MAR 2013 : ชมมรดกโลก นครวัต นครธม 4 วัน 3 คืน โดย BANGKOK AIRWAYS | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ มกราคม 24 , 2020
Font Size
   

MAR 2013 : ชมมรดกโลก นครวัต นครธม 4 วัน 3 คืน โดย BANGKOK AIRWAYS

Rate this item
(0 โหวต)

เที่ยวชมมรดกโลกแห่งวัฒนธรรมเขมร นครวัต นครธม โตนเลสาป ชมเขาพนมบาเค็ง  พร้อมชมโชว์ แสง สี เสียง ชัยวรมันที่ 7 มหาราชของอาณาจักรกัมพูชา

ปราสาทบันทรายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน เทือกเขาพนมกุเลน  โบสถ์ลอยฟ้า  เทวาลัยใต้น้ำ ฯลฯ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 

วันเดินทาง
21 - 24 มีนาคม 2556
ราคาท่านละ
23,500 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-บารายตะวันตก –ล่องเรือโตนเลสาป- เขาพนมบาเค็ง-Night market

06.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เค้าเตอร์สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและรอต้อนรับ

08.00 น.   นำท่านเหินฟ้าสู้เสียมเรียบ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 903

09.00 น.   เดินทางถึงสนามบินเสียมเรียบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วขึ้นรถยนต์ปรับอากาศท้องถิ่น

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร  HENG BY JOK

13.30 น.    นำท่านชม โตนเลสาบ(ทะเลน้ำจืด)  ล่องเรือชมหมู่บ้านประมงและชมชีวิต ประจำวันของชาวประมงเป็นบ้านเรือนแพ มีคนแขมเวียดนามและจาม มีโรงเรียนและโรงพยาบาลลอยน้ำ โตนเลสาบแห่งนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ที่สุดในเอเชียยาว๑๕๐กม กว้าง๓๒กม เมื่อหน้าฝนน้ำจะขยายที่จากปากอ่าวประมาณ๒๐กม ถึง๓๐กม ลึกประมาณ๘ม ถึง๑๔ม มีปลาชุกชุมจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถเลี้ยงชาวกัมพูชาได้ทั้งประเทศ ตั้งแต่โบราณแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านปลากรอบในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฏาคมน้ำลงขอดที่ปากโตนเลสาบตื้นมีปลาชุกชุม พวกชาวประมงพากันลงไปจับปลามาทำปลาย่าง ปลากรอบ ขายไปในที่ต่างๆและส่ง ไปขายเมืองไทยอีกดัวย นอกจากจับปลาในทะเลชาวประมงยังมีเลี้ยงปลากับจระเข้ในกระชังไว้เพื่อขายเพิ่มเติมอีกด้วย

17.00 น.  นำท่านสู่ เขาพนมบาเค็ง  ซึ่งท่านจะได้พบกับทัศนียภาพของเมืองเสียมเรียบ ยามใกล้สิ้นแสงตะวัน ในมุมสูงอีกบรรยากาศหนึ่ง ได้อย่างเด่นชัด  และนอกจากนี้ยังมีปราสาทพนมบาเค็ง ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งของขอม ในสมัยของพระเจ้ายโสวรมัน   หลังจากนั้น   รอบันทึกภาพยามเย็นตอน พระอาทิตย์อัสดง ที่สวยงามยิ่งนัก

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ.ภัตตาคาร  CCV. พร้อมชมโชว์ แสง สี เสียง ชัยวรมันที่ 7 มหาราชของอาณาจักรกัมพูชา ชมยามราตรีของ Night Market เลือกชมและเลือกซื้อของที่ระลึก

เมนูอาหาร ต้มยำกุ้ง/ผัดกุ้งแบบเขมร/โครงกระดูกหมูทอด/ไก่ผัดขิง/ผัดเครื่องทะเลกับเห็ดดำ/ปลาทอดเปรี่ยวหวาน/ผัดผักรวม/ปอเปี๊ยะทอด (บุฟเฟ่ห์) จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งดุบรรยากาศที่ตลาด Night Market (อยู่ใกล้โรงแรม)

20.00 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROYAL CROWN DELUXE ระดับ 4 ดาว

 

วันที่สอง       ปราสาทบันทรายสรี-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-นครวัด-นครธม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากโรงแรม

08.30 น.  ชมรัตนชาติแห่งศิลปะขอม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทรายสรี ชมภาพแกะสลักลวดลายที่เด่นชัด   สวยงามอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา ผ่านชม สระสรง และ แวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาท แปรรูป หลังจากนั้นนำท่านสู่  นครธม เที่ยวปราสาทที่สำคัญ ๆ อันได้แก่ ปราสาทตาพรหม ชมปราสาทที่มีต้นสะปง ยึดเกาะกุมตัวปราสาทให้คงอยู่ดูสวยงามลึกลับ แตกต่างจากปราสาทอื่น, ต่อจากนั้น นำท่านสู่ดินแดน รอยยิ้มแห่งบายนที่เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา ที่ประทับทั้ง 4 ด้าน ของหมู่องค์ปรางค์ปราสาทจำนวน 54 ปรางค์ ของ ปราสาทบายน ระหว่างทางผ่านชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ลานช้าง และปราสาทบาปวน (การเที่ยวชมอาจมีการสลับลำดับในการแวะชม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้น)

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร โตนเลจตุรมุข เป็นภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ โดยเฉพาะ อาหารเวียตนามปรุง สด ๆ ร้อน ๆ น่ารับประทาน (อาหารเติมตลอดเวลา)

บ่าย       นำท่านสู่ดินแดนแห่งความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด โดยท่านสามารถใช้เวลาตลอดบ่ายได้อย่างเต็มที่ในการบันทึกภาพ เที่ยวชม พร้อมกับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ในอดีตของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ซึ่งเป็นผู้สร้าง ปราสาทนครวัดแห่งนี้ ชมภาพสลักที่มีอยู่รายรอบทั้ง 4 ด้านของนครวัด ประกอบด้วยการยกทัพของชาวขอม, ภาพการพิพากษาของพญายม ซึ่งประกอบด้วย นรก และ สวรรค์, ภาพการกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นตำนานของเรื่องราวสำคัญ ๆ ถึง 5 เหตุการณ์ เช่น ราหูอมจันทร์  กำเนิดของนางอัปรา เป็นต้น  ภาพวิษณุ และพระกฤษณะปราบมาร, ภาพการสู้รบของเทวดาปราบอสูร และภาพมหากาพย์รามายณะ และสิ่งที่สำคัญคือ ภาพของนางอัปสราที่มากมายรายล้อมรอบมหาปราสาทนครวัดที่มีอยู่ทั่วไปตามเสา ตามองค์ปราสาท ตามทางเดิน ที่มีอยู่ถึง 1,260 นาง ที่มีท่วงท่า ลีลา และการแต่งกายที่ไม่ซ้ำกัน  เช่น นางอัปสรายิ้มเห็นฟัน, ถือกระจก, ถือ พัด เป็นต้น นอกจากภาพสลักแล้ว ยังมีองค์ปรางค์ปราสาทที่เปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุ ที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา (ขณะนี้เฉพาะบริเวณชั้น 3 เปิดให้เข้าชมได้แล้ว ยกเว้นตรงกับวันพระจะไม่อนุญาตให้เข้าชม ลูกค้าสามารถถ่ายรูปรวมเป็นหมู่คณะ จุดนี้จะสวยงามมาก)

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ.ห้องอาหารที่ใหญ่ที่สุด โตนเลแม่โขง บุฟเฟต์นานาชาติ ที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง   พร้อมโชว์พร้อมชมโชว์รำนางอัปสรา

20.00 น.  เดินทางสู่ที่พัก  ณ. โรงแรม ROYAL CROWN DELUXE ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม         เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบน โบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน นำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบ

เที่ยง       นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร SAMPHEAP จากนั้นบริเวณลานเหนือน้ำตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ช่วงบ่ายนำท่านเดินทางกลับ

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ASEAN SQUIE

20.00 น.  เดินทางสู่ที่พัก  ณ. โรงแรม ROYAL CROWN DELUXE ระดับ 4 ดาว


วันที่สี่                 วัดทมัย - องค์เจก /องค์จอม – ช้อปปิ้งตลาดเก่า(พะซาจ๊ะ)- เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ

09.00 น.  นำท่านไปชมเรื่องราวของยุคล้างเผ่าพันธุ์ ของชาวเขมรแดง ณ.วัดทมัย หรือเรียกว่า Killing Field เมืองเสียมเรียบ จากนั้น นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจของชาวเสียมเรียบ (มาสักระแล้วขอพรแล้ว ชาวเขมรเชื่อว่าจะได้ดังขอทุกประการ)

เที่ยง          นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหาร สวัสดี ห้องอาหารของคนไทยที่อร่อยทีสุดในเสียมเรียบ เมนูอาหาร โต๊ะละ 4 ท่าน  ต้มยำไก่บ้าน/ยำปลากรอบ/ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย/ปลาช่อนนึ่งลุยลุยสวน/ไข่เจียว

13.15 น.    จากนั้นนำ ท่านช้อบปิ้งตลาดเก่า(พะซาจ๊ะ) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น เสื้อยืดพิมพ์เป็นรูปภาพของปราสาทต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแขมร ผ้าไหม เครื่องเงิน ไม้และหินแกะสลัก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

15.25  น.    จากนั้นนำ ท่านช้อบปิ้งตลาดเก่า(พะซาจ๊ะ) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น เสื้อยืดพิมพ์เนำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 914ป็นรูปภาพของปราสาทต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแขมร ผ้าไหม เครื่องเงิน ไม้และหินแกะสลัก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

16.40 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ ด้วยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เสียมเรียบ -กรุงเทพฯ
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มีนาคม อากาศปกติ ไม้หนาว ไม่ร้อน

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่เริ่มต้น ท่านละ 23,500 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 22,500 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 21,500  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|Cambodia|MAR 2013 : ชมมรดกโลก นครวัต นครธม 4 วัน 3 คืน โดย BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล