MAY 2012 : เหมาลำเซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน มาแล้ว | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ ธันวาคม 02 , 2020
Font Size
   

MAY 2012 : เหมาลำเซี่ยงไฮ้ วันแรงงาน มาแล้ว

Rate this item
(4 โหวต)
หอคอยไข่มุก | มองจาก View Point ไว่ทาน หอคอยไข่มุก | มองจาก View Point ไว่ทาน by TRAVELPRO TEAM.
TravelPro-08-11-2010-0014

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2555 เที่ยว 6 เมืองสุดคุ้ม!!

 เหมาลำ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ถงลี่ ซูโจว อู๋ซี นานกิง 

คุ้มเวลาบินครั้งเดียว เที่ยว 6 เมือง เขตหัวตง เที่ยวไม่เหนื่อย บินไฟล์เย็นไปถึงพักก่อน ค่อยเที่ยว

พิเศษ...บุฟเฟต์สุดหรู GOLDEN JAGUAR เลือกชิมอาหารกว่า 400 เมนู 

โดยสารการบินนกแอร์ (DD) เหมาลำ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2555
ราคาท่านละ
20,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – นานกิง

 • 15.30  น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 17.45  น. เหินฟ้าสู่เมืองนานกิง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD.......มีระบุที่นั่ง+เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง (ไฟล์เหมาลำ)
 • 22.45  น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองนานกิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าที่พัก
 • พักที่โรงแรม YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง – สุสานดร.ซุนยัดเซ็น – อู๋ซี

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “หนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว” ซึ่ง มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร

** เปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 เดิมสะพานนี้เป็นโครงการของรัสเซีย แต่เมื่อความสัมพันธ์ 2 ประเทศร้าวฉาน จีนจึงดำเนินโครงการนี้ด้วยตนเอง โดยใช้แรงงานชาวจีนกว่า 9,000 คน ใช้เวลา 8 ปี ก่อสร้างจนสำเร็จ  

 • จากนั้นนำท่านชม สุสานดร.ซุนยัดเซ็น “จงซานหลิง” ซึ่งสร้างขึ้นหลังจากดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 มีอาณาบริเวณ 20 เอเคอร์ (8 เฮคตาร์) มีบันไดหินแกรนิต 392 ชั้น ขึ้นสู่หออนุสาวรีย์ ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผา เป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพ อยู่ทางตอนล่าง จากหออนุสาวรีย์ ลงมาเล็กน้อย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ชมเมืองอู๋ซิ เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก

พักที่โรงแรม MILIDO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    วัดหลิงซาน - ฟาร์มไข่มุก - เมืองโบราณถงหลี่ - หังโจว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม วัดหลิงซาน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ปรางค์ประทานพร ที่สูงที่สุด ในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้ และวัดนี้มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี และเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า (รวมรถกอล์ฟ)

 •  จากนั้นชม ผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ำจืด ไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก หรือเครื่องประดับต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมือง 同里  ถงลี่ เมืองเล็ก นั่งรถจากเซี่ยงไฮ้เพียง 80 กม. หรือจะไปซูโจว เพียง 18 กม. เท่านั้น ถงลี่ เป็นเมืองที่มีคูคลองเล็กๆ เต็มไปหมด ฉายา “เวนิสย่อส่วนของจีน”  

* นำท่านชมตลาดน้ำโบราณ มรดกโลกแห่งเดียวในโลก ชมสวนเก่าแก่  บริเวณสวนมีศาลาแบบจีน สระน้ำ ภูเขาหินจำลอง ต้นไม้ดอกไม้ สวนสวยๆ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ ของคนท้องถิ่นสมัยโบราณ

 • จากนั้นล่องเรือชมความงามของบ้านเรือนแบบเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจานนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

พักที่โรงแรม HAIRUI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชา - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - โรงงานผ้าไหม - โชว์กายกรรมอีร่า

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เรือเหมาล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู

** ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน)

** ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์

 • จากนั้นนำท่านชิม ชาเขียว “บ่อน้ำมังกร” ให้ท่านได้ชมการสาธิตการเด็ดยอดชา การคั่วใบชา การชงชา ให้ท่านได้ชิมชาเขียวที่ชงสดๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคารและยังเป็นแหล่ง ที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม.มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน

 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.  

* นำท่านชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า ทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว จบการแสดง นำท่านกลับที่พัก

พักที่โรงแรม PATTAYA HOLIDAY  HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า   บัวหิมะ - หาดไหว้ธาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ - ร้านหยก - ตลาดเถาเป่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้าน ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ สมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี

** พร้อมรับบริการ นวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย **

 • จากนั้นนำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อ ของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่า ของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
 • จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ  
 • จากนั้นนำท่านขึ้น หอไข่มุกชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้เลือกชิมกว่า 400 อย่าง อาทิ เป๋าฮื้อ หูฉลาม เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง ไอศครีม Haagen Dazsฯลฯ  

* หลังอาหารนำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับ ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้  นำท่านสนุกสนาน กับการช้อปปิ้ง สินค้ามากมายที่ ตลาดเถาเป่า เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าประเภท เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ปากกา ฯลฯ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านกลับที่พัก

 พักที่โรงแรม PATTAYA HOLIDAY  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  เซี่ยงไฮ้ - ชาก้อน - ซูโจว - วัดฉงหยวน - นานกิง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลอง สายน้อยใหญ่ ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่ง

** ที่มีประวัติความเป็นมา ยาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทาง จากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ”

** อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร และสาวเจียงหนาน ที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้  

 • นำท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน

* ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง ชมตัวเมือง (หนานจิง) เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตราชธานีเก่า ประวัติการตั้งเมืองย้อนยุค ไปถึงสมัยชุนชิว (473 ปี ก่อนคริสตกาล) ตั้งชื่อเมืองว่า “จินหลิน” ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 212

** ซุนกวนแห่ง 3 ก๊ก ก็ได้ตั้งนานกิงเป็นราชธานี สร้างเมืองให้มีปราการมั่นคง ด้วยก้อนหินขนาดมหึมา เมืองนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “สือโถวเฉิง” ซึ่งแปลว่าเมืองหิน

* นครนานกิง กลับมาคึกคักอีกเมื่อ จูหยวนจาง ชาวฮั่นขับไล่ชาวมองโกล แล้วตั้งราชธานีที่นานกิงใช้ชื่อว่า “ยิ่งเทียน” ภายหลังเกิดไฟไหม้พระราชวัง จักรพรรดิเฉิงจู่ โปรดให้ย้ายราชธานีไปที่นครปักกิ่ง นานกิง ยังเคยเป็นที่ตั้งรัฐบาลของพรรค ก๊กมินตั๋ง อยู่หลายปี จนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ก๊กมินตั๋งจึงอพยพไปอยู่เกาะไต้หวัน

เย็น บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 23:45   น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่  DD6313 (ไฟล์เหมาลำ)
 • 02:30   น. (วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- นานกิง-กรุงเทพฯ
สายการบินนกแอร์ (DD) เหมาลำ

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม อากาศกำลังดี

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 20,900 บาท 

ไม่มีราคาเด็ก

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม  4,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล