NOV - DEC 2011 : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กุมภาพันธ์ 23 , 2018
Font Size
   

NOV - DEC 2011 : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน Featured

Rate this item
(5 โหวต)
zhangjiajie-02-12-2010-0021

จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง  เทียนเหมินซานประตูสวรรค์ – ภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า - ลำธารแส้ทอง - ระเบียงภาพ 10 ลี้ - ถ้ำมังกรเหลือง *** ชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ***

วันเดินทาง
25-30 พฤศจิกายน 2554
2-7 // 9-14 // 23-28 ธันวาคม 2554
อัตตราค่าบริการ
ท่านละ 26,900 บาท
ท่านละ 26,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ - กวางเจา - ถนนปักกิ่ง

 11.00           นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8-9 แถว S  สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 13.10           เดินทางสู่ กวางเจา โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 882

 17.25           เดินทางถึงสนามบินกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง  ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก ในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม  แม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง  หน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate Of China หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร แล้ว...

 ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก   GRAND PEAK  HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ GRAND PEAK  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง      กวางเจา – ฉางซา – เฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

 เช้า                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 08.36           พาท่านขึ้นรถไฟด่วน เพื่อนเดินทางไปยังเมืองฉางซา โดยขบวนที่ G1034จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองฉางซา โดยรถไฟด่วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) (ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยช่วยเหลือท่าน) เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่งถือเป็นความเร็วอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตัว โดยบริษัท Siemens, Bombardier และ Alstom  ได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้ขึ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 350 ก.ม. / ช.ม. ซึ่งก็ยังเร็วกว่าคู่แข่งอื่นๆ มาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาล้าหลังอีกจำนวนมาก…

 10.54           ถึง เมืองฉางซา เป็น เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วยมีคำกล่าวว่า “ หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน ”... จากนั้นนำท่านสู่ เฟิ่งหวง ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน

 เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง ( เมืองหงส์) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวล้อมรบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ฟ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “ฟ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ชมบ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของ ฟ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน... นำท่าน นั่งเรือแจวชมบ้านเรือน ริมน้ำและชม เจดีย์ว่านหมิง ที่เด่นตระหง่าน อีกทั้งยังมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเป็นเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ

 ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ FENG DU HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ FENG DU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    จางเจียเจี้ย – ยอดเขาเทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค์ – โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย – โชว์จิ้งจอกขาว

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ยังเป็นอุทยานที่สวยงามมาก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 กว่าตารางกิโลเมตร ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยหลากหลาย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปเที่ยว ภูเขาเทียนเหมินซาน  จะต้องนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยมีความยาวที่สุดในโลกคือ 7,455 เมตร ใช้เวลา 40 นาที และจัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด   และนั่งรถภายในผ่าน 999 โค้งจนถึง ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า "ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน" ประวัติความเป็นมาของถ้ำเทียนเหมินซานหรือ เรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือประตูสวรรค์ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร แล้วนำท่านลงจากเขาเทียนเหมินซาน นำท่านแวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้ วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***

พักที่ KAITIAN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      เทียนจื่อซาน(นั่งกระเช้าขึ้น / ลงลิฟท์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ลำธารจินเปียนซี

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินเข้าสู่เขต อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์  ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ นำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน (นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย นำท่านเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นเที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ นำท่านสู่ชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง  แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์ซ่านฮวา หรือ นางฟ้าโปยดอกไม้ และหน้าผาเจียงจวิน หรือ หน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ และยังมีลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนไปตามสี่ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือ ในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์  อีกทั้งยังมี การนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงลงจากจุดสูง 326 เมตร)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ KAITIAN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ KAITIAN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ภาพเขียน 10 ลี้ – ถ้ำมังกรเหลือง -  ฉางซา

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่อีกหนึ่งของอุทยานจางเจียเจี้ย นั่งรถรางไฟฟ้าผ่านชม ภาพวาดสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีการประดับไฟสีต่าง ๆ อย่างงดงาม นำท่านลัดเลาะไปตามอุโมงค์ในถ้ำ ชมประตูแห่งความสุข ประตูอายุยืน หินดาบทอง หินหอกเงินก่อนล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดินซึ่งไหลผ่านกลางถ้ำ ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ วังซือหงอคง เครื่องดนตรีจีน วังมังกร และหินงอกหินย้อยที่งดงามตระการตาอีกมากมาย  หลังจากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    พักที่ โรงแรม HEDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

พักที่ HEDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก     ฉางซา  - กวางเจา – ตลาดไป๋หยุน   – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.22      พาท่านนั่งรถไฟด่วน กลับสู่ กวางเจา โดยขบวนที่ G6013

11.50      เดินทางถึงกวางเจา  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดไป่หยุน แหล่งช้อปปิ้งกระเป๋าหนังสินค้าขายส่งแหล่งใหญ่ที่สุด เป็นสินค้ากระเป๋าก๊อปปี้ กระเป๋าหนัง นานาชนิด คนไทยนิยมมาช้อปปิ้งที่นี่กันมาก สมควรแก่เวลาท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.40      เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 883

20.10      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

 

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- กวางเจา -กรุงเทพฯ
สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 882

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน พฤศจิกายน อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900บาท ***ไม่แจกกระเป๋า***

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Teerachai TravelPro Team.

Teerachai TravelPro Team.

Website: www.travelprothai.com/index.php/blog/teerachai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Program Tour|ทัวร์จีน|จางเจียเจี้ย|NOV - DEC 2011 : จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล  Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
จางเจียเจี้ย | zhangjiajie | 张家界 : ทัวร์จางเจียเจี้ย By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์  2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล…  • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG   พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง