JAN 2014: ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย SHIRAKAWA WINTER LIGHT UP FESTIVAL 2014 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ มกราคม 16 , 2021
Font Size
   

JAN 2014: ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย SHIRAKAWA WINTER LIGHT UP FESTIVAL 2014 Featured

Rate this item
(4 โหวต)
JAN 2014: ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย SHIRAKAWA WINTER LIGHT UP FESTIVAL 2014 JAN 2014: ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย SHIRAKAWA WINTER LIGHT UP FESTIVAL 2014 Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
หมู่บ้านชิราคาว่า ในช่วงหน้าหนาว | Winter Shirakawa-go

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว นาโงย่า ชมปราสาทนาโงย่า วัดโอสุ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ | ชมหมูบ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ **ชม Light Up ยามค่ำคืนสุดโรแมนติก 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น** | เที่ยวย่านเมืองเก่า Little Kyoto เมืองทาคายาม่า | ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น เล่นสกีที่คารุยซาว่าสกีรีสอร์ท | ช้อปปิ้งชินจูกุ เดินเที่ยว ชิม ช้อปถนนปลาไหลเมืองนาริตะ เดินทาง 23-29, 24-30 ม.ค. 2557 | บิน TG

วันเดินทาง
23 - 29 มกราคม 2557
24 - 30 มกราคม 2557
ราคาท่านละ
74,900 .- บาท
74,900 .- บาท

รายการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

วันที่สอง   นาโงย่า – ปราสาทนาโงย่า (เข้าชมด้านใน) – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

00.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช

นำท่านเข้าชม ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองนาโงย่าจังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า  ตัวปราสาทนาโงย่าสร้างจากฐานหินก้อนขนาดใหญ่  ส่วนด้านบนหลังคาของยอดปราสาทแห่งนี้ที่ถือเป็นจุดเด่น คือ ปลาโลมาสีทอง ตัวผู้หนึ่งตัว และตัวเมียหนึ่งตัว หุ้มด้วยทอง18k  หนักตัวละ 44 กิโลกรัม  โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมือง คนญี่ปุ่นเรียกปลาโลมาสีทองนี้ว่า "คินซาชิ" หรือ "ซาชิโฮโกะ" ปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1612 และได้ให้บุตรชายคนที่เก้า คือ โทกุงาวะ โยชินาโอะ มาปกครองปราสาทแห่งนี้  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองนาโงย่าถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก ทำให้ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายเป็นอย่างมาก  และได้มีการบูรณะครั้งใหม่ในปี ค.ศ.1959  โดยพยายามคงรูปลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุด ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ในชั้นที่3 มีรูปโลหะปลาโลมาที่เคยประดับอยู่บนยอดปราสาทตั้งโชว์ให้ดูอยู่หลายแบบ ทั้งแบบที่เป็นเหล็ก แบบหุ้มทอง หรือแกะจากไม้ก็มีด้วย และยังมีของเดิมที่โดนระเบิดทำลาย อีกด้วย ส่วนชั้นที่ 6 คือชั้นบนสุด จากที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองนาโงย่าได้ทั้งเมืองและร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวปราสาทที่มีรูปปลาโลมาสีทองคู่นั้นประกอบอยู่ด้วย ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทมีสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น รวมถึงอนุสาวรีย์ท่าน คาโตะ คิโยมาสะ ยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่ถือพัดและหอก ทำท่ากระตุ้นให้พวกคนงานที่กำลังขนหินขนาดใหญ่ไปสร้างปราสาทให้มีใจฮึกเหิมเพื่อนำหินไปสร้างปราสาทได้จนสำเร็จ อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า Kiyomasa's Stone Pulling

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) วัดที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโงย่า ซึ่งมีองค์เจ้ากวนอิมไม้แกะสลักประดิษฐานอยู่ในวิหาร ตัวอาคารหลังเดิมได้ถูกไฟเผาในสมัยเมจิและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1970  จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ (Sakae) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนาโงย่า และถือเป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองนาโงย่า ทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งเมืองนาโงย่า นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีชื่อเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน รวมทั้งร้านค้าแบรนด์เนมอีกมากมาย โดยที่แต่ละอาคารก็มีรูปทรงสวยงามแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่านซาคาเอะยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังมากมาย จึงทำให้บริเวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมการคมนาคมเชื่อมต่อไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคนี้อีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Meitetsu Grand Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   นาโงย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – บ้านวาดะ – ชมไฟ Light Up ในหมู่บ้าน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า เพื่อชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ ทั้งทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ, สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้านแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า "กัชโช่ สึคุริ" (Gussho Style) เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นการออกแบบอย่างชาญฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ ที่รูปร่างของหลังคาเหมือนสองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า "กัสโซ" ซึ่งแปลว่า "พนมมือ" ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาว 18 เมตร กว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกับความสวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งทำให้มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว พร้อมกับร่วมถ่ายภาพหมู่ ณ จุดชมวิวของหมู่บ้าน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสัมผัสกับความงามและเรียนรู้วิธีชุมชนในหมู่บ้าน บ้านทุกหลังในหมู่บ้านโบราณ ชิราคาวาโกะ แห่งนี้มีเจ้าของอาศัยอยู่จริง บางหลังเห็นรถสวยๆจอดอยู่ก็มี บางบ้านทำเป็นแบบมินชูกุ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ พร้อมบริการอาหารแบบญี่ป่นและกิจกรรมต่างๆ บางบ้านก็ทำเป็นร้านอาหาร โดยอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือ โซบะเส้นเหนียวนุ่มที่เจ้าของทำขึ้นเอง บางร้านขายของที่ระลึก ขายสินค้าพวกงานฝีมือ ขนมพื้นเมือง ขายไอศกรีมก็มี ขึ้นไปบนเนินเขามีวัดกับศาลเจ้าเหมือนชุมชนอื่นในญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีบ้านที่ทำเป็น พิพิธภันฑ์เก็บค่าเข้าชม อาทิ เช่น บ้านนางะเสะ, บ้านคันดะ, บ้านวาดะ เป็นต้น เข้าชม บ้านวาดะ (Wada-ke House) บ้านที่โดดเด่นที่สุดก็ว่าได้ ภายในบ้านมี 2 ชั้น แสดงข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ นอกจากประกอบอาชีพต่างๆแล้ว บางคนยังยึดอาชีพทำไร่ทำนาเหมือนเดิม เราจึงมองเห็นบริเวณรอบของบ้านจะมีแปลงปลูกข้าว ทำสวน เก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายในหมู่บ้านด้วย แม้จะเป็นหมู่บ้านโบราณแต่บ้านทุกหลังก็มีไฟฟ้าใช้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ Best Western Hotel Takayama หรือเทียบเท่า  

**หมายเหตุ** กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินเข้าสู่บ้านพักในตัวหมู่บ้าน เนื่องจากรถโค้ชไม่สามารถเข้าไปส่งภายในหมู่บ้านได้ ผู้เดินทางจึงต้องรับผิดชอบกระเป๋าของท่านเอง

วันที่สี่   ทาคายาม่า– ศาลาว่าการเมืองทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – ลิงแช่ออนเซ็น – คารุยซาว่าสกีรีสอร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านเข้าชม อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ (Takayama Jinya) หนึ่งในที่พำนักของเจ้าเมืองคานาโมริ แห่งปราสาททาคายาม่า หลังจากหมดยุคปกครองโดยคานาโมริคฤหาสน์นี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของโชกุนโทคุงาวะ ซึ่งผู้ปกครองจังหวัดและเขตได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานว่าการเมืองฮิดะ เป็นที่ออกประกาศของทางราชการ และเก็บภาษีต่างๆ เมื่อเข้าสู่ยุคเมจิ จึงถูกเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานประจำพื้นที่ของจังหวัด เขต และสำนักงานย่อยของพื้นที่ อาคารหลังนี้จึงเป็นอาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นพาท่านชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) หรือลิตเติ้ลเกียวโต (Little Kyoto) คำว่า San แปลว่า สาม Machi แปลว่า เมือง Suji แปลว่า ถนน ย่านซัมมาชิซูจิเป็นย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำและถนนสามสายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน อิสระให้ท่านได้เดินชมความงดงามของเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น (washi) รวมถึง "ซารุโบะโบะ" หรือตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้า ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องรางที่แสดงถึงความโชคดี ปราศจากอุปสรรค และท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ออกเดินทางสู่ อุทยานลิงหิมะ เมืองยามาโนะอุจิ ในหุบเขา จิโกกุดานิ (จิโกกุดานิ หมายถึง"หุบเขาอเวจี") นำท่านเดินเท้าผ่านป่าสนที่ร่มรื่นประมาณ 25-30 นาที ก็จะถึงที่อาศัยของฝูง "ลิงหิมะ" ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งแม่น้ำ โยโคยุ สายน้ำที่ไหลจากที่ราบสูงชิงะและต้นน้ำจากน้ำพุร้อนชิบุยุดานากะ มีลิงภูเขาญี่ปุ่นจำนวน 200 ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้ ในช่วงแรกลิงเหล่านี้แอบลงมาแช่น้ำร้องในออนเซ็นแห่งหนึ่ง ต่อมามีคนใจดีเห็นเลยสร้างบ่อไว้ให้สำหรับลิงพวกนี้ไว้ให้แช่คลายหนาว สีหน้าอันมีความสุขผ่อนคลายบนใบหน้าของพวกมันเมื่อลงแช่น้ำพุร้อน ทำให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความน่ารักของบรรดาลิงหิมะเหล่านี้

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองคารุยซาว่า ที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟอาซามะ ภูเขาที่สูงถึง 2,560 เมตร ภูเขาไฟแห่งนี้ถูกจัดให้เป็น 1 ในภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ ซึ่งเหมือนกับ ภูเขาไฟอะโสะ ที่อยู่บนเกาะคิวชู และรัฐบาลได้สั่งห้ามปีนเขาลูกนี้ นับตั้งแต่เกิดการระเบิดเมื่อหลายปีก่อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ที่พัก KARUISAWA Prince Hotel East หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  เล่นสกีครึ่งวัน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีและกิจกรรมภายในสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกีต่างๆ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" โตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อเอโดะ เมื่อโชกุน โทกุงะวะ อิเอะยะสึได้เป็นโชกุนในปี ค.ศ. 1603 เมืองเอโดะจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหารของเขาซึ่งมีอำนาจปกครองทั้งประเทศ เมืองโตเกียวมีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ ซึ่งคำว่า "ชินจูกุ" หมายถึง "ที่พำนักใหม่" ในสมัยเอโดะ โทกุงะวะ อิเอะยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง ในปัจจุบัน ชินจูกุเป็นย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Metropolotant Ikebukuro หรือเทียบเท่า

วันที่หก   Tokyo Government Building – Tokyo Sky Tree – วัดอาซากุสะ – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งถนนโอโมเตะซันโดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปจุดชมวิวของ ตึกแฝด - ตึกที่ทำการรัฐบาลกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government Office) ตึกนี้สูง 48 ชั้น หรือ 243 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของโตเกียว ตั้งอยู่ในย่าน ชินจูกุ (Shinjuku) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ Tokyo Sky Tree หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) เป็นหอกระจายเสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่ตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 634 เมตร หรือ 2,080 ฟุต สร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  Tokyo Sky Tree กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุด ซึ่งสูงกว่าหอคอย Canton ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน และสูงกว่าเกือบสองเท่าของ Tokyo Tower ที่เก่าซึ่งสูงเพียง 333 เมตรนำท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon) ที่เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ ของเมืองโตเกียว ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอนเป็นประจำ และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทำให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั่นก็คือโคมไฟขนาดยักษ์ สีแดงสูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตู "คามินาริม" (ประตูฟ้าฟาด) ทั้ง สองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน (FUJIN) เจ้าแห่งสายลม อยู่ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย คือ ไรจิน (RAIJIN) เจ้าแห่งอสุนีบาต โดยมี "ถนนนากามิเสะ" ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น โดยเฉพาะ "ขนมอาเกมันจู" ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้เช่นกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ เข้าชมวัดนาริตะ (Narita-san Temple) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นวัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิในกรุงโตเกียวเท่านั้น บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก ทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลัก เจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อขนมของฝากบริเวณถนนโอโมเตะ ซันโดะ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "ถนนปลาไหล" เพราะมีรูปร่างคล้ายปลาไหลและที่สำคัญคือข้าวหน้าปลาไหล ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   สวนผลไม้ (สตรอเบอรี่) – อิออน – สนามบินนาริตะ– กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้  โดยเฉพาะสวนสตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอรี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้รู้ถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่และที่สำคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอรี่ในสวนนี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอรี่สด หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า เมืองนาริตะ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมี "ร้าน 100 เยน" และซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า

 • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
 • 17.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
 • 22.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจาก สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - นาโกย่า | นาริตะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนตุลาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 74,900 บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 72,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|JAN 2014: ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน โดยการบินไทย SHIRAKAWA WINTER LIGHT UP FESTIVAL 2014

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล