แชงการีลา - เต้าเฉิง - ย่าติง - ลี่เจียง 11 วัน 10 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   

แชงการีลา - เต้าเฉิง - ย่าติง - ลี่เจียง 11 วัน 10 คืน

Rate this item
(1 โหวต)
แชงกรีล่า | 香格里拉县 | Shangri-La | คุนหมิง | ต้าลี่ | ลี่เจียง | จงเตี้ยน

THE LAST SHANGRILA- เต้าเฉิง - ย่าติง - ลี่เจียง 11 วัน 10 คืน สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES ( MU )

เดินทาง 6 - 16 ส.ค. 2553 ราคา 44,900 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ คุนหมิง - วัดหยวนถง- แชงการีล่า

 • 08.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES (MU)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.05 ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 742
 • 12.40 ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัด ตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อไปยังแชงการีล่า โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น
20.00 นำท่านเดินทางสู่จงเตี้ยน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 5818
21.00 เดินทางถึงจงเตี้ยน จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่โรงแรม SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง แชงการีลา เมืองโบราณเจี้ยนถัง - หมู่บ้านธิเบต

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อไปยังแชงการีล่า โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 5933 จากนั้นมุ่งหน้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติน่าพ่าไห่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแชงการีลาในเขตปกครองตนเองธิเบตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวอำเภอ 8 ก.ม. มีพื้นที่อนุรักษ์ 3125 ตารางกิโลเมตร, สูงจากน้ำทะเล 3266 เมตร, พื้นที่ของทะเลสาบ 660ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษ์เป็นที่ราบ 3 ด้านติดภูเขา ที่นั่นมีแม่น้ำที่คดเคี้ยว 10 กว่าสาย, ไหลผ่านที่ราบทุ่ง หญ้านาพ่าไห่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติน่าพ่าไห่เป็นเขตทิวทัศน์ที่ราบสูงที่โดดเด่นเป็นอันดับ 1 ในแชงการีลา เป็นเขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำและสัตว์ป่าหายากอันดับ 1 ของประเทศ, และเป็นทุ่งหญ้าใหญ่ที่สุดในประเทศ, พื้นที่ชุ่มชื้น, หญ้างอกงามกว่าทุ่งหญ้าแห่งอื่นทุกๆปีในเดือน 5 ที่น่าพ่าไห่จะมีหญ้าเขียวขจีพอขึ้น เดือน 6 ดอกไม้แต่ละชนิดแข่งกันบานสะพรั่ง ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม สีสันของ ดอกไม้ตัดกับหญ้า, มีฝูงวัวและแพะอยู่ในทุ่งหญ้า, ภูเขาหิมะ, ทุ่งหญ้า, ฝูงวัวและแพะประกอบกันเป็นทิวทัศน์ทุ่งหญ้าที่งดงาม. เดือน8, 9 เมื่อฤดูหนาวมาเยือน, ทุ่งหญ้าจะเป็นสีเหลืองทอง, มองไกลๆ เป็นสีเขียว, ยอดเขาหิมะสีขาวสะท้อนเงาลงในทะเลสาบ, ฤดูกาลนี้นกกระเรียนคอดำ, เป็ดเหลือง, ห่านป่าหัวลายจะมารวมตัวอยู่ที่นี่, หยอกล้อและว่ายอยู่บนผิวน้ำ, ทำให้ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ดั่งภาพวาด

เที่ยง หลังอาหารกลางวันมุ่งหน้าสู่เมืองโบราณเจี้ยนถังใจกลางแชงการีลา,เริ่มสร้างเป็นศาลาว่าการเมืองเสินโจว ในคริสต์ศตวรรษที่ 7 มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1400 กว่าปี, สมัยโบราณเรียกว่า เมืองโบราณตู๋เค่อจง ความหมายคือเมืองแห่งแสงจันทร์สีฟ้า เมืองโบราณในสมัยราชวงศ์หมิงมีขนาดค่อนข้างใหญ่, สร้างล้อมรอบภูเขาเต่า, ใช้แผ่นหินปูถนน, สถาปัตยกรรมบ้านพื้นเมืองสร้างเป็นบ้านแกะสลักไม้แบบธิเบต เมืองโบราณเจี้ยนถังเป็นเมืองสำคัญในเขตยูนนาน เสฉวนและธิเบต, และยังเป็นเขตที่อนุรักษ์รูปแบบบ้านแกะสลักไม้ในเขตธิเบตที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน. และยังเป็นกลุ่มบ้านพื้นเมืองแบบธิเบตที่มีการอนุรักษ์ที่ดีและใหญ่ที่สุดทั่วประเทศในปัจจุบันที่นี่เป็นทิวทัศน์ของวัฒนธรรมธิเบตแบบย่อส่วน มาถึงทีตู๋เค่อจง ก็เหมือนได้มาเห็นสุดยอดของวัฒนธรรมธิเบต

ค่ำ หลังทานอาหารค่ำที่โรงแรม มุ่งหน้าไปเยี่ยมชมบ้านพื้นเมืองธิเบต ชื่นชมการแสดงระบำประกอบเพลง

นำท่าน เข้าพักผ่อนที่โรงแรม SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม แชงการีลา เต๋อหยง

เช้า หลังอาหารเช้าแล้วมุ่งหน้าสู่เต๋อหยงประมาณ 120 ก.ม.ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่วัดซงจ้านหลินชื่นชมทิวทัศน์ริมทาง เยี่ยมชมการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหนีซีถู่

เที่ยง หลังอาหารกลางวัน, เยี่ยมชมถนนโบราณกลางหมู่บ้าน-เปินจื่อหลัน เยี่ยมชมทิวทัศน์เขตธารน้ำร้อนในหุบเขา ชมส่วนโค้งที่ 1 ของ แม่น้ำจินซาเจียง, ภูเขาเทพเจ้า โมวเจี่ย, มาถึงเขตอำเภอที่ถูกเรียกว่า หุบเขาพระอาทิตย์ หมู่บ้านกาทัวเจิ้น

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ TAI YANG GU HOTEL

วันทีสี่ เต๋อหยง - เซียงเฉิง- ซางตุย- เต้าเฉิง

เช้า หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าเดินทางสู่เซียงเฉิง 162 ก.ม.เซียงเฉิงในภาษาธิเบตหมายถึงลูกประคำจื่อจงเนื่องจาก มีแม่น้ำซั่วฉวี่ หม่าอีติ้งฉวี่ไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นสายเหมือนลูกประคำ เยี่ยมชมและถ่ายภาพวัดซางพี ยืนอยู่บนเนินเขาปาจวนซานมองลงมาเห็นเซียงเฉิงทั้งเมือง ที่ไกลๆ เห็นหมู่บ้านไป๋จ้างจมอยู่กลางทะเลน้ำนม น่าชมเป็นอย่างยิ่ง ดวงอาทิตย์สีแดงส้มลอยขึ้นมาจากหุบเขาทางด้านตะวันออก แสงอาทิตย์ส่องลงมาบนท้องทุ่งสีเขียวอมดำดูราวกับภาพวาด, สเก็ตช์ภาพหมู่บ้านไป๋จ้างออกมาท้องทุ่งนาเปลี่ยนสีเป็นเหลือง ส้ม, ม่วง, ฟ้า, เขียว, ขาวไม่ขาดสาย, มีความงดงามเป็นที่สุด

เที่ยง หลังอาหารกลางวันที่เซียงเฉิงแล้วมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านซางตุย, ประมาณ 82 ก.ม.. ถ่ายภาพหมู่บ้านซางตุยที่มีทิวทัศน์ราวกับภาพวาด,ลำธาร, แม่น้ำ, นาสวน, หมูบ้าน, วัดประกอบขึ้นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งซางตุยหลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เต้าเฉิงประมาณ 28 ก.ม.

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ GE SANG LA HOTEL

วันที่ห้า เต้าเฉิง- 78 ก.ม.- ยื่อหว่า- 40 ก.ม.-หมู่บ้านย่าติง ( ประมาณ 118 ก.ม. ประมาณ 2ชั่วโมง 30 นาที )

เช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วมุ่งหน้าสู่เต้าเฉิง, ทางรถยนต์มุ่งสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง, ระหว่างทางแวะถ่ายภาพป่าต้นหยางหลายหมื่นไร่ทุ่งหญ้าสีแดงสองฝั่งแม่น้ำล้วนมีความงดงาม, ป่าต้นหยางเขียวชอุ่มเป็นแถวๆเหมือนองครักษ์ยืนอยู่ 2 ข้างทาง , สีเหลือง, สีแดง, สีเขียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียว, ฝูงวัวจามรีกระจัดกระจายอยู่ในทุ่งหญ้าที่ราบเรียบ, ภูเขาหิมะที่อยู่ด้านหลังประกอบกันขึ้นเป็นภาพวาดที่มีสีสันแพรวพราว. เที่ยวชมทิวทัศน์ลำธารดินแดงที่ทำให้คนหลงใหล, หมู่บ้านแบบธิเบต, ชมป่าต้นหยางเป็นหมื่นๆไร่

เที่ยง ระหว่างทางแวะสักการะวัดก้งกาหลางจี๋หลิ่ง. จากเต้าเฉิงสู่หมู่บ้านย่าติงประมาณ 110 ก.ม.ตลอดทางเป็นถนนลูกรัง แต่พื้นถนนดูราบเรียบมาก, ทางรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมงมาถึงหมู่บ้านย่าติง, เข้าพักผ่อนที่แคมป์ในหมู่บ้านย่าติงก่อน สัมผัสการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายของครอบครัวชาวธิเบตในหมู่บ้านย่าติง ซาบซึ้งกับประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติธิเบต

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่หมู่บ้านย่าติง

พักที่ แคมป์ในหมู่บ้านย่าติง หรือ กระโจม ( เงื่อนไขมาก และมีข้อจำกัดเยอะ, ลำบากพอสมควร กรุณาเตรียมความพร้อมของจิตใจ )

วันที่หก ทิวทัศน์ย่าติงเต้าเฉิง

เช้า หลังอาหารเช้าแล้วขี่ม้าเข้าสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง, นักท่องเที่ยวสามารถเลือกขี่ม้า( ราคาม้าจ่ายเอง 60-80 หยวน/คน) ขึ้นภูเขาโดยตรงเพื่อถ่ายภาพและเที่ยวชมวัดชงกู่. ชมทิวทัศน์ภูเขาแห่งเทพเจ้า ภูเขา 3 ลูก: ยอดเขาทางเหนือคือเซียนไหน่ยื่อ( หมายถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมอวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 6032 เมตร) ยอดเขาทางใต้คือยางไม่หย่ง( หมายถึงพระโพธิสัตว์เหวินซูอวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 5958 เมตร) ยอดเขาทางตะวันออกคือเซี่ยนั่วตัวจี๋( หมายถึงพระโพธิสัตว์จินกังจื่ออวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 5958 เมตร)ภูเขา 3 ลูกรูปร่างแปลกประหลาด, ขาวสะอาดไร้ตำหนิ, ไร้ฝุ่นผงแปดเปื้อนไหลเขาเป็นทะเลป่าไม้อยู่ท่ามกลางน้ำตกเชิงเขาเป็นลำธารในหุบเขา, แต่งเติมด้วยทะเลสาบใสสะอาด. ยอดเขาหิมะ, เขตทุ่งหญ้า, บึงน้ำ, ป่าไม้,น้ำตกธารน้ำแข็งที่งดงาม. ประกอบขึ้นเป็นผืนภาพแห่งธรรมชาติที่งดงามผืนหนึ่งซึ่งทำให้ผู้คนหลงใหล

เที่ยง ทานอาหารกลางวันที่วัดชงกู่ ( ข้าวกล่อง ) , หลังจากนั้นกลับสู่เต้าเฉิง (ปัจจุบันเนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับเขตทิวทัศน์, ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ทุ่งปศุสัตว์ลั่วหยงได้ชั่วคราว )

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ GE SANG LA HOTEL

วันที่เจ็ด เต้าเฉิง - เซียงเฉิง

เช้า หลังอาหารเช้ากลับสู่เซียงเฉิงประมาณ 110 ก.ม.

เที่ยง ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักโรงแรม BA MU SHAN HOTEL ที่เซียงเฉิง

วันที่แปด เซียงเฉิงแชงการีลา ( ระยะทางประมาณ 270 ก.ม.)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้ากลับสู่แชงการีลา, ประมาณ 270 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางทั้งวัน (จุดไหนสวยแวะถ่ายภาพ ระหว่างทางได้)

เที่ยง ทานอาหารกลางวันที่เปินจื่อหลัน จากนั้นเดินทางต่อเข้าสุ่เขตแชงการีล่า

ค่ำ ทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักที่ SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า แชงการีล่า หุบเขาเสือกระโจน ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี - ลี่เจียง-สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจน ซึ่งเป็นหุบเขาลึกและช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ จากนั้นแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่ ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร เดินทางถึงเมืองลี่เจียง นำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทรายและมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เป็นเมืองโบราณที่ยังคงรักษา
สภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาดสี่เหลี่ยม ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่านาซีและของพื้นเมือง

พักที่โรงแรม GRAND LI JIANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สิบ ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหม่ว-หมู่บ้านน้ำหยก วัดยอดหยก - คุนหมิง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยกสัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมความงามของทุ่งหญ้าที่ฉำฉา ที่สวยงามและภูเขามังกรหยกที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดังจางอิ้โหมว จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซีเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดยอดหยกอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ เมืองลี่เจียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับคุนหมิง

 • 23.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่คุนหมิง เที่ยวบินที่ MU5960
 • 23.50 เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่โรงแรม KING WORLD HOTEL ตึก A ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด คุนหมิง กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (บนรถ) เนื่องจากเวลามีจำกัด

 • 08.10 ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
 • 09.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

-------------------------

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

การเดินทาง

- กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่า อีทเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน สิงหาคม อากาศค่อนข้างเย็น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 44,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม บาท)
เสริมเตียง ท่านละ 42,900 บาท
ไม่เสริมเตียง ท่านละ 41,900 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
อกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล