เส้นทางสายไหม : กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ 11 วัน 10 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ กรกฏาคม 12 , 2020
Font Size
   

เส้นทางสายไหม : กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ 11 วัน 10 คืน

Rate this item
(2 โหวต)
ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้าย คานาสือ ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้าย คานาสือ Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Kanas_Lake
ท่องเที่ยวดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ "คานาสือ" ภาคเหนือแห่งมณฑลซินเจียง สุดยอดม้าป่า ชิมปลาน้ำเย็น

เดินทาง 15-25 พ.ค. //12-22 มิ.ย. // 27 มิ.ย.-7 ก.ค. 52 ราคาเพียง ~~~> 55,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง วันที่ 15-25 พ.ค. //12-22 มิ.ย. //27 มิ.ย.-7 ก.ค. 52

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กวางเจา - ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน China Southern Airlines (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.20 น. บินลัดฟ้าสู่นครกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 362 Q
14.50 น. ถึงสนามบินกวางเจา ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกวางเจา นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของทางกวางเจา อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเรียบร้อย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่
ที่พัก โรงแรม CANTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กวางเจา - อนุสาวรีย์ห้าแพะ หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น - อูรู่มูฉี - สวนหงซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังจากนั้นหลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเมืองกวางเจา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชมหอระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ถนนฟงลู่ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ว่าการของประธานาธิบดี ซุนยัดเซ็น มีลักษณะแปดเหลี่ยม สูง 149 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 71 เมตร จุคนได้ประมาณ4,000 กว่าที่นั่งภายในไม่มีเสาเลยสักต้นเป็นศิลปะการก่อสร้างอันเลื่องลือเป็นที่โด่งดังทั้งในและต่างประเทศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา
14.50 น. เหินฟ้าสู่นครอูรู่มูฉี โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 6886Q
17.55 น. ถึงสนามบินอูรู่มูฉี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอูรู่มูฉี สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชมบริเวณ สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่กันไปตราบนานเท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม XINJIANG MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อูรู่มูฉี่ ฉางจี๋ - ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ม้าป่า ภูเขา5สี- ฟู๋หยุน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฉางจี๋ นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ม้าป่า สถานที่ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในมณฑลซินเจียงที่มีแห่งเพาะพันธุ์ม้าป่า ชมความสง่างามของม้าป่าซึ่งเป็นม้าที่มีตำนานตั้งแต่สมัยมณฑลแห่งนี้ยังเป็นซียี่ 36 ประเทศ เป็นม้าที่เกรียงไกรนำชัยชนะมาสู่กองทัพอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยอดีตกาล ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าม้าป่าเหล่านี้ได้สูญพันธ์ไปจากโลกนี้แล้ว แต่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านมาพบม้าพันธ์นี้ซึ่งแตกต่าง จากม้าทั่วไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็เลยมีการนำม้าเหล่านี้ม้าอนุรักษ์ เพาะพันธ์ และเมื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ก็นำม้าป่ากลับเข้าสู่บ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตตามสัญชาติญาณ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ภูเขา 5 สี ซึ่งแต่ละชั้นของภูเขาจะมี 5 สี และสีจะไม่เหมือนกัน เกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ภายในชั้นหินปะทะกับการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเกิดเป็นชั้นสีต่างๆที่มีความตื่นตาตื่นใจที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบนโลกได้ อาทิ สีม่วง สีน้ำตาลแดง สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า ฯลฯ พาท่านเดินลัดเลาะไปตามภูผาหินเพื่อพิชิตภูเขาห้าสีด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับเหล่าภูเขาสวรรค์ห้าสีตาอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUYUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฟู๋หยุน ปู้เอ่อจิง สือหลินสือกวน คานาสือ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจิ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คานาสือ แล้วนำท่านเข้าสู่ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียงนำท่านหลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไตบรรยากาศรอบด้านที่ช่างคล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งตะวันออกตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้บนโลกมนุษย์ อุทยานระดับ 5 ดาว คานาสือ นำท่านเข้าชม สือหลินสือกวน นำท่านชมศิลปะธรรมชาติ หินรูปคน รูปเด็ก และหลากหลายรูปแบบต่างๆอีกมากมาย ศิลปะความงามที่สรรสร้างจากจิตรกรที่ชื่อว่า ธรรมชาติ สวยงามหยดย้อยเสมือนภาพวาดพู่กันของจิตรกรเอก ดั่งคำกล่าวขานว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร
ถ้าให้ทุกท่านปิดตาแล้วไปยืนยังที่แห่งนี้ ท่านจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือเมืองจีน ในช่วงที่ไปท่านอาจจะได้สัมผัสทั้ง 2 บรรยากาศ ทั้งหิมะขาวโพลนและทุ่งหญ้าเปลี่ยนสี ป่าทุ่งหญ้าตัดกับภูเขาหิมะ และท่านจะได้พบกับ การ์เซียที่หาดูได้ยาก พาท่านไขความลับกับหินปริศนาแห่งทุ่งหญ้าแห่งนี้ ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักคานาสือ
โรงแรม KANAS HONGFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ศาลาชมปลา - เย้เลี่ยงวาน ทะเลสาบเทวดา ทะเลสาบมังกรหลับ - เผ่าถูหว่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน เปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ภายในอุทยานฯ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าจิวจ้ายโกวหลายเท่า นำท่านล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดับด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายและขวาที่เขียวขจีแซมด้วยการผลัดเปลี่ยนสีของใบไม้ในช่วงหน้าหนาวของทะเลสาบคานาสือแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคำบรรยาย มากกว่าจิ่วจ้ายโกวเป็นร้อยเป็นพันเท่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุบเขา ถ้าโชคดีจะได้เห็นสัตว์ประหลาดหรือปลาแดงขนาดใหญ่ (หงหวี) ที่มีความยาวประมาณ
8 12 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้เลยทีเดียว ระหว่างทางท่านจะผ่าน แม่น้ำเคอเอ๋อฉี่ซื่อเห่อเป็นแม่น้ำแห่งเดียวที่ไหลสู่ทะเลขั้วโลกเหนือนำท่านเดินทางชม เย้เลี่ยงวาน หรือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์แต่ ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกันจากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่งทะเลสาบเทวดาเป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชมทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรหลับนำท่านพบ ชาวเผ่าถูหว่า ที่มีความสามารถทางการเล่นดนตรีที่ไม่มีใครเหมือนและฟังการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของทางเผ่า พร้อมร่วมดื่มสุราศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม KANAS HONGFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก คานาสือ - หมู่บ้านเหอมูชุน ซื่อเว่ยเฉ่าเหยิน - เมืองปู้เอ่อจิ่ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางชม หมู่บ้านเหอมูชุน ที่อยู่ด้านบนของอุทยานฯเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันกาลนี้ สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลมและความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน พร้อมชมบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีนักถ่ายภาพและนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจและหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดในประเทศจีน
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าชม สือหลินสือกวน นำท่านชมศิลปะธรรมชาติ หินรูปคน รูปเด็ก และหลากหลายรูปแบบต่างๆอีกมากมาย ศิลปะความงามที่สรรสร้างจากจิตรกรที่ชื่อว่า ธรรมชาติ สวยงามหยดย้อยเสมือนภาพวาดพู่กันของจิตรกรเอก ดั่งคำกล่าวขานว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร ถ้าให้ทุกท่านปิดตาแล้วไปยืนยังที่แห่งนี้ ท่านจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือเมืองจีน ในช่วงที่ไปท่านอาจจะได้สัมผัสทั้ง 2 บรรยากาศ ทั้งหิมะขาวโพลนและทุ่งหญ้าเปลี่ยนสี ป่าทุ่งหญ้าตัดกับภูเขาหิมะ และท่านจะได้พบกับ การ์เซียที่หาดูได้ยาก พาท่านไขความลับ
กับหินปริศนาแห่งทุ่งหญ้าแห่งนี้ ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปู้เอ่อจิ่ง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของปลาน้ำเย็นซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอมที่สามารถหาได้จากสถานที่ที่มีน้ำเย็นที่ไหลจากเทือกเขาที่น้ำแข็งละลายและไหลจากเทือกเขาน้ำแข็งลงมาสู่แม่น้ำหรือทะเลสาบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้เดินตลาดกลางคืนให้ท่านได้ ชิมปลาน้ำเย็นที่มีแห่งเดียวในประเทศจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรมBURQIN SHEN HU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ปู้เอ่อจิง ธารน้ำห้าสี - เมืองแพะเมืองผีอู่เอ้อเฮ่อ - แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ - เค่อลามาอี้
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางชมมหัศจรรย์ ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตาเมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านพร้อมทั้งให้ท่านได้ชม แกรนแคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆเปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทองที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ เมืองผีอู่เอ้อเฮ้อ หรือเรียกว่าแพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆเปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยายให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองพัทยาและยังเป็นแหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียงนำท่านเดินทางชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GEM FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด เค่อลามาอี้ - โปเลอะ หุบเหวหินประหลาด สือเหอจือ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโปเลอะ (ประมาณ 5 6 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าชม หุบเหวหินประหลาด นำชมหินที่เกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติจนเกิดเป็นหินรูปแบบต่างๆที่น่าประหลาดใจ อาทิเช่น หินรูปฝูงแพะหากินอยู่ในทุ่งหญ้าทะเลสาบ หินรูปสายรุ้ง หินรูปฝูงม้า ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกก็ว่าได้ พาท่านชม มหานครเภตราแห่งแดนมังกร ทุกท่านจะประทับใจมิรู้ลืมกับหุบเหวแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองสือเหอจือ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก AI BI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า สือเหอจือ พิพิธภัณฑ์ทางทหาร - อูรูมูฉี- เขาเทียนซาน-ทะเลสาบเทียนฉือ ต้าปาจา - โชว์พื้นเมืองซินเกียง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารนำท่านชม ชมพิพิธภัณฑ์ทางทหาร เมืองสือเห่อจือได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติเป็นเมืองที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันโดยมีความสุขเป็นแบบอย่างของเมืองที่ประสบความสำเร็จที่อนุรักษ์ธรรมชาติและคนเมืองอยู่รวมกันอย่างสมบูรณ์และคงไว้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่สวยงามเหมือนไข่มุกที่ประดับอยู่บนผนังพื้นโลกนี้หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอูรู่มูฉี
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเลนำท่านชมความงามธรรมชาติป่าสนภูเขาหิมะสูงชันตัดกับสีฟ้าใสของมวลหมู่เมฆ(นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ* รวมค่าบริการแล้ว) แล้วนำท่านล่องเรือใน ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตร จากระดับน้ำทะเลสัมผัสความงามของเขากั้นที่เหมือนการต้อนรับแขกทุกท่านที่มาเยือนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเลือกซื้อของพื้นเมืองที่ระลึก ทั้งมีดซินเกียง, พรมเปอร์เซีย ฯลฯที่ ตลาดต้าปาจา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(อาหารบุฟเฟ่ต์พื้นเมืองเน้นเนื้อแกะเป็นหลัก) พร้อมชมการแสดงโชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง หลังชมโชว์นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม XINJIANG MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ อูรู่มูฉี พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - กวางเจา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ซึ่งบอกเล่าถึงการรวมตัวกว่าจะมาเป็นมณฑลซินเจียงในปัจจุบันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองอูรู่มูฉี
13.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองกวางเจาโดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 6885 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
17.50 น. ถึงเมืองกวางเจา หลังรับสัมภาระเรียบร้อย หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกวางเจา
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CANTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด กวางเจา - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา
08.35 น. บินลัดฟ้าสู่ มหานครกรุงเทพฯโดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 361 Q
10.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ***********************

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ


*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ โดยสายการบิน China Eastern Airlines ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ท่านละ 37,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียงท่านละ38,900 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake : ทัวร์คานาสือ | ทัวร์คานาส By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล