Hot !! PEK - HRB ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งจุใจ 3 งานเต็ม ลานสกีเอ้อหลงซาน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ มกราคม 17 , 2021
Font Size
   

Hot !! PEK - HRB ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งจุใจ 3 งานเต็ม ลานสกีเอ้อหลงซาน

Rate this item
(4 โหวต)
TravelPro-09-01-15-0191

ท่องเที่ยวมหานครปักกิ่ง พิชิตความหนาวที่ ฮาร์บิ้น กำแพงเมืองจีน(กระเช้า) พระราชวังกู้กง ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งจุใจ 3 งานเต็ม ลานสกีเอ้อหลงซาน ชมว่ายน้ำแข็ง โบถส์เซ็นโซเฟีย ถนนจงหยาง หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ตลาดรัสเซีย ช้อปปิ้ง ฯลฯ

อาหารพิเศษ Gala Dinner Buffet(มื้อเที่ยง) เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร หมูหัน อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง ไวน์แดง เกี๊ยวฮาร์บิน แจก !! ผ้าพันคอ และ ที่ปิดหู


เดินทาง? 23 - 29 ม.ค. (รับได้อีก 2 ที่ด่วนค่ะ) // 12-18 ก.พ 2553 >>> 34,900 บาท (ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ)

พิเศษ!!!สำหรับผู้ร่วมทริปช่วงปีใหม่นี้ มีการTrainning การถ่ายภาพให้ ฟรี !! ก่อนออกเดินทาง 1 เดือน โดยช่างภาพมืออาชีพ

รายละเอียดการเดินทาง? 23 - 29 ม.ค// 12-18 ก.พ 53
วันแรก?????? กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เค้าเตอร์ U ประตู 10 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการเดินทาง

?

วันที่สอง????? ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน- ปักกิ่ง Night Show
00.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980

06.30 น. เดินทางถึงมหานครปักกิ่ง นำท่านผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศอย่างดีไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน คำว่า เทียนอันเหมิน แปลว่าสงบดังอยู่ใน สวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นลานซีเมนต์กว้างใหญ่ถึง 275 ไร่ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม ใช้เป็นที่ประกอบพิธีใหญ่และงานชุมนุมที่สำคัญของประเทศ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆในจัตุรัสเช่น อนุสาวรีย์วีรชนสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1958 ทำจากหินแกรนิต สูง 36 เมตร มีภาพแกะสลักเรื่องราวของวีรชนที่ได้สละชีพต่อสู้ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของจีน เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของถึงวิวัฒนาการของประเทศจีน และความเป็นมาในการปฏิวัติระบอบการปกครองของชาติ , หอรำลึกประธานเหมาเจ๋อตุง ก่อสร้างเมื่อค.ศ. 1976 เพื่อเป็นที่ไว้ศพของประธานเหมาซึ่งบรรจุอยู่ในโรงแก้วเป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้น นำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้างในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ง ราชวงศ์หมิง อณาเขตของพระราชวังล้อมด้วยกำแพงสูงทั้ง 4 ด้าน มีประตูผ่านเข้าสู่วังทิศใต้ด้านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งมีห้องต่างๆมากมายกว่า 9,000 ห้อง แบ่งออกเป็นสองส่วน คือพระราชวังชั้นนอก และ พระราชวังชั้นใน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาลนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิเช่น ชาแดง ชามะลิ และชากุหลาบ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร? นำท่านชม ปักกิ่งไนท์โชว์ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงอลังการที่บ่งบอกเรื่องราวและวัฒนธรรมชาวจีนสมัย ราชวงศ์ต่างๆจากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนใน โรงแรม ราตรีสวัสดิ์

พักโรงแรม Novotel ระดับ 4 ดาว+ หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม???? กำแพงเมืองจีน (ปาต้าหลิ่ง) นั่งกระเช้า ? สุสาน 13 กษัตริย์ ? ชมข้างนอกสนามโอลิมปิก - หวังฟู๋จิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (รวมกระเช้า) สร้างจากอิฐและหินก้อนใหญ่ที่ขนมาจากทั่วประเทศ ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปีให้ท่านได้เพลิดเพลิน และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย พาท่านชมความงามรอบๆกำแพงเมืองจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น ชมสุสาน 13 กษัตริย์ (สือซันหลิง) แห่งราชวงศ์หมิง อยู่ห่างกรุงปักกิ่งประมาณ 50 กม. มีพื้นที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร สร้างมานานกว่า 300 ปี สุสานติ้งหลิงเป็นสุสานใต้ดินของจักรพรรดิว่านลี่และพระมเหสีสองพระองค์ ตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนอยู่ใต้ภูเขาทั้งลูก ดังนั้นจึงต้องเดินลงบันไดไปหลายสิบขั้น ภายในมีเนื้อที่ กว้างใหญ่ สามารถจุคนได้นับพันคน มีห้องต่างๆ ถึง 5 ห้อง และด้านนอกสุสานมีห้องนิทรรศการ 2 ห้องที่จัดแสดงสมบัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่พบในสุสาน? ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008? ทางทัวร์จะขับรถผ่านให้ชม หากประสงค์จะถ่ายรูปจะหาที่จอดที่สามารถถ่ายรูปได้ในมุมกว้าง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ย่านการค้าหวังฟู่จิ่ง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นถนนคนเดินและแหล่งจับจ่ายสินค้าของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ? ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักโรงแรม Novotel ระดับ 4 ดาว+หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่???????? ?ฮาร์บิน CA 1603-โชว์ว่ายน้ำแม่น้ำซงฮัว-สวนเสือไซบีเรีย-(1) เทศกาลน้ำแข็งสวนเจ้าหลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม และนำท่านเดินทางสู่สนามบินในประเทศ

08.05 น. นำท่านเหินฟ้าไปยังเมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน AIR CHINA? เที่ยวบินที่ CA 1603

09.40 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จากนั้น นำท่านไปเลือกซื้อชุดกันหนาว เสื้อกันหนาวต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงว่ายน้ำที่แม่น้ำซงฮัวการแข่งขันว่ายน้ำโดยทนกับอุณหภูมิหนาวจัดถึง ? 40 องศาชม สวนเสือไซบีเรียน ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว ชมสัตว์อนุรักษ์ที่มีความน่ารักและเป็นสัตว์ที่ไม่ดุ ร้ายอาศัย ณ ที่แห่งนี้กว่า 100 ตัว

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมงานแกะสลักน้ำแข็ง ที่สวนเจ้าหลิน อีกที่หนึ่งซึ่งมีการ จัดการน้ำแข็งที่สวยงามทุกปีประดับด้วยไฟนีออนหลากสีจะถูกตกแต่งภายในน้ำแข็งที่สลักเป็นรูปต่าง ซึ่งมีขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ เช่น พระราชวัง ดูสวยสดงดงาม เทศกาล จะมีระยะเวลากว่า 2 เดือนจะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต่างก็มุ่งหน้ามาชมความงามของงาน

พักโรงแรม Longd Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า????? เล่นสกีหิมะเอ้อหลงซาน (รวมเล่นล้อยาง)- (2) เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) - (3) งานโคมไฟน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow Festival
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนำท่านไปยังลานสกีเอ้อหลงซาน (ได้มาตรฐานที่สุดในฮาร์บิ้นให้ท่านได้มีเวลาอิสระในการเล่นสกีหิมะซึ่งมีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริการอีกด้วย)เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น), แคร่เลื่อน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก,เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ( ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และ กิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางชม ?ไท่หยางต่าว? หรือ เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถกอล์ฟ)เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวมีเนื้อที่ประมาณ3,800 เฮคเตอร์ ชมความงามตามธรรมชาติของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีเสน่ห์ นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของฮาร์บิ้น ในฤดูร้อนที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่นล้อมรอบด้วยน้ำสีฟ้าและหาดทรายขาวสะอาดมีหญ้าสีทางหลวง รวมถึงอากาศ เขียวสด ส่วนในฤดูหนาว เกาะแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะ เกาะแห่งนี้ยังมีงานแกะสลักน้ำแข็งอันสวยงาน ตระการตาอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมงานHarbin Ice and Snow Festival หรือนิทรรศการ และศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน?ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย?ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ ยาวนานทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทำให้ แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬา ต่างๆ อย่างฮ็อกกี้ , สเก็ต และสกีกันอย่างสนุกสนานมีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่าน ชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม Longda Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก???? อนุสาวรีย์เหล็กกล้า- สวนสตาลิน- โบสถ์เซ็นโซเฟีย ? ถนนจงหยาง ? ปักกิ่ง CA 1622
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านชม ?ฝั่งหง จี้เนี่ยนถ่า? หรือ อนุสาวรีย์เหล็กกล้าซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้ง ใหญ่ในปี ค.ศ.1957 ตัวอนุเสาวรีย์สูง 13 เมตร สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1958 และต่อมาในช่วงฤดูร้อนของปีค.ศ1998 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อระลึกถึงหายนะครั้งนี้ด้วย นำท่านชมซื่อต้าหลินกงหยวน? หรือสวนสตาลินที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ซึ่ง สวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วย ต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของม่น้ำซงฮัวซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่ง แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น? ซึ่งโบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ สร้างขึ้นในปีค.ศ1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย ? ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904 ? 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญแก่กอง ทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้ โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้น เอเชียตะวันออกอย่างที่เห็น จากนั้นนำท่านเที่ยวช้อปปิ้งที่ย่าน ? จงยางปู้สิงเจีย ?หรือ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมืองจนถึงเวลา

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น. นำท่านเดินทางเหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA? เที่ยวบินที่ CA 1612

20.55 น. ถึงสนามบินปักกิ่ง จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักโรงแรม Novotel ระดับ 4 ดาว+หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด?????? หอฟ้าเทียนถาน- วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย- ถนนโบราณ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม? หลังอาหารจากนั้นนำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่?บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนาน? กว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาปนำชม วัดลามะ ศาสนสถานที่มีความวิจิตร และได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุด ในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 1 เป็นต้นมาที่นี่ได้ป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานมีศิลปะแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียวซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ??
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า? จากนั้นชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิด ให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008?? หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร?? จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.20 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ? โดยสายการบิน? AIR CHINA?? เที่ยวบินที่? CA 979
00.10 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ? กรุงเทพฯ? โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)

**********ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ**********

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ

*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ ?และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-ปักกิ่ง-กรุงเทพ โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines?? ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย?
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 34,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่?ท่านละ ? ?32,900 ?บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง?ท่านละ????????31,900 ?บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน?
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม?
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 ?บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน?
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel :? 081-830-0751 หรือ? 02-942-0080

Email :? อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
หน้าหนาว เที่ยว ฮาร์บิน กับ ทราเวิลโปร ดีกว่า หน้าหนาว เที่ยว ฮาร์บิน กับ ทราเวิลโปร ดีกว่า
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล