Fukuoka - Fukuoka 6D4N By Thai Airways 13-18 APRIL 2011

เขียนโดย lanny
Rate this item
(2 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น | ฟุกุโอกะ 6วัน 4คืน

TravelProThai-09-03-2554-0002-2ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ จิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุ อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นภูเขาไฟอะโซ "ปราสาทคุมาโมโต้" หรือปราสาทดำตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง "สวนสันติภาพ" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการลำรึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

วันแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ

2000         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C **** 

0050        ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - บ่อโคลนเดือด จิโกกุเมกุริ - เบปปุ

0800       ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเมืองฟุกุโอกะ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชียมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ นำท่านออกเดินทางสู่ "ศาลเจ้าดาไซฟุ" วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ... ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ... อิสระให้ท่านได้ "ชมและซื้อ" สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด... 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ ...นำท่านเดินทางชม "จิโกกุเมกุริ" หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา ... กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก : BEPPU WAN HOTEL OR SIMILAR ^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ "การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ"เพื่อสุขภาพ/ "โอนเซ็น" (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง ^_^

ที่พัก : BEPPU WAN HOTEL OR SIMILAR

วันที่สามของการเดินทาง (3)   ภูเขาอะโซ - ปราสาทคุมาโมโต้ - สวนซุยเซ็นจิ - นางาซากิ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านออกเดินทางสู่ "ภูเขาไฟอะโซ" (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท เพียงแค่หลับไหลไปชั่วคราวเท่านั้น ?. นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง "กระเช้าไฟฟ้า" เพื่อขึ้นชมทัศยนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ ?. อิสระให้ท่านได้เลือก "ชมและซื้อ" สินค้าพื้นเมืองน่ารักๆ มากมาย พร้อม"ชิมและซื้อ" ขนมอร่อยๆ สไตล์ญี่ปุ่น หรือท่านจะเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ?

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านสู่ "ปราสาทคุมาโมโต้" ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผู้คนขนานนามว่า "ปราสาทดำ" สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นที่เก็บสมบัติวัตถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้  ... จากนั้นนำท่านเข้าชม "สวนซุยเซนจิ" อุทยานขนาดใหญ่ท่ามกลางเนินเขา ซึ่งได้รับการจัดแต่งเป็นลักษณะแบบ "มาโมยามะ" ( Mamoyama ? Style) จัดแต่งอยู่บนเนินเขาเรียกกันว่า "โจซูเอน" ที่สร้างมากว่า 300 ปี โดยเจ้าผู้ครองเมืองคุมาโมโต้ โดยภายในสวนได้รับการจำลองธรรมชาติที่สวยงามตามเส้นทางจากเกียวโตสู่กรุงโตเกียว ท่านจะได้ชมภูเขาไฟฟูจิจำลอง ล้อมรอบด้วยทะเลสาบพร้อมด้วยแมกไม้อันร่มรื่น สวนแห่งนี้ติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้คนที่เมืองนี้มีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความงดงาม อันน่ามหัศจรรย์ของสวนแห่งนี้ ? อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยศัย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : NAGASAKI ANA HOTEL OR SIMILAR

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) อะตอมมิคบอม  - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ ทาวน์เวอร์          

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ "พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู" นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์และเศษสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จากความโหดร้ายที่บ่งบอกความเป็นจริงของความล้างผลาญที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเรียกร้องเพื่อความสันติภาพโลกที่ปราศจากระเบิดนิวเคลียร์ ?..   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "สวนสันติภาพ" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการลำรึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกว่า "สงครามมหาเอเชียบูรพา" อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงคราม?

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "เมืองฟุกุโอกะ" เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชียมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ รวมถึงเป็นแหล่งโบราณคดี และ เทศกาลฮะกะตะ ดงทะกุ ที่มีชื่อเสียง ..นำท่านเดินทางสู่ "ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์" อาคารริมทะเลที่มีความสูงทั้งสิ้น 234 เมตร?โดยมองจากภายนอกจะเป็นแผ่นกระจำซึ่งใช้ถึงจำนวน 8,000 แผ่น จัดตกแต่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มองดูเหมือนยอดแหลมตระหง่าน (ไม่รวมค่าเข้าชม)

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HAKATA EXCEL TOKYU HOTEL OR SIMILAR

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) อิสระช้อปปิ้ง          

เช้า         รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรมอิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่าไฟ) โรงแรมที่พักอยู่ใกล้กับ "สถานีรถไฟ" ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฟุกุโอกะไม่ว่าจะเป็น  "คะแนล ซิตี้"แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ  .... เพรียบพร้อมไปด้วย โรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง,  สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก "ชมและซื้อ" สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย   ? "ย่านเทนจิน" ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีสินค้าและสถานที่บันเทิงมากมาย แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... "ชมและซื้อ" สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น ... ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือ "ยะไต" ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำ จนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง *** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และเย็น ***

ที่พัก : HAKATA EXCEL TOKYU HOTEL OR SIMILAR

วันที่หกของการเดินทาง (6)         ฟุกุโอกะ ? กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) นำท่านเดินทางสู่ "สนามบินฟุกุโอกะ"1145 เดินทางจาก ฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 6491505 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

**********************

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-ฟูกุโอกะ-กรุงเทพ สายการบินไทย (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศสบาย ไม่หนาวมาก 

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

- กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 110, 220 โวลต์ บางโรงแรมใช้ระบบเดียวกับไทย ควรเตรียมตัวแปลงปลั๊กเต้าเสียบไปด้วย 
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่      ท่านละ  61,300 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  55,300 บาท

เด็กไม่เสริมเตียง ท่านละ  46,300  บาท

อัตรานี้รวม

- ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000  บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Latest from lanny

Related items (by tag)

back to top