ผิดพลาด

WINTER HONSHU !!Tokyo-Osaka 5 DAY

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
fuji

ชื่นชมความงามของ ?ภูเขาไฟฟูจิ? สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ?โอชิโนะฮัคไค? บ่อน้ำที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิสัมผัสความเร็วของ ?รถไฟหัวกระสุน? ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมงนำท่านดื่ม ?น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย? แห่ง ?วัดคิโยมิสึ? ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008

เดินทาง 12-16 // 27 Nov ?17-21 Dec? 52 ราคา 36,900 บาท

?

กำหนดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง?(1) ??กรุงเทพฯ ? นาริตะ ? โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ชินจูกุแหล่งช้อปปิ้งสุดฮอต
0600?พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ R (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 8)
**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ R ****
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร
จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
0810?ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL 708
1615?ถึง สนามบินนาริตะ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ ?มหานครโตเกียว? เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย ? จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ?วัดอาซะกุซ่าคันนอน? วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก ?องค์เจ้าแม่กวนอิม? ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร? พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ ?โคมไฟขนาดยักษ์?? ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก ?ชมและเช่า? เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่? ?ถนนนาคามิเซะ? ท่านจะได้ ?ชมและซื้อ? สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง ?Made In Japan? แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม ?ขนมอร่อย? สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ? เอาใจเหล่านัก? ?Shopaholic? ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำที่ถือว่าเป็น ?แหล่งอัพเดทเทรนด์? ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า ?ชินจูกุ? หรือ ?ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร?? ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก ?ชมและซื้อ? สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ที่พัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง?(2)?? ??โตเกียว ? พระราชวังอิมพิเรียล ? คามาคูระ ? ภูเขาไฟฟูจิ ? โอชิโนะฮัคไก ? อิซาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า? ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม ?พระราชวังอิมพิเรียล? ที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณกาล?ปัจจุบัน ... ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนำการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่นพระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี มีผู้คนบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกในพระราชวังจำนวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจ เพื่อบันทึกคู่กับ ?สะพานนิจูบาชิ? ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำพระราชวังอิมพีเรียลอย่างหนึ่ง ? นำท่านเดินทางสู่ ?เมืองคามาคูระ? แล้วนำท่านกราบนมัสการขอพรจาก ?หลวงพ่อโต? หรือ ?ไดบุทสึ? พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ ณ กลางแจ้ง ซึ่งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย? และต่อมาในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามตามธรรมชาติเพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางขึ้นชม ?ภูเขาไฟฟูจิ? สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีความสูง ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ ?สถานีที่ 5? บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ ?สินค้าพื้นและขนมอร่อย? มากมายตามอัธยาศัย ... นำท่านเดินทางสู่ ?โอชิโนะฮัคไค? บ่อน้ำที่แปดใน โอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ ... จากนั้นนำท่านเดินทางต่อยัง ?เมืองอิซาว่า? เมืองเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามระหว่างนั่งรถผ่าน ... นำท่านเดินทางเพื่อไปพักผ่อนและเปลี่ยนอิริยาบถ กับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและมีผลดีต่อผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามอีกด้วย โดยท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ ?โอนเซ็น? (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ? ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ ?บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์? เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ ?ปูมัตสึบะ? ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง ?เกาะฮอกไกโด? ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย ?แบบไม่อั้น!!!?
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ ?การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ?เพื่อสุขภาพ/ ?โอนเซ็น? (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง ^_^
ที่พัก : ?Kasugai View หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง?(3)?? ??อิซาว่า - รถไฟชินคันเซ็น ? เกียวโต ? ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ? วัดคิโยมิสึ ? โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า? ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกับการเดินทางโดยยานพาหนะที่มีความเร็วสูง ?รถไฟหัวกระสุน? หรือ ?ชินคันเซ็น? ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นรองจาก ?Maglev Train? ของเซียงไฮ้ และ ?TGV? ของฝรั่งเศสเท่านั้น , โดยนำท่านขึ้นจาก ?สถานีรถไฟนาโกย่า? มุ่งหน้าสู่ ?มิคาว่าอันโจ? (สถานีรถไฟชินคันเซ็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ ?เกียวโต? เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันบรรยากาศภายในเมืองยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจากอดีตกาล ... นำท่านเดินทางตามรอยภาพยนตร์ดัง ?เกอิชา? ณ ?ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ? ที่สถิตของ ?พระแม่โพสพ? เทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร ... นำท่านสักการะ ?พระแม่โพสพ? และ ?เทพจิ้งจอก? (Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น ?ฑูตสวรรค์? ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์? ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของ ?เทพจิ้งจอง? ที่มีจำนวนมากมาย ... แล้วนำท่านชม พร้อมบันทึกภาพความงามของ ?เสาโทริอิ? ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีจำนวนมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาที่ลดหลั่นกันบนเส้นทางที่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตรซึ่งเป็นฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง Memories of Geisha ที่ ?ซายูริ? นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมหวังในความปรารถนา (และก็เป็นจริง) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ?วัดคิโยมิสึ? วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ล่าสุดเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008? ... แล้วนำท่านขึ้นกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ ?น้ำ 3 สาย? ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน?ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี? ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ ?ถนนสายกาน้ำชา? ให้ท่านได้เลือก ?ชมและซื้อ? สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด, ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย ... จากนั้นนำท่านสู่เมือง ?โอซาก้า? ที่ถือเป็นเมืองสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า ?เวนิชตะวันออก? เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสำคัญๆ มากมาย

ที่พัก : Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง?(4)??? ??????? ?โอซาก้า ? อิสระช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งสุดฮอต หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ ?ยูนิเวอร์แซล?
เช้า รับประทานอาหารเช้า? ที่ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เลือกเที่ยว / ช้อป / ชิม ในสไตล์ที่คุณชื่นชอบทั้งวันตามอัธยาศัย? ... หรือจะเลือกหาประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบอิสระ โดยการนั่งรถไฟตะลุยเมืองโอซาก้า (ไม่รวมค่ารถไฟแบบเหมาจ่าย 1วัน ภายในโอซาก้าท่านละประมาณ 850 เยน)??
โรงแรมที่พักอยู่ใกล้กับ ?สถานีรถไฟโอซาก้า? และ ?สถานีรถไฟอุเมดะ? โดยท่านสามารถเดินช้อปปิ้งแถวโรงแรมได้ ณ ?ย่านอุเมดะ? ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ... ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับร้านค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงสินค้านานาชนิดที่มีให้เลือกกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกาหรือเครื่องประดับต่างๆ ? หรือจะเลือกช้อปปิ้งที่ตึก ?อุเมดะ สกาย? ซึ่งเป็นตึกที่มีความสูงถึง 173 เมตร เพื่อขึ้นไปบนชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลของเมืองโอซาก้าได้ ถึง 360 องศา ท่านจะได้พบกับแสงสียามอาทิตย์อัสดง ? ท่านสามารถขึ้นชมความงามของเมืองโอซาก้าได้บนชั้น 40 ณ จุดชมวิว ?? เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรืออิสระเที่ยวเองที่ ?ยูนิเวอร์แซล? (ไม่รวมค่ารถไฟประมาณ 500 เยน/คน ค่าตั๋วยูนิเวอร์แซลราคาผู้ใหญ่ 5,800 เยน และเด็ก 3,900 เยน) ? โดยทัวร์พิเศษจะนำท่านสู่ ?ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ? ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร? ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ... นำท่านตื่นตากับ ?โรงถ่ายภาพยนตร์? ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ... ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค, ฉากจำลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นต้น ... ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง ?เทอร์มิเนเตอร์ 2? หรือ?คนเหล็ก 2? ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาทท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ ... แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ ?Spider Man? ... สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น ?Simulator? ของฉากภาพยนตร์เรื่อง ?Back To The Future?? ตื่นเต้นต่อกับเหตุการณ์จำลองฉากเพลิงไหม้ในนครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เรื่อง ?Black Draff? หรือ?วีรบุรุษในเปลวไฟ?... เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานลอยฟ้าท่องเที่ยวไปกับอีที (E.T) ในฉากภาพยนตร์เรื่อง ?อี.ที. เพื่อนรักต่างดาว? นำท่านล่องเรืออย่างสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง ?Jaw?...แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง ?จูราสสิคพาร์ค? (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง?ทีเร็กซ์?ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด...สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง ?วอเตอร์เวิลด์? (Water World) พร้อมทั้งพบกับฉากคาวบอย, สตั๊นแมนโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่นสุนัขแสนรู้จากเรื่องบีโธ่เฟ่น เป็นต้น ... หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ ?สนู๊ปปี้ สตูดิโอ? (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด? แล้วพบกับสนู๊ปปี้และเหล่าผองเพื่อนมากมาย? *** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และเย็น ***? ที่พัก : Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง?(5) ??โอซาก้า ? ปราสาทโอซาก้า ? ศาลเจ้าสุมิโยชิ ? ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ? กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า? ที่ห้องอาหารของโรแรม
จากนั้นนำท่านผ่านชม ?ปราสาทโอซาก้า? ปราสาท 7 ชั้นเก่าแก่แห่งเมืองโอซาก้า ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 โดยตระกูลโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ โชกุนผู้โด่งดังและมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น ? อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้าง ที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคนในการขนหินก้อนมหึมาจำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ ... จากนั้นนำท่าน ?ตามรอยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นของแห่งสยามประเทศ? กราบนมัสการขอพรเทพเจ้าเพื่อความสิริมงคลจาก ?เทพเจ้าแห่งท้องทะเลและความมั่งคั่ง? ที่สถิตย์อยู่ ณ ?ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ? ศาลเจ้าที่โด่งดังและเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งของเมืองโอซาก้า ...? อิสระให้ที่ได้ตื่นตากับความงดงามของเหล่า ?อาคารและสิ่งปลูกสร้าง? รวมทั้ง ?สวน? ตามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ... และไม่ลืมที่จะไปบันทึกภาพความงามของมุม ?สะพานไทโกะบาชิ? ที่เค้าเชื่อว่าเป็นสะพานข้ามสู่สรวงสวรรค์ ... นำท่านเดินทางสู่ ?ชินไซบาชิ? ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ... พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วยและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับการ ?เลือกชมและซื้อ? สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ?ไดมารู? นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม ?ทาโกยากิ? หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน? อาทิเช่น ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
*** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน***
1850?เดินทางจาก คันไซ โดยเที่ยวบิน JL 727
2325?ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


*************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-นาริตะ//คันไซ-กรุงเทพ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL ?ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร โรงแรม
สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย?
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 บาท)

อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน?
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม?
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 ?บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน?
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel :? 081-830-0751 หรือ? 02-942-0080

Email :? อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ


Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Latest from

Related items (by tag)

back to top