพแล้ว ทุ่งหญ้าแปดหญิงงามก็เป็นสถานที่ ที่ไม่แพ้กันเลย ระหว่างทางเที่ยวชมวัดถ่ากง ทิวทัศน์ 2 ข้างทางตลอดทางหลวงสายชวนจ้างได้แก่แม่น้ำ, ทุ่งหญ้า, ป่าไม้, ภูเขา, วัด สถาปัตยกรรม และ หมู่บ้านทิเบตประกอบขึ้น เป็นเขตทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง

** วัดถ่ากงเป้นสถานที่สักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทิเบต ในเขตคังปา กราบไหว้เป็นอันดับ 1 ภายในวัดมีองค์พระศรีศากยมุนี เช่นเดียวกับที่วัดต้าเจาในเมืองลาซา มีเรื่องเล่าว่าเจ้าหญิงเหวินเฉิงกลับสู่ทิเบต ผ่านเส้นทางนี้ ได้หล่อจากแม่พิมพ์พระศรีศากยมุนี ที่จะนำกลับสู่ลาซาประดิษฐานไว้ที่นี่ 1 องค์ ด้วยเหตุที่ทั้ง 2 องค์มีความพิเศษ และพุทธคุณแตกต่างกัน 

* เหตุนี้ผู้ที่ไปกราบไหว้ที่เมืองลาซาในทิเบต หากไม่สมหวังจึงมากราบไหว้พระศรีศากยมุนี ที่ี่วัดถ่ากง ก็จะประสบผลและได้บุญเช่นเดียวกัน ดังนั้นวัดถ่ากงจึงถูกเรียกว่า วัดต้าเจาน้อย ภายในวัดยังเก็บรักษารอยเท้าบนก้อนหิน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หยวน ยังมีเจดีย์แห่งความสำเร็จ ซึ่งสร้างโดยชาวอินเดีย รูปเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพันปี อีกทั้งยังมีโบราณวัตถุด้านพระพุทธศาสนา ที่มีค่าอยู่อีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ซินตูเฉียว ชื่นชมกับทิวทัศน์ตลอดข้างทางแล้วจึงมุ่งหน้าสู่อำเภอตานปา อำเภอตานปาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก ของเขตปกครองตนเองเผ่ากานจือจ้าง เป็นประตูใหญ่ด้านตะวันออกของเขตกานจือ

- ด้านตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเสี่ยวจิน

- ด้านใต้ และ ตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับอำเภอคังติ้ง 

- ด้านตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเต้าฝู 

- ด้านเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับอำเภอจินชวน

* ในเขตอาป้า มีพื้นที่ 5649 ต.ร.ก.ม.ในพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน หุบเขาลึกทิวทัศน์โดดเด่น พื้นที่ด้านตะวันตกสูง ตะวันออกต่ำ สูงจากน้ำทะเล 1700-5521 ม. ตัวอำเภอ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจางกู่ ริมฝั่งแม่น้ำต้าตู้ สูงจากน้ำทะเล 1800 ม. ทั้งอำเภอประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 56829 คน เป็นอำเภอที่มีชาวฮั่นและทิเบตอาศัยอยู่ร่วมกัน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเฉินตู

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม DONGNVGUO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด  ตานปา - หมู่บ้านสาวงามแห่งตานปา - หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจวี - หลูติ้ง - สะพานแขวนแม่น้ำต้าตู้

เช้า หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าสู่ตานปา เพื่อเทียวชมหมู่บ้านสาวงาม แห่ง ตานปา ตั้งอยู่ที่ตำบลปาตี่ห่างจากตัวอำเภอตานปา 26 ก.ม. จากนั้นจึงมุ่งไปตามเส้นทาง หมู่บ้านกงซาน ซึ่งมีระยะทาง 10 กว่า ก.ม. หมู่บ้านกงซาน แบ่งเป็นหมู่บ้านที่ 1,2,3....ประกอบด้วย หมู่บ้านทิเบต ที่สวยงามนับไม่ถ้วน เชื่อมต่อกัน

 • จากนั้นจึงเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจวี ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตานปา เขตกานจือ แห่ง เสฉวน, ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 ก.ม. ดูสวยงามราวกับ โลกในนิทานเด็ก , จึงมีชื่อเรียกว่า โลกนิทานเด็กในเขตทิเบต คำว่าเจี่ยจวี ในภาษาทิเบตเดิมหมายถึง ผู้คนร้อยครอบครัว

เที่ยง  หลังอาหารกลางวัน มุ่งหน้าสู่อำเภอหลูติ้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาเอ้อร์หลาง ซานทางภาคตะวันตก ของเสฉวน ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของเขตปกครองตนเองกานจือ เขตติดต่อของเทือกเขากงไหลกับต้าเสวี่ย มีแม่น้ำต้าตู้ไหลผ่านจากเหนือสู่ใต้ ด้านตะวันออก เชื่อมต่อกับอำเภอสือเหมียน, มีทางหลวงสายชวนจ้าง ผ่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชัยภูมิที่สำคัญ

* เข้าทิเบตออกสู่เสฉวน เป็นประตูใหญ่ด้านตะวันออก สู่เขตกานจือ ด้านตะวันออกห่างจากเฉิงตู 285 ก.ม.ตะวันตกห่างจากคังติ้ง 49 ก.ม. ใต้ห่างจากอำเภอสือเหมียน 112 ก.ม. เหนือห่างจากอำเภอตานปา 125 ก.ม. อำเภอหลูติ้งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แอ่งกระทะ เสฉวน ถึงที่ราบสูงทิเบต ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออก - ตะวันตกเฉียงใต้ และอากาศหนาว จากที่ราบสูงทิเบต, สภาพอากาศจึงมีความแตกต่างอย่างชัดเจน พื้นที่สูงจากน้ำทะเล 1800 ม. ลงมา สภาพอากาศเป็นแบบเขตร้อนของเอเชีย , เป็นที่ตั้งของพื้นที่หุบเขา และ แม่น้ำกานเยร้อเหอที่มีชื่อเสียง

ค่ำ   ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่โรงแรม CHANGZHENG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เก้า   หลูติ้ง - ไห่โหลโกว - หย่าอาน

เช้า   หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าไปเที่ยวชมไห่โหลโกว ไห่โหลโกวตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของเขตปกครองตนเอง กานจือจ้าง แห่งเสฉวน เนินเขาด้านตะวันออกของ ภูเขาก้งกา เป็นเขตภูเขาสูงแห่งที่ราบสูงชิงจ้าง ไห่โหลโกว ตั้งอยู่เชิงยอดเขาหิมะก้งกา เป็นธารน้ำแข็ง สูงจากระดับน้ำทะเล ที่มีชื่อเสียงของโลกในปัจจุบัน ธารน้ำแข็งเป็นประกายไหล จากยอดเขาสูงลงสู่เบื้องล่าง.

* ทำให้หุบเขาที่สงบเงียบประดับไปด้วยนำแข็ง ที่ใสสะอาดราวกับหยก ถ้ำน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ และสะพานน้ำแข็งที่อันตราย ทำให้ผู้คนรู้สึก ราวกับเข้าไปอยู่ในวังแห่งแก้วผลึกในเทพนิยาย ที่พิเศษสุดคือ น้ำตกน้ำแข็ง ที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นรองใครในโลก สูงกว่า 1000 ม.กว้างกว่า 1100 ม. ยิ่งใหญ่กว่าน้ำตก หวงกว่อซู่ ที่มีชื่อเสียง 10 กว่าเท่า งดงามเป็นที่สุด

เที่ยง  ทานอาหารกลางวันที่ไห่โหลโกว หลังอาหารกลางวันกลับสู่เมืองหย่าอาน

เย็น    รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม

พักที่โรงแรม HONGZHUHOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สิบ   หย่าอาน - เฉินตู

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เฉิงตู

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสุ่ เฉินตู (ถึงเฉินตูตอนเย็น)

 • จากนั้นนำท่านอิสะระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม PORFIT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด   ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ) - ช้อปปิ้ง - อาหารยาจีน - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม แล้ว จากนั้นนำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารัก พร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ของเหล่าหมีแพนด้า (รถกอล์ฟอุทยาน)

 • จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ถนนคนเดินมีสินค้าพื้นเมือง และ เสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอื่นๆ ให้ท่านเลือกชม และแวะซื้อกลับมาเป็นของฝาก

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สุกี้สมุนไพรจีน)

 • 15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619
 • 17.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู -กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ตุลาคม อาจจะเย็น

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 65,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 63,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 62,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 12,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Program Tour|ทัวร์จีน|แชงกรีล่า|OCT 2012 : The Last Shangri-la เต้าเฉิง ย่าติง 11 วัน 10 คืน (ไม่เข้าร้าน)

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง