PROMOTION !! : ภูฏาน ทัวร์วัฒนธรรม 6 วัน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ ตุลาคม 26 , 2020
Font Size
   

PROMOTION !! : ภูฏาน ทัวร์วัฒนธรรม 6 วัน Featured

Rate this item
(2 โหวต)
Bhutan-25-02-2012-0034

125px-Flag_of_Bhutan   * * * Land of the Thunder Dragon * * *  

ทัวร์วัฒนธรรม 6 วัน ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

  " Haa Festival "  พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา เทศกาลหุบเขาฮา พิชิตทักซัง

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

6 - 11 กรกฏาคม 2555
เลื่อกวันเดินทางได้เอง
เลื่อกวันเดินทางได้เอง
เลื่อกวันเดินทางได้เอง
จำนวน 15 ท่านขึ้นไป ท่านละ 59,900 บาท
จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 61,000 บาท
จำนวน 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 66,000 บาท
เดินทาง 1 ท่าน ท่านละ 73,000 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู (54km/1 ½ hr)

 • 04:30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว W ประตู 9 เช็คอินสายการบิน Druk Air สายการบินแห่งชาติภูฏาน กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB 127
 • 06.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองพาโร
 • 09:50 น. เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m)
 • 09:20 น. เครื่องบินเหินฟ้าต่อไปยังเมืองพาโร
 • 10:20 น. เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m)

** ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

* ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน (แนะนำให้แลกเงินให้เรียบร้อยจากภายในอาคารสนามบิน เลี้ยวขวาเมื่อพ้นจากห้องรับกระเป๋า อยู่ทางไปห้องน้ำภายในสนามบิน)

 • จากนั้นเที่ยวชม ป้อมรินปุง(ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1645 ทางเดินเข้าป้อมมีธงมนต์เรียงรายสองข้างทาง

** นำไปสู่สะพานไม้แสนสวยหลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน และอยู่ติดกับป้อมยามสองหลัง เหนือขึ้นไปมีอาคารหอสังเกตการณ์ของป้อม รินปุง ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1968  และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย แต่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง เพราะได้รับความเสียหาย จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตุลาคม 2554

* ปัจจุบันป้อมพาโรมีฐานะเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารปกครองของเขตปกครองพาโร และเป็นที่ตั้งของอารามหลวง ซึ่งมีพระจำวัดอยู่ราว 200รูป หอกลาง (อุตซี)ของป้อม ถึงเป็นหนึ่งในงานเครื่องไม้ที่งามที่สุดในภูฎาน

 • จากนั้นเที่ยวชม วัดคิชุลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี 
 • จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงที่ใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ ตามสถาปัตยกรรมภูฎานดั้งเดิม

** พาท่านแวะเที่ยวตลาดนัดสุดสัปดาห์ ซึ่งชาวบ้านจากทั่วประเทศ จะนำผลผลิตของตนมาขายในตลาดนี้ เดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองทิมพู เข้าพักโรงแรมที่เมืองทิมพู

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองทิมพู  

วันที่สอง   ทิมพู - วังดี/พูนาคา  (70km/3hrs)

 • หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงาม ของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน ระหว่างทาง แวะโดชูลาพาส ที่ระดับความสูง 3150 เมตร จากระดับน้ำทะเล

** เป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี (7328 เมตร) ชม 108 สถูป สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏาน ที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม

 • ชมความงามของวัดดรุกวังเยลลาคัง ที่ราชินีในรัชกาลที่4 สร้างถวายแด่กษัตริย์องค์ที่4 ด้านในวัดมีภาพเขียนของเจ้าหญิง และเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และภาพเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของภูฎาน เมื่อถึงเมืองพูนาคา เยี่ยมชม ป้อมพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้องปราการ ที่สวยงามที่สุดในภูฏาน

** เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธี ขึ้นครองราชย์ ขององค์ปฐมกษัตริย์ แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 และใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน  

 • จากนั้นเดินขึ้นเนินไปชมวัดชิมิลาคัง วัดที่อยู่บนยอดเนิน ใจกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley พระลามะรูปนี้มีวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่พิสดารจากปกติ แต่ก็แฝงไว้ซึ่งข้อคิดตามหลักพุทธนิกายมหายาน ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากใครมาอธิฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ ค้างคืนที่เมืองวังดี (Alt.1240m)

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองวังดี

วันที่สาม   วังดี - ทิมพู (70km/3hrs) 

 • หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทิมพู เมื่อถึงเมืองทิมพู พาท่านชมวิวเมืองทิมพูที่ หอคอย BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point แล้วไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน

** ชมตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏาน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน จากนั้นเที่ยวชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ

* ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวภูฎาน และศาสนิกชนจำนวนมาก มานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูป

 • จากนั้นนำท่านสู่ป้อมทาชิโช  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน คืนนี้พักที่เมืองทิมพู (Alt; 2320m)

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองทิมพู

วันที่สี่    ทิมพู - หุบเขาฮา - เทศกาลหุบเขาฮา (102km/ 3-4hr)

 •            หลังอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์เพื่อเดินทางสู่หุบเขาฮา ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามจับใจ อาจได้เห็นฝูงจามรีระหว่างทาง แต่เดิมหุบเขาฮา ไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยว จนเมื่อปี2001 รัฐบาลภูฎาน ได้เปิดพื้นที่ให้โอกาส นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้สัมผัสชีวิต ที่ยังไม่ถูกเจือปนจากโลกภายนอก

** หุบเขาฮา เป็นที่ประทับของพระมารดา ของพระราชินี ในรัชกาลที่ 4 ห้อมล้อมด้วยป่าเขา เต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ในหุบเขาจะเห็นทุ่งข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เล่ย์ และไร่มันฝรั่ง หยุดถ่ายภาพ เขาเทพเจ้าสามลูก โดยเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ผู้คุ้มครองชาวเมือง ในหุบเขาฮา และเป็นที่มาของตำนาน และชื่อหุบเขาฮา

* เมื่อเข้าสู่เมืองฮา เข้าร่วมชมงานเทศกาลหุบเขาฮาที่จะจัดประจำทุกปี โดยรวบรวมเอกลักษณ์ของภูฎาน และของหุบเขาฮามาในงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา ประจำชาติของภูฎาน เช่น กีฬายิงธนู กีฬาลูกดอก เป็นต้น และยังมีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน จากนั้นพาท่านไปยัง วัด Black Dove & White Dove

 • จากนั้นขับรถชมหมู่บ้านในหุบเขาเรื่อยไปจนถึงสุดเขตถนนบริเวณชายแดนภูฎาน-ทิเบตที่ Damthang Valley จากนั้น คืนนี้ค้างคืนที่หุบเขาฮา (Alt; 2670m)

  พักที่ โรงแรม ณ.หุบเขาฮา

วันที่ห้า    หุบเขาฮา - พาโร - พิชิตวัดทักซัง (54km/1 ½ hr)

 •          หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ - จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร ระหว่างทางผ่านช่องเขา เชเลลาพาส (3810m) แวะถ่ายภาพ กับป้ายแสดงความสูง และ ธงมนต์ ที่ถูกผูกไว้ทั่วทั้งช่องเขา

* เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร พาท่านเดินขึ้นสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหิน ที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร

** ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สอง ตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้ เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น  

** ชาวภูฏานส่วนใหญ่ มีความปรารถนาแรงกล้า ที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต ใช้เวลาการปีนเขาจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ไป-กลับ)

 • ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองพาโร (Alt; 2280m)

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองพาโร

หมายเหตุ - มีม้า/ลา/ล่อ บริการขี่ขึ้นวัดทักซัง ไปถึงใกล้ๆจุดชมวิว 

 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ $12-15 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงม้า)

จากนั้นต้องเดินเท้าต่อไปยังวัด ระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร โดยต้องลงและขึ้นบันไดไปตลอดทาง ขาลาต้องเดินลงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นั่งม้าลง เพราะจะอันตรายเกินไปสำหรับทางลงเขาการขี่ม้าขึ้นเขาไปถึงจุดชมวิวใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง เดินเท้าอีกประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อไปถึงตัววัด เดินเที่ยวภายในวัดอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

 (วัดปิดไม่เกิน 4.30 โมงเย็นในฤดูหนาว และ 5 โมงเย็นในฤดูอื่นๆ)

ใช้เวลาเดินลงเขาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ความเร็วในการเดินของแต่ละคน แนะนำให้คำนวนเวลาและสปีดของท่าน และคณะเพื่อให้เดินลงถึงตีนเขาตอนฟ้ายังไม่มืด มิเช่นนั้น อาจหลงทางและ อากาศหนาว 

 (ในฤดูหนาว ฟ้าจะมืดตอนประมาณ 5 โมงเย็น และ ในฤดูอื่นๆ ฟ้าจะมืดตอนใกล้ๆ 6 โมงเย็น – เวลาอาจคลาดเคลื่อนราว 30นาที แล้วแต่สภาพอากาศ ณ วันนั้น) 

 แนะนำให้เชื่อฟังคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด หากถึงเวลาลงเขา ควรลงตามคำแนะนำ

วันที่หก   พาโร - กรุงเทพฯ
 ** หลังอาหารเช้า นำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร **

 • 09:10 น.  เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB126 พาโร-กรุงเทพฯ
 • 11:10 น.  เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร
 • 16.15 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3ดาว+ ถึง 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 59,900 บาท

กรุ๊ปตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป (พักคู่ )ท่านละ 61,900 บาท

กรุ๊ปตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (พักคู่) ท่านละ 66,900  บาท

เดินทาง 1 ท่าน                   ท่านละ 73,000  บาท

อัตรานี้รวม

 

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ภูฏาน|PROMOTION !! : ภูฏาน ทัวร์วัฒนธรรม 6 วัน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล