FEB 2014: HOKKAIDO SNOW FEATIVAL 8 วัน 6 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   

FEB 2014: HOKKAIDO SNOW FEATIVAL 8 วัน 6 คืน Featured

Rate this item
(5 โหวต)
FEB 2014: HOKKAIDO SNOW FEATIVAL 8 วัน 6 คืน FEB 2014: HOKKAIDO SNOW FEATIVAL 8 วัน 6 คืน Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ญี่ปุ่น : HOKKAIDO SNOW FEATIVAL 2014 ไปครั้งเดียวเที่ยวชม 4 งาน เทศกาลฤดูหนาวของฮอกไกโด SAPPORO SNOW FESTIVAL, ASAHIKAWA WINTER FESTIVAL, SOUNKYO ICE WATERFALL FESTIVAL, OTARU SNOW LIGHT PATH

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 : HOKKAIDO SNOW FEATIVAL 2014 ไปครั้งเดียวเที่ยวชม 4 งาน เทศกาลฤดูหนาวของฮอกไกโด SAPPORO SNOW FESTIVAL, ASAHIKAWA WINTER FESTIVAL, SOUNKYO ICE WATERFALL FESTIVAL, OTARU SNOW LIGHT PATHชมน้ำตกแข็งริวเซและกิงกะ| ชมความน่ารักของหมีขาวและพาเรดเพนกวินที่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าสนุกกับกิจกรรมที่ลานสกีรุทสึซุ | เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ปู 3 อย่าง | บิน TG เดินทางวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2557

วันเดินทาง
4 - 11 กุมภาพันธ์ 2557
ราคาท่านละ
87,500 .- บาท จองมาแล้ว 12 เหลือ 8ที่
 

รายการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ- ฮอกไกโด

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.59 น. เดินทางสู่ สนามบินเซนได เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG680 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง   สนามบินเซนได - ชิโตเสะ – อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมง

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นต่อไฟลท์ไปยังสนามบินชิโตเสะ ภูมิภาคฮอกไกโด

09.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 723

11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้น นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองของ เกาะฮอกไกโด นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) สวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมถึงปีละกว่า 3 ล้านคน สวนสัตว์แห่งนี้สัตว์ต่างๆ ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ใน กรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมใน การออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข และสามารถแสดงอุปนิสัย หรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และที่น่าสนใจที่สุดคือพาเรดนกเพนกวินที่ จะออกมาเดินขบวนให้ได้ชมความน่ารักกันอย่างใกล้ชิด จากนั้น นำคณะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของเกาะฮอกไกโด โดยมีจุดเด่นเป็นน้ำซุป ของแต่ละร้านที่แตกต่างกัน

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ Asahikawa Ramen Village

พักที่ Asahikawa Washington Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   Kamikawa Ice Pavillion - ภูเขาคุโรดาเคะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - Sounkyo Ice Waterfall Festival

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม ออกเดินทางสู่Kamikawa Ice Pavillion เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ที่มีความสวยงามและนักท่องเที่ยวยังได้ชมงานปั้น งานแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรของบรรดาศิลปิน ผู้ที่รักในงานศิลปะ รวมถึงมีจุดท้าทายความเย็นที่ -41 องศา ให้ได้ลองกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งที่มีความอุดม สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ น้ำตก ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร และทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซัง ยังมีหมู่บ้านโซอุนเคียว ซึ่งเป็นสถานที่นิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้ง  นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมทัศนียภาพของ ภูเขาคุโระดาเคะ ที่ความสูงระดับ 1,300 เมตร ท่านจะ ได้สัมผัสความสวยงามในมุมกว้างของเทือกเขาบริเวณโดยรอบ พร้อมชมทิวทัศน์ในช่วงฤดูหนาว อันสวยงามจากมุมสูงบนกระเช้า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นสำคัญ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ หุบผาโซอุนเคียว หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา กับหน้าผา หินที่มีความสวยงามในตัวเองโดยมีความยาวนับกิโลเมตร และความสูงกว่าร้อยเมตร ให้ท่าน ถ่ายรูปกับความสวยงามของ น้ำตกริวเซและกิงกะ(GINKA&RYUSEI)น้ำตกกิงกะ สายธาร ไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆ สีขาวเหมือนเส้นด้าย ส่วนน้ำตกริวเซโนะทาคิ เป็นน้ำตกสาย ใหญ่ไหลด้วยความแรงลงมาเพียงสายเดียวเช่นกัน และเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวสองน้ำตก นี้จะแข็ง กลายเป็นน้ำแข็งจนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านชมงาน Sounkyo Ice Waterfall Festival ประจำปี สถานที่จัดงานอยู่ริมแม่น้ำ อิชิการิ มีเสาน้ำแข็ง อุโมงค์น้ำแข็ง และโดมน้ำแข็ง ตอนกลางคืนจะมีแสงไฟประดับอย่าง สวยงาม อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

พักที่ Asahikawa Washington Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    Asahikawa Winter Festival 2014 - โอตารุ - Otaru Snow Light Path 2014

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำท่านเดินชมงาน Asahikawa Winter Festival เทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งไม่แพ้ที่ เมืองซัปโปโร นอกจากนี้เทศกาล Asahikawa Winter Festival ยังได้บันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่า มี ประติมากรรมที่สร้างจากหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จุดเด่นอย่างหนึ่งของเทศกาลนี้อยู่ที่ ความ ยิ่งใหญ่ของรูปปั้นหิมะ ความสูงมากกว่า 25 เมตร ใหญ่กว่ารูปปั้นเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร ภายในงานจะแบ่งเป็นส่วนที่จัดแสดงงานแกะสลักหิมะ และส่วนที่จัดแสดงงานแกะสลักน้ำแข็ง ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโอตารุ โอตารุนั้นเคยรุ่งเรืองจากการเป็นเมืองท่า และ อุตสาหกรรมประมง จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเหมือนกับ สนามเด็กเล่นข้างบ้านของชาวเมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะนี้ เพราะอยู่ใกล้กันมาก  **หากมีเวลาเหลือพอ ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองโอตารุ นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park Sapporo ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดใน ฮอกไกโด มีร้านแบรนด์ดังถึง 128 ร้าน ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) สินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นอีกมากมาย **  นำท่านเดินชม "คลองโอตารุ" (Otaru Unga) สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุ ในสมัยก่อนคลองโอตา รุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆ ของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศ ด้วยส่งผลให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในเมืองนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเดินเที่ยวเล่น ชมคลองยามเย็นพร้อมกับงาน Otaru Snow Light Path 2014 เป็นงานหิมะที่รวมเอาเมืองหิมะ และโคมไฟหิมะเข้าด้วยกัน สร้างบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก โดยจะเริ่มจุดเทียนและเปิดไฟ ในช่วงประมาณ 17.00-21.00 น. เดินชมแสงไฟที่ประดับสวยงามริมคลองโอตารุและบริเวณ ใกล้เคียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Sonia หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     Rynhyoshibare Kan - โรงงานเป่าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - Rusutsu Ski Resort

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำท่านสู่สวนสนุกน้ำแข็ง Rynhyoshibare Kan ในเมืองโอตารุ ซึ่งเป็นสวนสนุกน้ำแข็งที่จะจัดขึ้น ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม "โรงงานเครื่องแก้ว" ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วซึ่ง มีชื่อเสียงที่สุดของโอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วสวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้าง ขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ปัจจุบัน นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่าน ใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลก ด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่าง ๆ หลากหลายแบบ ตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจ ใส่ลงในกล่องดนตรี เป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีนาฬิกาไอน้ำ โบราณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำที่แห่งนี้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ พร้อมกับเลือก ซื้อและชมสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองรุสึทซึ เข้าสู่ Rusutsu Resort รุสึทซึรีสอร์ทขึ้นชื่อในเรื่องลานสกีซึ่งเป็นอันดับ หนึ่งในฮอกไกโด ที่มีตั้งแต่คอร์สสำหรับผู้เพิ่งเริ่มหัด ไปจนถึงคอร์สระดับสูง นอกจากนี้รุสึทซึ ยังถือเป็นเมืองหน้าด่านของฮอกไกโด ท่านได้จะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามน่าประทับใจ ที่ มองเห็นได้จากเนินลาดลานสกีทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นจากอีสต์เมาต์เทน  เวสต์เมาต์เทน และ ภูเขาอิโซล่า นอกจากสกีแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมายที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสกับ ธรรมชาติของฤดูหนาวในฮอกไกโดและหิมะเนื้อละเอียดไม่ต่างอะไรกับแป้ง (Powder Snow) อาทิเช่น สุนัขลากเลื่อน สโนว์โมบิล เป็นต้น เมื่อถึงฤดูร้อน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสนาม กอล์ฟ 72 หลุม ซึ่งได้ชื่อว่าใหญ่และกว้างที่สุดในฮอกไกโด รวมถึงสวนสนุกสุดอลังการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Rusutsu Resort หรือเทียบเท่าหลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า "การอาบออนเซ็น" ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

พักที่ Rusutsu Resort หรือเทียบเท่า

วันที่หก   Half Day Ski Activities - ทะเลสาบโทยะ - ซัปโปโร -  Sapporo Snow Festival - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะและทานุกิโคจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม อิสระกับกิจกรรมสกีต่างๆ ครึ่งวัน (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ภายใน ลานสกี)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบมีลักษณะเป็นแอ่งคล้าย โดนัท จากปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น มีเส้นรอบวง 45.5 กิโลเมตร และลึก 179.2 เมตร ในฤดูหนาวนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเล่นสกี และเที่ยวชม บริเวณโดยรอบๆ ถือ เป็นวิวธรรมชาติที่งดงามที่สุดอันดับ 3 ของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านดื่มด่ำกับ ธรรมชาติกลางน้ำ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาสูงต่ำสลับกันอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซัปโปโรเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของจังหวัดฮอกไกโด (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศและเป็นหนึ่งในเมืองใหม่ที่สุดในญี่ปุ่น ถือเป็นเมืองใหญ่ที่มีเสน่ห์แห่งธรรมชาติ มีความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด นำท่านเข้าสู่ที่พัก APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า เพื่อทำการเช็คอินเก็บของให้เรียบร้อยก่อน นำท่านเดินชมงานเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival 2014 ในบรรยากาศยามค่ำคืนบริเวณย่านซึซึคิโนะ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จุดที่มีการจัดงานของเมืองซัปโปโร บริเวณนี้จะป็นส่วนที่จัดแสดงงานประติมากรรมน้ำแข็ง ในช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟเพิ่มสีสันให้กับงานประติมากรรมอย่างสวยงาม นอกจากนี้ย่านซึซึคิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นรวมร้านอาหารมากมายนับพัน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นักชิม และยังเป็นที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย และย่านทานุคิโคจิ (หรือ ตรอกทานูกิ) เป็นถนนคนเดินที่เก่าแก่ที่สุดของฮอกไกโด สร้างมาตั้งแต่ปี 1873 ถึงปีนี้ก็เกือบ 140 ปีแล้ว ที่นี่มีร้านค้ามากมายกว่า 200 ร้าน มีทั้งหมด 7 ตรอก เป็นแนวยาวกว่า 900 เมตร ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ของเล่น เครื่องสำอาง รวมไปถึงร้านอาหาร และร้านขนมอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งและเที่ยวชมงานตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมงานและช้อป ปิ้งอย่างเต็มที่ ** ภายในโรงแรม มีบ่อน้ำแร่ให้บริการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า "การอาบออนเซ็น" ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบ น้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

พักที่ APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด     ศาลเจ้าซัปโปโร - อดีตที่ว่าการรัฐบาล -  หอนาฬิกาโบราณ -โรงงานช็อคโกแลต – โรงเบียร์ซัปโปโร - Sapporo Snow Festival - Sapporo TV Tower

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมจากนั้นนำท่านนมัสการขอพร ณ "ศาลเจ้าฮอกไกโด" หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้กับคนบนเกาะแห่งนี้จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ Akarenga ซึ่งแปลว่า อิฐสีแดง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน ออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดพร้อมชม หอนาฬิกาโบราณ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง หอนาฬิกาแห่งนี้เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นโรงฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาตินำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Chocolate Park) เป็นโรงงานที่ผลิตช็อคโกแลตเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้บรรยากาศเหมือนกับเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก เป็น White Chocolate ประกบด้วยขนมปังกรอบท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ จากนั้นนำท่านสู่โรงเบียร์ซัปโปโร Sapporo Beer Factory มีทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า ให้ได้เดินเที่ยวชมและช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกของโรงเบียร์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูเนื้อย่างเจงกีสข่าน) จากนั้นเดินทางกลับเข้าซัปโปโร เพื่อชมงาน Sapporo Snow Festival ที่สวนโอโดริ  จุดจัดงานที่ใหญ่ที่สุดกินพื้นที่ 1.5 กิโลเมตร ตลอดความยาวของสวนโอโดริ ที่งานเทศกาลหิมะนี้ นอกจากจะมีผลงานการแกะสลักหิมะหรือน้ำแข็งของชาวญี่ปุ่น ที่มีตั้งแต่ขนาดปานกลางจนถึง ขนาดใหญ่ที่สูงเป็นสิบเมตรแล้ว ก็จะมีผลงานการแกะสลักหิมะประกวดในระดับนานาชาติอีก ด้วย ประเทศไทยเองก็ได้เข้าร่วมการประกวดแกะสลักหิมะด้วยด้วย และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ มาแล้วหลายครั้งด้วยกัน ให้ท่านอิสระเดินชมบริเวณงานตามอัธยาศัย ** ข้อมูลควรรู้** ในด้านการสร้างงานประติมากรรมหิมะนั้น จะเริ่มจากการนำก้อนหิมะอัดแน่นมี ลักษณะเป็นบล็อกมาประกอบขึ้นเป็นโครงสร้าง หลักก่อน แล้วจากนั้นจึงเริ่มเกลาโดยเครื่องมือ ให้เป็นรูปร่าง แล้วจึงค่อยโรยหิมะตกแต่งในรายละเอียดเป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดใน การสร้างจะใช้เวลาในช่วง 1 เดือนก่อนเริ่มเปิดงานเทศกาลหิมะ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องคอย ประคบประหงมชิ้นงานของตนให้ดี เพราะว่าสาพแวดล้อมที่อยู่กลางแจ้งไม่สามารถควบคุมได้ บางทีชิ้นงานอาจมีการละลายไปบ้าง เจ้าของผลงานก็ต้องคอยแต่งเสริมให้งานสมบูรณ์อยู่เสมอ จนกว่าจะเริ่มต้นเปิด งานเทศกาล งานประติมากรรมเหล่านี้จะถูกแสดงอยู่ 1 สัปดาห์ แล้วจะถูก ทุบทำลายไป กลายเป็นกองหิมะขนาดมหึมา แล้วค่อยๆละลายไปเมื่ออากาศอุ่นขึ้น  นำท่านขึ้นชมวิวยามค่ำคืนของเมืองซัปโปโรที่ Sapporo TV Tower ซึ่งมีความสูง 150 เมตร  ท่านสามารถชมงานเทศกาลที่สวนโอโดริจากมุมสูง และสามารถมองเห็นได้ทั้งงาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดอันขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ทั้งปูขน ปูสึไว และขาปูยักษ์)นำท่านเข้าสู่ที่พัก APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า ** ภายในโรงแรม มีบ่อน้ำแร่ให้บริการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า "การอาบออนเซ็น" ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

พักที่ APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า

วันที่แปด     ซัปโปโร – ชิโตเสะ - นาโงย่า - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

 • 07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
 • 10.20 น. ออกเดินทางสู่นาโงย่า โดยสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 704
 • 12.15 น.  เดินทางถึงสนามบินนาโงย่า จากนั้นต่อไฟลท์เพื่อกลับสู่กรุงเทพ
 • 16.55 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
 • 21.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจาก สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด | ซัปโปโร - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG + NH

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 87,500 บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ -  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล