APR 2012 : เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า - โตเกียว 7 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤศจิกายน 24 , 2020
Font Size
   

APR 2012 : เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า - โตเกียว 7 วัน 5 คืน

Rate this item
(2 โหวต)
Japan-2012-03-24-0028

 120px-Flag_of_Japan ญี่ปุ่น กี่ที...กี่ที...ไม่มีเบื่อ  TOKYO - OSAKA : APR 2012

เที่ยววัดคิโยมิสึ - วัดทองคิงคาคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - นาโงย่า - รถไฟชินคันเซ็น  อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฟูจิ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - วัดอาซากุสะ - ช้อบปิ้งชินจูกุ

เต็มอิ่มกับเมนู “ขาปูยักษ์” แช่น้ำแร่ “ออนเซ็น” ใส่ชุด ยูกาตะ สไตล์ญี่ปุ่น

อกเดินทาง 10 - 16  เมษายน  2555

วันเดินทาง
10 - 16 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
58,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพ ฯ - เซี่ยงไฮ้

 • 23:00 น.  คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน  ณ. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทอร์นแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่องบิน

 

วันที่สอง    เซียงไฮ้ - สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซก้า - ช้อบปิ้งชินไซบาชิ

 • 01:55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU 548  
 • 07:00 น. เดินทางถึง เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองเซียงไฮ้)
 • 09:30 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์  เที่ยวบิน  MU  515
 • 12:40 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วบ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโอซาก้า เมืองใหญ่อันดับที่สองรองจากโตเกียว เป็นศูนย์กลางทางการค้าขาย อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น    

** นำชม ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของท่าน โชกุนโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ เมื่อครั้งเรืองอำนาจ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1585 ใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่ 3 ปี ต่อมาภายหลัง ได้ถูกทำลายลงจากสงครามกลางเมือง  และได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลายครั้ง ตัวปราสาทที่เห็นในปัจจุบันนี้ ได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เคยถูกทำลาย

 • จากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา นำท่านสู่ย่าน  ช้อบปิ้งชินไซบาชิ ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง ย่านโดทมโบริ เป็นย่านการค้าของเมือง โอซาก้า พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง ร้านบูติคหรูหรา และแฟชั่นที่ทันสมัยมากมาย อาทิเช่น แฟชั่นเสื้อผ้าชายหญิง กระเป๋า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง ที่ราคาลดพิเศษ ร้านกล้องและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ รวมไปถึง ร้าน 100 เยน

** นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มี ร้านราเมง อร่อยรวมทั้ง ทาโกยากิ (ขนมครกญี่ปุ่น) ที่ขึ้นชื่อซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเป็นอย่างมาก รวมถึงสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของย่านนี้คือ  ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ  ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นนั่นเอง

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร      

                                                                                                                                                               นำท่านเข้าที่พัก  Osaka  Bay  Tower  Hotel  / เทียบเท่า

วันที่สาม    เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดทองคิงคาคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - นาโงย่า -นั่งรถไฟชินคันเซ็น

 เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ. ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า 1,200 ปี นำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่มีอายุเก่าแก่กว่านครโตเกียว

* สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 โดยวัดนี้ตั้งอยู่บนไหล่เขาโดยมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอน  ซึ่งตั้งจากพื้นดินเพื่อมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่  ที่ยื่นออกมาเหนือหน้าผา ทำให้เห็นวิวเมืองได้ดี  

* นอกจากนี้ท่านยังสามารถดื่มน้ำที่ไหลมาจากบนเขา  ซึ่งแยกเป็นน้ำตก 3 สาย ดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้สุขภาพแข็งแรง  สติปัญญาดี  และมั่งมีศรีสุข โดยวัดคิโยมิสึนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก  เมื่อปี ค.ศ. 1994  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารบ่าย หลังอาหารนำท่านสู่ วัดคิงคะคุจิ หรือพลับพลาทอง  

* เป็นวัดที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันดี จากเรื่องราว ของภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง อิกคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1397  ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบันเพิ่งได้รับการแปะผนังปิดทองใหม่ เมื่อปี 1987  จึงมองดูเหลืองอร่ามน่าชมยิ่งนัก  ซึ่งเดิมพลับพลาหลังนี้เป็นของท่านโชกุนอาชิกางะ โยซึมิสึ  และบุตรชายได้ยกให้เป็นสมบัติของวัดโรกุอนจิ (Rokuonji) ในเวลาต่อมา

** นำชม ศาลเจ้าเฮอัน  สร้างในปี ค.ศ.1895  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี  โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเมืองเกียวโต สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างจะออกแนวเป็นศิลปะแบบจีน  เน้นความอลังการของอาคารสิ่งก่อสร้างกับวิหารในวัดพุทธ  แตกต่างเพียงศาลเจ้าจะทาสีแดงสดเป็นต้นแบบให้กับศาลเจ้าแห่งอื่น ๆ ต้องทาสีแดงเข้าไว้ในเวลาต่อมา  

 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า  เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น (Bullet Train) หรือรถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม.ต่อชม. จากสถานีนาโงย่า สู่สถานีโทโยฮาชิ

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ. ภัตตาคาร                                                                        

                                                                                                                                                                 นำท่านเข้าที่พัก  Hotel  Nikko  Toyohashi   / เทียบเท่า

วันที่สี่     ทะเลสาบฮามานะโกะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - กระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อบปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท

 เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ. ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร  เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เมืองฮาโกเน่ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวทห่างออกมาราว 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำพุร้อน และน้ำแร่ธรรมชาติจากภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่นอยู่  

* ผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะโกะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านได้อิสระ กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ปลาไหลอบแห้ง ฯลฯ 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร บ่าย หลังอาหาร

** นำท่าน นั่งเรือล่องทะเลสาบอาชิ ชมทัศนียภาพอันสวยงามดังภาพวาดในปฏิทิน และถ้าในวันที่อากาศปลอดโปร่งแจ่มใส ท่านจะได้เห็นภาพของภูเขาไฟฟูจิ ออกมาอวดโฉมให้ได้ชื่นชม              

** นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ  นำท่านขึ้นกระเช้า  ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 1,044 เมตร  เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ที่สามารถ ต้มไข่ให้สุกได้ ไข่ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่ กำมะถันนี้จะเป็นสีดำ เรียกกันว่า ”ไข่ดำ” และเชื่อกันว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ฟอง สามารถทำให้อายุยืนขึ้นอีก 7 ปี                                                    

 •  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งใน Gotemba Outlet Mall ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม แห่งใหญ่ของเมือง Gotemba และเมืองใกล้เคียง โดยจะผลัดเปลี่ยนกันลดราคาสินค้า ร้านค้าได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ หมวดสินค้า  Designer  Fashion  and  Sport ware  และรวมไปถึงร้านค้าแบรนด์ ชั้นนำระดับโลก อย่าง Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo boss, Versace, Yves Saint Laurent Gauche, Gap และอีกมากมาย  

* หมวดสินค้า  Intimate Appa  ได้แก่  Kid Blue  และ Triumph หมวดสินค้า  Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นต้น   

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าที่พัก Fuji Royal Kawaguchiko Hotel บริเวณริมทะเลสาบคาวางุจิโกะ เชิญท่านพักผ่อนด้วยการแช่น้ำแร่ ในโรงแรมที่พัก เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ตามแบบญี่ปุ่น และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง อันเนื่องมาจากระบบหมุนเวียนโลหิต

นำท่านเข้าที่พัก  Fuji Royal Kawaguchiko Hotel

วันที่ห้า     วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฟูจิ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อบปิ้งชินจูกุ

 เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ. ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทด้วยความสูง ถึง 3,776 เมตร ซึ่งจัดเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และได้รับการยกย่องว่าเป็น ภูเขาไฟ รูปทรงกรวย ที่สวยงามที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น  

** นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์บนสถานีที่  5  (การขึ้นบนชั้น  5  ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

 • จากนั้นนำท่านสู่  โอชิโนะฮักไก  บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ เป็นบ่อน้ำที่เกิดจากหิมะละลายจากภูเขาไฟฟูจิ จึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย ใสสะอาดและเย็นมาก ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  สามารถนำมาดื่มเพื่อรักษาโรคได้  เชิญท่านถ่ายรูปและชื่นชมกับบรรยากาศบริเวณรอบเชิงเขาฟูจิ 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ. ภัตตาคารบ่าย หลังอาหาร นำท่านสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มหานครที่สร้างความตื่นตาตื่นใจมากที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่ที่มีทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และ ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ  ผสมผสานอยู่เป็นเนื้อเดียวกัน                                                                                          

** นำท่านชม วัดเซ็นโซจิ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่แห่งกรุงโตเกียว และให้ท่านได้นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตินิยมมาสักการะ และพากันมาเที่ยวชม ความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5  เมตร  

นอกจากนี้ท่านยังได้สัมผัสกลิ่นอาย แบบเอโดะโบราณ บนถนนนากามิเซะ บริเวณทางเข้าวัด ที่เต็มไปด้วยร้านขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ แห่งเดียวในโตเกียว  

** นำท่านช้อบปิ้ง ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อบปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองโตเกียว เป็นย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟ JR Shinjuku รวมถึงการให้ความบันเทิงยามราตรี และเป็นย่านการค้าใหญ่  มีสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ สินค้าแฟชั่น  เครื่องสำอาง  ราคาลด 30%  รวมไปถึง ร้าน 100 เยน  และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกหลายแห่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก     

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร                                                                                            

                                                                                                                                                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sunshine  City  Prince  Hotel  / เทียบเท่า

วันที่หก       อิสระช้อปปิ้ง ตลอดหนึ่งวันเต็มที่โตเกียว - หรือเลือกเที่ยวทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร ให้ท่านได้อิสระช้อบปิ้งในเมืองโตเกียว ตลอดหนึ่งวันเต็ม แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และย่านช้อบปิ้งชื่อดังของเมืองโตเกียว และให้ท่านได้ช้อบปิ้งที่เมืองโตเกียว ได้อย่างสบายใจ  

* หากท่านที่สนใจที่จะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ เชิญได้ที่ย่านอาคิฮาบาร่า ถ้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อบปิ้งที่ย่าน ชินจูกุ  

* นอกจากนี้ยังมีย่าน ชิบูย่า ย่านช้อบปิ้งของคนวัยทำงาน และย่าน ฮาราจูกุ ย่านช้อบปิ้งชื่อดังของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่น ที่มีแนวการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลกๆ หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวชม สวนสนุกโตเกียวดีสนีย์แลนด์ ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน (ไกด์จะเป็นผู้แนะนำวิธีการเดินทางพร้อมซื้อตั๋วรถไฟให้)  

***  อาหารกลางวัน  และอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน) ***                                                  

                                                                                                                                                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sunshine  City  Prince  Hotel  / เทียบเท่า

วันที่เจ็ด   ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อบปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ. ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว เที่ยวชม ไร่สตรอเบอร์รี่ ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่สีแดงสด และรสชาติหวาน

* ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่  ที่สำคัญท่านยังสามารถเก็บ และชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากต้นในไร่นี้ แบบไม่อั้นได้อีกด้วย รวมทั้งท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รี สดๆ หรือขนมต่างๆ ที่แปรรูปจากสตรอเบอร์รี่ 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านช้อบปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้านาริตะอิออนมอลล์ ศูนย์กลางแห่งการจับจ่ายซื้อของ ย่านเมืองนาริตะ ภายในรวบรวมสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ขนม เครื่องสำอาง ของแต่งบ้าน  ร้าน 100 เยน ร้านขายสินค้ามือสอง และร้านค้าประเภทต่างๆ รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่อยู่ในห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน เพื่อเป็นของฝากก่อนกลับบ้านได้ด้วย  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  เพื่อขึ้นเครื่องเดินทางสู่เมืองเซียงไฮ้  ประเทศจีน  
 • 16:50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเซียงไฮ้  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  MU  522  
 • 19:05 น.  เดินทางถึงเมืองเซียงไฮ้  ประเทศจีน
 • 21:40 น.  ออกเดินทางจากเมืองเซียงไฮ้  เที่ยวบินที่  MU  547

วันที่แปด    กรุงเทพ ฯ

 • 00:55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  ในเวลาท้องถิ่นประเทศไทย                                                                        

 โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-เซี้ยงไฮ้-โอซาก้า // โตเกียว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
สายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์  เที่ยวบิน  MU

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 58,900 บาท

เด็ก   ท่านละ 55,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

25 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|APR 2012 : เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า - โตเกียว 7 วัน 5 คืน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล