MAY 2012 : เส้นทางสายไหม กวางเจา-คานาสือ-อุรูมู่ฉี 8 วัน 7 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กุมภาพันธ์ 21 , 2018
Font Size
   

MAY 2012 : เส้นทางสายไหม กวางเจา-คานาสือ-อุรูมู่ฉี 8 วัน 7 คืน Featured

Rate this item
(1 โหวต)
300168_10150338667353800_108168143799_8485416_561213483_n

 800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China เส้นทางสายไหม 8 วัน เดือน พฤษภาคม มาแล้วววว!!!

อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดาธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ

8 วันเต็ม  19-26 พฤษภาคม 2555 ---> 61,900 บาท

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/329-2012-%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD-%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD-%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD-%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD-8-%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD-7-%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD%C3%AF%C2%BF%C2%BD#sigProGalleria2e97ded8ff

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ - กวางเจา - อูรูมู่ฉี

 • 06.30 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 08.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA  SOUTHERN  AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 362
 • 12.25 น. ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางต่ออูรูมู่ฉี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6888 (15.50-21.25)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ ORIENT DYNASTY HOTEL ตึก A ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง    อูรูมู่ฉี - อำเภอซ่านซ่าน - ทะเลทรายซาซาน(รวมค่าขี่อูฐ) - อูรูมู่ฉี

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อจะเดินทางไปยัง ทะเลทรายซาซาน ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง(เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลทรายซาซาน ซึ่งเป็นทะเลทรายสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยต้นป๋ายหยาง ซึ่งเป็นต้นที่ได้รับการขนานนามว่า ผู้พิทักษ์แห่งทะเลทราย สลับไปกับทิวเขาสีเหลืองทอง ที่ต้องแสงแดด ดูคล้ายกับภาพวาดในจินตนาการ

** นำท่านขี่อูฐ เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองอูรูมู่ฉี

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ ORIENT DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม   อูรูมู่ฉี - ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง - ปู้เอ่อจิน(780ก.ม.)- ภูเขาห้าสี(หวู่ไฉ่ทาน)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ปู้เอ่อจิน ลัดเลาะสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์เท้ากีบคาลาไมลี่  หากโชคดีสามารถเห็นลาป่าหรือแพะเหลือง และพวกสัตว์หายาก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อผ่านชม ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง ซึ่งเป็นทะเลทรายสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยต้นป๋ายหยาง ซึ่งเป็นต้นที่ได้รับการขนานนามว่าผู้พิทักษ์แห่งทะเลทราย สลับไปกับทิวเขาสีเหลืองทอง ที่ต้องแสงแดดดูคล้ายกับภาพวาดในจินตนาการ

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป ถึงปู้เอ่อจินช่วงเย็นๆ เดินทางสู่ ภูเขา 5 สี (หวู่ไฉ่ทาน) ซึ่งเกิดจากชั้นหินทราย และการเผาไหม้จากความร้อน ทำให้เกิดสี 5 สีเป็นชั้นๆในภูเขาลูกเดียวกัน

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่    อ.ปู้หือจิน - สือหลินสือกวน - อุทยานเหอมู่ชุน(200 ก.ม.)- คานาสือ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่อุทยานเหอมู่ชุน(ระยะทางประมาณ 200 กม.)

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารระหว่างทางนำท่านเข้าชม สือหลินสือกวน ชมศิลปะธรรมชาติ หินรูปคนรูปเด็ก และหลากหลายรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย ศิลปะความงามที่สรรสร้างจากจิตรกร ที่ชื่อว่าธรรมชาติ สวยงามหยดย้อยเสมือน ภาพวาดพู่กันของจิตรกรเอก ดั่งคำกล่าวขานว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร ถ้าให้ทุกท่านปิดตา แล้วไปยืนยังที่แห่งนี้ ท่านจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือเมืองจีน

** นำท่านชมหมู่บ้านเหอมู่ชุน ที่อยู่ด้านบนของอุทยานฯ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่มีความงดงามได้รับการรักษาจากชาวบ้าน จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้ จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ ที่มีความแข็งแรงทนต่อลม และความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน

* พร้อมชมการแสดงจากชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การเป่าปี่ด้วยจมูก หรือการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และมีการเต้นรำร่วมกันกับชาวบ้าน เขตทิวทัศน์เหอมู่ จะเป็นป่าทึบหนาแน่น ทุ่งหญ้าเขียวขจี

* เที่ยวชมบ้านกระโจมของคนเลี้ยงสัตว์ เป็นสถานที่เหมาะแก่การถ่ายภาพยิ่งนัก ลัดเลาะสู่สะพานเหอมู่ บ่อน้ำแร่ติงตง และเยี่ยมชมบ้านพักคนเลี้ยงสัตว์ริมน้ำ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่คานาสือ

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  HONG FU HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า  คานาสือ - เขตทิวทัศน์(40 กม.)- ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ศาลาชมปลา - ล่องทะเลสาบคานาสือ - ทะเลสาบเทวดา - ธารน้ำห้าสี

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทาง ไปยังเขตอนุรักษ์ทิวทัศน์ธรรมชาติคานาสือ ผ่านป่าต้นไป๋หัวดั้งเดิม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบ ดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับ เพื่อรอวันตื่น ทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรหลับ

* ชมทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบ ที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้า ก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากสีและสีของน้ำนั้น เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ กับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้น

* ถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้ม สีของทะเลสาบแห่งนี้จะมีสีฟ้าคราม และในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสนั้น ลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้ จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้ แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน

 • จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวศาลาชมปลา ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ กับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุบเขา ถ้าโชคดีจะได้เห็นสัตว์ประหลาด หรือปลาแดงขนาดใหญ่ (หงหวี) ที่มีความยาวประมาณ 8 – 12 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ของทะเลสาบแห่งนี้เลยทีเดียว

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ที่ประดับด้วยหมู่แมกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอาย ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย

 • จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำ และภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชมธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทอง ริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำ ที่มีความยาวไกลสุดสายตา

* เมื่อยามที่แสงอาทิตย์ต้องลำธาร ความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้ จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่าน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม    แกรนแคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำ และสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ เปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทอง ที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  HONG FU HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่หก   คานาสือ - เค่อลามาอี้ (550 ก.ม.)- เมืองผีอู่เอ้อ - บ่อน้ำมันเค่อลามาอี้

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเค่อล่ามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียง

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองผีอู่เอ้อ หรือเรียกว่าแพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลม ทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

** จากนั้นชมบ่อน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านได้ชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  GEM FLOWER HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด  เค่อลามาอี้ - อูรูมู่ฉี (400 ก.ม.)- ตลาดต้าปาจา - กวางเจา CZ6887 (20.20-00.55)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางกลับเมืองอูรูมู่ฉี ระหว่างทางชมทิวทัศน์ยามเช้าเมืองใหญ่แห่งน้ำมัน ชื่นชมเขตเกษตรกรรมลู่โจวตลอดทาง ผ่านเขตพืชไร่เศรษฐกิจเทียนซานเป่ยโพ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอูรูมู่ฉี ชมตลาดต้าปาจา เป็นแหล่งช็อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้ อาหารท้องถิ่น และสินค้าอื่นๆ อีกมาก

* บาซาร์ (Bazar)ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับกวางเจา เมืองถึงกวางเจา จึงนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  LAND MARK  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด   จัตุรัสฮวาเฉิง - บ้านตระกูลเฉิน - ช้อปปิ้ง ถนนปักกิ่ง - กวางเจา - กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมือง มีพื้นที่กว่า 5.6 แสนตารางเมตร รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง อยู่ในที่เดียวกัน

 • จากนั้นชม บ้านตระกูลเฉิน หรือบ้านของเหล่าคนแซ่เฉิน ซึ่งเป็นแซ่ใหญ่ 1 ใน 5 ของคนกวางเจา "บ้าน" หรือที่ควรจะเรียกว่า "คฤหาสน์" หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890

* โดยคนตระกูลเฉินร่วมกันออกเงินสร้าง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่ตระกูลของตัวเอง และเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุม และพร้อมทั้งเป็นสถานที่อบรมลูกหลาน ก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีน ได้บูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งใหญ ่และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

** นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนปักกิ่งตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.40 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA  SOUNTERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ361

21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

 

************************************************


รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- กวางเจา-อูรูมูฉี-กวางเจา-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนพฤษภาคม อากาศเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 61,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 59,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 58,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake : ทัวร์คานาสือ | ทัวร์คานาส By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง